Annoncer


Hobro - Kornvej 1 - Etablering af ny gaskedel - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt
Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for
projekt vedr. udskiftning af eksisterende 7 MW gaskedel med ny 13,5 MW gaskedel hos Essentia Protein Solutions, BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro, matr. nr. 3u Hegedal, Hobro Jorder. Den ny gaskedel etableres i eksisterende bygning, og der anvendes eksisterende skorsten.

Det er vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven.

Du kan klage over afgørelsen
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 58.
Klagefristen er 4 uger og udløber 7. juli 2020, kl. 23.59.
Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord
Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på
www.borger.dk og www.virk.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om
klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når
den er tilgængelig for myndigheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af
Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til
Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller
en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder
og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Kommunens afgørelser kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen,
jmikk@mariagerfjord.dk, eller på tlf. nr. 97 11 36 52.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 juni 2020 08:00
Klagefrist d.:
07 juli 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?