Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 14. januar 2020 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V) og Karen Østergaard (A).

 

17.15.00-G01-2-19

2. Justering af modtagestruktur og supplerende støtte til elever med dansk som andetsprog

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Byrådet har i Budget 2020 vedtaget en besparelse på 500.000 kr. til undervisning af elever med dansk som andetsprog (DSA). En nedsat arbejdsgruppe har udarbejdet et foreslag til udmøntning af besparelsen. Samtidig har arbejdsgruppen drøftet hele modtagestrukturen med henblik på en justering af modellen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At den vedtagede besparelse på undervisning i DSA udmøntes ved en præcisering af tildelingskriterierne, således at elever med dansk som modersmål ikke kan tildeles ressourcer til undervisning i DSA.
 2. At den nuværende model for modtagestrukturen justeres, således at de tildelte ressourcer til indslusningsforløbet, ved lav tilstrømning af elever, fordeles ud på de enkelte skoler til understøttelse af de tosprogede elever.

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af skoleledere og relevante fagfolk, som sammen har udformet forslagene til de enkelte dele af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Besparelse på undervisning i dansk som andetsprog (DSA)

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-23 besluttede Byrådet at vedtage en besparelse på 500.000 kr. til undervisning af elever i DSA fra d. 01.08.2020. Efter vedtagelsen af budgettet har en nedsat arbejdsgruppe drøftet, hvordan besparelsen udmøntes mest hensigtsmæssigt, uden at der skæres i tildelingen til de børn, som har behov for ekstra støtte.

Gennem skolernes ressourcetildeling tildeles der årligt et tilskud til elever med dansk som andetsprog.Taksten pr. elev er ca. 9.500 kr. årligt, og pr. 05.09.2019 var der i alt 465 DSA-elever. Tildelingen er målrettet de elever, som pga. et andet modersmål har brug for supplerende undervisning og støtte i almenundervisningen. Midlerne tildeles i dag til elever, hvor mindst én forældre ikke har dansk som modersmål. Det betyder, at enkelte elever på nuværende tidspunkt er berettiget til tildelingen, uden at have behov for DSA. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet et nyt udkast til kriterier for at modtage tildelingen. De nye kriterier står beskrevet i bilag 1, og tager udgangspunkt i bekendtgørelsens definition af tosprogede elever. De nye kriterier betyder, at elever med dansk som sit modersmål ikke fremadretet opfylder kriterierne for en tildeling af DSA-midler uanset forældrenes baggrund.

Med udgangspunkt i de nye kriterier har arbejdsgruppen bedt alle skoler lave en gennemgang af alle elever for at vurdere, hvor mange elever der har behov for supplerende støtte i DSA. Det har samlet set betydet, at 75 elever ud af 465, ikke opfylder kriterierne for tildeling af supplerende støtte i undervisningen. Ved at reducere antallet af DSA-elever med 75, giver det en årlig besparelse på ca. 712.000 kr. Arbejdsgruppen anbefaler i den sammenhæng, at differencen til besparelseskravet lægges oveni den eksisterende takst, idet erfaringen er, at langt størstedelen af eleverne har behov for yderligere understøttelse end det, den oprindelige takst giver.

Udover at ændre i definitionen på tosprogede elever, har arbejdsgruppen også tilføjet, hvornår behovet for tildelingen til DSA typisk ikke længere er til stede. Dette for at sikre, at det hele tiden er de rette elever med det rette behov, som får en tildeling. Administrationen går forud for tildelingen d. 05.09 hvert år i dialog med skolerne omkring netop denne elevgruppe.

Justering af den nuværende model for modtagestrukturen

I december 2017 vedtog Byrådet en ny model for modtagestrukturen på skoleområdet med opstart 01.08.2018. En "modtagestruktur" er kendetegnet ved det tilbud, som nyankomne elever modtager de første år i Danmark, inden eleverne overgår til supplerende undervisning i dansk som andetsprog (DSA). Den nye model indebærer, at der ikke længere eksisterer traditionelle modtageklasser for nyankomne tosprogede elever på. 0.-7. årgang. I stedet starter alle nyankomne elever i dag i et indslusningsforløb på Bymarkskolen i 3-6 måneder, hvor der undervises i basisdansk. Efter indslusningsforløbet overgår eleverne til distriktsskolen. Nyankomne elever fra 7.-10. kl. bliver fortsat tilknyttet det udvidede modtageforhold på Søndre Skole og MF10, hvor eleverne kan gå i op til to skoleår.

