Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 8. september 2020 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

58. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

 

00.30.10-S00-1-20

59. Forslag til takster 2021 for Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til budget 2021.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budget 2021-2024 skal de politiske udvalg komme med forslag til takster 2021 til Byrådets 1. behandling af budgettet 17. september 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At taksterne for 2021 bliver godkendt. 

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget som det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder og for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, takster for renovation og tømningsordninger, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 17. september 2020. Takstoversigten er udarbejdet af Økonomi.

Den endelige takstoversigt, som bliver godkendt i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2021-2024 bliver sendt til Social- og Indenrigsministeriet primo december 2020.

Udvalget for Børn og Familie skal komme med forslag til takster 2021 vedrørende dagpleje, børnehaver, skolefritidsordninger og omsorgs-/specialtandpleje.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2021. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 8. oktober 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

 

00.30.10-S00-1-20

60. Budgetbemærkninger til budget 2021

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for Budget 2021-2024 behandles forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2021 i de stående udvalg mellem 31. august og 8. september 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At budgetbemærkningerne godkendes. 

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud sender i henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budgetlægning 2021-2024 bemærkninger og bevillingsoversigter omhandlende budgetforslaget 2021 for Børne- og Familieudvalgets område.

Bemærkninger til budgetforslaget bliver sendt til Byrådet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til det vedtagne budget sendes primo januar 2021 til Social- og Indenrigsministeriet.

Som Budgetforslaget ser ud aktuelt, indeholder det følgende forudsætninger:

 • Regnskabserfaring fra 2019 samt tekniske korrektioner (godkendt i Økonomiudvalgets møde, den 1. april 2020).
 • Nye pris- og lønskøn for 2021-2024 fra KL.
 • Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Bemærkningerne er 1. udkast til budgetforslaget for 2021. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye udvidelsesforslag med videre er kendt, bliver der udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2021. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 8. oktober 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens-Henrik Kirk (C)

 

17.00.00-A00-1-18

61. Evaluering af pædagogisk handleplan Assens skole

Forventet sagsgang

BF

Anledning

På byrådsmødet den 26. april 2018 blev den Fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Familie og Skole behandlet.

På baggrund af kvalitetsrapportens resultater indstillede Udvalget for Børn og Familie, at der godkendes en handlingsplan vedrørende ”Løft af faglige niveau på Assens Skole”.

I handleplanen er det indskrevet, at der skal foreligge en evaluering i 2020. Denne evaluering foreligger hermed for Udvalget for Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. at orientering om evaluering af pædagogisk handleplan for Assens tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af resultater fra den fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Familie og Skole udarbejdede forvaltningen fire fokusområder som der skulle arbejdes videre med, herunder: ”Børns sproglige udvikling / læseindsats”

I dette fokusområde indgår foruden sprogindsats 0-6 år også et fortsat fokus på børns læsning i folkeskolen. Baggrund for dette fokusområde er, at kvalitetsrapporten viser, at Mariagerfjord Kommune overordnet set ikke opfylder den nationale målsætning om, at 80 % af elever skal være "gode" til læsning.

Med udgangspunkt i de konkrete resultater indstillede Udvalget for Børn og Familie, at der blev udarbejdet en specifik handlingsplan vedrørende ”Løft af faglige niveau på Assens skole”.

Der blev udarbejdet en pædagogisk handleplan for Assens skole, med fire indsatsområder:

 1. Arbejde med data (2018-2019)
 2. Sprogstimulering og motorik (2018-2019)
 3. Minibibliotek (2018-2019)
 4. Kompetenceudvikling (2019-2020)
 

Evaluering af de fire indsatsområder

1. Arbejde med data:

Der er arbejdet med at skabe overblik over børnenes faglige progression og den samlede indsats, da Assens skole præsterer under den sociodemografiske referenceramme i forhold til faglig progression. Der skabes oversigt over udvalgt data, der beskriver faglig progression. Målet er at eleverne er på niveau med den socioøkonomiske referenceramme ved FA 9 i 2022-2023. Der afholdes årlige/halvårlige klassekonferencer med udgangspunkt i de udvalgte data.

