Annoncer


Skrødstrup - Skrødstrupvej 6B, Skrødstrup Vandværk - Indvinding af 17.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-plgt

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet Skrødstrup Vandværk tilladelse til at indvinde 17.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning. Tilladelsen gives efter § 20 i Vandforsyningsloven og gælder frem til 1. oktober 2051.

Vandet indvindes fra vandværkets to boringer med DGU nr. 49.339 og 49.1008. Boringerne og vandværket ligger på Skrødstrupvej 6B, Matr. nr. 42 Skrødstrup By, Hem. Placeringen ses af kortbilag i tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 21. december 2021. Tilladelse og klagevejledning kan ses under bilag her på siden.

VVM-screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 21. december 2021. Afgørelse og klagevejledning ses i dokumentet her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 november 2021 08:00
Klagefrist d.:
21 december 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?