Arden


Arden ligger på kanten af Danmarks største skovområde, Rold Skov, med alle de naturkvaliteter det giver. Byen har et rigt foreningsliv og nogle stærke fællesskaber, som har sat Arden på landkortet som en god ramme om hverdagslivet.

Det gode hverdagsliv i skoven

Banen og vejene er en udfordring for byens fysiske sammenhæng og fremtræden - og det er der brug for at gøre noget ved, hvis Arden for alvor skal realisere sine potentialer. Som boligby indgår Arden i oplandet til Aalborg, og byen orienterer sig primært mod nord.

Vi vil udvikle ”Skoven i byen og byen i skoven”

Arden ligger på kanten af Rold Skov, men det kræver et indgående kendskab til byen at finde skoven, der er fraværende i bybilledet. Ved at trække skoven helt ind i byen og skabe stor tilgængelighed til den, kan dens rekreative muligheder blive foldet ud for Arden by. Udviklingen af skoven er allerede en del af værktøjskassen i udviklingen af Arden: Skovrejsning er tænkt ind i den nye udstykning i den nordvestlige del af byen, hvor der er et stort fokus på forbindelsen mellem skoven og midtbyen.

Det er nærliggende at arbejde videre på udviklingen af skoven i byen ved at introducere et byskov-projekt under devisen ”fæld et hus og plant et træ”. Skovrejsning på de offentlige arealer langs jernbanen kan hurtigt igangsættes som et fælles projekt. Det kan være det første skridt i en langsigtet strategi for, at skoven skal trækkes ind i byen. Det handler også om at skabe sammenhæng – både i byen og mellem byen og skoven. Byens borgere har allerede tegnet på et stisystem, der skaber sammenhæng mellem byens funktioner og skoven. Dette er et privatprojekt, som kommunen kan hjælpe på vej.

Vi vil gentænke bymidten

I Arden handler det ikke om at renovere og forskønne enkelte dele af midtbyen, men om at genbygge den. Hvor dagliglivet, som i gamle dage i høj grad udspandt sig på og omkring hovedgaden, stort set er forsvundet fra bymidten, lever et andet og mindre synligt netværk af sociale mødesteder i bedste velgående: Skole, supermarkeder, haller og fritidsfaciliteter spredt over hele byen. Det er et vilkår. Midtbyen og området omkring stationen skal fremadrettet udvikles som en del af dette netværk, og bymidten skal transformeres og tilpasses dens nye rolle. Udviklingen af byen i skoven og skoven i byen er en vigtig ingrediens i denne omdannelse.

Vi vil synliggøre Ardens stærke fællesskaber

Arden rummer mange, stærke fællesskaber og initiativer, der er båret af frivillighed: Kulturhusforeningen, Idrætsforeningen Jarl med alle byens sportsaktiviteter, Arden Hallerne, Sportsrideklubben, spejderne, dyreparken samt Borgerforeningen med naturlegepladsen. De er stærke kræfter i byens liv og udvikling, og de udgør et stort potentiale for Arden som ramme om det gode hverdagsliv i skoven. Men vi kan ikke tage dem for givet, og de kan være svære at få øje på, når potentielle tilflyttere besøger byen.

Vi kan informere om og synliggøre aktiviteterne på byens hjemmeside samt andre medier, og vi kan aktivt invitere nye borgere indenfor og byde dem velkommen i fællesskaberne. Det er derfor oplagt at synliggøre byens mange potentialer gennem events eller lignende, hvor byens foreninger, sportsfaciliteter og butikker i samarbejde åbner op og inviterer inden for. På den måde kan både eksisterende borgere, besøgende og potentielle tilflyttere opleve og få indblik i byens mange kvaliteter og stærke, lokale netværk.

Vi vil arbejde for at forbedre den kollektive trafik

Togbetjeningen af Arden er vigtig for byens rolle som et godt sted at bosætte sig - uanset om man arbejder eller søger uddannelse mod nord eller syd. 

Det er helt afgørende, at togbetjeningen af Arden sikres for fremtiden.

Udviklingen af nærbanen i Aalborg er et stort potentiale for Arden - hvis nærbanen udvides til Arden og måske videre til Hobro. Hyppigere togdrift kan styrke Ardens muligheder for at tiltrække tilflyttere fra nord og kan knytte Arden endnu stærkere til Aalborg og det store arbejdsmarked og udbuddet af uddannelser mod nord. Vi kan løbende - og i samarbejde med nabokommunerne - arbejde for en forbedring af den kollektive trafik og for en udvidelse af Aalborg Nærbane.

Arden - handlingsforslag

  • Vi vil gerne styrke fællesskabet i Arden. Vi ser Fællesrådet som den centrale spiller i dette samarbejde. Det gælder også markedsføring af byen i samarbejde med og mellem byens foreninger, handelsliv og erhvervsliv. Vi vil som kommune gerne være med som én af spillerne i samarbejdet, og vi vil gerne bidrage til at facilitere samarbejdet og sikre, at fællesrådet udvikles som ramme for koordinering og samarbejde, samt at det repræsenterer hele byen.
  • Vi vil på kort sigt bidrage til synlige projekter i form af stiforbindelser og skovrejsning, som kan være med til at styrke Ardens landskabelige og rekreative kvaliteter. Nogle projekter kan vi støtte direkte; andre kan vi hjælpe på vej med passende incitamenter.
  • Vi vil give bymidten et planmæssigt servicetjek og tage initiativ til en debat om, hvad midtbyens funktion skal være i fremtiden – hvordan den kan gentænkes og genbygges. Fysik kan ændre fortællingen om Arden, vi har brug for at øve os i at være stolte over Arden, og vi er klar over, at der på sigt nok skal en radikal forandring af bymidten til.
  • Vi vil løbende arbejde for at sikre den fremdige togbetjening af Arden og for at holde en sydlig udvidelse af Aalborg Nærbane på den regionale dagsorden.

Opdateret 12.01.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?