En væsentlig del af den nye modtagestruktur er, at den økonomiske tildelingsmodel understøtter, at der skal opbygges en bred viden på alle kommunens skoler i forhold til at arbejde med tosprogede elever. Samtidig skal modellen sikre, at der i indslusningsforløbet er det rette beredskab til at modtage en evt. stor gruppe nyankomne elever. Det betyder bl.a., at der er ansat en kompetencemedarbejder på Bymarkskolen, som skal understøtte lærere og elever på de skoler, som de nyankomne elever skal tilbage til. Desuden tildeles Bymarkskolen en grundtakst for at opretholde et beredskab og kontinuitet i indslusningsforløbet.

Siden den nye modtagestruktur trådte i kraft, er antallet af nytilkomne elever faldet markant. I skrivende stund er der ikke indskrevet nogle elever i indslusningsforløbet på Bymarkskolen, hvilket betyder, at grundtildelingen på Bymarkskolen ikke kommer i anvendelse til formålet. Den nedsatte arbejdsgruppe har drøftet, at der på den baggrund er behov for en justering af modellen. Det foreslås, at de medarbejdere, som udgøres af grundtildelingen, skal understøtte ressourcepersonerne på distriktsskolerne i tilfælde af, at der ingen elever er i indslusningsforløbet. Ressourcerne går derfor i stedet til at understøtte de tidligere elever i indslusningsforløbet, når de starter på distriktsskolen. Samtidig har medarbejderne fra Bymarkskolen nogle særlige kompetencer på området, som gennem Co-teaching kan yde relevant sparring til personalet på de resterende skoler omkring netop arbejdet med tosprogede elever.

Bymarkskolen har i bilag 2 beskrevet ud fra hvilke kriterier, ressourcerne bliver fordelt, når der ikke er nogle elever i indslusningsforløbet. Justeringen af modtagestrukturen forventes at træde i kraft pr. 01.02.2020.

De to bilag vil blive vedlagt folderen, som beskriver hele modtagestrukturen. Folderen vil i forlængelse af Udvalgets beslutning blive administrativt revideret.

Økonomi

Ændringen i tildelingskriterierne til elever med dansk som andetsprog betyder, at der effektueres en besparelse på i alt 500.000 kr. Ressourcerne trækkes fra skolerne gennem ressourcetildelingsmodellen.

Udover ovenstående ændringer, vil der alene være tale om en omfordeling af midler i den nuværende modtagestruktur.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Søren Greve (V) og Karen Østergaard (A).

 

27.00.00-G01-132-19

3. Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Forventet sagsgang

SO/BF/Handicaprådet

Anledning

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der sætter retningen for samarbejdet på tværs af kommunegrænserne på det specialiserede socialområde. Der er behov for at finde det kommende fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Derfor ønsker Den Administrative Styregruppe på Socialområdet en drøftelse af fokusområderne og visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Børn og Familie samt Handicaprådet:

 1. At punktet drøftes. 

Inddragelse

Sagen er til drøftelse på Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Børn og Familie den 14. januar 2020 og Handicaprådet den 15. januar 2020.

Sagsfremstilling

Den Administrative Styregruppe på socialområdet (DAS) har på baggrund af faglige input fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland udpeget tre fokusområder. For at finde en fælles politisk retning for de tre fokusområder, samt at sikre at vision og fokusområder spiller bedst sammen med kommunerne og regionens behov og ønsker, ønskes en drøftelse af fokusområderne i de kommunale og regionale politiske udvalg samt i de nordjyske handicapråd.

Baggrund

Nordjysk Socialaftale er grundstenen for samarbejdet mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland på det specialiserede socialområde. Det er i Nordjysk Socialaftale, at der er udviklet og nedskrevet de fælles spilleregler i forhold til køb og salg af pladser på tværs af kommunegrænserne.

Endvidere besluttede de nordjyske kommuner og Region Nordjylland tilbage i 2017, at Nordjysk Socialaftale også skal udstikke en fælles retning for, hvor vi gerne vil bevæge os hen på det specialiserede socialområde. Det betød, at de nordjyske politikere, på en politisk visionsdag, drøftede og satte kursen for det nordjyske samarbejde på tværs af landsdelen for de kommende års samarbejde.

Drøftelse i politiske udvalg og handicapråd

Nordjysk Socialaftale handler om det, vi er fælles om på tværs af de nordjyske kommuner. Det er således ikke meningen, at Nordjysk Socialaftale skal diktere kommunernes og regionens planlægning og styring af socialområdet i egen organisation. Derfor ønsker DAS at betone vigtigheden af, at fokusområderne i den kommende socialaftale skal tage udgangspunkt i, at vi skal samarbejde om det, der giver mening. Fokus skal være på der, hvor vi har fælles udfordringer, og hvor giver det mening med fælles løsninger.

