Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 12. maj 2021 kl. 16:00 i WebEx møde
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

36. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt. 

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

27.69.48-A00-2-17

37. Svar på spørgsmål om STU og ungestrategi

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet blev i januar orienteret om status på STU og har efter orienteringen udarbejdet nogle spørgsmål til Fagchefen for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Indstilling

Formanden indstiller til orientering.

Sagsfremstilling

Fagchef for arbejdsmarked og uddannelse er inviteret til rådets møde den 12. maj 2021.

I den forbindelse har Handicaprådet udarbejdet spørgsmål til Arbejdsmarkeds og uddannelseschefen.

Nedenstående spørgsmål er sendt til Arbejdsmarkeds og uddannelseschefen som forberedelse til hans deltagelse til Handicaprådet.

 • Den bekymring der er udtrykt i hørringssvaret kan den afvises?
 • Er de forebyggende tiltag iværksat og hvad bevirker de - lykkes det? Kom gerne med en case.
 • Hvordan vil ungestrategien påvirke området.
 • Hvordan påvirker fravær fra skole de unges fremtidige muligheder.
 • Hvordan er det fremtidige samarbejde med CKU, som er hovedleverandør af STU?
 • Høringssvaret er medsendt til Arbejdsmarkeds og uddannelseschefen.

 

Simon Mæng som er Fagchef for Arbejdsmarked og Uddannelse og Centerleder for Ungecentret Line Martens Munkholt deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådet har taget orienteringen til efterretning og er glade for den brede gennemgang.

Handicaprådet hæfter sig ved at der er mulighed for forbedringer i forhold til pårørende inddragelsen, både ved målgruppe afklaring, og i samarbejdet med FGU og STU udbyderne under uddannelsesforløbet og ved afslutningen af uddannelsen.

Handicaprådet ønsker mulighederne for mentorer og andre tiltag under FGU uddannelsen belyst.

Handicaprådet foreslår, at der kunne i gangsættes et udviklingsarbejde for at skabe og sikre en bedre inddragelse af de pårørende der er afgørende for at de unge gives de bedste muligheder for at kunne gennemføre uddannelsesforløbet.

Handicaprådet og repræsentanter for de pårørende deltager gerne i et sådant arbejde. Handicaprådet vil gerne at de respektive udvalg behandler deres ønske om et sådant udviklingsforløb

Fraværende Svend Jensen og Niels Erik Poulsen.

 

27.00.00-G01-177-20

38. Invitation til dialogmøde på ældreområdet 2021

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg har på møde den 30. november 2020 godkendt et oplæg til afvikling af dialogmødet på ældreområdet i 2021. Udvalget ønsker at invitere borgere og relevante parter til at deltage i dialogmødet, med henblik på feedback, sparring og idéudveksling i fællesskab. I den forbindelse ønsker Udvalget for Sundhed og Omsorg at invitere to repræsentanter fra Handicaprådet til at deltage i dialogmødet.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen om dialogmødet på ældreområdet tages til efterretning.

2. At Handicaprådet udpeger to repræsentanter til at deltage i dialogmødet den 14 juni 2021.

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg afholder hvert år et dialogmøde med fokus på sundheds- og ældreområdet. I år har dialogmødet fokus på plejecenterområdet. I den forbindelse ønsker Udvalget for Sundhed og Omsorg at invitere repræsentanter fra Handicaprådet til at deltage i dialogmødet.

Dialogmødet var planlagt afholdt i 2020, men er grundet Covid-19 situationen blev det udsat til 2021. Dialogmødet afholdes mandag den 14 juni 2021 kl. 18.30 – 21.00 i Hadsund Kulturcenter. Såfremt det ikke er muligt at afholde mødet på grund af Coronasituationen, vil mødet blive rykket til en anden dag. De udpegede repræsentanter vil få direkte besked, hvis det bliver aktuelt.

Formålet med dialogmødet er at invitere kommunens borgere ind til dialog om aktuelle emner. Dialogen foregår mellem borgerne eller deres repræsentanter, politikerne og de decentrale enheder i kommunen. Dialogen har ikke kun fokus på leveringen af den enkelte serviceydelse men også, hvad der skaber mest mulig værdi for borgerne, set i lyset af de givne rammer.

Temaet for dialogmødet er "Det gode liv – samarbejde og aktiv inddragelse". Temaet vil sætte fokus på det gode liv og de værdier, der er vigtige i ældreplejen på plejecentrene i Mariagerfjord Kommune.

Udvalget for Sundhed og Omsorg ønsker at invitere borgere og relevante parter til at deltage i dialogmødet, med henblik på feedback, sparring og idéudveksling i fællesskab. I den forbindelse inviteres repræsentanter fra plejecentrenes beboer- og pårørenderåd, Seniorrådet og Handicaprådet til at deltage.

Udvalget for Sundhed og Omsorg ønsker at invitere Handicaprådet til at deltage i dialogmødet. I denne sag bedes Handicaprådet udvælge to repræsentanter, der ønsker at deltage i dialogmødet.

Foruden Handicaprådet inviteres følgende til at deltage i dialogmødet:

 • Repræsentanter fra beboer- og pårørenderåd på plejecentre
 • Repræsentanter fra Seniorrådet
 • Ledelses- og medarbejderrepræsentanter på plejecentre
 • Velfærdsdirektør
 • Sundheds- og ældrechef

 

Forud for afholdelse af dialogmødet vil plejecentrenes beboer- og pårørenderåd få mulighed for at komme med input til nogle emner, spørgsmål el.lign., som de ønsker drøftet på dialogmødet. Emnerne skal tage afsæt i temaet "Det gode liv - samarbejde og aktiv inddragelse". De indkomne input vil blive kategoriseret i to hovedspørgsmål, der danner grundlag for dialogen på mødet.

Med afsæt i hvert hovedspørgsmål holdes et lille fagligt oplæg, der relaterer sig til pågældende hovedspørgsmål. Dialogmødet facilliteres af en ekstern underviser, der også vil holde de to faglige oplæg.  

Deltagernes rolle på dialogmødet

Dialogmødet afvikles med fokus på dialogen mellem repræsentanter fra henholdsvis Udvalget for Sundhed og Omsorg, Seniorrådet, Handicaprådet og beboer- og pårørenderådene. Disse repræsentanter vil sidde ved et par borde. Hvert bord drøfter to hovedspørgsmål, der relaterer sig til årets tema herunder "Det gode liv - samarbejde og aktiv inddragelse".

Omkring hvert bord sidder ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra plejecenterområdet. Disse deltagere er tilhørere til dialogen omkring bordet. Efter drøftelse af hvert spørgsmål laves en fælles opsamling, med fokus på de væsentligste pointer.

Administrationen er i gang med at udarbejde et program og invitation til dialogmødet. De udpegede repræsentanter fra Handicaprådet vil modtage nærmere information om arrangementet på mail.  

Beslutning

 

Vivi Harbo Christiansen og Bent Manø deltager.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen og Peter Muhl.

 

27.35.08-Ø40-1-20

39. Tildeling af midler til aktivitetstilbud for +60 årige (§79 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Der er i 2021 afsat 295.000 kr. i §79 puljen til frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune, der laver aktivitetstilbud for de +60 årige. Puljen er oprettet på baggrund af §79 i Serviceloven. Puljens formål er at støtte aktiviteter målrettet +60 årige for at fremme sundhed og trivsel. Der redegøres i sagen for tildeling af puljemidlerne for 2021.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller:
1. At tildeling af §79 midler tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 12. april 2021, pkt. 40:
Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Seniorrådet orienteret om sagen 20. april 2021

Sagsfremstilling

Én gang om året tildeler Mariagerfjord Kommune midler til de frivillige i kommunen, der søger kommunens pulje med de såkaldte § 79-midler. I loven står der bl.a., at ”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte”. 

Administrationen behandler ansøgningerne på baggrund af kriterier, der er beskrevet i en politisk godkendt strategi som er vedlagt som bilag 'Strategi for aktiverende og forebyggende tiltag efter Servicelovens § 79'. Der er altid tale om en konkret, individuel vurdering af ansøgningerne.

Det fremgår af strategien, at tilbud, der støttes, skal være såkaldt generelle tilbud. Det betyder, at de tilbud, der får støtte, skal være åbne for alle +60 årige, der måtte have lyst til at benytte de pågældende tilbud. Desuden skal tilbuddene være mer et aktiverende og forebyggende sigte. Det betyder, at tilbuddene skal gøre noget for at fremme sundhed og trivsel samt forebygge sygdom for de +60 årige i kommunen.

Der kan nævnes flere eksempler på aktiviteter, der kan støttes. Det kunne f.eks. være en pensionistklub, der laver sociale aktiviteter for +60 årige. Det kunne også være en forening, der arrangerer foredrag for +60 årige. Slutteligt kunne det være en forening, der laver idrætstilbud for målgruppen.

Ansøgningsfristen for tildeling af §79-midler var fredag den 5. februar 2021. 

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 295.000 kr. til §79-puljen. Der er tildelt 290.543 kr. fordelt på i alt 35 ansøgninger.

Der er et restbeløb på 4.457 kr.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen og Peter Muhl.

 

27.15.12-Ø40-30-20

40. Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Der er i 2021 afsat 894.000 kr. til puljen for frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven. Målgruppen for denne pulje er alle borgere, men retter sig primært mod indsatser for de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre. Midlerne kan søges af frivillige sociale foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte borgere. Midlerne tildeles af administrationen én gang om året, og der redegøres i denne sag for tildeling af midlerne for 2021.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller:
1. At tildeling af §18 midler tages til efterretning.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 12. april 2021, pkt. 39:
Taget til efterretning.
Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Seniorrådet orienteret om sagen 20. april 2021.

Sagsfremstilling

Midler til frivilligt socialt arbejde tildeles efter reglerne om frivillige sociale midler i henhold til §18 i Serviceloven. Målgruppen er alle borgere, men retter sig primært mod indsatser for de mest udsatte og sårbare børn, unge og ældre. §18-midlerne kan søges af frivillige foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte målgrupper. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.

Ansøgningsfristen for tildeling af midler efter Servicelovens §18 var fredag den 5. februar 2021. Alle ansøgninger er blevet behandlet på baggrund af kriterierne, bekrevet i vedlagte bilag 'Strategi for frivilligt socialt arbejde i Mariagerfjord Kommune (SEL§18)'.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat kr. 894.000 kr. til §18 puljen. Der er tildelt i alt 831.700 kr. fordelt på i alt 52 ansøgninger.

Herudover er der afsat 20.000 kr. til Frivillig Fredag og fejring af de frivillige på ældreområdet.

Der er et restbeløb på 42.300 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen og Peter Muhl.

 

27.69.48-A00-2-17

41. DH og KL's fælles principper for borgerinddragelse

Forventet sagsgang

Handicapråd

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At DH og KL's fælles principper og anbefalinger til god borgerinddragelse tages til efterretning.

Indstilling 15. april 2021, pkt. 29:

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At DH og KL's fælles principper og anbefalinger til god borgerinddragelse tages til efterretning.

Handicaprådet, 15. april 2021, pkt. 29:

Fagchef undersøger om der er lavet webinar som vi kan tilgå.

Punktet flyttes til næste møde

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer (DH) og KL mener, at det er vigtigt at få styrket borgerinddragelsen

og tilliden mellem mennesker med handicap og kommunen.

Derfor har vi i januar og februar 2021 afholdt en live-event-serie om, hvordan vi sammen kan

styrke tillid og borgerinddragelse på handicapområdet.

Sammen har vi også udviklet fem principper og en række anbefalinger for god borgerinddragelse

på handicapområdet, som vi lancerede ved det sidste live-event den 24. februar 2021.

Principperne og anbefalingerne er vedlagt dette brev.

De kommunale handicapråd er et vigtigt bindeled mellem kommunen og de enkelte mennesker

med handicap og deres pårørende og er afgørende for at få styrket dialogen mellem parterne.

Vi håber, at handicaprådet i din kommune vil sætte vores principper og anbefalinger på dagsordenen

og drøfte, hvordan I kan styrke samarbejdet mellem kommune og borger i kommunen.

Vedlagt: brev og pjece "sæt samarbejde og tillid i centrum på Handicapområdet"

Beslutning

Handicaprådet vil drøfte punktet når borgerrådgiveren kommer på besøg og når webinaret foreligger.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen og Peter Muhl.

 

27.69.48-A00-2-17

42. Udarbejdelse af spørgsmål til Borgerrådgiver

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Besøg af Borgerrådgiver

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til:

1. At der udarbejdes spørgsmål til Borgerrådgiver. 

Sagsfremstilling

Borgerrådgiver Diana Christensen er inviteret til Handicaprådsmøde den 9. juni.

Til mødet den 9. juni vil Borgerrådgiver Daina Christensen orientere om årsberetningen.

Borgerrådgiver Daina Christensen ønsker at høre, om hvilke emner der særligt optager Handicaprådet på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Handicaprådet ønsker årsrapporten sendt ud med dagsorden.

Handicaprådet ønsker at borgerrådgiveren tilsendes DH og KL´s fælles principper og ønsker at hører hendes synspunkter i forhold til dette.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen og Peter Muhl

 

27.69.48-A00-2-17

43. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

LEV uddeler 80 billetter til børnekarneval i Aalborg.

Arrangementet foregår lørdag den 22. maj 2021 kl. 9-11 i Kildeparken i Aalborg.

Tilmeldning til arragementet via link https://lev.nemtilmeld.dk/38/

Invitationen fra LEV ´s hjemmeside se link https://www.canva.com/design/DAEeD97wEvU/ZzbnWjKeW7sNgr8-FIKL2A/view?utm_content=DAEeD97wEvU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Referencegruppe om Fremtidens botilbud. Holdt som webinar.

Marcelisborg forklarede om processen og lagde vægt på at det skulle udmunde i noget helt konkret for borgerne. Medlemmerne er meget spændt på den første proces og resultaterne af interview og at følge borgerne.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen og Peter Muhl og Anne Katrine Buck.

 

27.69.48-A26-1-20

44. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul. Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

  

Beslutning

August - opfølgning på et evt. samarbejde omkring FGU/STU.

Juni - orintering om sommerpakker.

Juni - midler til interesseorganisationer - samarbejde om at de realiseres.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen, Peter Muhl og Anne Katrine

 

27.69.48-A26-1-20

45. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

 1. At beslutte, hvor næste møde - den  9. juni 2021 - skal holdes.

  

Beslutning

Nordre Kajgade i Hobro.

  

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen, Peter Muhl og Anne Katrine

 

27.69.48-A00-2-17

46. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Intet.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen, Peter Muhl og Anne Katrine Buck.

 

00.22.04-P35-1-20

47. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Alle tilstedeværende medlemmer har godkendt protokollen i FirstAgenda.

Fraværende Svend Jensen, Niels Erik Poulsen, Peter Muhl og Anne Katrine Buck.

 

Lukkede dagsordenspunkter