Skolen er i særdeleshed lykkedes med systematik i tilgangen. Skolen har arbejdet med et system, hvor eleverne gives farver: Rød-gul-grøn. Systemet bruges til elevkonferencer hvert halve år. Ved konferencer deltager hele lærerteamet, læsevejledere og inklusionsvejledere. Konferencerne og brugen af systemet har styrket den faglige dialog gennem forløbet. Det betyder at hele lærerteamet løfter i fællesskab.

Kommunens læsekonsulent har deltaget ved konferencer 2 gange årligt, og resultaterne er, at karaktererne er steget til niveau.

2. Sprogstimulering og motorik:

Der var ønske om at øge sammenhæng mellem sproglig indsats i dagplejen, Krudtuglen og skolen. Børnene skal i højere grad være sproglige aktive i dialogen med voksne og i leg. Man ønsker inddragelse af vejleder og PPR i kompetenceudvikling af indskolingsmedarbejdere.

Der har været afholdt temamøder for både medarbejdere og forældre om ”Sproglig udvikling og sundhed”. Småbørnssundhedsplejersken arbejder løbende med indsatser, der fremmer sprogstimulering og motorik.

Der har været afholdt ét af de målsatte temamøder omkring sprogstimulering og motorik. Et forældremøde med formålet at styrke forældrene til at hjælpe deres børn. Mødet blev oplevet som en succes for forældrene, og forældremøderne vil løbende blive gentaget.

I fremtiden vil man søge at inddrage dagplejerne mere i disse møder.

3. Minibibliotek:

Der mangler fysiske materialer i dagtilbud, der kan understøtte børns sproglige udvikling og involvere forældre som en del af indsatsen. Der arbejdes bl.a. på at børnene kan fortælle om indholdet i læsningen, at børn og forældre kommer og læser sammen på biblioteket, og derigennem øge børnenes sproglige kompetencer og understøtte forældresamarbejdet og systematisk arbejde med metoder, der styrker arbejdet med børns ordforråd og kommunikative kompetencer.

Assens har ikke et kommunebibliotek, så for at lette muligheden og tilgængeligheden ville man oprette et minibibliotek. Både personale, medarbejdere og forældre er instrueret i brugen af bibliotekssystemet: lån og aflevering af bøger.

Der har været en positiv udvikling i udlån og forældre er positive overfor initiativet og låner gerne til oplæsning.

Der arbejdes på at fastholde den positive udvikling ift. at få forældre og personale til at låne bøger.

Der er lavet nye aftaler for at komme længere ud med tilbuddet om oplæsningsbøger. Der arbejdes bl.a. på at komme ud til dagplejernes hjem og præsentere oplæsningsbøger og tale om, hvorfor det er en god ide med højtlæsning - også for de helt små.

Der er afholdt forældremøde med temaet: ”Hvordan kan læsning bruges i forhold til børns sproglige udvikling?”

4. Kompetenceudvikling:

Da børnene præsterer under det forventede har der været fokus på kompetenceudvikling med henblik på at øge medarbejdernes kompetencer til at understøtte børnenes faglige progression. Medarbejderne har fået viden om nye metoder til kvalificering af undervisningen. De professionelle lærer om nye undervisningsmetoder og arbejder systematisk med data, SMART mål og læringssamtale, i forbindelse med co-teaching.

Dafolo er købt ind til at give alle lærere en ekstra time i co-teaching. Der arbejdes med en professionalisering af lærerteamet. Derudover arbejder lærerne systematisk med data i forbindelse med elevkonferencer.

Det videre arbejde:

Assens skole og dagtilbud vil fortsat arbejde videre med de 4 indsatsområder. De ønsker at fortsætte med co-teaching under PLF 2.0. Arbejdet med data/elevkonferencer vil der også blive arbejdet med fremadrettet. Om mulig med deltagelse af læsevejleder. Der vil fortsat blive arrangeret aftenmøder for forældre med relevante temaer om muligt med fællesspisning/aftensmad for børn, forældre og personale samt pasning af børnene, mens forældrene deltager i mødet.

Der arbejdes envidere på at fastholde og øge interessen for udlån hos både personale og forældre.

