Hobro


Hobro er kommunens største by og dynamo i forhold til servicetilbud og erhvervsudvikling. Byen ligger attraktivt placeret på landkortet med mere end 500.000 arbejdspladser inden for en times kørsel.

Strategiplan for Hobros udvikling

Byrådet i Mariagerfjord Kommune satte i strategiplanen Med Byerne Forrest fokus på udviklingen af kommunes hovedbyer.

Strategiplanen peger på vigtigheden af at italesætte og anerkende Hobro som kommunens lille storby – og af at udvikle Hobro med fokus på tæthed og bykvaliteter – med udgangspunkt i de særlige kendetegn og fortællinger, som gør Hobro til sin egen.

På baggrund af strategiplanens anbefalinger har Byrådet i 2017 nedsat et §17,4-udvalg for ’Hobros Udvikling’.

Udvalget består af repræsentanter for Byrådet og forvaltningen, udvalgte fagfolk og repræsentanter for byens aktører. Udvalgets opgave er at formulere retningslinjerne for Hobros fremtidige udvikling.

Udvalgets arbejde er opdelt i to faser: En overordnet udviklingsplan for hele byen og en særskilt plan med fokus på midtbyen, en såkaldt midtbyplan.

De udgør tilsammen §17,4-udvalgets sammenfattede anbefalinger til den fremtidige udvikling af Hobro.

Læs hele udviklingsplanen for Hobro.

Læs udviklingsplanen for Hobro midtby.

Metropolen i naturen

Hobro ligger samtidigt i et skønt, bakket landskab med ådalen, fjorden og skovene helt tæt på. Naturen og landskabet opleves dog i mindre grad i den centrale del af Hobro.
Hobros kvaliteter er mange og store. Men byen har brug for at få bundet sine kvaliteter sammen – og for at finde sig til rette som en lille storby i et stort netværk.

Vi vil realisere ambitionen om Hobro som kommunens lille storby

Hobro skal ikke kunne det samme som de store nabobyer: Randers, Viborg, Aarhus og Aalborg. Vi skal udvikle det, der gør Hobro til noget særligt - både i forhold til de store nabobyer og i forhold til de andre byer i Mariagerfjord Kommune. Hobro er nemlig lille nok til, at mange kender hinanden og giver sig tid til at stoppe op og snakke. Samtidig er byen stor nok til at kunne tilbyde borgerne en flerhed af uddannelsesinstitutioner, jobs, et stort udvalg af fritidsaktiviteter osv. Den kombination er en stor kvalitet.

For at kunne fungere som en lille storby, skal vi i byens udvikling have fokus på tæthed, forskellighed og plads til ophold og aktiviteter – ikke mindst i bymidten. Og på en tæt relation mellem byen og det landskab og den historie, byen bygger på.

Vi vil udvikle en levende og mangfoldig bymidte

Vi har brug for at udvikle Hobros bymidte. Det gør vi allerede med midtbyplanen. Men vi vil gerne hæve ambitionsniveauet for Hobro, som helhed, med en tæt og levende bymidte som løftestang. Det handler både om fysik og om aktiviteter.

Vi skal have fokus på at skabe mere lokalturisme i byen. Dette kan eksempelvis gøres ved at etablere flere caféer og restauranter. Torvet er desuden oplagt til etableringen af en torvedag, hvor lokale landmænd og andre producenter fra området kan sælge og fremvise lokale (rå)varer. Det kan skabe oplevelser og traditioner - en ramme om et lokalt fællesskab for hele byen og oplandet. En fast torvedag kan udvikles i et samarbejde mellem handelsstandsforeningen, lokale ildsjæle og producenter fra oplandet og er et projekt, der er forholdsvist hurtigt realiserbart og uden de store omkostninger.

Vi vil arbejde for en kompakt byudvikling – med en tæt, levende og varieret bymidte som omdrejningspunkt. Der skal bo mange mennesker i bymidten. Børnefamiliernes muligheder for at bo i bymidten skal udvikles og forøges. Der skal være plads til butikker – men de skal placeres rigtigt, så de også i fremtiden bidrager til en levende og varieret bymidte. Vi vil også gerne have uddannelsesinstitutionerne ind i byen. Midtby Campus og ungdomsboliger kan bibringe en kraftig puls til glæde for butikker, caféer og en oplevelse af midtbyen som et levende sted. Kommunen kan muliggøre udviklingen af bymidten – men det kræver også et stort engagement fra boligselskaber, byggende aktører, institutioner og investorer.

Vi vil skabe sammenhænge mellem by, natur og kulturhistorie

Hobros unikke placering i terrænet og fjorden er en kvalitet, der skal raffineres i byudviklingen. Det handler om at væve by, natur og oplevelser sammen i endnu højere grad end i dag. En væsentlig del af midtbyplanen er at åbne midtbyen op mod fjordlandskabet ved at koble Havnegade på den udsigt, som i 1980’erne blev skabt fra Brogade og ud over fjorden. Fyrkat ligger lige uden for Hobros centrum men er på ingen måde synlig i bymidten.

Et projekt omkring Vesterfjord vil udvide byens rekreative naturarealer med stiforbindelser fra centrum til Fyrkat. Dette kan oplagt udvikles som et projekt, hvor de rekreative bånd mellem Fyrkat, ådalen, bymidten og Mariager Fjord bliver udviklet. Projektet indeholder forskellige trin. Det første og mest enkle trin er et samarbejde mellem en projektgruppe og lodsejere om at skabe et offentligt tilgængeligt stiforløb. Projektet kan herefter udvides med etablerede stier og naturgenopretning af Vesterfjord.

Hobro - handlingsforslag

  • Vi vil arbejde for en ny kurs for byens overordnede, strategiske udvikling – med øget fokus på fortætning og på at udvikle Hobro som en stor og tiltrækkende by for alle. Strategien skal realiseres i samarbejde med byens vigtige byggende aktører: erhvervsliv og handelsstand, ejendomsinvestorer, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner og helt almindelige grundejere; alle dem, der i praksis – og sammen – skal skabe fremtidens Hobro, og som vi vil inddrage tæt.
  • Vi vil følge op på midtbyplanen med et funktionelt og planlægningsmæssigt servicetjek af midtbyen, så vi sikrer, at den rummer de muligheder, der skal til. Heri indgår den detailhandelsanalyse, der allerede er igangsat. 
  • Vi vil støtte op om aktiviteter, der på privat initiativ kan skabe liv i midtbyens mange gode byrum og trække borgere og besøgende til byen. Ikke nødvendigvis med nye midler, men med et skærpet fokus på effekten for byen.
  • Vi vil udvikle netværket og forbindelserne mellem byen og omgivelser, naturen og kulturarven - med udgangspunkt i midtbyplanen.

Opdateret 22.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold