Annoncer


Dalsgård - Hadsund - Forslag til tillæg nr. 1 til Mariagerfjord Kommunes Vandforsyningsplan - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Tillægget beskriver nedlæggelsen af Dalsgård Vandværk samt at Hadsund Vandværk overtager Dalsgård Vandværks forbrugere.

I forbindelse med overtagelsen vil vandindvindingsanlægget til Dalsgård Vandværk blive til omlagt til et ikke-alment vandforsyningsanlæg, der forsyner ejendommen Hobrovej 67. Vandværksgrunden overdrages til ejer af Hobrovej 67.

Afgørelse om miljøvurdering af tillægget
Som led i udarbejdelse af tillæg nr. 1 til vandforsyningsplanen har Mariagerfjord Kommune vurderet, at tillægget ikke skal miljøvurderes.
Vurderingen kan ses på kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk

Du kan klage over afgørelsen
Beslutningen om ikke at miljøvurdere tillægget kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 13. marts 2018. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr., for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre nærmere til afgørelsen er du velkommen til at ringe til Dorthe Gjørtz i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 36 21, eller mail dogjo@mariagerfjord.dk.
Kopi af afgørelsen kan ligeledes fås ved henvendelse hertil.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 februar 2018 08:00
Klagefrist d.:
13 marts 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?