Økonomi

Der har været afsat 400.000 kr. til at gennemføre handleplanen

Forbrug:

Kontrakt Dafolo. Co-Teaching103.700
Frikøb af lærere. Kompetenceløft200.800
Oprettelse af minibibliotek. PC, skærm og bøger 19.617
I alt324.117

 

Der var budgetteret med 250.000 kr til frikøb af lærere. Dette holdt ikke helt stik, da enkelte arrangementer måtte aflyses grundet Covid-19

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

28.00.00-G01-143-20

62. Revidering af tildelingsmodel på dagtilbud

Forventet sagsgang

BF, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på dagtilbud er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Direktionen, som har ønsket et servicetjek af modellen. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.01.2021.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At den reviderede tildelingsmodel godkendes.

Udvalget for Børn og Familie, 11. august 2020, pkt. 48:

Godkendt.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er dagtilbudsledere og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret og inddraget. Bidragene fra lederne og Fag MED er efterfølgende taget med til en styregruppe.

Udvalget for Børn og Familie godkendte d. 11.08 at sende den reviderede tildelingsmodel i høring i forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg, Fag MED Dagtilbud og Skole samt BUPL. Høringssvarene er vedhæftet i sit fulde format.

Nedenstående er et uddrag af fællestræk i høringssvarene:

- Der bakkes op om tildelingsprincipperne i den nye model, ligesom det er positivt, at modellen er blevet forenklet.

- Det er positivt, at dialog- og aftalestyringen fortsat giver mulighed for at prioritere mellem de enkelte børnehuse i distriktet.

- Det vækker undren, at de to mindste dagtilbud står til at miste flest penge. At de to dagtilbud står til at miste penge bl.a. til ledelse står ikke mål med den opgave, som skal løses.

- Det giver anledning til bekymring, hvis fleksjobbere skal skifte mellem enkelte dagtilbud.  

Sagsfremstilling

Den nuværende tildelingsmodel på dagtilbud har gennemgået mange forandringer, tilpasninger og justeringer gennem årene. Derfor har Direktionen anmodet om et servicetjek af modellen. Formålet med revideringen er at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere.

Den reviderede tildelingsmodel er blevet forenklet på flere parametre. Først og fremmest har den nye model fået nyt design, som gør det nemt og enkelt at tilpasse modellen løbende, ligesom det er overskueligt at følge, hvordan det samlede budget opstår i et Dagtilbud.

Overordnet set bygger den nye tildelingsmodel på tre tildelinger.

 1. Børnerelateret tildeling
 2. Tildeling til ledelse og administration
 3. Bygningsrelateret tildeling
 

Derudover vil der være en række særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

 1. Tildeling til fleksjobbere
 2. Tildeling til køkken i vuggestuer
 3. Tildeling til opprioritering af vuggestuer
 

Børnerelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. børnehavebarn og en takst pr. vuggestuebarn. Taksten pr. vuggestuebarn er dobbelt af børnehavetaksten.

Tildeling til ledelse og administration:

Hvert dagtilbud får tildelt midler til at dække den fulde løn til dagtilbudslederen, undtaget Dagtilbud Havbakke og Assens, hvor der er etableret fælles ledelse mellem Skole og Dagtilbud. Pt. finansieres lederen fuldt ud gennem skolernes tildelingsmodel. Derudover får hvert dagtilbud tildelt et fast beløb og et børnetalsafhængigt beløb til pædagogisk ledelse på hvert børnehus. Endeligt er der afsat et børnetalsafhængigt beløb til hvert dagtilbud til administration.

Bygningsrelateret tildeling:

Hvert dagtilbud får tildelt en samlet sum til bygningsdriften til alle børnehuse i distriktet. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til husleje, indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget i tidligere år.

  

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger. Der tildeles særskilt midler til opprioritering i vuggestuer jf. politisk beslutning herom. Derudover tildeles der særskilt midler til køkkenpersonale i de dagtilbud, som har vuggestuer. Endelig tildeles særskilte midler til fleksjobbere. Der tildeles i dag samlet set ca. 1,9 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle dagtilbud. Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hvert dagtilbud får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert Dagtilbud får tildelt et børnetalsafhængigt beløb.

Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte institutions økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte institution har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at det enkelte Dagtilbud samlet kan prioritere sine midler mellem hvert enkelt børnehus. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en institution ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hvert enkelt dagtilbud får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de otte Dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

DagtilbudNye model - tildeling 2020Nuværende model - tildeling 2020DifferenceÆndring i %
Rold Skov11.937.881 kr.12.012.297 kr.-74.416 kr.-0,62%
Assens3.018.115 kr.3.427.358 kr.-409.242 kr.-11,94%
Havbakke3.289.704 kr.3.615.941 kr.-326.237 kr.-9,02%
Hadsund16.515.529 kr.16.494.553 kr.20.976 kr.0,13%
Mariager9.325.491 kr.9.214.418 kr.111.073 kr.1,21%
Hobro Nord18.060.651 kr.18.092.829 kr.-32.178 kr.-0,18%
Hobro Syd19.550.837 kr.19.037.712 kr.513.125 kr.2,70%
Trekløveret9.007.940 kr.8.810.631 kr.197.309 kr.2,24%
I alt90.706.148 kr.90.705.738 kr.409 kr.0,00%

 

Økonomi

Den reviderede tildelingsmodel fordeler hverken flere eller færre midler end den nuværende model. Der er derfor alene tale om en omfordeling af midler mellem de enkelte institutioner. Der tildeles samlet set 90,7 mio. kr.

Beslutning

Udvalget sender tildelingsmodellen tilbage til administationen med ønske om, at der udarbejdes et forslag til en indfasningsperiode, og at den behandles i sammenhæng med en ny skoletildelingsmodel.

 

27.00.00-A00-10-20

63. Beregnet timetakst for tandregulering ved den kommunale tandpleje

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Børn og unge, som indstilles til tandregulering, kan vælge at få denne udført af den kommunale tandpleje eller ved en privat tandlæge. Hvis behandlingen udføres ved en privat tandlæge skal kommunen yde et tilskud til behandlingen, som fastsættes efter den kommunale tandplejes udgifter til en tilsvarende behandling. For bedre at kunne prisætte den kommunale behandling, er der beregnet en fast timetakst for tandregulering.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At den beregnede timetakst til for tandregulering til prisfastsættelse af behandlinger godkendes

Sagsfremstilling

Børn og unge i Mariagerfjord Kommune undersøges af den kommunale tandpleje for tandstillingsfejl efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. De som indstilles til en tandregulering kan vælge om behandlingen skal udføres af Mariagerfjord Kommunes specialtandlæger eller ved en privat tandlægepraksis. Hvis tandreguleringen udføres af Mariagerfjord Kommunes specialtandlæger, så er behandlingen vederlagsfri for alle i alderen 0-18 år.

Hvis tandreguleringen ønskes udført ved en privat tandlæge, så vil det oftest medføre en grad af egenbetaling. Størrelsen på egenbetalingen afgøres af to faktorer:

 1. Alderen på barnet/den unge samt
 2. differencen mellem det som behandlingens udgifter for den kommunale tandpleje og prisen ved den privat praktiserende tandlæge.
 

Da der ikke er fastsatte takster for tandregulering, skal de som vælger at få behandlingen ved en privat tandlæge indhente et pris- og behandlingsoverslag, hvorefter den kommunale tandpleje fastsætter det tilskud, der ydes til behandlingen.

For at kunne prissætte behandlingen hurtigere og mere gennemsigtig, er der beregnet en fast timepris for tandregulering i Mariagerfjord kommune. Denne beregning angiver tandreguleringernes andel af de samlede udgifter til den kommunale tandpleje, og repræsenterer dermed omkostningerne pr. time for tandregulering. Timeprisen inklusiv momstillæg er opgjort til at være 673,88 kr.

Foruden det samlede tidsforbrug, som er prissat med den beregnede takst, så vil den beregnede pris ligeledes indeholde udgifter til specialmaterialer, herunder bøjlematerialer. En behandling, hvor tidsforbruget eksempelvis er 10 timer, vil derfor fastsættes til 6.738,80 kr. plus materialer.

Det vedhæftede bilag omfatter en præsentation af beregningen og de bagvedliggende variabler.

Det kommunale tilskud til tandregulering ved en privat tandlæge vil baseres på den beregnede pris. Det betyder at børn og unge fra 0-15 år, kan få et tilskud på 65 % af den beregnede pris i henhold til bekendtgørelsen om tandpleje §4 stk. 5. Dermed vil egenbetalingen være på differencen mellem den kommunale og den private pris + 35 % af den kommunale pris. Unge mellem 16 og 17 år kan få et tilskud svarende til den beregnede pris ved den kommunale tandpleje, og egenbetalingen vil derfor være differencen mellem den kommunale og den private pris.

Beslutning

Godkendt.

 

28.06.16-G01-2-19

64. Vuggestuepladser i Børne- og Familieområde Hobro Syd

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie besluttede på møde d. 14. januar at forkaste forslag vedr. etablering af vuggestuepladser i Onsild. Forældrebetsyrelsen i Dagtilbud Syd har dog efterfølgende henvendt sig til Udvalget med et fortsat ønske etableringen af vuggestuepladser ved Onsild Børnehus. Administrationen har på den baggrund undersøgt udviklingen i børnetal og den nuværende pasningskapacitet for henholdvis Onsildområdet og børne- og familieområde Hobro Syd.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:
1. at beslutningen om at forkaste etableringen af vuggestuepladser i Onsild Børnehus fastholdes

2. at administrationen gennemfører en yderligere undersøgelse af behovet for vuggestuepladser i børne- og familieområde Hobro syd

Sagsfremstilling

På baggrund af henvendelsen fra forældrebestyrelsen fra Dagtilbud Hobro Syd, har administrationen undersøgt den forventede udvikling i antallet af 0-2 årige i henholdsvis Onsildområdet og hele Børne- og Familieområde Hobro Syd.

Onsildområdet
I Onsildområdet, som også omfatter Handest, har der de seneste år været et faldende antal 0-2 årige børn. Den seneste befolkningsprognose viser, at børnetallet forventes at være stablit fremadrettet, dog uden at nå samme niveau som i  år 2017.

Udvilingen i børnetal for Onsildområdet (2021 -2025 er prognosetal):

År201720182019202020212022202320242025
0-årige201820212019191818
1-årige242018272119191918
2-årige232524121720191918
Ialt676362505858565555


Udviklingen i den opgjorte periode viser et samlet fald i antallet af børn i aldersgruppen, dog forventes et stabilt niveau fra år 2021 og frem. Det store fald fra 2019 til 2020 skyldtes primært at antallet af 2 årige var af dobbeltstørrelse i 2019. I den opgjorte periode er fødselstallet stabilt mellem 18 og 21 børn.

Dagplejen i Onsildområdet har netop ansat en ny dagplejer, som betyder at der pr. 1. oktober 2020 vil være 7 dagplejere i området. Det betyder at der vil være 28 dagplejepladser, herefter vil der aktuelt ikke være børn på venteliste til pasning i området. Derudover er der ansat endnu en dagplejer i området mellem Onsild og Hobro.

Børne- og Familieområde Hobro Syd.

Antallet af 0-2 årige har været stabilt i Børne- og Familieområde Hobro syd, selvom der i 2020 har været et mindre udsving. Der forventes dog en samlet stigning frem mod 2025.

Udviklingen i børnetal for Børne- og Familieområde Hobro Syd (2021-2025 er prognosetal):

År201720182019202020212022202320242025
0-årige716681728080808182
1-årige807769787581818181
2-årige798182607976808080
Ialt230224232210233237241242244

 

Mens det har været muligt at rekruttere nye dagplejere i Onsildområdet, så har det ikke været muligt at ansætte kvalificerede dagplejere i Hobro syd. Det betyder at der er et stort pres på vuggestuepladserne, hvilket i 2019 førte til, at der administrativ blev oprettet 6 midlertidige pladser i Stoldalen. Det betyder at der aktuelt er 36 vuggestuepladser, hvoraf de 24 er i Stoldalen og de resterende 12 pladser i Farvervænget.

Etablering af vuggestuepladser.
De nuværende udfordringer med at rekruttere kvalificerede dagplejere gør, at pasningen af de 0-2 årige er presset på kapaciteten i Hobro syd. Behovet for pasning kan imødekommes ved eksempelvis at etablere nye vuggestuepladser. Administrationen har beskrevet fordele og ulemper ved at etablere vuggestuepladser i henholdsvis Onsild Børnehus og i Hobro syd.

Onsild Børnehus
Fordele og ulemper ved etableringen af 6 til 8 vuggestuepladser i Onsild Børnehus:

Fordele:

 • Den geografiske placering af Onsild Børnehus
 • Onsild Børnehus vil blive mere bæredygtig både fagligt og økonomisk
 • Det vil være muligt for forældre at have børn i samme insitution frem til skolestart
 • Et bedre og udvidet samarbejde mellem dagplejen og Onsild Børnehus

 

Ulemper

 • Afskedigelse af et antal dagplejere i området svarende til antal børn i vuggestuen
 • En forringelse af gæsteplejemulighederne i lokalområdet
 • En forringelse af dagplejernes forskellige typer af åbningstider
 • En mulig ulempe kan være fastholdelse og rekruttering af nye kvalificerede dagplejere i området
 • De nye vuggestuepladser i Onsild vil ikke løse den nuværende kapacitetsudfordring i hele Børne- og Familieområdet

 

Hobro syd
Der er i dag 3 børnehuse i Hobro syd: Bymarken, Farvervænget og Stoldalen, hvor der er vuggestuepladser i de to sidstnævnte.

Følgende beskriver fordele og ulemper ved etableringen af vuggestuepladser i Hobro syd:

Fordele:

 • Nye vugestuepladser i Hobro syd vil aflaste den nuværende kapacitetsudfordringer samt den mindre stigning i antallet af 0-2 årige de kommende år
 • Etableringen af vuggestuepladser vil ikke medføre afskedigelser i dagplejen
 • Flere vuggestuepladser vil åbne muligheden for at flere forældres ønsker kan imødekommes

 

Ulemper:

 • Etableringen af flere vuggestuepladser vil kræve tilbygninger til nuværende børnehuse
 • Vuggestuepladser har en højere forældrebetaling, såvel som en større bruttoudgift pr. plads
 • Hæves antallet af vuggestuepladser i Farvervænget vil det være sværere for andre at få plads i børnehaven, da vuggestuebørn kan fortsætte i børnehave samme sted

 

Hvis der etableres nye vuggestuepladser i Hobro syd, er det relevant at undersøge hvor det er mest hensigstsmæssigt at have de nye pladser. Med etableringen af vuggestuepladserne skal det undersøges hvor pladser vil bidrage til, at imødekomme forældrenes ønsker til pasning, sikre varieret etnisk sammensætning og skabe bæredygtige børnehuse både fagligt og økonomisk.

Økonomi

Mariagerfjord Kommunes bruttotakst for en dagplejeplads er 124.046 kr. og 141.921 kr. for en vuggestueplads inkl. frokost.

Forældrebetalingen for en dagplejeplads er 2.830 kr. om måneden, mens den for en vuggestueplads er 3.415 kr. om måneden.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ser positivt på, at det er lykkedes at sikre tilstrækkelig med dagplejepasning i Onsild.

 

81.44.00-G01-6-19

65. Studietur for Udvalget for Børn og Familie

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie besluttede på møde 14. januar, at de ønskede en studietur i april måned 2020. Turen blev aflyst grundet situationen omkring COVID-19. Udvalget skal derfor drøfte, om der skal udarbejdes forslag til ny studietur.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. at udvalget drøfter om der skal udarbejdes nyt forslag til studietur for udvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på møde d. 14. januar forskellige muligheder for studietur. Beslutningen blev, at udvalget ønskede en tur til Oslo eller Cardif den 27.- 29. april. Udvalget vil gerne have fokus på forældresamarbejde og rusmidler.

Turen blev aflyst på grund af situationen omkring COVID-19, hvorfor der ligges op til en drøftelse af, om administrationen skal udarbejde forslag til ny studietur.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der planlægges en inspirationsdag primo 2021, hvor der inviteres relevante oplægsholdere.

 

00.01.00-G01-134-19

66. Orientering

Sagsfremstilling

1. Status på arbejde med ny tildelingsmodel på skoleområdet

2. Henvendelse vedr. øget samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte

3. Opfølgning på møde i §17.4 udvalg vedr. byudvikling i Mariager ift. Mariager Skole

4. Status byggeri ny daginstitution Hadsund

5. Udbud på buskørsel specialkørsel dagtilbud

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

00.22.00-P35-7-19

67. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20.00

Jens-Henrik Kirk var fraværende til punkt: 58, 59 og 60

 

Lukkede dagsordenspunkter