Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 6. august 2020 kl. 16:15 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

39. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt. Punkt 44 blev behandlet først.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A) og Casper Hedegaard (B)

 

00.32.00-S00-11-20

40. Ekstraordinær økonomivurdering pr. 31.05.2020

Forventet sagsgang

AU, ØK

Anledning

På grund af blandt andet Covid-19 situationen samt manglende datasikkerhed fra fagsystemmer og de heraf afledte økonomiske konsekvenser har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet en ekstraordinær økonomivurdering pr. 31. maj 2020 for Arbejdsmarked og Uddannelse til godkendelse i Økonomiudvalget den 19. august 2020.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Økonomiudvalget:
1. At udvalget tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.
2. At økonomien følges tæt frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. september 2020.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fagchef og fagenhed udarbejdet en ekstraordinær økonomivurdering for Arbejdsmarked og Uddannelse pr. 31. maj 2020.

Der har været store udfordringer i forbindelse med den ekstraordinære økonomivurdering pr. 31. maj 2020 på Arbejdsmarked og Uddannelse med at få opdaterede og valide talstørrelser fra systemerne. Der er ny landsdækkende leverandør på flere af fagsystemerne og det har medført og medfører stadig manglende datagrundlag i økonomirapporter ”År til dato” og dermed mange efterreguleringer flere måneder tilbage.

 • Økonomi, Analyse og Udbud har forberedt beregningerne bedst muligt frem til udgangen af juni måned og har så taget rigtig fat på de forskellige overførselsudgifter, der er berørt af refusionstrapper m.v. i uge 31.

 

 • Økonomi, Analyse og Udbud har også fulgt tæt op på og beregnet indhold af Midtvejsreguleringen for 2020, der var indeholdt i årets økonomiforhandlinger for 2021 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

 

Budgetrammen er som følge af Nye pris-/lønskøn for 2020 og Midtvejsregulering 2020 forhøjet med i alt 46,702 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

 • - 0,186 mio. kr. - Nye pris-/lønskøn for 2020
 • 14,919 mio. kr. - Budgetgaranterede områder (Budgetgarantien)
 • 3,781 mio. kr. - Lov- og cirkulæreprogrammet (Øvrige overførsler ud over budgetgarantien)
 • 28,188 mio. kr. - Justering af beskæftigelsesrammen (Arbejdsløshedsdagpenge)

 

Trods udfordringerne foreligger der nu et resultat af en Ekstraordinær økonomivurdering pr. 31. maj 2020 inkl. coronarelaterede udgifter og et billede af et forventet årsresultat for 2020, der udviser et beregnet mindreforbrug på 0,900 mio. kr. på overførselsområdet og et beregnet mindreforbrug på 2,832 mio. kr. på serviceudgifter.

Det samlede mindreforbrug (buffer) på 3,732 mio. kr. skal bl.a. tage højde for yderligere merudgifter som følge af corona-situationen, der ikke er kendt fuldt ud på nuværende tidspunkt og dermed ikke indregnet i den aktuelle økonomivurdering. Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse og Økonomi, Analyse og Udbud vil følge økonomierne nøje frem mod Økonomivurderingen pr. 30. september 2020. 

Bilag til Økonomivurderingen vil blive eftersendt/fremlagt på udvalgsmødet. 

Beslutning

Indledningsvist blev det fra fagenheden bemærket, at der er en lille ændring i tallene i det supplerende bilag i forhold til sagsfremstillingen. Samlet er forventningen for nuværende derfor ikke et mindreforbrug på 0,9 mio, men en forventning om et samlet 0 på overførselsområdet.

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

15.00.00-G01-120-20

41. Investeringsstrategi for beskæftigelsesområdet

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker, at der udarbejdes en strategi for investeringer på beskæftigelsesområdet, som skal understøtte en langsigtet god faglig indsats, god service for borgere og virksomheder og en solid økonomi.

Der fremlægges et forslag til, hvordan der kan arbejdes med investeringer og styring på beskæftigelsesområdet i perioden 2021-2024. Når rammerne for arbejdet med investeringer og styring på området er vedtaget, vil Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i løbet af efteråret 2020 komme til at arbejde med ambitionsniveau og retning for investeringerne, som vil resultere i, at udvalget i starten af 2021 kan præsenteres for konkrete investeringsforslag.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At strategien godkendes.

