Hadsund


Hadsund ligger ved fjordens smalleste passage og har siden middelalderen været et vigtigt knudepunkt. Byen er dels vokset op omkring forbindelsen over fjorden samt som et naturligt stop på handelsvarers vej til Hobro.

Hadsunds identitet og udvikling

Invitationen til den første workshop om Fremtidens Hadsund, var en videoinvitation. Ved den første workshop havde vi udvidet invitationen til en lille film om Hadsund, der stiller spørgsmål til det arbejde, som nu er skudt i gang. På workshoppen tog de ca. 100 fremmødte borgere hul på at drøfte spørgsmålene.

Se med og få en fornemmelse af arbejdet, som nu er sat i gang og kom endelig med, når vi holder den næste workshop midt i marts. Her samler vi op på anbefalingerne om kanalområdet og zoomer ud og drøfter Hadsund som helhed.

Se videoklip fra den første workshop om Hadsunds udviklingsstrategi.

Invitation til workshop for Hadsunds fremtid

Hvad er Hadsunds identitet og hvordan udvikler vi vores by sammen? Kan beliggenheden ved fjorden spille en endnu større rolle for Hadsund end den gør i dag? Hvad er Hadsunds rolle i forhold til den regionale udvikling?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, som er på dagsordenen, når vi inviterer alle jer borgere, erhvervsliv og ildsjæle med om bordet til diskussioner om Hadsunds fremtid. Det sker på 3 workshops, som danner grundlag for formuleringen af en ny udviklingsstrategi for byen. 

På den første workshop sætter vi fokus på Kanalområdet: Hvad skal områdets rolle være i forhold til resten af byen? Hvilke tilbud skal Kanalbyen rumme – og for hvem? Og hvordan kan udviklingen af området styrke Hadsunds profil, som en attraktiv bolig-, erhvervs-, og handelsby? 

Du er velkommen, uanset om du har masser af ideer eller du bare har lyst til at være med

Fra industriby til videns- og boligby

I 1970’erne var Hadsund centrum for et sandt erhvervseventyr som følge af egnsudviklingsmidler, hvor et stort antal virksomheder skød op, og hvor befolkningstilvæksten var stor. Det afspejler sig fysisk i byen på de mange parcelhuskvarterer, men perioden har også haft afgørende betydning for Hadsunds selvforståelse som en by, der kan trække stor erhvervsudvikling. Erhvervseventyret har siden ændret karakter, og det har efterladt Hadsund i en søgen efter en ny, stærk fortælling.

Vi vil arbejde for en regional, østlig udviklingskorridor.

Hadsunds vigtigste regionale netværk er mod nord - mod Aalborg og ikke mindst universitetet og det nye universitetssygehus. Der er brug for en stærk, regional plan for en østlig udviklingskorridor med afsæt i en forbedret vejforbindelse fra Randers over Hadsund til Aalborg, hvis Hadsund skal placeres stærkere på landkortet i et regionalt, funktionelt netværk. Rute 507 kan betragtes som et udviklingsbånd, der strækker sig 74 km fra Randers til Aalborg.

En østlig udviklingskorridor kan ikke udvikles af Mariagerfjord Kommune alene, men hvis alle fire kommuner samarbejder om at styrke forbindelsen både fysisk, socialt og emotionelt, vil det løfte et kæmpeopland fra Limfjorden til Randers Fjord med Hadsund i midten. Mariagerfjord Kommune vil spille sin rolle for at sætte og holde visionen på dagsordenen.

Vi vil udvikle Hadsunds identitet med afsæt i erhvervslivet Der er behov for at synliggøre Hadsunds skjulte succes og ændre den måde, vi taler om byen på som erhvervsby. Hadsunds erhvervsliv har ændret sig fra traditionelt industri til en stærk innovativ kultur. Det er en stor succes, men de innovative arbejdspladser fylder ikke det samme i bybilledet eller i byens identitet som den traditionelle industri. Dette skyldes blandt andet, at byen har gennemgået en så hurtig erhvervsudvikling fra produktionsvirksomheder til videnserhverv, at fortællingen ikke har kunnet følge med, og byens oprindelige identitet ikke længere er aktuel.

Hadsund skal bruge byens iværksætteri som udgangspunktet for byens nye identitet og i forlængelse heraf vise styrken i, at byens størrelse netop gør det muligt at gennemføre nye idéer og projekter på langt mindre bureaukratisk vis.

Vi vil igangsætte og koordinere lokale indsatser

Det har i de senere år været svært for Hadsunds frivillige kræfter at finde en fælles retning og fastholde engagementet. Hadsund har brug for en ny impuls, der kan skabe optimisme og en positiv fortælling om byen og den diversitet, der præger både borgerne og erhvervslivet.

Vi vil derfor igangsætte en selvstændig udviklingsproces. Der er allerede taget initiativ i byen til at etablere en styregruppe, der kan arbejde ud fra princippet om, at det er borgerne i Hadsund, der skal løfte byen igennem frivilligt arbejde, borgerinddragelse og engagement. Mariagerfjord Kommune vil støtte op om dette arbejde og bidrage til, at det kan løftes til en egentlig udviklingsstrategi, hvor vi sammen med borgere og erhvervsdrivende kan finde og formulere det fælles fundament for Hadsunds udvikling.

Det kan være et forløb lignende det, som Øster Hurup allerede har været igennem. Det er et forløb, der starter med byens emotionelle og sociale dimensioner, men som kan ende ud i gennemgribende fysiske tiltag.

Vi vil skabe synlige projekter ved fjorden

Hadsund har brug for en kursændring for at fremtidssikre byen. Det kræver ambitiøse, synlige og måske lidt vilde indsatser. Projekt ”Mal Broen” blev foreslået af de lokale aktører på byworkshoppen: Saml hele byen omkring et fælles og synligt projekt, som kan manifestere, at byen står sammen om transformationen fra industriby til videns- og boligby. Byen skal redefinere sig på basis af stedbundne kvaliteter, hvilket i høj grad er fjorden. Det handler ikke om den konkrete handling, men om aktivt at flytte byens fokus fra de bagvedliggende industriområder til fjorden og om at lægge grundstenene til en ny, positiv fortælling om Hadsund.

Påbegyndelsen af kanalen på havnen kan være første skridt i en ændring af fokus for udvikling af det centrale Hadsund fra bymidten til fjorden. Kanalen er ikke blot attraktiv i sig selv, men kan skabe en positiv fortælling om, at der sker noget omkring fjorden. Det er derved også vigtigt, at der fra starten bliver skabt et sted med høj kvalitet, så området omkring kanalen fremstår færdigt og attraktivt, også inden der bygges.

Hadsund - handlingsforslag

  • Vi vil igangsætte arbejdet med en decideret udviklingsstrategi for Hadsund. Det er Hadsunds borgere, institutioner, organisationer og erhvervsliv, der skal udvikle byen. Men vi vil som kommune og politikere være med til at sætte byen og dens aktørere i spil. Det skal en udviklingsstrategi bidrage til.
  • Vi vil på kort sigt bidrage aktivt til lokale initiativer til at skabe fællesskab, gode historier og en ny orientering i Hadsund – om det så er "Mal Broen" eller andre projekter.
  • Vi vil gå i dialog med nabokommunerne om en en østlig udviklingskorridor mellem Aalborg Øst og Randers N. Vi vil sammen med lokale erhvervsdrivende og andre aktører arbejde for at sætte og holde en vision om en østlig udviklingskorridor på den regionale dagsorden.

Opdateret 22.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold