Annoncer


Havndal - Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse

Mariagerfjord Kommune har givet tillæg til miljøgodkendelse til ændring af dyreholdet for husdyrbruget, til ejendommen Norup Østermark 12, 8970 Havndal.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som kommer til at bestå af et økologiske kvægbrug med et samlet produktionsareal på 6998 m2.

I forbindelse med godkendelsen gives der godkendelse til at etablere et nyt udendørs motionsareal med et tilhørende foderbord samt at inddrage en eksisterende opsamlingsplads/drivgang til produktionsareal.
Samlet godkendes en udvidelse af produktionsarealet med 760 m2.

Miljøgodkendelsen er meddelt efter § 16a i Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber 20. august 2021, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Charlotte Speich, e-mail: chspe@mariagerfjord.dk, eller på tlf. 97 11 36 57.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 juli 2021 08:00
Klagefrist d.:
20 august 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?