Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 12. januar 2021 kl. 17:00 i WEBEX
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

17.20.17-Ø36-14-18

2. Revidering af tildelingsmodel for skolerne

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY, høring – BF, ØK, BY.

Anledning

Tildelingsmodellen på skoleområdet er blevet revideret. Revideringen er sket efter anmodning fra Byrådet. Den nye model forventes at træde i kraft pr. 01.08.2021. Tildelingsmodellen har været sendt i høring.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet

1. At den reviderede tildelingsmodel godkendes

Udvalget for Børn og Familie, 10. november 2020, pkt. 80:

Indstilles godkendt.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den nye tildelingsmodel for skoleområdet, der genspejler udvalgets ønsker for området.

Økonomiudvalget, 18. november 2020, pkt. 301:

Indstilles godkendt med den bemærkning, at det sikres, at formuleringen fra budgetaftalen for budget 2021 tilgår skolerne i forbindelse med tildelingsmodellen.

Byrådet, 26. november 2020, pkt. 214:

Godkendt.

Inddragelse

Undervejs i arbejdet med at revidere tildelingsmodellen er skoleledelser, forældrebestyrelser og Fag MED Dagtilbud og Skole blevet orienteret om processen. Derudover har der været nedsat en kvalificeringsgruppe og en styregruppe. Kvalificeringsgruppen har bestået af to repræsentater fra henholdsvis skolelederforeningen i Mariagerfjord Kommune samt to repræsentaterer fra Danmarks Læreforening og BUPL. Derudover har kvalificeringsgruppen bestået af repræsentanter fra forvaltningen, heriblandt Dagtilbuds- og Skolechefen som tovholder for gruppen. Den samlede skoleledergruppe og Fag MED Skole og Dagtilbud er undervejs i processen løbende blevet orienteret om arbejdet.

Kvalificeringsgruppens kommentarer, inputs og overvejelser er blevet overleveret til styregruppen, som har indarbejdet det i oplægget til en revideret model.

Tildelingsmodellen har været sendt i høring. Der er indkommet i alt 21 høringssvar. Høringssvarene er vedhæftet i sit fulde format i bilag 2. I bilag 1 ses en oversigt over, hvem der har afgivet høringssvar.

Nedenstående er et uddrag af høringssvarene:

- Det er positivt, at tildelingsmodellen er blevet mere enkel og gennemskuelig.

- Det anerkendes, at der er lavet en model, som tager højde for en forskelligartet skolestruktur.

- Det er positivt, at der laves en ny tildelingsmodel, hvor der samtidig tilføres området midler. Dog er flere høringsparter bekymret for, om der kan opretholdes et tilfredsstillende serviceniveau inden for den nuværende økonomiske ramme i relation til opgavens udvikling.

- Udviklingen på det specialiserede område udgør en bekymring i forhold til skolernes økonomi.

- Det er en bekymring, at tildelingen til bygningsdrift ser ud til at vokse. Såfremt denne del skal centraliseres, kan det i sidste ende få negativ påvirkning på elevernes undervisning.

- Det er en bekymring, at tildelingen til ansættelse af fleksjobbere udjævnes over de næste år.

- I relation til vægtningen mellem tildeling pr. klasse og pr. elev er der divergerende tilbagemeldinger blandt de enkelte skoler.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til, at der skal ændres i oplægget til en revideret tildelingsmodel. Dog bemærkes det, at to nedenstående tekniske rettelser/præciseringer skal foretages inden endelig implementering:

- Fleksjobsordningen udjævnes over frem skoleår og ikke kalenderår, som det ellers kan tolkes i det vedhæftede notat.

- Tildelingen til leje af svømmehaller sker efter antal klasser på 3, 4 og 5 årgang og ikke 4, 5 og 6  årgang, som det er angivet i materialet.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at der skal ske en revidering af skolernes tildelingsmodel. Revideringen skal ske under hensyntagen til følgende politiske opdrag:

 • tildelingsmodellen bliver mere enkel.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring tildeling til ledelse.
 • tildelingsmodellen tager højde for de beslutninger, der er truffet vedr. indvendig vedligehold og teknisk/service.
 • tildelingsmodellen indeholder overvejelser omkring fordelingen af midler mellem skolestørrelser.

 

Udvalget for Børn og Familie har på møde d. 08. juni 2020 godkendt principper for den reviderede tildelingsmodel, som tager højde for ovenstående politiske opdrag.

Overordnet set bygger den reviderede tildelingsmodel på tre samlede tildelinger:

1)    Undervisningsrelateret tildeling på baggrund af antal elever og klasser

2)    Tildeling til ledelse og administration

3)    Tildeling til bygningsdrift

Derudover vil der være særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:

1)    Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked

2)    Tildeling til tosprogede elever

3)    Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller

Undervisningsrelateret tildeling:

Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. elev og en takst pr. klasse. Ud af den samlede sum fordelt efter antal elever og klasser, fordeles 81% efter elevtallet og 19% efter antal klasser i den nuværende model. I den reviderede model er fordelingen 65% efter elevtallet og 35% efter antal klasser. Hver klasse udløser i den reviderede model samme klassetakst, mens elevtaksten er differentieret på baggrund af timetallene jf. folkeskoleloven.

Tildeling til ledelse og administration:

Hver skole tildeles et grundbeløb på 2,03 mio. kr. til ledelse og administration. Tildelingen skal dække en øverste skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover tildeles der et elevafhængigt beløb til de skoler, som har over 301 elever.

Tildeling til bygningsdrift:

Den reviderede tildelingsmodel indeholder en samlet tildeling til bygningsdrift, således at alle udgifter relateret til bygningsdrift tildeles særskilt. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget fra 2017-2019.

Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger.

Tildeling til indsatser i relation til et rummeligt arbejdsmarked:

Der tildeles særskilte midler til fleksjobbere på den gamle ordning, hvilket vil sige fleksjobebre ansat før 01.01.2013. Der tildeles i dag samlet set ca. 3 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle skoler.Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hver skole får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert skole får tildelt et børnetalsafhængigt beløb. Som overskriften antyder, skal denne tildeling bidrage til at understøtte et rummeligt arbejdsmarked i Mariagerfjord Kommune. For nuværende er der kun fleksjobbere indeholdt i puljen, men fremadrettet vil der være mulighed for, at skolerne i samarbejde med fagenheden Arbejdsmarked, kan indgå samarbejde om andre typer medarbejdere, som står uden for arbejdsmarkedet.

Tildeling til tosprogede elever:

Der tildeles et beløb pr. elev, opgjort d. 05.09. hvert skoleår, til elever, som har behov for ekstra støtte i undervisningen i form af dansk som andetsprog. Denne takst til elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog gives til elever, som er uden for "modtageklasseregi". En elev kan være i modtageklasseregi i op til to år, hvorefter eleven modtager støtte gennem tildelingsmodellen.

Tildeling til leje af idrætshaller og svømmehaller:

Skolerne modtager et beløb pr. klasse til leje af idrætshaller og svømmehaller. Samlet set tildeles skolerne den samme sum, som der gennemsnitligt er brugt fra 2017-2019 til leje af haller og svømmehaller. Tildelingen til leje af svømmehaller gives kun til klasser på mellemtrinnet.

Skoleområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte skoles økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte skole har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at den enkelte skole samlet kan prioritere sine midler mellem de enkelte klassetrin. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en skole ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og Skolechefen.

I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hver enkel skole får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de ni skoler i Mariagerfjord Kommune.

SkoleSkoleåret 20/21 nuværende model (i 1.000 kr.)Skoleåret 20/21 revideret model (i 1.000 kr.)Difference (i 1.000 kr.)Ændring i %
Arden30.071 kr.30.064 kr.-7 kr.-0,02%
Assens12.597 kr.13.435 kr.838 kr. 6,65%
Bymark25.499 kr.25.507 kr.8 kr. 0,03%
Hadsund39.726 kr.40.190 kr.464 kr. 1,17%
Havbakke16.147 kr.16.715 kr.568 kr. 3,52%
Søndre/MF1029.864 kr.30.133 kr.269 kr. 0,90%
Mariager22.823 kr.23.452 kr.628 kr. 2,75%
Rosendal41.207 kr.41.146 kr.-61 kr.-0,15%
Valsgård17.357 kr.17.650 kr.294 kr. 1,69%
I alt235.292 kr.238.292 kr.3.000 kr. 1,28%

 

Økonomi

Udgangspunktet for beregning af den reviderede tildelingsmodel er den gældende tildelingsmodel, hvor der tildeles 235,3 mio. kr. Den reviderede tildelingsmodel tildeler 238,3 mio. kr., idet der tillægges en million kroner, som byrådet i forbindelse med budget 2020 bevilgede til skoleområdet. Derudover har byrådet i forbindelse med budget 2021 bevilget yderligere 2 mio. kr. til skoleområdet i helårsvirkning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget kvitterer for de mange konstruktive høringssvar.

 

00.01.00-P05-3-20

3. Strategi for attraktive arbejdspladser i Børn og Familie

Forventet sagsgang

BF

Anledning

På baggrund af et visionsseminar i Udvalget for Børn og Familie i 2018 er der udarbejdet en strategi for attraktive arbejdspladser i Børn og Familie.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At strategi for attraktive arbejdspladser i Børn og Familie godkendes.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dagtilbud, Familie og Skole har udarbejdet strategi for attraktive arbejdspladser i Børn og Familie.

Strategien er kvalificeret af de to MED-udvalg og implementering vil skulle ske gennem disse.

Strtegien er opdelt i 4 temaer:

 • Vi søger dialogen
 • Vi udviser tillid
 • Vi skaber mening
 • Vi har blik for det hele menneske

 

For hvert af de 4 temaer er der formueleret en række konkrete mål og indsatser. Strategien er vedlag i sin helhed.

Beslutning

Godkendt.

 

17.00.00-G01-2266-20

4. Regnskab pulje til sommeraktiviteter for børn og unge

Forventet sagsgang

KF/BF

Anledning

Børne- og Undervisningsministeriet udbød i juni 2020 en pulje til sommeraktiviteter, der skulle sikre, at alle børn og unge fik den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter, i en tid præget af COVID-19. Mariagerfjord Kommune blev bevilget 1.469.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At regnskab og afrapportering for pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19 tages til efterretning.

Udvalget for Børn og Familie, 2. december 2020, pkt. 89:

Behandling af punktet udskudt.

Fraværende: Mette Binderup (S) under punkt 86, 87, 88 og 89.

Sagsfremstilling

På baggrund af de tildelte midler blev der hen over sommeren igangsat en række aktiviteret på skoler, SFO'er, institutioner og foreningsliv i Mariagerfjord Kommune. Størstedelen af aktiviteterne blev afholdt i skolernes sommerferie.

Udmeldingen om puljen kom sent i forhold til at kunne trække i større grad på kulturinstitutioner og foreninger, der enten allerede havde afsluttet sæsonen, var gået på ferie eller havde planlagt ferie. Ligeledes gav den korte tidshorisont begrænset mulighed for at markedsføre aktiviteterne tilstrækkeligt overfor målgruppen.

Eksempler på aktiviteter

Skolerne har holdt mange forskellige aktiviteter i SFO-regi - både med et fagligt og et trivselsmæssigt/socialt sigte.

Eksempelvis byggede Valsgård Skole en løbehjulsbane, hvor eleverne deltog aktivt i byggeriet. Byggeriet blev afsluttet med en åbningsfest. Eleverne har efterfølgende haft stor fornøjelse af banen.

Flere af SFOérne har holdt sommerkoncerter i SFO med blandt andet stump, arrangementerne har bl.a. skabt sammenhold og trivsel for eleverne samt en øget nysgerrighed for musik blandt eleverne.

SFOérne har også været på besøg på forskellige lokale attraktioner som eksempelvis Verdenskortet, Fyrkat mm., hvilket både har haft et trivselsmæssigt og fagligt sigte.

Mariager Skole har i samarbejde med Ungdomsskolen haft et særligt forløb for ordblinde elever udenfor skoletid, hvilket primært har haft et fagligt sigte men har også bidraget til øget trivsel blandt eleverne.

Arden Skole har haft forfatterforedrag med det sigte at underbygge "læselyst"-projektet.

Derudover har der været planlagt andre trivselsarrangementer, som klatreture, rulleskøjteløb mm.

Ungdomsskolen tog på tur rundt i kommunen med en campingvogn og lavede aktiviteter, som løbehjul, grill, sejlads i Ribbåd, Motorcross mv. og tog klubaktiviteterne ud hvor de unge var, for på den måde at komme i dialog og få opbygget en god kontakt med dem.

Idéen med campingvognen opstod i dialog med kommunens SSP afdeling, og blev placeret nogle af de steder, hvor der er eller let opstår negative sociale fællesskaber. Campingvognen har så været et alternativ og har skabt en god ramme for unge.

All Access er en ekstern aktør, som vi købte ind til at lave workshops i BMX og løbehjul samt show i BMX/løbehjul. Det var vældig populært og hænger sammen med et fokus på gadeidræt.

Ungdomsskole og All Access var koblet sammen i de fire byer – Arden, Mariager, Hadsund og Hobro.

Derudover tilbød Ungdomsskolen forløbet GROW, som er et læringsforløb for unge i alderen 13– 15 år. Det minder lidt om et mini læringslokomotiv, som jeg forstår det, og foregik over en dag/eller en weekend. Formålet med dette forløb var at styrke elevernes faglige niveau inden for dansk og matematik samt styrke elevernes personlige og sociale kompetencer.  

I alt blev det til 66 forskellige aktiviteter med ca. 5.000 deltagende børn.

Økonomi

Der er nu udarbejdet og indsendt regnskab og rapport for puljen.

Det fulde regnskab er vedlagt som bilag.

Der er alt i alt brugt 1.214.099 kr. ud af de bevilgede 1.469.000 kr.

Kultur og FritidBeløb
Ungdomsskolen286.137
Bibilitekerne106.857
Workshops Gadeidræt44.000
Gratis adgang i svømmehallerne 0-18 årige41.400
Pulje til foreningsaktivitet mv.354.078
  
Skolerne 
Aktiviteter i skoler og SFO'er332.338
  
Administration 
Markedsføring18.539
Administration (arbejdstimer)22.750
Revision8.000
  
I alt1.214.099

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget kvitterer for de mange initiativer, og udvalget bemærkede tydeligt det liv, det gav i byerne hen over sommeren.

 

28.00.00-A00-22-20

5. Pasningskapacitet for 0-2 årige i dagtilbuddene Rold Skov.

Forventet sagsgang

BF - høring - BF

Anledning

I Børne- og Familiedistrikt Arden er børnetallet steget i 2020 og det gav et akut behov for pasningspladser til de 0-2 årige børn i distriktet. Derfor blev normeringen i Vuggestuen Himmelblå i Arden midlertidigt ændret fra 24 til 33 pladser frem til sommeren 2021. Dette blev administrativt besluttet for at kunne imødekomme pasningsbehovet. Befolkningsprognosen for Mariagerfjord Kommune viser dog, at det nuværende børnetal forventes at fortsætte i de kommende år. For at kunne imødekomme dette skal kapaciteten udvides i distriktet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. at udviklingen i børnetallet i dagtilbudsdistrikt Rold Skov drøftes

2. at Udvalget peger på en model der skal arbejdes videre med for at imødekomme det stigende pasningsbehov i dagtilbudsdistrikt Rold Skov

3. at Udvalget sender den valgte model i høring

Inddragelse

Punktet sendes i høring i Forældrebestyrelserne Dagtilbudsdistrikt Rold Skov og Dagplejen.

Sagsfremstilling

Der er i de seneste år sket en stigning i antallet af 0-2 årige i Dagtilbudsdistriktet Rold Skov. Det har medført et øget pres på den tilgængelige pasningskapacitet til aldersgruppen. For at kunne imødekomme det stigende børnetal, er normeringen i Vuggestuen Himmelblå midlertidigt ændret fra 24 til 33 pladser.

Ifølge befolkningsprognosen i Mariagerfjord Kommune, så forventes det at det nuværende børnetal fortsættes. Det betyder, at børnetallet ikke forventes at falde i de kommende år. Det medfører, at der fortsat vil være behov for yderlige pasningskapacitet i distriktet fremadrettet. Det betyder at de årgange som de næste år får behov for pasning, vil være større end de årgange som i de næste to år overgår til pasning i børnehave. Frem til d. 1. december 2020 er der blevet født 54 børn, hvilket er 7 flere end der blev i hele 2019. På kort sigt vil de kræve yderligere pladser til pasning af 0-2 årige, mens det på lidt længere sigt vil være nødvendigt at følge behovet for børnehavepladser.

Den nuværende kapacitet består af de 24 normerede vuggestuepladser i Himmelblå og de nuværende 10 dagplejere i distriktet. To af disse dagplejere er startet i efteråret 2020 i henholdsvis september og oktober. Herudover vil en dagplejer forventeligt vende tilbage fra barsel i foråret 2021, hvilket altså vil bringe det samlede antal dagplejere op på 11. En dagplejegruppe på 11 dagplejere giver god fleksibilitet i forbindelse med gæstepleje ved ferie og sygdom. Med 11 dagplejere vil der være 44 normerede pladser i løbet af foråret 2021. Derfor vil der frem til sommeren 2021 være en samlet kapacitet på 77 pladser, som vil falde til 68, når den midlertidige udvidelse af normeringen i Himmelblå udløber.

I december 2020 var der 34 børn i dagplejen og 33 børn i vuggestuen Himmelblå. Ved afslutningen af 2020 var der altså 67 børn tilknyttet kommunal pasning i distriktet. Dette tal forventes at stige, da der som nævnt er født flere børn end forventet i 2020 og størstedelen af disse endnu ikke er startet i pasning. Da befolkningsprognosen forudser, at det nuværende børnetal forventes at fortsætte i de kommende år vil der være behov for yderligere pladser end de 68 normerede.

Tre modeller for udvidelse af pladser til pasning af 0-2 årige

Model 1:
Foreløbigt fastholdes den midlertidige normering i vuggestuen himmelblå på 33 frem til sommeren 2021, hvorefter normeringen igen vil være 24 børn. Behovet for yderligere pladser i distriktet vil i såfald blive imødekommet gennem ansættelse af yderligere dagplejere. Det vil gøre det muligt at hæve antallet af pladser i takt med at behovet stiger. Det vil bidrage til at dagplejegruppen i distriktet styrkes yderligere i forhold til legegrupper og gæstepleje. Det vil ligeledes være muligt at anvende 5. barns pladser.

Dette scenarie er afhængig af, at dagplejen løbende kan rekruttere kvalificerede dagplejere i takt med at behovet for pasningspladser stiger. Antallet af pladser i dagplejen vil også kunne blive mindre, såfremt en dagplejer sygemeldes, går på barsel eller opsiger sin stilling. Det vurderes på baggrund af tidligere rekrutteringsudfordringer, at det kan være tvivlsomt at der kan tiltrækkes tilstrækkelig med nye dagplejere til at imødekomme det øget pasningsbehov.

Der vil være øgede driftsudgifter til dagplejen i forbindelse med ansættelser og brug af 5. barnspladser. Brug af 5. barnsplads er altid en midlertidig løsning en kortere tidsbegrænset periode.

Model 2:
Normeringen i Himmelblå udvides permanent fra 24 til 30 pladser. Det vil sammen med de seneste ansættelser i dagplejen sikre den tilstrækkelige kapacitet i Børne- og Familiedistrikt Arden. En fast normering på 30 pladser vurderes at ville bidrage til, at Himmelblå bliver mere fagligt og økonomisk bæredygtigt i forhold til løbende midlertidige normeringer. En prognose baseret på de nuværende ventelister viser, at efterspørgslen på vuggestuepladser er stor nok til, at kunne udfylde 30 vuggestuepladser.

I forhold til de fysiske rammer, så kan Himmelblå maksimalt have 33 børn. Med fast normering på 30 børn, så er der altså mulighed for at anvende 3 yderligere pladser, hvis f.eks. tilflytning til distriktet gør, at der er behov for dette. Hvis børnetallet mod forventning skulle falde, så vil det være nødvendigt at nedjustere normeringen. Hvis man vælger, at der fortsat skal være 30 vuggestuepladser, så vil de betyde, at dagplejegruppen skal reduceres.

Vælges dette scenarie vil der være etableringsomkostninger til inventar, mindre ombygning og etablering af yderligere overdækkede krybberum.

Model 3:
Vuggestuen Himmelblå normeres fremadrettet til 33 børn. Det er det maksimale antal vuggestuepladser, der kan være i Himmelblå. Dette vil tilføre flest mulige vuggestuepladser til distriktet. Med denne normering vil Himmelblå ikke kunne bidrage, hvis børnetallet stiger ved f.eks. tilflytning. Det betyder, at ved akut behov for flere pladser, så vil der skulle anvendes 5. barns pladser hos dagplejen.

Det betyder at alle op- eller nedjusteringer af antallet af pladser vil skulle ske i dagplejen. Her vil distriktet være udfordret ved et akut behov for nye pladser ved tilflytning eller f.eks. en opsigelse ved dagplejen.

Dette scenarie omfatter de samme udgifter som scenarie 2, mens den løbende udgift til driften vil være større, idet der er tale om yderligere 3 pladser.

Økonomi

Bruttoudgiften til en dagplejeplads er 126.060 kr., heraf udgør forældrebetalingen 31.515 kr.

Bruttoudgiften til en vuggestueplads er 153.648 kr., heraf udgør forældrebetalingen 38.412 kr.

Den kommunale nettoudgift er altså 20.691 kr. dyrere for en vuggestueplads i forhold til en dagplejeplads.

Ved scenarie 2 og 3 vil der være en række engangsudgifter til inventar og indretning, som gør det muligt at have en højere normering.

Det omfatter ca. 120.000 kr. til inventar og installering af et hæve-sænke puslebord på et badeværelse, samt 100.000 kr. til overdækning af et eksisterende fliserareal, samt en skillevæg. I alt etableringsomkostninger på 220.000 kr.

Beslutning

Drøftet. Udvalget peger på, at der skal arbejdes videre med model 2, og at denne sendes i høring.

 

28.00.00-A00-23-20

6. Analyse af pasningskapaciteten af 0-2 årige i dagtilbudene Hobro Syd og Hobro Nord

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie behandlede på udvalgsmøde d. 8 septemper 2020 en anmodning fra forældrebestyrelsen ved dagtilbuddene Hobro Syd om at oprette vuggestuepladser i Onsild Børnehus. Dette valgte Udvalget at forkaste, da der er rekrutteret nok dagplejere til, at der er de nødvendige 0-2 års pladser i Onsildområdet. Derudover viser befolkningsprognosen, at der ikke aktuelt vil være behov for yderligere pladser. Udvalget for Børn og Familie besluttede i samme ombæring, at administrationen skulle undersøge, om der er behov for yderligere vuggestuepladser ved Dagtilbuddene i Hobro Syd, da der oplevedes et stort pres på den nuværende kapacitet.

Administrationen har udarbejdet en analyse som ligeledes omfatter dagtilbuddene i Hobro Nord, da en opgørelse viser, at der børn som krydser denne distriktsgrænse i forbindelse med pasning. Analysen omfatter antallet af pladser i dagplejen, vuggestue og børnehave, som sammenholdes med den af befolkningsprognosen forventede børnetalsudvikling.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. at analyse af dagtilbudskapaciteten i Hobro Syd og Hobro Nord drøftes

2. at Udvalget peger på hvilken model der skal arbejdes videre med ift. at udvidde antallet af vuggestuepladser Hobro Nord og Hobro Syd

Sagsfremstilling

For at undersøge behovet for etableringen af yderligere vuggestuepladser ved dagtilbuddene Hobro Syd, har administration udarbejdet en analysemodel. Analysemodellen omfatter den nuværende pasningskapacitet og sammenholder dette med den af befolkningsprognosen forventede børnetalsudvikling. Derudover omfatter analysemodellen også den samlede pasningsordning i distrikterne, for at skabe et helhedsbillede af den nuværende kapacitet.

Selvom analysens sigte er at identificere det aktuelle behov for at etablere flere vuggestuepladser, samt hvilke muligheder der er for dette, så er det vigtigt samtidigt at have blik for om der også i fremtiden vil være pladser nok i dagplejen og i børnehaverne.

En opgørelse fra foråret 2020 viser, at 12 pct. af børnene som bor i dagtilbudsdistrikt Hobro Syd går i dagtilbud ved Dagtilbuddene Hobro Nord. Der er tilsvarende 8 pct. af børnene med bopæl i dagtilbudsdistrikt Hobro Nord, som går i dagtilbud ved Dagtilbuddene i Hobro Syd. Da der ligeledes er samme tendens for bevægelse på tværs af distriktsgræsner i Dagplejen, så vil analysen omfatte både Hobro Nord og Hobro syd, samt angive den nuværende kapacitet i dagplejen.

Befolkningsprognosen viser en forventet stigning af børnetallet i begge distrikter frem mod 2030. Det forventes at der på tværs af de to distrikter vil være 7 pct. flere 0-2 årige, svarende til 36 børn. Antallet af 3-5 årige forventes at stige med 14 pct. svarende til 65 børn. Stigningen for den del af distrikterne, som udgøres af Hobro by, forventes antalmæssigt at være på henholdvis 48 og 81. Det betyder altså, at der forventes et fald i børnetallet i de øvrige områder i distrikterne.

På 0-2 års området er der i dag 60 vuggestuepladser på tværs af de to distrikter, hvilket er inklusiv 6 midlertidige pladser i børnehuset Stoldalen, som udløber ved sommeren 2021. Den nuværende efterspørgsel på vuggestuepladser gør, at der kontinuerligt er fuld belægning i vuggestuerne. De 60 vuggestuepladser er alle i integrerede børnehuse i Hobro by.

Dagplejen består aktuelt af 58 dagplejere i de to distrikter, hvor de som udgangspunkt har plads til 4 børn hver. Med fuld belægnings i vuggestuerne har det traditionelt været dagplejen som har tilpasset antallet af dagplejere til børnetalsudviklingen. Det betyder, at ved stigende børnetal har dagplejen skulle ansætte flere og omvendt været nødsaget til at reducere antallet ved tilbagegang i børnetallet. Dagplejen kan benytte 5. barns pladser ved spidsbelastning eller for at vi som kommune kan overholde pasningsgarantien. Brug af 5. barns plads er en midlertidig løsning i en kortere tidsbegrænset periode.

I de to distrikter er der en maksimal normering på 473 børnehavepladser. Dette tal er både fraregnet de specialiserede dagtilbudsplader, samt de 15 pladser i Børnehuset Stoldalen, som midlertidigt er omkonveretet til 6 vuggestuepladser. Ifølge en prognose udarbejdet udarbejdet af Pladsanvisningen på baggrund af de nuværende ventelister, forventes det, at den nuværende kapacitet vil være tilstrækkelig frem til foreløbigt sommeren 2022.

Der er allerede vedtaget en kapacitetsudvidelse af Dagtilbuddene i Hobro Nord, hvor der opføres en ny integreret institution på Solvej i Hobro, som forventes at åbne i foråret 2022. Når Solvej åbner, så vil Børnehaven Vinkelvej lukke. Den nye institution på Solvej er normeret til 80 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser. Det betyder, at der vil være en nettotilførsel af 30 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser til distriktet. Det er besluttet at samle de speciliserede dagtilbudspladser fra Rosenhaven og Vinkelvej i den nye institution, hvilket giver mulighed for at oprette yderligere almenepladser i Rosenhaven efter en renovering. Den nye institution på Solvej er indrettet således, at der kan omdannes 20 børnehavepladser til yderligere 12 vuggestuepladser. Hvis der samtidig på sigt oprettes 20 børnehavepladser i Rosenhaven, så vil området fortsat være tilført 30 børnehavepladser, men nu 24 vuggetsuepladser centralt i Hobro.

Med 12 vuggestuepladser i Solvej vil der være 66 vuggestuepladser i de to distrikter og samlet 78, hvis der oprettes 24 vuggestuepladser. Det er eksklusiv de 6 midlertidige pladser i Børnehuset Stoldalen, da den midlertidige normering udløber i sommeren 2021, altså før den nye institution står færdig.

Prognose for pasningskapacitet i daginstitutionerne

I den nedenstående tabel er prognosetallene for antallet af børn, som enten er indskrevet eller ønsker en plads pr. 1 juli 2021 og 2022. Tallet for juli er valgt, da det oftest er denne måned der er det største pres på kapaciteten, da det er den sidste måned inden de største børn starter i skole.

Hobro sydNorm. pladserMax pladserPrognose pr. 1/7 2021Prognose pr. 1/7 2022
Stoldalen45504438
Bymarken60656053
Onsild Børnehus40504542
Farvervænget65708074
Samlet210235229207

 

Hobro NordNorm. pladserMax pladserPrognose pr. 1/7 2021Prognose pr. 1/7 2022
Børnegåden36384441
Rosenhaven100106123126
Jernbanegade30443436
Vinkelvej40504647
Samlet208238247250

 

Den ovenstående prognose viser, at der som udgangspunkt, at den nuvænde kapacitet i de to distrikter er tæt på tilstrækkelig frem til åbningen af den nye institution, hvor kapaciteten udvides. Prognosen ovenfor viser, at der vil mangle 22 pladser i Hobro Nord i juli 2022, men disse pladser tilføres distriktet med åbningen af den nye institution.

Forslag til modeller for etablering af flere vuggestuepladser i de to distrikter

Model 1:

De 6 midlertidige vuggestuepladser i Stoldalen gøres permanente. I forbindelse med etableringen af de midlertidige pladser er der investeret i det nødvendige inventar. Hvis det besluttes, at de 6 vuggestuepladser skal være permanente, vil der umiddelbart kun være omkostninger til etableringen af ekstra overdækkede sovepladser udenfor. Det bemærkes, at denne ændring på sigt vil kunne bidrage til, at Børnehuset Stoldalen i fremtiden vil have en mere varieret børnesammensætning.

Model 2:

Der er tidligere foretaget en undersøgelse ved Børnehuset Bymarken omkring mulighederne for at udvide bygningerne. Det vil være muligt at lave en tilbygning til Børnehuset, som vil gøre det muligt at etablere vuggestuepladser i børnehuset. Dette vil tilføre yderligere vuggestuepladser i Hobro Syd distriktet.

Derudover er der på sigt mulighed for at oprette 12 yderligere vuggestuepladser end de i forvejen planlagte 12 i den nye institution på Solvej. Dette kan gøres i forbindelse med åbningen af institutionen, eller ved løbende at følge børnetallene og evt. først omkonvertere pladserne når den eksisterende kapacitet er presset, samt efter en evt. beslutning om at lave flere almene pladser i Rosenhaven.

Økonomi

Bruttoudgiften til en dagplejeplads er 126.060 kr., heraf udgør forældrebetalingen 31.515 kr.

Bruttoudgiften til en vuggestueplads er 153.648 kr., heraf udgør forældrebetalingen 38.412 kr.

