Annoncer


Rold - Hobrovej 32 - Etablering af minivådområde - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Du kan se landzonetilladelsen her i perioden fra 25. marts til 22. april 2020.

Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen. Visse landsdækkende
foreninger og organisationer har også ret til at klage over afgørelsen.

En klage skal sendes til Planklagenævnet igennem Klageportalen. Klageportalen kan
findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Planklagenævnet skal have modtaget klagen senest den 22. april 2020.

Det koster 900,00 kr. at klage, som privatperson og 1800,00 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. Planklagenævnet opkræver selv gebyret.

Hvis du har særlige behov kan du fritages for at benytte Klageportalen. Du skal sende en
begrundelse om hvorfor du bør fritages fra at bruge Klageportalen til Mariagerfjord
Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk. Hvis du er
fritaget fra digital post bedes dette oplyses.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis du klager inden klagefristens udløb, må landzonetilladelsen ikke udnyttes. Landzonetilladelsen kan først udnyttes når Planklagenævnet tillader det.

Kommunens afgørelse kan indbringes ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6
måneder efter kommunens offentliggørelse af afgørelsen.

Reglerne for at klage kan også findes i Planlovens § 58 – 62.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 marts 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?