Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Foreningsrådet den 12. august 2021 kl. 16:30 i Mødelokale Skoven, Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden
  

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

1. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At referatet fra 14. april 2021 godkendes.

 

18.14.00-A00-1-13

2. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At dagsordenen godkendes.

 

20.00.00-G01-4-21

3. 16.30 Introduktion af Europæisk Folkemøde i Mariager 2022

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

På Foreningsrådets sidste møde, ytrede rådet ønske om at få mere information om det Europæiske Folkemøde i Mariager i 2022. En repræsentant for folkemødet kommer og fortæller om planerne herfor.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det Europæiske Folkemøde - Political Festival of Europe - afholdes i Mariager d. 25.-28. august 2022.

Det er planen, at folkemødet skal blive en årlig begivenhed med politiske debatter, dialoger og begivenheder.

Der er også et kulturelt indhold på folkemødet, der skal styrke fællesskabet.

Forinden folkemødet i 2022, afholder Europabevægelsen en forløber i form af et endags arrangement i Mariager d. 28. august 2021.

Læs mere på folkemødets hjemmeside: https://www.politicalfestivalofeurope.com/   

En repræsentant for Political Festival of Europe deltager i mødet.

 

81.00.00-G01-25-21

4. Fritidsvejleder

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner og anbefalinger fra Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp, Broen Danmark og DGI, har Fagenheden for Kultur og Fritid udarbejdet et oplæg på en mulig fritidsvejleder funktion i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1: At oplægget drøftes.

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner samt anbefalinger fra Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp, Broen Danmark og DGI, har Fagenheden for Kultur og Fritid udarbejdet et oplæg om en mulig fritidsvejleder funktion i Mariagerfjord Kommune. Oplægget er første udkast til hvad en funktion som fritidsvejleder kan have af opgaver og formål, hvordan det kan organiseres samt et udkast til overordnet budget.

Fagenheden ønsker en drøftelse med Foreningsrådet om oplægget, med henblik på input og sparring til det videre forløb.

Fagenheden vil på mødet uddybe oplægget.

Oplæg samt beskrivelser fra to andre kommuner og anbefalinger fra Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp, broen Danmark og DGI er vedlagt dagsordenen.

 

18.15.00-G01-1-19

5. Netværksgrupper

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

En arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Foreningsrådet og Fagenheden for Kultur og Fritid har arbejdet videre med ønsket om, at udvide antallet af netværksgruper blandt foreninger i Mariagerfjord Kommune, og er nu klar med et oplæg for den videre proces.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At oplægget godkendes.

2. At der nedsættes en arbejdsgruppe som skal stå for det videre forløb.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Kultur og Fritid har de seneste to år arbejdet med pilotprojekt omkring netværksgrupper på tværs af foreninger. Erfaringerne med arbejdet er positive, og Foreningsrådet nedsatte på deres møde den 21. januar 2021 en arbejdsgruppe, som skulle arbejde videre med et oplæg på udvidelse af netværksgrupperne, så alle foreninger i Mariagerfjord Kommune på sigt tilbydes medlemsskab i en netværksgruppe.

Arbejdsgruppen har udarbejdet revideret oplæg til det videre forløb. Oplægget indeholder beskrivelse af netværksgrupperne og det videre forløb samt beskrivelse af facilitatorrollen.

Arbejdsgruppen anbefaler, at netværksgrupperne oprettes med Foreningsrådet som initiativtager i tæt samarbejde med Fagenheden for Kultur og Fritid og specialforbund/organisationer.

Bilag med opdateret projektbeskrivelse og tovholderfunktion er vedlagt dagsordenen.

Arbejdsgruppen anbefaler, at oplægget drøftes, og den videre proces for implementering fastsættes.

 

18.15.00-P00-1-21

6. Genstarts aktiviteter og foreningsliv efter Covid19

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Fagenheden har udarbejdet handlingsplan for at støtte op om den bedst mulige genstart af kultur- og fritidslivet efter Corona nedlukninger.

Indstilling

Formanden for Foreingsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringen godkendes.

Sagsfremstilling

Fagenheden har udarbejdet handlingsplan med henblik på, at støtte bedst muligt op om kultur- og fritidslivets genstart af aktiviteter efter Corona nedlukninger. Fokus vil dels være på at profilere aktiviteter og tiltag, og dels på at støtte op om foreningslivet og øvrige fællesskaber for at få tidligere medlemmer tilbage og nye medlemmer til. Handlingsplanen vil være opdelt i en plan for sommerferieperioden samt sensommer/efterår.

Følgende tiltag er med i handlingsplanen:

Sommerferie periode:

Fælles markedsføring af aktiviteter i juni-august.

Pulje 100 dage med Kultur og Idræt.

Efter sommerferien:

Temaaften

Der arrangeres en temaaften den 18. august 2021, med fokus på frivillige, aktive og dialog med ideer og input.

Programmet for aftenen er i overskrifter:

 • Indlæg af to eksterne oplægsholdere, emnerne vil være rekruttering og fastholdelse af frivillige samt fokus på undersøgelser lavet i Corona perioden om hvorvidt og hvordan Corona har påvirket vores motivation til aktivt at deltage i foreningslivet.
 • Dialog, hvor de nedsatte kommunale råd spiller en aktiv rolle i dialog med de fremmødte deltagere på mødet. Dialogen skal have fokus på input og gode ideer til hvordan vi i fællesskab bedst kan løfte genstarten af kultur- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune.
 • Fælles afslutning/opsamling.

 

Fritidsportalen

Markedsføring af fritidsportal og de mange muligheder for fællesskaber (flyers, SoMe mv.) Fritidsportalen får en visuel opgradering, og vil blive brugt til at markedsdføre de mange forskellige fritidstilbud der er i Mariagerfjord Kommune.

Pulje

Der udbydes en pulje som kan give tilskud til tiltag, der har fokus på at få tidligere medlemmer tilbage og endnu flere til. Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger og har ansøgnignsfrist den 1. september.

Puljen kan blandt andet yde tilskud til:

 • Skole samarbejde
 • Åbent Hus
 • Tiltag for udsatte
 • Markedsføring mv.

Læs mere om puljen her: https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Kultur-Idrat-og-Fritid/Puljer-og-tilskud

 

00.30.02-S00-2-20

7. Høring Budget 2022-2025

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2021-2024, skal alle høringsorganer drøfte budgetforslaget for så vidt angår budgettets betydning og konsekvenser for det relevante høringsorgans område, og indsende høringssvar senest den 21. august 2020.

Der vil blive givet en uddybbende orientering om budgettet på mødet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At budgettet drøftes.

2. At der udarbejdes et høringssvar.

Sagsfremstilling

Foreningsrådet har høringspligt på budgettet for Folkeoplysningsområdet og har mulighed for at afgive udtalelse om budgettets konsekvenser for området.

Forhandlingsudvalget behandler den 11. august budgetoplægget og beslutter hvilket materiale man ønsker at oversende til høringsperioden.

Fra 12.– 20. august er budgettet i høring.

Høringsmaterialet fremlægges på mødet.

Frist for indsendelse af udtalelse til Budget 2022-2025 er 20. august 2021, kl. 10.00, til Økonomi pr. mail mejor@mariagerfjord.dk

Budgettet 1. behandles 15. september af Økonomiudvalget og 23. september af Byrådet. De politiske grupper har frist for ændringsforslag 28. september kl. 12.

Byrådet vedtager Budget 2022-25 endeligt på møde 14. oktober.

 

18.14.00-A00-1-13

8. Afrapporteringer

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Orientering om afsluttede projekter, der har fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

HEMA Hobro - Skolepakke - 2020

Ansøgt14.362,15
Bevilget10.000,-
Total Projekt Budget14.362,15
Total Projekt Regnskab9.550,85

Anvendelsen er gået igang og har indtil nu været en stor succe,s da foreningen har fået hvervet fire medlemmer, et støttemedlem og fire yderligere der "lige kigger foreningen an" indtil efter sommerferien.  

Hema Hobro har returneret de resterende 449,15 kr.

 

18.14.00-A00-1-13

9. Orientering fra fagenheden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringerne godkendes.

Sagsfremstilling

 

 • Aktiv Ferie
 • Street Weeks
 • Street Attack
 • Kulturvitaminer

 

 

18.14.00-A00-1-13

10. Eventuelt

Sagsfremstilling

 • Overskrifter til nyhedsbrev.

 

Lukkede dagsordenspunkter