Kattegatkysten


Kattegatkysten består af et sammenhængende bånd af byer og områder til ferie-fritidsformål. Området strækker sig fra Øster Hurup og kommunegrænsen i nord til Als Odde og Mariager Fjord i syd. Det adskiller sig fra resten af Mariagerfjord Kommune ved at have en væsentlig ældre befolkning, relativt få arbejdspladser, men stor flyttetilvækst fra Rebild, Aalborg, Randers og Aarhus.

Ny bymidte, promenade og engbro skal vende Øster Hurup

Arkitektfirmaet Møller og Grønborg vandt opgaven med at omsætte intentionerne i en helhedsplan for Øster Hurup til et konkret projekt. Første spadestik tages efter sommerferien 2017, og resultatet står klart omkring påske 2018. Projektet realiseres med støtte fra Mariagerfjord Kommune og Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Projektets hovedformål er at vende byen 90 grader i forhold til den nuværende hovedakse, landevejen, for at fremhæve væsentlige af byens stedbundne potentialer, stranden og havnen. Ved at give byens centrale rum et kvalitetsløft og binde dem bedre sammen for de bløde trafikanter vil projektet gøre byen mere attraktiv for turister og erhvervsliv og samtidig gøre stedet til et mere aktivt sted for byens helårsbeboere.

Se og læs om hele projektet her for Øster Hurup.

Læs mere om Realdania Stedet Tæller.

Helhedsplanen der danner grundlaget

Modsat resten af kommunen er turisterhvervet et dominerende erhverv, hvilket skaber en alternativ bosætningsdynamo, som med et stort antal helårsbeboede sommerhuse udvikler sig positivt, men er drevet af helt andre dynamikker end resten af kommunens byer.

Kattegatkysten har ikke indgået i forarbejdet til strategiplanen. En nyligt udarbejdet helhedsplan for Øster Hurup har dannet inspiration for denne proces, og strategiplanen bygger på de gode erfaringer fra arbejdet med helhedsplanen. Derfor indgår Kattegatkysten på lige fod med kommunens øvrige byer i strategiplanen.

Kattegatkystens turistmæssige betydning

Den største del af turismeomsætningen i kommunen sker ved Kattegatkysten. Langt de fleste overnatninger i området sker i sommerhuse og på campingpladser. Antallet af sengepladser til hotelformål og lignende er stærkt begrænset i området. Udvikling af området vil kræve et mere varieret udbud af overnatningsmuligheder. Det gælder etablering af nye anlæg men også udvidelse af eksisterende.

Mariagerfjord Kommune er både nationalt og internationalt kendt som kystferiedestination på grund af Kattegatkysten og dens meget børnevenlige strande. Turisterne kommer til kommunen pga. kysten og opsøger derefter oplevelser og orskellige servicetilbud i resten af kommunen - især omkring omkring Mariager Fjord. Udviklingen af Kattegatkysten kan desuden være med til at støtte udviklingen omkring Hadsund. Kattegatkysten er derfor central for hele Mariagerfjord Kommunes relevans for besøg og turisme.

Helhedsplanen for udvikling af Øster Hurup

I 2014 blev helhedsplanen for udviklingen af Øster Hurup udarbejdet i tæt samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og Mariagerfjord Kommune. Processen omfattede tre workshops, hvor aktørerne i fællesskab først fokuserede på byens kvaliteter og udfordringer, dernæst udviklede idéer til funktioner, der kan fungere som katalysator for liv og aktiviteter for både borgere og turister og herfra fokuserede på, hvordan projektidéerne kunne realiseres. Processen gav aktørerne anledning til sammen at identificere et fælles værdigrundlag samt behov og herfra konkretisere hvilke tiltag, de i fællesskab kunne igangsætte og bidrage til for at imødekomme disse.

Indledningsvist afdækkede de forventninger for samarbejdet, hvilket fungerede som pejlemærke for processen i form af mål og succeskriterier. Processen mundede ud i input til udvikling af den fysiske helhedsplan samt aktiviteter herunder, hvilket mødte stor opbakning fra alle aktører. Processen bragte dermed både konkrete synlige resultater med lokalt afsæt frem, samt et stort engagement og ejerskab blandt byens borgere og erhvervsliv, der med processen var blevet samlet om et fælles mål.

Det strategiske udgangspunkt i helhedsplanen har betydet, at Realdania har støttet projektet, der ”vender byen om”. Realdania har med 2,3 mio. kr. bidraget til at skabe synergi mellem byens vigtigste funktioner: bymidten, stranden og havnen. Den nye rygrad i byen, som skal skabe sammenhæng og nye oplevelsesrum, er en promenade, som naturligt leder folk gennem Øster Hurup.

Kattegatkysten - handlingsforslag

  • Vi vil realisere planerne for bymidten og forbindelsen til havnen i Øster Hurup i perioden 2016 til 2018. Samtidigt vil vi afdække mulighederne for at realisere flere elementer fra planen.
  • Vi vil opretholde det etablerede, men meget uformelle, samarbejdsforum i Øster Hurup.
  • Vi vil overveje, om udviklingen i Øster Hurup skal tilrettelægges med et særligt fokus på den relativt høje andel af ældre, der tilflytter området. Denne målgruppe efterspørger kvalitet i fysisk udtryk, aktiviteter og detailudbud, som de bidrager aktivt som ressource til at understøtte. Dette kan medvirke til at gøre destinationen mere attraktiv - også for gæsterne.
 

Opdateret 22.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold