Annoncer


Sdr. Onsild - Afløb fra Sdr. Onsild Sø - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand til vandløbet - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Vand A/S starter kloakeringsprojekt, som omfatter 1. etape af separatkloakering i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby. Projektet omfatter områder i den nordøstlige del af Sdr. Onsild. Her skal der udover ledningsarbejde etableres en ny pumpestation og et nyt regnvandsbassin.

Undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at sænke grundvandet mens arbejdet pågår. Det oppumpede grundvand ønskes udledt via regnvandsledning vandløbet Afløb fra Sdr. Onsild Sø i Onsild Stationsby, som er et tilløb til Skals Å.

Arbejdet og derved udledningen vil foregå i perioden februar 2021 til og med februar 2022.

Mariagerfjord Kommune har med denne tilladelse meddelt Mariagerfjord Vand a|s tidsbegrænset tilladelse til at foretage grundvandssænkningen, samt til midlertidigt at udlede det oppumpede grundvand til vandløbet Afløb fra Sdr. Onsild Sø, som løber til Skals Å.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af en række vilkår og kan ses her på siden.
 
Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.
Klagefristen udløber fredag den 26. februar 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden 26. februar 2021.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 januar 2021 08:00
Klagefrist d.:
26 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?