Den kommunale nettoudgift er altså 20.691 kr. dyrere for en vuggestueplads i forhold til en dagplejeplads.

Beslutning

Drøftet. Udvalget peger på, at der arbejdes videre med begge modeller.

 

28.03.04-G01-5-20

7. Ansøgning om udvidelse af normering Solhverv

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ansøgning fra Solhverv Privatskole og børnehave med ønske om at øge normeringen i deres børnehave og samtidigt disponere over lokaler på Ndr. Truevej 10, Planeten.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

 1. At udvalget godkender ansøgning om at øge normeringen i børnehaven fra 40 til 45 børn gældende pr. 1. februar 2020
 2. At udvalget godkender Solhverv privatskole og børnehaves ønske om at anvende lokaler på Ndr. Truevej 10, gældende pr. 1. februar 2020.
 3. At udvalget godkender at børnehavenormeringen i perioden 1. april til 31. juli øges med yderligere 28 børn
 

Inddragelse

På baggrund af fremsendt ansøgning har der været besøg i, og dialog med, Solhverv Privatskole og Børnehave.

Sagsfremstilling

Solhverv Privatskole og Børnehave har fremsendt ansøgning om en opnormering af børnetallet fra 40 til 45 børnehavebørn. Samtidig ønsker institutionen at ansøge om at få udvidet normeringen med yderligere 28 børnehavebørn i perioden 1. april til 31. juli.Dette for at give mulighed for et brobygningshold for de kommende elever i 0. klasse. Som udgangspunkt for udvidelsen af normeringen, ønskes mulighed for ibrugtagning af bygningen Planeten, Ndr. Truevej 10.

Brobygningsholdet vil udelukkende befinde sig i Planeten, og derfor ikke gøre brug af Børnehaven på Ndr. Truevej 8. I brobygningsforløbet skal børnene på ture i skolens park og besøge området omkring Ndr. Truevej 13, hvor de skal stifte bekendtskab med SFO-livet og deltage i aktiviteter såsom frikvarter med sit eget pædagogiske personale. 

I perioden 1. august til 31. marts vil der desuden være rig mulighed for at benytte det ekstra areal, som Planeten stiller til rådighed efter brobygningsholdet er startet i skole. Derfor ønskes en generel opnormering fra 40 til 45 børnehavebørn, således børnehavebørnene kan gøre brug af den ekstra plads.

Ifølge BBR er Planeten 318 M2, hvorfor børnetallet opfylder de gældende arealkrav om 2 m2 pr. børnehavebarn. Planeten har indtil 1. august 2018 været brugt som kommunal børnehave (Solstrålen).

Da bygningerne opfylder de formelle krav, anbefaler administrationen en godkendelse af brug af Planeten, herunder til brug for brobygningsgruppen på 28 børn hvert år i perioden 1. april til 31.juli. Baggrunden herfor er bl.a, at Planeten tidligere været brugt som børnehave i kommunalt regi, at den lever op til de gældende arealkrav på 2 m2 pr. børnehavebarn, og at den giver mulighed for et pædagogisk tilbud rettet mod børnehavens ældste børn.

I forlængelse heraf anbefaler administrationen en godkendelse af en fremtidig opnormering fra 40 til 45 børn godkendes, så den gælder hele året, idet en godkendelse af Planeten som børnehave vil frigøre et større areal samlet set.

Vedlagt er:

 • Ansøgning fra Solhverv Privatskole og børnehave
 • BBR-oversigt og kort over området
 • Økonomisk beregning driftsgaranti
 • Økonomisk beregning merudgift

Økonomi

Private institutioner skal stille en driftsgaranti svarende til 1,5 mdr. og økonomiafdelingen har beregnet en driftsgaranti på en normering med 45 børn samt 28 børn i fire måneder, hvilket svarer til årligt 54,3 børnehavepladser. Prisen på denne driftsgaranti: kr. 64.856.

I forbindelse med en opnormering fra 40 til 45 børn samt 28 børn i fire måneder, svarende til årligt yderligere 14,3 børnehaveplader, vil der forekomme en årlig merudgift på: kr. 290.062 Merudgiften finansieres inden for dagtilbudsområdet.

Beregningen for driftsgaranti samt årlig merudgift er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-61-20

8. Orientering

Sagsfremstilling

1. Status COVID-19

2. Status på madvalg

3. Årsrulleplan Udvalget for Børn og Familie

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.22.00-P35-5-20

9. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning

Mødet sluttede 18:50.

 

Lukkede dagsordenspunkter