Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 15. juni 2021 kl. 10:00 i Færgekroen, Hadsund
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

45. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:
1. At dagordenen godkendes.

 

27.69.40-G01-3-17

46. Orientering fra formanden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering fra formanden tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering ved formand Jens Peter Ellefsen

 • Orientering om afholdelse af infomøde for kommende folkepensionister afholdes forår 2022.
 • Orientering om møde den 2. juni 2021 om direktionens budgetoplæg 2022-2025.
 • Orientering om mødeafholdelse/indkaldelse i august måned 2021.

 

 

27.69.40-G01-3-17

47. Orientering fra sundheds- og ældrechefen

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Fagchef for sundhed og ældre indstiller til Seniorrådets medlemmer:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre Michael Bredahl Tidemand:

Orientering fra udvalg

 • Orientering om ledelsesspænd på ældreområdet.
 • Godkendelse af forlængelse af kontrakt vedr. TIM (Total Integreret Medicinløsning).
 • Orientering om analyse fra Sundhed og Træning.

 

Generel orientering

 • Status COVID-19.

 

 

27.69.40-G20-2-20

48. Orientering fra arbejdsgruppen vedr. ældrekonference 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering om Ældrekonference 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Tidsplan

Kandidatliste skal være indleveret senest den tirsdag den 5. oktober 2021.

Kandidatudvalget består af 3 seniorrådsmedlemmer samt 2 byrådsmedlemmer. Derudover vælges 3 supplanter.

Kandidatudvalget afholder møde vedr. indkomne kandidater den 6. eller 7. oktober 2021.

Fotografering den 11. eller 12. oktober 2021 v/Jesper Bøss, Kommariet. Skal være afsluttet inden udgangen af uge 41 2021.

Invitation sendes ud i uge 32 via sekretær.

Annonce i uge 44 i aviserne

Hobro Avis

Hadsund Folkeblad

Rold Skov bladet

Mariager Avis

Derudover annonce på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Seniorrådsvalg er den 16. november 2021.

Nyt møde i arbejdsgruppen vedr. Ældrekonference 2021: 27. august 2021 kl. 10.00 på Hadsund Rådhus.

 

27.69.40-G01-3-17

49. Gensidig orientering - udvalgsformand Jan Thorbøll Andersen

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At gensidig orientering v/udvalgsformand Jan Thorbøll Andersen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Generel orientering om udvalgets arbejde indefor ældreområdet.

 

00.17.00-G01-3-20

50. Høring vedr. oprettelse af specialplejeboliger i Mariagerfjord kommune

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg sender hermed forslag om oprettelse af specialplejeboliger for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i Mariagerfjord Kommune i høring i Seniorrådet.

Ifølge budgetoplægget for Budget 2021-24 skal der laves en foranalyse til, hvordan Mariagerfjord Kommune kan etablere et specialafsnit for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Udvalget for Sundhed og Omsorg blev på møde d. 4. januar 2021 præsenteret for denne analyse og ønskede en yderligere præcisering af bl.a. målgruppen og den faglige indsats i tilbuddet. I denne sag præsenteres udvalget for det nye oplæg med henblik på godkendelse heraf.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådet:

 1. At Seniorrådet drøfter sagen om oprettelse af specialplejeboliger for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse på Myhlenbergparken
 2. At der afgives evt. høringssvar
Udvalget for Sundhed og Omsorg, Indstilling d. 31. maj 2021, pkt. 62:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At der etableres syv specialplejeboliger, haraf 1 korttidsplads, i afdeling "Svinget" på plejecenter Myhlenbergparken i Arden. 

2. At der som konsekvens heraf nedlægges 9 almindelige plejeboliger på ”Svinget” (Myhlenbergparken) for at skabe plads til de nye specialplejeboliger.  

3. At visiteringen til ”Svinget” på Myhlenbergparken - såfremt de øvrige indstillingspunkter godkendes -  stopper med øjeblikkelig virkning. 

4. At rammebeskrivelsen for specialplejeboligerne tages til efterretning og at denne herefter i tillæg til gældende lovgivning og lokale politikker vil fungere som grundlag for driften af de nye specialpladser. 

5. At pladserne i de nye specialboliger finansieres via den beskrevne fasttakstmodel. 

6. At forvaltningen får mandat til at gå i dialog med berørte nuværende borgere i afdeling "Svinget" på Myhlenbergparken og borgere, som er i målgruppen til de fremtidige specialpladser.  

7. At udvalget sender sagen i høring i hhv. Handicaprådet og Seniorrådet.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, Beslutning 31. maj 2021, pkt. 62:

Godkendt.

Udvalget ønsker, at administrationen er opmærksom på i tilbuddet også at trække på interne kompetencer som eksempelvis musikterapi.

Fraværende: Niels Erik Poulsen (V)

Inddragelse

Sagen sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet til behandling på møde hhv. 9. og 15. juni 2021.

Sagen sendes til drøftelse i LokalMED Plejecentre, FagMED Sundhed og ældre samt FagMED Handicap.

Beboer- og pårørenderådet på plejecenter Myhlenbergparken orienteres om samme sag.

Sagsfremstilling

De seneste år har fagenhederne Sundhed og Ældre og Handicap oplevet en udvikling i andelen af borgere med en psykisk og fysisk funktionsnedsættelse og langvarige sociale udfordringer. Mange borgere i denne målgruppe udvikler med tiden fysiske senkomplikationer, hvilket kalder på en tværfaglig indsats, hvor de fysiske rammer og omgivelser er tilpasset.

Mariagerfjord Kommune har i dag ikke et tilbud til borgere i denne målgruppe, hvorfor mange borgere må visiteres til et eksternt botilbud. Det betyder, at borgere i målgruppen i dag ikke har mulighed for at blive boende i Mariagerfjord Kommune. Samtidig er visitering til eksterne tilbud ofte en økonomisk dyr løsning, fordi der ud over en grundtakst, som borgeren ikke altid kan få fuld glæde af, også skal betales supplerende tillægstakster på grund af borgerens handicap. Såfremt der etableres specialpladser foreslås dette at ske med en fasttakstmodel, som skal kunne rumme alle visiterede borgere. Samlet set vil der derfor være en rationaliseringsgevinst både fagligt og økonomisk ved at samle samme målgruppe af borgere i eget regi.

For at imødegå et ønske om at kunne tilbyde borgere i Mariagerfjord Kommune en plejebolig med tilpassede fysiske rammer, omgivelser og indhold, foreslås det, at der i første omgang oprettes 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads. På sigt forventes det, at efterspørgslen på boliger til denne målgruppe af borgere vil stige.

Analysens perspektiver

Udvalget for Sundhed og Omsorg blev på møde 4. januar 2021 præsenteret for en analyse, der vurderer de nuværende arealer på kommunens otte plejecentre og bygningernes muligheder for at rumme specialpladser til målgruppen. Analysen afledte et oplæg til tre følgende scenarier:

Scenarie 1: Omlægning af et eksisterende afsnit på kommunens plejecentre

Scenarie 2: Ny tilbygning til eksisterende plejecentre

Scenarie 3: Opførsel af nye bygninger / boliger andetsteds  

For at imødekomme Mariagerfjord Kommunes behov ift. at oprette specialplejeboliger på kort sigt, er der arbejdet videre med scenarie 1.

En tværgående arbejdsgruppe mellem Sundhed og Ældre og Handicap har undersøgt mulighederne for at oprette 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads i tilknytning til et af kommunens otte plejecentre samt Solgårdscentret i Arden. Ejendomscentret har været inddraget i forhold til gennemgang af bygninger mv.

Analysen fra januar 2021 peger på at en evt. oprettelse af specialplejeboliger vil kunne realiseres på afdelingen "Svinget" på plejecenter Myhlenbergparken i Arden, da den opfylder de seks oplistede funktionskrav til inde- og udearealer, jf. vedhæftede notat om Oprettelse af specialplejeboliger på Plejecenter Myhlenbergparken.

Afdelingen "Svinget" er beliggende i den ene ende af plejecentret og rummer aktuelt 9 almene plejeboliger. Afdelingen kan på kort sigt rumme 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads uden at det går ud over de beskrevne funktionskrav, jf. ovenstående. På sigt vil det være muligt at udvide med yderligere 8 boliger i den tilstødende afdeling "Bøgen" på plejecentret, såfremt dette måtte vise sig relevant i forhold til efterspørgslen. Ud fra et økonomisk perspektiv vurderes denne løsning samtidig at være den mest fordelagtige.

  

Det anbefales, at 2 af de 9 nuværende boliger nedlægges og konverteres til hhv. et aktivitets- og samtalerum samt et personalerum. De resterende 7 almene boliger i afdelingen ændres til hhv. 6 specialplejeboliger og 1 korttidsplads. Korttidspladsen er tiltænkt borgere, hvor der f.eks. er behov for aflastning i hjemmet. Anbefalingen om at oprette en korttidsplads skal ses i lyset af ældreområdets gode erfaringer med de nuværende afklaringspladser på plejecentrene Solgaven og Hobro Alderdomshjem.

Det forventes, at der vil kunne laves en løbende ind- og udslusning til specialplejeboligerne tidligst fra andet kvartal i 2022 og frem. Det forudsætter et stop for indvisitering til de 9 boliger i afdeling "Svinget" i foråret 2021. Det må forventes, at indkøringen vil medføre øget tomgang og dermed lejetab.

Nedlægning af de to boliger og oprettelse af de 6 specialplejeboliger får ikke indflydelse på huslejen for de øvrige plejeboliger i Mariagerfjord Kommunes samlede afdeling. Samtidig får oprettelse af en korttidsplads heller ikke indflydelse på huslejen for de øvrige plejeboliger i Mariagerfjord Kommunes samlede afdeling, da kommunen vil stå som lejer af boligen på lige fod med de kommunale afklaringspladser. Det betyder, at Mariagerfjord Kommune betaler husleje til korttidspladsen på lige fod med øvrige lejere i Mariagerfjord Kommunes samlede afdeling.

Tilbuddets faglige indsats

For at tydeliggøre den faglige ramme i tilknytning til specialplejeboligerne, er der udarbejdet en rammebeskrivelse. Beskrivelsen specificerer målgruppen, den faglige kerneydelse, visiteringspraksis og sammensætning af fagpersonale. Rammebeskrivelsen er vedhæftet som bilag.

Målgruppen er primært ældre med funktionsnedsættelse og udfordringer, hvor den plejemæssige og omsorgsmæssige del er borgerens primære behov. Borgerne kan have specialiserede behov relateret til psykiatriske og/eller kognitive udfordringer. Borgerne har en funktionsevne, der er nedsat i en sådan grad, at der er behov for personlig pleje og/eller omsorg de fleste af døgnets timer og/eller at den psykiske funktionsevne er nedsat i en sådan grad, at der er behov for guidning og hjælp til at strukturere døgnet og de daglige gøremål. Borgerne har desuden behov for at bo i et beskyttet miljø og støtte til at deltage i dagligdagsaktiviteter ud fra aktuel formåen. Visitering til en specialplejebolig sker efter en fælles tværgående vurdering mellem Specialrådgivningen (Handicap) og Myndighed (Sundhed og ældre).

Tilbuddets kerneydelse er, at støtte borgeren i at udvikle sig og mestre eget liv med en funktionsnedsættelse, i det omfang det er muligt; fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Den faglige indsats har derfor til formål at vedligeholde, træne eller støtte borgerens aktuelle funktionsniveau.

Specialplejeboligerne har fast tilknytning af fagpersonale, der består af en SOSU-medarbejder, pædagog samt en terapeut. Personalegruppen er tværfaglig sammensat og indgår som en del i helhedsplejen af borgerne med hver deres faglighed. Ud over den faste personalegruppe kan der i nogle tilfælde være behov for adgang til mere specifikke indsatser, eksempelvis fysioterapi, neurofaglighed og sygepleje. En stor del af disse indsatser og specialer er der adgang til i fagenhederne Handicap og Sundhed og Ældre uden ekstra omkostninger ved køb hos ekstern leverandør.  

Fremtidsscenarier

Såfremt det besluttes, at etablere de anbefalede specialplejeboliger, nedlægges der 9 somatiske plejehjemspladser. Det er vurderingen, at behovet for almene pladser for nuværende kan håndteres via ledig kapacitet andre steder i kommunen. Plejeboligprognosen tilsiger dog, at der på sigt kan opstå en kapacitetsudfordring også på de almene plejeboliger. Sammenhængen mellem efterspørgsel og kapacitet følges løbende. Såfremt det besluttes, at etablere specialplejeboliger vil Sundhed og Ældre indgå i en dialog med de nuværende beboere og deres pårørende på "Svinget" omkring evt. omplacering til en ledig plejebolig andetsteds.

Involvering af berørte borgere og pårørende

I almene boliger er der beboerdemokrati, hvilket gør, at afdelingen principielt altid skal orienteres, når der foretages forandringer. Da nedlægning af de 2 boliger ikke har nogen indflydelse for huslejen for de øvrige boliger i afdelingen, vurderes en orientering til lejerne lokalt på Myhlenbergparken at være tilstrækkeligt. Forvaltningen vil i foråret 2021 påbegynde en lokal dialog og orientering til de berørte borgere, der i dag bor i afdelingen "Svinget" på Myhlenbergparken, deres pårørende samt borgere, som er i målgruppen til at flytte ind på de nye pladser.

