Annoncer


Arden - Møldrupvej 33 - Etablering af boring og prøvepumpning samt indvinding af 3.000 m3 grundvand pr. år til husholdning og landbrugsdrift af dyr - Tilladelse

Tilladelse

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har den 26. august 2020 i henhold til Vandforsyningslovens § 20 givet Møldrupvej 33 tilladelse til indvinding af op til 3.000 m3 grundvand pr. år til husholdning og landbrugsdrift af dyr. Boringen er beliggende på matr. nr. 7a, Møldrup By, Astrup.

Ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for indvinding af grundvandet ved Møldrupvej 33. Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En klage skal være modtaget senest 23. september 2020.

Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via ”Klageportalen”, som du finder via www.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget.

Vejledning om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Hvid Laursen på chala@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 27.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 august 2020 08:00
Klagefrist d.:
23 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?