Annoncer


Veddum - Veddum Landsby - Lokalplan 116/2018 og Kommuneplantillæg nr. 31 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på møde den. 5. marts 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 116/2018 for landsbyen Veddum, samt tillæg nr. 31 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Lokalplanen er lavet, fordi de bevarende bestemmelser i den gamle lokalplan har vist sig at være for restriktive. Bestemmelserne har virket hæmmende på udviklingen i byen, fordi de er for konkrete og krævende i forhold til, hvordan eksisterende bebyggelse kan og skal vedligeholdes, samt hvordan ny bebyggelse skal opføres.

Nærværende lokalplan har fokus på at bevare og styrke det, der bedst karakteriserer Veddum. Derfor indeholder lokalplanen bevarende bestemmelser i forhold til stier og veje indenfor Veddums fortebystruktur. Desuden er der i lokalplanen udpeget syv bevaringsværdige bygninger, som er af kulturhistorisk betydning for Veddum, eller som er fine eksempler på den arkitektur og den tid de er opført i.

Kommuneplantillæggets indhold
Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 31 er lavet dels for at forhøje bebyggelsesprocenterne, så de kommer i overensstemmelse med lignende områder andre steder i kommunen, og dels for at tilgodese enkelte lokale forhold ved mindre ændringer af rammernes afgrænsninger.

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 31 bringer lokalplan 113/2018 i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Indsigelser og kommentarer
Der er i offentlighedsfasen indkommet én indsigelse fra By & Land, Mariagerfjord. De gør indsigelse mod lokalplanforslaget for at tilsidesætte bygningskulturen og for at mangle fornyelse og udvikling. De mangler en forudgående debat om landsbyens fremtid f.eks. et Landsbykatalog eller et tematillæg til Kommuneplanen, som kunne skabe grundlag for positiv udvikling.

Mariagerfjord Kommune anbefaler, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, idet nærværende lokalplan ikke er udarbejdet for at omdefinere, forny eller udvikle Veddum. Disse tanker har byens borgere og Mariagerfjord Kommune gjort forud for udarbejdelsen af den gamle lokalplan. Desuden arbejdes der løbende med udviklingen af kommunens landsbyer i Landdistriktspolitikken.

Baggrunden for udarbejdelsen af en ny lokalplan for Veddum er, at løsne op for de bevarende bestemmelser i den gældende lokalplan, fordi de har vist sig at være hæmmende for byens udvikling og for borgernes muligheder for at vedligeholde deres ejendomme.

Nærværende lokalplan er baseret på den gældende lokalplan, men Mariagerfjord Kommune har i fællesskab med en gruppe borgerrepræsentanter fundet et niveau, hvor der blev skruet tilstrækkeligt ned for bevaringsbestemmelserne til at borgerne kan trives, men har beholdt nok bevaringsbestemmelser til at sikre byens identitet.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget kan ses ude til højre fra den 14. marts 2018. - jf. Planlovens § 24.

Hvis du er interesseret i at vide mere om lokalplanen og kommuneplantillægget, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Lokalplanen og kommuneplantillægget kan desuden ses i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 marts 2018 08:00
Klagefrist d.:
11 april 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?