Annoncer


Øster Hurup - Område ved Nørre Hurupvej - Forslag om ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 16 - Offentlig høring og afgørelse om ikke VVM-pligt

Offentlig høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 17. december 2020 vedtaget at sende Forslag om ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) for et område ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup i offentlig høring i otte uger.

Offentlig høring af forslag om ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund)
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser til forslaget. Efter høringsperiodens udløb vil Byrådet behandle alle henvendelser og efterfølgende vurdere, om forslag om ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) kan vedtages endeligt.

Høringsfristen er den 15. februar 2021. Eventuelle indsigelser, bemærkninger mv. skal fremsendes enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Forslaget kan ses på www.plandata.dk, hvor det er fremlagt fra den 21. december 2020 Hvis du er interesseret i at vide mere om forslaget, er du velkommen til at kontakte Teknik & Byg.

Den Partielle Byplanvedtægt, der foreslås ophævet, kan desuden ses her på siden.

Baggrund
Mariagerfjord Kommune har modtaget henvendelse fra ejeren af ejendommen Nørre Hurupvej 17 i Øster Hurup, som ønsker at udstykke grunden i to. Det er i strid med Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund), der siger, at der ikke må udstykkes grunde syd for Nørre Hurupvej. Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) siger også, at der ikke må opføres ny bebyggelse syd for Nørre Hurupvej, og at ejendommene ikke må ombygges eller tilbygges så den ændrer karakter. Fagenheden kan se, at dette princip er fraveget i flere tilfælde, ligesom plangrundlaget er blevet ændret for andre nærliggende ejendomme.
 
Formål
Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) indeholder tre delområder, hvoraf de to er aflyst af andre lokalplaner. Det sidste delområde C fastlægger anvendelsen til åben-lav boligbebyggelse i halvanden etage. Der er ikke andre bebyggelsesregulerende bestemmelser i byplanvedtægten.
 
Hvis Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) ophæves, vil området efterfølgende blive reguleret efter kommuneplanramme ØHU.B.1 som ligeledes udlægger området til boligområde - dog både åben-lav og tæt-lav. Bebyggelsesprocenten er i rammen fastsat til 30, og bebyggelse må opføres i to etager - hvor Partiel Byplanvedtægt nr. 16 har et etageantal på halvanden.
 
Fagenheden vurderer, at ejendommen Nørre Hurupvej 17 ud fra et planlægningsmæssigt synspunkt er egnet til udstykning. Desuden vurderer fagenheden, at der ligeledes ikke er grundlag for at fastholde, at området syd for Nørre Hurupvej ikke må bebygges eller ændres væsentligt. Derfor anbefaler fagenheden, at det sidste delområde C af Partiel Byplanvedtægt nr. 16 (Hadsund) også ophæves, og at området herefter reguleres efter kommuneplanrammen.

Lovgrundlag
I henhold til Planlovens § 33, stk. 1, pkt. 2 kan byplanvedtægter og lokalplaner for byzone og sommerhusområder, når udviklingen inden for byplanvedtægtens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af påbud eller dispensationer, idet området zonestatus opretholdes.
 
Beslutningen kan først træffes, når ejere af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig i otte uger.
 
Miljøvurdering af planforslaget
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der ved udarbejdelse af planforslaget foretaget en screening af miljøpåvirkninger.

Screeningen er indeholdt i følgebrevet til planforslaget, og resultatet af screeningen er, at planforslaget ikke får væsentlige indvirkninger på miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Klagevejledning til screeningen kan ses under bilag.

Dine bemærkninger vil blive behandlet i det høringsnotat, som vil blive fremlagt for politikerne ved lokalplanens næste politiske behandling. Her skal politikerne tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 december 2020 11:35
Høringsfrist d.:
15 februar 2021 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?