Sagsfremstilling

Strategien for arbejdet med investering og styring af beskæftigelsesindsatsen tager afsæt i nedenstående tre fokusområder. Med investeringer forstås, hvordan vi prioriterer de midler kommunen bruger på beskæftigelsesindsatsen, og hvordan vi prioriterer eventuelle nye investeringer, så de giver størst mulig effekt. De tre fokusområder er:

1. Benchmarking og styring

2. En vidensbaseret indsats

3. God borger- og virksomhedsservice

Ad. 1. Benchmarking og styring: Det er antallet af borgere på offentlig forsørgelse, der er den mest afgørende faktor i forhold til at sikre en god økonomi på beskæftigelsesområdet. Målet er derfor, at Mariagerfjord Kommune klarer sig bedre end forventet ud fra kommunens rammevilkår for beskæftigelsesområdet.

Ad. 2. En vidensbaseret indsats: Der er inden for beskæftigelsesområdet opbygget en stor viden om, hvilke metoder der virker i forhold til at hjælpe borgere i uddannelse og job. Ved systematisk at arbejde ud fra evidensbaserede metoder i beskæftigelsesindsatsen, funderes beskæftigelsesindsatsen på de mest effektive metoder. Det betyder, at de påviste effekter af indsatserne, også kan forventes at gøre sig gældende, når metoderne anvendes i Mariagerfjord Kommune.

Ad. 3. God borger- og virksomhedsservice: Vores kerneopgave er at understøtte virksomhederne med velkvalificeret og efterspurgt arbejdskraft, og hjælpe borgerne i højest mulig selvforsørgelse. For at lykkes med disse opgaver er det afgørende, at borgere og virksomheder oplever et godt samarbejde, og er en aktiv del af indsatsen. Derfor følges tilfredsheden og samarbejdet med borgere og virksomheder tæt gennem løbende evalueringer.

Modellens tre fokuspunkter er indbyrdes afhængige af hinanden og succes i hvert fokuspunkt er afgørende for at indfri den overordnede målsætning. Den evidensbaserede tilgang anvendes eksempelvis i mødet med borgerne, hvilket gør, at samarbejdet styrkes og borgeren oplever en god service samtidig med, at borgeren kommer hurtigere i job. Dette forbedrer kommunens placering på benchmarkingen.

På mødet præsenterer fagchef for Arbejdsmarked og Uddannelse Simon Elkjær Mæng strategien og baggrunden herfor.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

15.00.15-P15-1-20

42. Drøftelse af fokusområder til Beskæftigelsesplan 2021 samt temadag med samarbejdspartnere

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Byrådet skal hvert år, senest 31. december, vedtage en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Med beskæftigelsesplanen sætter udvalget og byrådet retningen for den lokale indsats.

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse vedtog 6. februar 2020 "tids- og procesplan" for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021. Som det fremgår af tids- og procesplanen, skal der på udvalgsmødet 6. august 2020 drøftes fokusområder til Beskæftigelsesplan 2021 på baggrund af beskæftigelsesministerens mål. Ligeledes orienteres udvalget om temadagen vedrørende udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021, som afvikles 15. september 2020.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At beskæftigelsesplanen bliver gældende for en fireårig periode og således gældende for perioden 2021-2024

2. At fokusområder til beskæftigelsesplanen drøftes

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren melder hvert år mål ud for indsatsen. For 2021 er følgende mål meldt ud:

1.    Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

2.    Flere ledige skal opkvalificeres

3.    Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4.    Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

5.    Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

De to første mål er nye, mens de tre sidste mål også er gældende i 2020. Beskæftigelsesministeren forklarer til det første mål, at det er vigtigt, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan borgere oplever modtagelsen og indsatsen i jobcentret. Det andet nye mål er relateret til Covid-19, hvor den nuværende situation med nedgang på arbejdsmarkedet, ifølge beskæftigelsesministeren, skal bruges til at opkvalificere ufaglærte ledige, så de er bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked.

Beskæftigelsesplanen foreslås gældende for en fireårig periode 

Det foreslås, at beskæftigelsesplanen i Mariagerfjord Kommune gøres gældende for en fireårig periode. Dette forslag skal ses i sammenhæng med, at der med en længerevarende strategi er mulighed for at arbejde med større forandringer i beskæftigelsesindsatsen, som kan implementeres over flere år. Det muliggør, at der kan arbejdes med indsatser, hvor resultatet har et længere perspektiv end inden for den gældende etårige beskæftigelsesplan.

Beskæftigelsesplanen skal fortsat vedtages hvert år, hvilket giver mulighed for at justere og sætte et-årige mål inden for konkrete emner eller målgrupper. Ligeledes vil beskæftigelsesministerens årlige mål for beskæftigelsesindsatsen blive indarbejdet. 

Fokusområder til beskæftigelsesplanen 

Med udgangspunkt i Fagenheden Arbejdsmarkeds kerneopgave og Beskæftigelsesministerens mål, foreslås følgende fokusområder til Beskæftigelsesplan 2021-24:

 • Sikring af kvalificeret arbejdskraft nu og på langt sigt
 • At skabe et godt match for alle på arbejdsmarkedet
 • God borger- og virksomhedsservice  

 

Temamøde med samarbejdspartnere

"Sikring af kvalificeret arbejdskraft nu og på langt sigt", "et godt match for alle på arbejdsmarkedet" og "god borger- og virksomhedsservice" foreslås også som omdrejningspunktet for udvalgets temamøde med samarbejdspartnere 15. september 2020.

Arrangementet er planlagt i tidsrummet kl. 15.30-18.00 med efterfølgende middag. Der inviteres et bredt udvalg af interessenter inden for uddannelsessektoren, a-kasser, virksomheder og brancheforeninger.  

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet, idet udvalget bakker op om de foreslåede fokusområder.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.22.00-G01-3-20

43. Politisk mødekalender 2021

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer i 2021 er der udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannele indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender udkast til politisk mødekalender for 2021.

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2021. Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, ferier og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Februar:

På grund af vinterferien i uge 7 er Økonomiudvalgets eftermiddagsmøde allerede ugen efter Økonomiudvalgets morgenmøde tidligere på måneden. Flyttes eftermiddagsmødet til et senere tidspunkt, kan beslutningerne fra Økonomiudvalget ikke nå med på det førstkommende Byrådsmøde.

På grund af vinterferien flyttes møderne i Udvalget for Teknik og Miljø samt Børn og Familie til onsdag den 3. februar (udvalgene holder normalvis møder mandag og tirsdag). Der er ingen gengangere i de to udvalg.

April:

På grund af påskeferien er mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg flyttet en uge frem (dog stadig samme ugedag).

Mødet i Udvalget for Teknik og Miljø er flyttet til onsdag i stedet for mandag. Dette er forslået for at holde påskeugen fri for møder, da der ofte er flere, der ønsker længere sammenhængende ferie i denne uge.

August:

Normalvis starter møderne først op i uge 32 efter sommerferien. Det betyder, at der er en uge mindre til at afholde udvalgenes august-møder. Konsekvensen af dette er, at opmærksomhedspunkterne fra februar måned gentager sig i august.

December:

Byrådsmødet er foreslået til onsdag den 22. december. Vurderingen er, at flere ønsker at holde fri lillejuleaften.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

29.00.00-G01-14-18

44. Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Forventet sagsgang

KF/AU/TM/BF/SO

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces, for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Da udarbejdelsen og implementeringen af de tre sundhedsstrategier går på tværs af alle fagenheder, sendes sagen til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, inden den endeligt godkendes i udvalget for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At udvalget orienteres om Sundhedsstrategier 2019-2025.

  

Inddragelse

Efter endelig godkendelse i Sundhed og Omsorg, sættes sagen på til orientering i følgende råd:

 • Handicaprådet 10. september 2020
 • Seniorrådet 15. september 2020
 • Foreningsrådet 21. oktober 2020
 • Landdistriktsrådet 26. oktober 2020
 • Integrationsrådet 25. november 2020

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. november 2019 og januar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra eksempelvis seniorrådet og ungdomsrådet samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes 2 gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.  

På mødet deltager en repræsentant fra arbejdsgrupperne samt en leder/konsulent, der vil præsentere sagen mundtligt.

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad samtænkes med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant, også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer; mental sundhed, sundhedsadfærd og kroniks sygdom.

Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning

Taget til orientering. Udvalget foreslår, at strategien også kommer til orientering i ungerådet.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

15.00.00-G01-119-20

45. Borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Mariagerfjord 2020

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse har i maj og juni måned 2020 foretaget en telefonisk borgertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Mariagerfjord.

Formålet med undersøgelsen har været, at foretage en måling på hvordan borgerne oplever den service, Jobcenteret yder. Med undersøgelsen ønsker Jobcenteret at få indblik i borgerens oplevelse for at blive klogere på, hvilke områder Jobcenteret kan videreudvikle, og hvad der kalder på handling.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen ser overvejende positiv ud og er et godt fundament for det videre arbejde med udviklingen af sagsbehandling og indsats.

Undersøgelsen viser, at borgerne er meget tilfredse eller overvejende tilfredse med: 

 • Den service, som de modtager i jobcentret (80%)
 • En venlig og respektfuld tone i mødet med jobcentrets medarbejdere (94%)
 • Sagsbehandlers videreformidling af pligter (92%) og rettigheder (76%)
 • At modtage den hjælp, som de har brug for (72%)
 • Et klart og tydeligt mål for samarbejdet med jobcentret (74%)

 

Undersøgelsen viser, at borgerne generelt er tilfredse med nedenstående områder. Samtidig at områderne dog kalder på en videreudvikling af indsatsen: 

 • Målrettet hjælp og vejledning under sygemelding og i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet (66%)
 • Hjælp og vejledning til at målrette borgers jobsøgning mod de brancher, hvor der er god mulighed for job (51%)
 • Indflydelse på målet for samarbejdet (68%)
 • Medarbejderen og/eller samtalen er med til at motivere (61%)
 • Borger og sagsbehandler finder sammen gode løsninger for planen fremadrettet (59%)
 • Samarbejdet forbedrer mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet (56%)

  

På baggrund af undersøgelsens resultater og borgernes kommentarer til de konkrete spørgsmål, arbejdes der i Jobcenteret efter sommerferien videre med undersøgelsens resultater.

Herunder at:  

 • Sikre konkrete og jobrettede samtaler og indsatser, som har tydelige konkrete mål
 • Planerne tager afsæt i borgerens situation
 • Sikre proaktive og hurtige handlinger og opfølgninger
 • Opmærksomhed på færre skift af sagsbehandler – både i forhold til mange skift og god overlevering til ny sagsbehandler 

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget er glade for resultatet af målingen og udtrykker ros til medarbejderne for resultatet. Der ønskes pressedækning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

15.40.00-G01-25-19

46. Flygtningefordeling 2021

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om fordelingen af flygtninge i Region Nordjylland i 2021.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har 29. april 2020 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2021 fastsættes til 600 personer – heraf 81 i Nordjylland.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter en matematisk model.

Der er også udarbejdet et forslag til en særlig nordjysk fordelingsmodel, som tager afsæt i KKR’s aftale fra 2017 om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens model har lagt op til de seneste år.

Begge modeller er politisk behandlet i KKR Nordjylland på møde 19. juni 2020.

Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens kvote har lagt op til, at kommunen modtager – og deres antal har været fordelt på de øvrige nordjyske kommuner.

Følgende kommuner har i tidligere aftaler overtaget Læsø Kommunes andel af kommunekvoten:

 • 2017 – Aalborg
 • 2018 – Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland
 • 2019 – Mariagerfjord og Brønderslev

 

I 2020 stod Mariagerfjord, Læsø og Jammerbugt kommuner til at få tildelt 1 flygtning pr. kommune. Dette besluttede KKR at ændre, så det samlede antal flygtninge (24) blev fordelt på henholdsvis Brønderslev (7), Rebild (5), Thisted (7) og Vesthimmerland (5).

Med afsæt i ovenstående besluttede KKR Nordjylland, at Frederikshavn Kommune overtager Læsø Kommunes ene flygtning. Her med bliver fordelingen af flygninge i 2021:

KommuneAntal flygtninge
Brønderslev 10
Frederikshavn 3
Hjørring 7
Jammerbugt 5
 Læsø 0
Mariagerfjord 7
Morsø 8
Rebild5
Thisted 13
Vesthimmerland9
Aalborg 14
Samlet 81

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.01.10-G01-4-14

47. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var kort orientering om:

 • Receptionen for den nye erhvervsskole.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.22.00-P35-9-19

48. Underskriftsark

Forventet sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Når mødet er slut, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under på protokollen ved at trykke på den grønne "Godkendelse" knap i FirstAgenda.

Beslutning

Alle tilstedeværende udvalgsmedlemmer har skrevet under på protokollen i FirstAgenda.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

Lukkede dagsordenspunkter