Vision

Visionen for Nordjysk Socialaftale 2018-2020 lyder: “Alle borgere skal have muligheden og redskaberne til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Kommunerne og regionen skal understøtte borgerens egenmestring gennem dialog mellem myndighed, driftsherrer, borgeren og om muligt borgerens netværk”

Spørgsmål til visionen:

1. Hvilket fokus på egenmestring giver mening at have på tværs af de nordjyske kommuner?

2. Hvad ønskes ændret i forhold til den nuværende vision?

Fokusområder

DAS har udpeget tre fokusområder, der kan understøtte borgerens vej mod øget egenmestring.

 •  Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
 •  Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
 •  Fokusområde 3: Hvordan udvikler vi de bedste og billigste tilbud i Nordjylland?

 

For hvert fokusområde ønskes en drøftelse i udvalgene og handicaprådet, hvor man kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 1. Hvad giver mening, at vi kan samarbejde om i fællesskab og hvad giver bedst mening at den enkelte organisation selv tager sig af?
 2. Hvilken politisk retning ønskes der for de enkelte fokusområder?
 3. Er der forslag til fælleskommunale initiativer for de enkelte fokusområder?
 4. Er der særlige vinkler og perspektiver, der bør tages højde for under de enkelte fokusområder?  
 

Uddybning af fokusområderne samt information om Nordjysk Socialaftale 2021-2022 er vedhæftet som bilag.

Input sendes til Sekretariat for Nordjysk Socialaftale, som sørger for at de bliver bragt videre til behandling i forbindelse med visionsdagen d. 3. februar 2020. 

Beslutning

Udvalget påpeger, at det er vigtigt med et fokus på unge med mentale problemer.

Fraværende: Søren Greve (V) og Karen Østergaard (A).

 

28.06.16-G01-2-19

4. Etablering af vuggestuepladser i Onsild Børnehus

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

På baggrund af Onsild Børnehus’ forslag til budget 2018 om at etablere 6 til 8 vuggestuepladser i institutionen, besluttede Byrådet at afsætte midler i budget 2019 til at etablere vuggestuetilbud, men at den endelige beslutning først foretages efter nærmere analyse. Udvalget præsenteres for resultaterne i denne sag.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At forslag vedrørende etableringen af vuggestuepladser i Onsild Børnehus forkastes.

Sagsfremstilling

I marts 2017 indsender Onsild Børnehus et forslag til budget 2018 om at etablere 6 til 8 vuggestuepladser i institutionen. Onsild Børnehus er en del af Dagtilbud Hobro SYD og er normeret til 36 børn i alderen 3 år og frem til skolestart. De fysiske rammer i Onsild Børnehus giver mulighed for at optage flere børn end der er i dag, og med forbedringer og renoveringer vil det være muligt at udvide børnetallet gennem en etablering af 6 til 8 vuggestuepladser.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, besluttede Byrådet at afsætte midler i budget 2019 til etablering af et vuggestuetilbud i Onsild Børnehus, mens driftsmidler hertil tilføres fra 2020. Dog ville den endelige beslutning først blive foretaget efter nærmere analyse. På baggrund af besparelserne i forbindelse med budget 2019, blev det besluttet at sætte denne sag i bero og videreføre midlerne til etablering til budget 2020. Udvalget præsenteres derfor for analysen i denne sag.

På baggrund af en forespørgsel blandt forældrene i området, er der tendens til, at forældrene foretrækker dagplejepladser frem for vuggestuepladser. Hertil ønsker en stor del af forældrene ikke at flytte deres barn fra nuværende dagplejeplads til en vuggestueplads i Onsild Børnehus.

Følgende fordele og ulemper kan ses ved etableringen af 6 til 8 vuggestuepladser i Onsild Børnehus:

Fordele:

 • Den geografiske placering af Onsild Børnehus.
 • Udvidede åbningstider i Onsild Børnehus.
 • At Onsild Børnehus gøres mere bæredygtigt, både økonomisk og fagligt.
 • Et bedre og udvidet samarbejde mellem dagplejen og Onsild Børnehus.
 • Det er muligt for forældre at have deres børn i samme institution fra vuggestuestart til skolestart.

 

Ulemper:

 • Afskedigelse af et antal dagplejere i området svarende til antal børn i vuggestuen.
 • En forringelse af gæsteplejemulighederne.
 • En forringelse af dagplejernes forskellige typer af åbningstider.
 • En mulig ulempe kan være fastholdelse og rekruttering af nye kvalificerede dagplejere i området.
 • Der skal foregå en mindre ombygning/renovation i dele af Onsild Børnehus.

