Annoncer


Mariager - Hadsundvej 17, Dansk Salt A/S - Udledning af kølevand og processpildevand - Tilladelse

Tilladelse

Dansk Salt A/S omlægger virksomhedens produktion til en øget produktion af farmaceutisk salt og Mikrosalt. Som følge af denne omlægning søger virksomheden om en ændring af den eksisterende udledningstilladelse.

Dansk Salt A/S har foranlediget af omlægningen søgt om tilladelse til en forøgelse af den eksisterende udledning af kølevand, kondensat og cirkulationslage til Mariager Fjord.

I forbindelse med ansøgningen er der taget prøver af indtag og udløb fra Mariager Fjord. Dansk Hydraulisk Institut har udarbejdet modelberegninger på temperaturpåvirkningen af Mariager Fjord og der er foretaget en gennemgang af de stoffer virksomheden tilsætter til produktionen og som derved udledes i mindre mængder sammen med kølevandet til Mariager Fjord.

Mariagerfjord Kommune har på baggrund af ansøgningen meddelt en revideret tilladelse til udledning af kølevand og processpildevand fra Dansk Salt til Mariager Fjord. Som et led i udledningstilladelsen, er der udlagt en Termisk påvirkningszone på 300 meter omkring udløbet.

Tilladelse kan ses her på siden.

Du kan klage over afgørelsen
En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk.

Klagefristen er 5 uger (forlænget på grund af sommerferien) og udløber fredag den 14. august 2020, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder.

Når du klager via klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest 14. august.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 juli 2020 08:00
Klagefrist d.:
14 august 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?