Annoncer


Valsgård - Tingmosevej - Etablering af vådt regnvandsbassin med udledning til Valsgård Bæk - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har meddelt afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for projekt omhandlende etablering af et nyt vådt regnvandsbassin på Tingmosevej, Valsgård, 9500 Hobro. Bassinet etableres i forbindelse med etape 1 i en ny boligudstykning i den nordlige del af Valsgård.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven. 

Du kan klage over afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, er der et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagefrist
Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag."

Klagen skal indgives senest den 30. oktober 2019 klokken 23:59.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.
Spørgsmål til afgørelsen

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk eller på tlf.: 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
30 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?