Annoncer


Skjellerup og Mariager - Nye enkeltrettede cykelstier mellem de to byer - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Rådgivende ingeniørfirma MOE v/Philip Vestergaard har på vegne af Mariagerfjord Kommune den 8. januar 2021 indgivet ansøgning med tilhørende bilag i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven for et projekt for etablering af nye enkeltrettede cykelstier langs Hobrovej og Mariagervej mellem Skjellerup og Gl. Hobrovej ved Mariager.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10b (Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg) samt pkt. 10e (Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne. Projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Mariagerfjord Kommune har derfor foretaget en screening for VVM-pligt i overensstemmelse med miljøvurderingslovens bestemmelser.

Afgørelse
Mariagerfjord Kommune har screenet projektet efter kriterierne i lovens bilag 6 med henblik på eventuelle væsentlige påvirkninger af miljøet. Der er ikke fundet grundlag for at forvente sådanne påvirkninger. På den baggrund er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Denne afgørelse forældes, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den er meddelt, jf. lovens § 39.

Det skal bemærkes, at bygge- og anlægsarbejder ikke må påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser/tilladelser.

Projektbeskrivelse
Der etableres enkeltrettede cykelstier på begge sider af vejen langs med Mariagervej og Hobrovej vej fra og med Mariagervej 76, Skjellerup til krydset Hobrovej/Fjelstedvej.

Den berørte vejstrækning er alt overvejende landevej gennem det åbne land. Enkelte steder langs strækningen er der haver, hvor der vil fjernes hække og mindre træer. I det åbne land etableres en skillerabat 1,2 m + cykelsti 1,5 m + 0,5 m rabat på begge sider af vejen, på nuværende vejmatrikel / vejrabat samt på tilstødende areal. Der eksproprieres stribeformede arealer langs nuværende vej fra en række lodsejere langs begge vejsider.

På strækningerne gennem byerne, Katbjerg og Skjellerup, etableres cykelstien uden mellem rabat, idet der etableres kantsten + cykelsti 1,5 m + yderrabat 0,5 m.

Cykelstierne vil komme til at dække ca. 15.000 m2, fordelt over ca. 5,7 km.

Der er i forbindelse med anlægsarbejdet ikke behov for grundvandssænkninger. Projektet indebærer ingen udledning af spildevand. Afledning af regnvand fra de etablerede stier vil ske som den eksisterende afvanding af vejen, ved nedsivning.

Der vil langs vejen skulle graves op til 50 cm ned til anlæg af vejkasse mv. til cykelstien. Der er ikke kendte jordforureninger i de berørte arealer, men V1 og V2 områder i nærheden. Skulle der mod forventning konstateres forurenede jordpartier i anlægsområdet håndteres disse særskilt.

Forventet materialeforbrug vil omfatte ca. 6.000 m3 bundsikring, ca. 2.700 m3 stabilgrus samt 2.500 ton asfalt.

Natur- og landskabsforvaltningsmæssigt er der konstateret behov for dispensationer fra Katbjerg fredningen, der er en landskabsfredning mellem vejen og Mariager Fjord. Desuden behov for dispensationer fra en række beskyttelseslinjer i Naturbeskyttelsesloven, nemlig fra kirkebyggelinje i Skjellerup, skovbyggelinjen øst for Katbjerg samt en række fortidsmindebeskyttelseslinjer øst for Katbjerg. Samlet ansøgning er indgivet den 22. december 2020. Samtlige forhold regnes for ukomplicerede.

Projektets miljøpåvirkninger
Cykelstiprojektet er i fuld overensstemmelse med Mariagerfjord Kommunes planlægning og kan gennemføres uden planrevisioner.

Mariagerfjord Kommune har gennemgået projektet jfr. bestemmelser og kriterier i lovens §16, § 21 og bilag 6. Der henvises til vedlagte screeningsskema. Som det fremgår, indebærer projektet ingen forventninger om væsentlige miljøpåvirkninger.

Der er således ikke forventninger om luftforurening, forurening af overfladevand, grundvand eller drikkevand.

Gravearbejderne er beskedne, og der forekommer ikke kendte jordforureninger, der kan ventes forstyrret i vejmatriklen. De nærmeste jordforureninger er et V2 område Mariagervej 78-80 syd for vejarealet i Skjellerup samt V1 område Hobrovej 17, syd for vejarealet i Katbjerg. Begge ligger uden for vejmatriklen og ingen af dem ventes påvirket.

Den landskabelige virkning anses for beskeden, idet cykelstierne ligger i tilknytning til den eksisterende vej, som en efter forholdene beskeden udvidelse af denne. De ansøgte dispensationer fra Katbjerg fredningen samt fra kirkebyggelinje i Skjellerup, skovbyggelinjen øst for Katbjerg samt en række fortidsmindebeskyttelseslinjer øst for Katbjerg vurderes som ukomplicerede.

Nærmeste område omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om biotopbeskyttelse er gadekæret i Skjellerup, der er 20 meter fra anlægget. Nærmeste Natura 2000 område er Mariager Fjord, 1,7 km fra anlægget. Der er ingen grundlag for at forvente miljøvirkninger på disse, eller andre tilsvarende beskyttede biotoper, og heller ingen mulighed for virkning på biotoper af betydning for beskyttede arter, herunder Bilag IV arter.

Høring
Mariagerfjord Kommune har fremsendt sagen til følgende:
• Mariagerfjord Kommune (Forskellige afdelinger)
• Region Nordjylland region@rn.dk
• Nordjyllands Politi njyl@politi.dk
• Vejdirektoratet vd@vd.dk
• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri mfvm@mfvm.dk
• Miljøministeriet mim@mim.dk
• Miljøstyrelsen mst@mst.dk
• Naturstyrelsen nst@nst.dk
• Landbrugsstyrelsen mail@lbst.dk
• Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
• Slots- og Kulturstyrelsen post@slks.dk
• Arbejdstilsynet at@at.dk
• Århus Stift (Kirkesogn) kmaar@km.dk
• Skjellerup Sogn skjellerup.sogn@km.dk
• Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del nordjyllandsyd@fredningsnaevn.dk
• Danmarks Naturfredningsforening dnmariagerfjord-sager@dn.dk og dn@dn.dk
• Nordjyllands Historiske Museum historiskmuseum@aalborg.dk
• Mariagerfjord Vand A/S mail@mfv.dk

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, efter reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Vejledning om klageregler kan findes på www.naevneneshus.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Søgsmål
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom der er
udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 april 2021 08:00
Klagefrist d.:
26 maj 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?