Annoncer


Øster Hurup - Præstemarken - Udledning af oppumpet grundvand til Kattegat - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet tilladelse til at Mariagerfjord Vand a/s frem til og med den 1. maj 2017 udleder grundvand til Kattegat. Grundvandet stammer fra en grundvandssænkning, som er nødvendig for at kunne gennemføre kloakering af ejendommene på Præstemarken i Øster Hurup.

Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk. 

Klagefristen er 4 uger og udløber mandag den 13. marts 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 900 kr. (1800 kr. for organisationer og virksomheder).

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Vil du høre nærmere til de vilkår, der er stillet i tilladelserne er du velkommen til at ringe til Jens Kalør i Mariagerfjord Kommunes Naturafdeling på telefon 97 11 37 06 eller mail jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 februar 2017 11:09
Klagefrist d.:
13 marts 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?