Annoncer


Hadsund - Udvidelse af erhvervsområde ved Alsvej og Stadionvej - Kommuneplantillæg nr. 37 - Endelig vedtagelse

Information

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den. 5 marts 2018 vedtaget tillæg til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Kommuneplantillæggets formål og indhold
Formålet med tillægget er, at give mulighed for en udvidelse af Erhvervsområdet – Alsvej, Stadionvej fordi en lodsejer ønsker at udnytte et areal erhvervsmæssigt, som hidtil har været udlagt til offentlige formål.

Arealet var udlagt til offentlige formål for at sikre at VUC havde mulighed for at udvide, men det behov er ikke længere gældende og derfor er Mariagerfjord Kommune indstillet på at ændre arealets anvendelse til erhvervsformål.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Yderligere oplysninger om kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget kan ses ude til højre fra den 14. marts 2018. jf. Planlovens § 24.

Hvis du er interesseret i at vide mere om kommuneplantillægget, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Kommuneplantillægget kan desuden ses i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Klagevejledning og søgsmål
Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 marts 2018 08:00
Klagefrist d.:
11 april 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?