Annoncer


Hobro - Skivevej - Tidsbegrænset udledning af oppumpet grundvand - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Vand a/s skal etablere en ny pumpestation og nye spildevandsledninger ved Skivevej i Hobro, på strækningen fra Arla Foods til Fortunaparken. Dette arbejde skal bl.a. sikre tilstrækkelig kapacitet i kloaksystemet til at kunne håndtere en udvidelse af produktionen på Arla Foods. Samtidig forberedes kloaksystemet til at spildevandet fremover kan ledes til centralpumpestationen ved Aalborgvej i Hobro Nord, fremfor via Hobro Midtby og pumpestationen ved Gasværksvej.

Arbejdet er beskrevet til tillæg nr. 26 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan.

Undersøgelser har vist, at det er nødvendigt at sænke grundvandet mens arbejdet pågår. Det oppumpede grundvand ønskes udledt via grøfter til Hobro Vesterfjord.

Arbejdet og derved udledningen vil foregå i perioden december 2020 til og med marts 2021.

Det oppumpede grundvand renses for okker før udledning.

Mariagerfjord Kommune har meddelt Mariagerfjord Vand A/S tidsbegrænset tilladelse til at foretage grundvandssænkningen, samt til at udlede det oppumpede grundvand til Hobro Vesterfjord. Tilladelsen er meddelt på baggrund af en række vilkår.

Tilladelse kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagefristen er 4 uger og udløber fredag den 18. december 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.
Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 november 2020 08:00
Klagefrist d.:
18 december 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?