Annoncer


Arden - Område til offentligt formål ved Mejerivej - Lokalplanforslag 128/2018 - Offentliggørelse

Offentliggørelse

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde den 5. februar 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 128/2018 for område til offentligt formål ved Mejerivej i Arden.

Offentlig høring af lokalplanforslaget
Forslaget fremlægges til offentlig høring i fire uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Mariagerfjord Byråd behandle alle henven¬delser og efterfølgende vurdere, om lokalplanen kan vedtages endeligt i dens nuværende form.

Lokalplanforslaget kan ses på biblioteket og i borgerservice, hvor den er fremlagt fra den 13. februar 2018. Lokalplanforslaget kan desuden ses på www.plansystemdk.dk.

Høringsfristen er den 13. marts 2018. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk inden denne dato.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at Arden Selskabslokaler/Dueslaget kan udvide det eksisterende klubhus til at indeholde klubhus og selskabslokaler til byens borgere. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at naturlegepladsen kan udvides og fornyes. Endelig giver lokalplanen Danmarks Civile Hundeførerforening (DCH) mulighed for at forny og udvide foreningens klubhus.

Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger. Screeningen er indeholdt i planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet og dermed ikke er omfattet af bestemmelserne om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst et år efter denne offentliggørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller på anden måde udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

Efter offentlighedsperiodens ophør kan Byrådet dog tillade, at en ejendom i lokalplanområdet bebygges eller udnyttes, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om påbegyndelse af større byggearbejder. Tilladelse kan dog ikke meddeles så længe en indsigelse i henhold til Planlovens §§ 29, 29a og 29b opretholdes, eller hvis miljøministeren har truffet beslutning efter Planlovens § 3, stk. 4.

Klagevejledning kan ses i følgebrevet ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 februar 2018 13:52
Høringsfrist d.:
13 marts 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?