Annoncer


Skelund - Skelund Landsby - Lokalplan 113/2018 og Kommuneplantillæg nr. 30 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde den. 5. marts 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 113/2018 for landsbyen Skelund, samt tillæg nr. 30 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Lokalplanen er lavet, fordi de bevarende bestemmelser i den gamle lokalplan har vist sig at være for restriktive. Bestemmelserne har virket hæmmende på udviklingen i byen, fordi de er for konkrete og krævende i forhold til, hvordan eksisterende bebyggelse kan og skal vedligeholdes, samt hvordan ny bebyggelse skal opføres.

Nærværende lokalplan har fokus på at bevare og styrke det, der bedst karakteriserer Skelund. Derfor indeholder lokalplanen bevarende bestemmelser i forhold til Skelund Hovedgade, hvor byens karakter af stationsby træder tydeligst frem. Desuden er der i lokalplanen udpeget otte bevaringsværdige bygninger, som er af kulturhistorisk betydning for Skelund, eller som er fine eksempler på den arkitektur og den tid der er opført i.

Kommuneplantillæggets indhold
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 30 er lavet dels for at forhøje bebyggelsesprocenterne, så de kommer i overensstemmelse med lignende områder andre steder i kommunen, og dels for at tilgodese enkelte lokale forhold ved mindre ændringer af rammernes afgrænsninger.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 30 bringer lokalplan 113/2018 i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Indsigelser og kommentarer
Der er i offentlighedsfasen indkommet 4 indsigelser rettidigt og én indsigelse indkom for sent, men de er alle blevet behandlet på lige fod.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er endelig vedtaget med en række ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag:
1. Kirken får sit eget delområde med en bebyggelsesprocent på 10, hvilket også konsekvensrettes i kommuneplantillægget.
2. Der indsættes en forklarende illustration til § 4.3.
3. Der indskrives en bedre definition af de karakteristiske træk ved et stationsbysmiljø i redegørelsen.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget kan ses fra den 14. marts 2018 ude til højre. - jf. Planlovens § 24.

Hvis du er interesseret i at vide mere om lokalplanen og kommuneplantillægget, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Lokalplanen og kommuneplantillægget kan desuden ses i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 marts 2018 08:00
Klagefrist d.:
11 april 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?