Annoncer


Valsgård - Hjedsvej 4 - Ændring af svinebrug - Miljøilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune har givet miljøtilladelse til ændring af svinebruget på ejendommen Hjedsvej 4, 9500 Hobro.

Tilladelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et svinehold med et samlet produktionsareal på 1345 m2.  På husdyrbruget er der to gylletanke med overfladeareal på henholdsvis 257 m2 og 350 m2.

Der sker ingen anlægsmæssige ændringer i forbindelse med denne miljøtilladelse. Ansøger ønsker at blive godkendt efter den nye stipladsmodel for at opnå en øget fleksibilitet. Der er ikke pt. planer om at ændre den eksisterende produktion med slagtesvin, men det er muligt at der på sigt skal være produktion af smågrise, derfor ansøges der om flexgruppen slagtesvin og smågrise.

Miljøtilladelsen er meddelt efter § 16b i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006, med senere ændringer.

Du kan klage over afgørelsen
Enhver med en retlig interesse i sagen kan klage over afgørelsen efter husdyrlovens regler.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber onsdag den 24. juni 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Malene Houbak på mahou@mariagerfjord.dk, eller på 97 11 36 33.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 maj 2020 08:00
Klagefrist d.:
24 juni 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?