Annoncer


Hobro - Centerområde ved Brogade - Forslag til Lokalplan 160/2021 - Offentlig høring

Offentlig høring

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde 11. januar 2021 vedtaget forslag til Lokalplan160/2018 for centerområde ved Brogade i Hobro.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 4 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Udvalget for Teknik og Miljø behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i dets nuværende form.

Høringsfristen er 13. februar 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Lokalplanforslaget kan ses her på siden eller på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 15. januar 2021. Hvis du er interesseret i at vide mere om planforlaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at udlægge areal til centerformål med mulighed for etablering af en dagligvarebutik samt bebyggelse til liberale erhverv og/eller serviceerhverv.

Samtidig udlægget et areal til boligbebyggelse. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende for dette areal. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, hvis der skal opføres bebyggelse i dette område.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses her på siden.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter høringsperiodens udløb kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og hvis der ikke er tale om på begyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke gives så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis erhvervs- og vækstministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 5.

Dine bemærkninger til høringsforslaget vil blive offentliggjort
Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 januar 2021 07:30
Høringsfrist d.:
13 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?