Annoncer


Assens - Hadsundvej 17, Maricogen A/S - Revurdering af miljøgodkendelse - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune tager som tilsynsmyndighed miljøgodkendelsen af Maricogen A/S, Hadsundvej 17, 9550 Mariager op til en revurdering. Revurderingen er foranlediget af nye BAT-konklusioner for virksomhedens hovedlistepunkt ”store fyringsanlæg”. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Mariagerfjord Kommune senest den 18. juni 2021.
Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 2 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 2 uger. Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Mariagerfjord Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Mariagerfjord Kommunes afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mariagerfjord.dk. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt virksomheden til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Mariagerfjord Kommune pr. mail til virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk eller pr. brev til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 juni 2021 08:00
Høringsfrist d.:
18 juni 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?