Økonomi

I forbindelse med oprettelse af 6 specialplejeboliger og 1 kortidsplads på Myhlenbergparken er der lavet et oplæg til en tildelingsmodel for pladserne. Der har på tværs af fagenhederne Sundhed og Ældre og Handicap været drøftet forskellige takstmodeller. Der er på tværs af fagenhederne bred enighed om en fasttakstmodel.

Fasttakstmodel

Takstmodellen er beregnet med afsæt i seks borgereksempler, der i dag er bosat på eksterne botilbud og som alle matcher målgruppebeskrivelsen.

Den årlige udgift for Mariagerfjord Kommune ved at have 6 borgere på eksterne botilbud beløber sig til ca. 5,5-6,0 mio. kr.

Såfremt der træffes beslutning om at etablere specialplejeboliger foreslås det, at dette sker ud fra en fasttakstmodel, med et fast tillæg pr. plads. Visitering til en specialplejebolig sker ud fra fælles visitationskriterier. Der er beregnet en fasttakstmodel, som udgør 576.000 kr. årligt pr. plads. Fasttakstmodellen visiteres individuelt pr. plads. Mariagerfjord Kommunes samlede omkostning vurderes på sigt at udgøre ca. 4. mio. kr. Den samlede årlige udgiftsreduktion for Mariagerfjord Kommune udgør dermed 1,5-2,0 mio. kr. om året.  

Fordele: Ledelsen kender det fulde budget, der er afsat til pladserne. Modellen minimerer samtidig behov for styring og administrativ opfølgning.

Ulemper: Målgruppen kan blive for snæver. Uanset om alle pladserne er optaget eller ej, koster pladsen det faste tillæg. Dog kan der, såfremt der mod forventning ikke er den nødvendige efterspørgsel, være mulighed for, at andre kommuner kan søge om at få visiteret en plads.  

Det økonomiske potentiale

I dag tildeles Myhlenbergparken ca. 2. mio. kr. til 9 somatiske pladser i afdeling ”Svinget”. Ved at omlægge pladserne til specialplejeboliger, vil de ni pladser således blive nedlagt. Midler som vil kunne indgå i finansieringen af specialplejeboligerne.

Oprettelsen af specialplejeboligerne i afdelingen "Svinget" på Myhlenbergparken, vil forudsætte en anlægsinvestering på ca. 1,7 mio. kr. Dette til omlægning af to boliger til fællesareal/samtalerum. Heraf er størstedelen indbetaling til afvikling af restgæld på de to boliger. Anlægsudgiften kan indgå i budgetarbejdet for 2022.

Ud over at skabe et målrettet tilbud til borgerne lokalt, vil det således også kunne reducere det fremadrettede udgiftspres på handicapområdet. Den konkrete udgiftsreduktionen vil afhænge af, hvilke borgere der visiteres til tilbuddet samt af udnyttelsesgraden. I dag købes en samlet pakke hos private udbydere, hvori der kan indgå del-ydelser, der nødvendigvis ikke er efterspurgt for at sikre en helhedsorienteret borgerindsats. Den nye enhedspris i eget regi via fasttakstmodellen er ikke styret af udbud. Der er derfor mulighed for, at målrette de del-ydelser der skal leveres til den enkelte borger mere ”skræddersyet”.

Såfremt etableringen af specialpladser godkendes vil de bevillingsmæssige konsekevnser – omplacering af budgetter fra Handicap til Sundhed og Ældre samt etablering af en anlægsbevilling til ombygning – kunne indarbejdes i budget 2022.

 

13.05.16-G01-1-21

51. Kollektiv trafik - omlægning til alternative mobilitetsløsninger

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 8. marts 2021 blev det besluttet, at nedlæggelse af busafgange med lav belægning kunne være et af principperne til at finansiere nye og alternative løsninger i forhold til at løse mobilitetsudfordringerne i landdistrikterne.

I rapporten "Analyse af kollektiv trafik og visiteret borgerbefordring" fra oktober 2019 udarbejdet af Deloitte, er der angivet et konkret beparelsespotentiale ved at beskære antallet af afgange på busrute 458.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes drøfte og træffe beslutning, om der skal arbejdes videre med at beskære antal afgange på ruten, og om den opnåede besparelse helt eller delvist skal afsættes til nye og alternative mobilitetsløsninger.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At sagen drøftes.
2. Tages beslutning om, hvorvidt Seniorrådet vurderer, at der er behov for et servicetjek.

Under behandling af punktet deltager koordinator Anders Lynge Haagesen. Inviteret til kl. 10.30.

Inddragelse

Udvalget for Teknik og Miljø, Indstilling 14. april 2021, pkt. 92:

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1.At der træffes beslutning, om der skal arbejdes videre med en nedlæggelse af busafgange på rute 458, som angivet i Deloittes rapport fra oktober 2019.

2.At der træffes beslutning, om hvilke de i rapporten foreslåede afgange skal indgå i nedlæggelsen.

3.At der træffes beslutning om, at en eventuel nedlæggelse af afgange skal effektureres i køreplanen gældende fra august 2021.

4.At der træffes beslutning om, at de opnåede besparelser helt eller delvist kan anvendes til nye og alternative mobilitetsløsninger.

Udvalget for Teknik og Miljø, Beslutning 14. april 2021, pkt. 92:Ad 1: Udvalget godkender, at der arbejdes videre med nedlæggelse af afgange på rute 458

Ad 2: Udvalget udvalgte afgange 1,2,3,4 jfr sagsfremstillingen

Ad 3: Udvalget godkender, at effektueringen sker fra august 2021

Ad 3: Udvalget ønsker at besparelserne delvist anvendes til nye og alternative mobilitetsløsninger.

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 8. marts havde Udvalget en strategisk drøftelse omkring fremtidige mobilitetsløsninger i Mariagerfjord Kommune.

Udvalget besluttede, at besparelser ved nedlæggelse af faste ruter med lav belægning, kan være et af principperne i forhold til at finansiere nye og alternativer mobilitetsløsninger.

I oktober 2019 afleverede firmaet Deloitte en rapport "Analyse af kollektiv trafik og visiteret borgerbefordring", som blandt andet angav et besparelsespotentiale på rute 458, som kører mellem Øster Hurup og Hadsund. Besparelsespotentialet blev tilvejebragt i samarbejde med NT og er baseret på passagertællinger i 2019.

Der er grundet Corona ikke basis for at lave nye retvisende tællinger på nuværende tidspunkt.

Der er beregnet følgende potentialer for besparelser på de enkelte afgange:

Nr.Afgang (hverdage)Passagerer pr. årNettobesparelse pr. år
1.5.26 (fra Øster Hurup)1.750134.500
2.8.50 eller 10.30 (fra Hadsund)3.500159.000
3.19.00 (Fra Hadsund)1.75092.500
4.18.15 (Fra Øster Hurup)1.000111.000
 I alt (4 afgange)8.000497.000
5.13.20 (fra Hadsund)6.250196.250
 I alt (5 afgange)14.250693.250

 

I den angivne nettobesparelse er der lavet en modregning af indtægten for passagernes egenbetaling.

Som det kan ses ligger den potentielle besparelse på de enkelte afgange på mellem 92.500 kr. og 196.250 kr., og samlet vil en nedlæggelse af 5 afgange give en forventet årlig besparelse på ca. 700.000 kr.

Konsekvenser ved nedlæggelse af afgange:

 • Det er i Deloittes rapport angivet, at ved at nedlægge afgangen kl. 5.26 fra Øster Hurup (nr. 1) vil mødetid til kl. 7.00 i Hobro eller Ålborg ikke kunne lade sig gøre.
 • At de passagerer fra eksempelvis Øster Hurup, som har gjort brug af nedlagte afgange, alene vil kunne anvende flextaxa, hvis de kun skal til Hadsund på de nedlagte tidspunkter. Hvis de skal videre til eksempelvis Hobro eller Aalborg, vil de kunne anvende en plustur til Hadsund og derfra rejse videre med den kollektive trafik.

 

Som bilag vedlægges relevante sider fra rapporten, som omhandler besparelsespotentialer for den kollektive trafik.

 

27.69.40-G01-3-17

52. Invitation til fokusgruppeinterview

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At der udpeges 2 repræsentanter til deltagelse til fokusgruppeinterview.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af et beslutningsoplæg vedrørende et sundhedshus i Hobro vil vi gerne afholde et fokusgruppemøde med deltagere fra de tre kommunale råd Seniorråd, Handicapråd og Ungdomsråd samt det regionale Patientinddragelsesnævn.

 

27.69.40-A26-1-17

53. Årsplan 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At årsplan gennemgåes og ajourføres.

Sagsfremstilling

Årsplan er vedlagt som bilag.

 

27.69.40-G01-3-17

54. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At møde den 24. august 2021 afholdes i mødelokale 2, Hadsund Rådhus.

 

27.69.40-G01-3-17

55. Eventuelt

Forventet sagsgang

Seniorrådet

 

Lukkede dagsordenspunkter