 

På baggrund af ovenstående spørgeskemaundersøgelse samt fordele og ulemper skal en eventuel etablering af 6 til 8 vuggestuepladser i Onsild Børnehus drøftes.

Økonomi

I forbindelse med budget 2019 blev der godkendt 500.000 kroner i anlæg til etablering af vuggestue i Onsild. Da sagen i foråret 2019 sættes i bero, figurerer beløbet i budget 2020.

Forældrebetalingen for en dagplejeplads er 2830 kr. om måneden, mens den for en vuggestueplads er 3415 kr. om måneden.

Beslutning

Indstilles godkendt. Udvalget vil dog gerne følge børnetallet de nærmeste år for eventuel senere etablering af vuggestuepladser.

Fraværende: Søren Greve (V) og Karen Østergaard (A).

 

81.44.00-G01-6-19

5. Studietur for udvalget

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget drøftede på novembermøde ønsker til deltagelse i konferencer og studietur i 2020. Forvaltningen blev bedt om at komme med konkrete forslag til eventuelle destinationer for en studietur.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 • At Udvalget vælger en destination for studietur, så et konkret program kan udarbejdes.
 • At Udvalget vælger et af de to datoforslag for studieturen.

Sagsfremstilling

Udvalget har nævnt en række temaer, som er interessante områder at blive inspireret indenfor. På baggrund af dem, er der lavet forslag til fire forskellige destinationer med forskelligt indhold. Destinationerne er udvalgt, så man kan blive inspireret indenfor de temaer og initiativer, som har særligt fokus det givne sted, og som samtidig har relevans i forhold til aktuelle udfordringer og indsatsområder i Mariagerfjord Kommune.

Forslag til indhold på turene er foreløbigt, da der endnu ikke er indgået konkrete aftaler. Det afventer, at der er truffet beslutning om, hvor studieturen går hen.

Oslo, Norge:

Hovedfokus: Dagtilbud, overgange og trivsel blandt børn og unge.

I Norge er der stor fokus på kvalitet i dagtilbud, og de har i lighed med Danmark indført kvalitetskrav, minimumsnormeringer og forpligtende samarbejde mellem skole og dagtilbud om gode overgange. I Norge er der, som i Danmark, en meget høj dækningsgrad. Samtidig er de det OECD-land, der bruger den største andel af BNP på dagtilbud.

Norge har fra dette skoleår indført et tværfagligt tema i skolen "Folkehelse og livsmestring", for at øge børn og unges trivsel. Faget skal give eleverne kompetencer, som fremmer god fysisk og psykisk sundhed, og som giver muligheder for at tage ansvarlige livsvalg.

Studieturen kunne blandt andet omfatte besøg hos Oslo Kommunes dagtilbuds- og skoleforvaltning, et eller flere dagtilbud i Oslo, en eller flere skoler i Oslo, OsloMet (universitet), hvor man blandt andet har forskningsprojektet GoBaN (”Gode barnehager for barn i Norge”).

Cardiff, Wales:

Hovedfokus: Børn og unges trivsel, forældresamarbejde, data, samskabelse.

I Wales er alle offentlige skoler medlem af School Health Research Network (SHRN), der drives af Cardiff University. Netværket har til mål at øge børn og unges sundhed og trivsel gennem solid dataunderstøttelse og velafprøvede indsatser. Netværket er ret unikt i verden, og sikrer at der produceres relevante spørgeskemadata, som gøres tilgængelige på både lokalt, regionalt og nationalt plan. Endvidere skaber det et tæt forhold mellem praksis og forskning og et stort potentiale for samskabende aktiviteter samt fælles forskningsprojekter. Forskere fra Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med Cardiff University, og en af dem ville evt. kunne deltage i turen med henblik på et muligt samarbejde med Mariagerfjord Kommune efterfølgende, hvis vi er interesserede i det.

Studieturen kunne blandt andet omfatte besøg på Cardiff University, en eller flere skoler og lokalsamfund i Wales, hvor man har gjort brug af data fra SHRN til at lave lokale indsatser for f.eks. unges trivsel og/eller bedre forældresamarbejde.

