Annoncer


Mariager - Klostermarken 3, Aage Vestergaard Larsen A/S - Etablering og drift af anlæg til genanvendelse af husstandsindsamlet plast - Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse
Mariagerfjord Kommune har givet Aage Vestergaard Larsen A/S miljøgodkendelse til at anvende eksisterende faciliteter på Klostermarken 3, 9550 Mariager til etablering og drift af anlæg til genanvendelse af husstandsindsamlet plast.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven.

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har samtidig truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for projektet om etablering af affaldsanlæg på Klostermarken 3, 9550 Mariager.

Afgørelsen er meddelt efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelserne

Miljøgodkendelse
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.
Klagefristen er 4 uger og udløber torsdag den 29. juli 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.
Klagefristen er 4 uger og udløber torsdag den 29. juli 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Fælles
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.
Vejledning om klageregler kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelserne
Hvis du har spørgsmål til afgørelserne, kan du kontakte Claus Hallingdal Bloch på virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk eller 97 11 36 51.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
29 juli 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?