Annoncer


Mariager - Hemvej 21 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til dyre- og anlægsmæssige ændringer for husdyrbruget, til ejendommen Hemvej 21, 9550 Mariager.

Miljøtilladelsen omfatter et produktionsareal for æglæggende konsum høner. Produktio-nen sker i eksisterende bygninger, i alt bliver produktionsarealet på 175 m2. Foruden æg-læggende konsum høns, vil der på ejendommen være et hobbydyrehold bestående af en ko med opdræt. Det eksisterende malkerum omdannes til æggepakkeri.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber tirsdag den 1. januar 2019, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klageregler kan findes på Natur- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kristina Rasmussen Christensen, e-mail: krchr@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 60.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 december 2018 11:10
Klagefrist d.:
01 januar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?