Helsinki, Finland

Hovedfokus: Dagtilbud, Skole, overgange, erhvervsuddannelser

Finland har gennem en række år klaret sig godt fagligt, f.eks. i PISA-tests. Det er derfor naturligt, at der har været stor international interesse for det finske skolesystem. Senest har interessen bredt sig til dagtilbudsområdet, fordi en del af succesen i skolen, måske grundlægges i dagtilbuddet. I Finland starter børn generelt senere i dagtilbud, og kun omkring halvdelen af alle 0-5 årige børn går i dagtilbud. Lærere og pædagoger i Finland er desuden universitetsuddannede, og nyder tilsyneladende mere respekt end i f.eks. Danmark. 0. klasse er i Finland organiseret i dagtilbud.

Derudover er der generelt en højere andel af unge i Finland, der går videre på en erhvervsuddannelse end i Danmark.

Studieturen kunne blandt andet omfatte besøg hos Helsinki Kommunes dagtilbuds- og skoleforvaltning, et eller flere dagtilbud og en eller flere skoler.

Stockholm, Sverige:

Hovedfokus: 2 sprogsområdet og tidlig indsats.

Sverige har traditionelt modtaget mange flygtninge og indvandrere, og har gode erfaringer med at integrere dem. Derudover er der i mange svenske kommuner arbejdet med tidlig indsats og sociale foranstaltninger, der skal mindske den sociale ulighed blandt børn og unge.

Studieturen kunne blandt andet omfatte besøg hos Stockholm Kommunes dagtilbuds- og skoleforvaltning, besøg hos Norrköping Kommune, der arbejder meget med investeringer i tidlige indsatser herunder Alla Barn i Skolan (projekt til mindsket fravær fra skolen).

Rejsetidspunkt:

Udvalget har ønsket at rejse i foråret 2020. I forhold til den politiske mødekalender, er der fundet to ledige perioder, som foreslåes som rejsedatoer:

Onsdag den 15. april til fredag den 17. april

Mandag den 27. april til onsdag den 29. april

Beslutning

Udvalget vil prioritere Oslo eller Cardif den 27.- 29. april. Udvalget vil gerne have fokus på forældresamarbejde og rusmidler.

Fraværende: Søren Greve (V) og Karen Østergaard (A).

 

82.18.00-A00-1-20

6. Nedsættelse af bygherreudvalg, Assens Skole

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Der skal nedsættes et bygherreudvalg for renoveringsprojekt på Assens Skole.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At der vælges en repræsentant fra Udvalget for Børn og Familie til bygherreudvalget. 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2020 blev der afsat 6,960 mio. kr. til et anlægsprojekt på Assens Skole. Projektet omfatter dels nedrivning af tidligere pedelbolig, dels etablering af nye faglokaler i eksisterende rammer samt etablering af ovenlys i indskolingsdelen.

Der skal nedsættes et bygherreudvalg i forbindelse med anlægsprojektet. Bygherreudvalget består af:

 • Formand for Udvalget for Børn og Familie
 • Medlem af Udvalget for Børn og Familie
 • Direktør for Udvalget for Børn og Familie
 • Lederrepræsentant fra Assens Skole
 • Personalerepræsentant fra Assens Skole
 • Skole- og Dagtilbudschef

 

Projektledelse varetages af repræsentant fra Ejendomscentret, som også udgør sekretariatsbistanden for udvalget. 

Beslutning

Udvalget udpegede Svend Madsen og Thomas Høj.

Fraværende: Søren Greve (V) og Karen Østergaard (A).

 

00.01.00-G01-134-19

7. Orientering

Sagsfremstilling

1. Udmøntning af besparelse på SFO-ledere jf. byrådsbeslutning d. 28.11.2019.

2. Invitation fra Børne- og Undervisningsministeriet til høring om lovkravet om 45 minutters bevægelse i folkeskolen. Bilag vedlagt

3. Invitation til inspirationsdag for nordjyske handicapråd

4. Puljeansøgninger

Mariagerfjord Kommune har søgt to puljer hos Socialstyrelsen, "Udvikling og modning af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år" samt "Screening og tidlige familierettede indsatser til sårbare og udsatte familier i barnets første 1.000 dage". Der er for begge puljer givet afslag.

5. Forebyggelse, anbringelse og adoption i Mariagerfjord Kommune

6. Orientering om særlig omfattende enkeltsag - anbringelse

7. Foreløbige punkter til næstkommende udvalgsmøde d. 5. februar

 • Oprettelse af nyt specialundervisningstilbud

Beslutning

Desuden blev orienteret om ansøgning om tilskud til dagtilbud, hvor der er givet 4,1 mill kr over en 4 årig periode.

Fraværende: Søren Greve (V) og Karen Østergaard (A).

 

Lukkede dagsordenspunkter