Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 6. maj 2021 kl. 16:15 i Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

29. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt med den ændring, at borgerrådgiverens punkt blev behandlet først.

Fraværende: Søren Greve (V)

 

00.32.00-S00-13-21

30. Økonomivurdering pr. 31.03.2021

Forventet sagsgang

AU, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 31. marts 2021 til endelig godkendelse i Byrådet 27. maj 2021.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet tager den aktuelle økonomivurdering til efterretning.

2. At økonomien følges tæt frem mod næste Økonomivurdering pr. 30. september 2021. 

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud har i samarbejde med fagchefer og fagenheder udarbejdet Økonomivurdering for Arbejdsmarked og Uddannelse pr. 31. marts 2021.

Der fremgår følgende resume af bilag til Økonomivurderingen:

Den aktuelle økonomivurdering på Arbejdsmarked og Uddannelse giver anledning til budgetmæssige ændringer overordnet set, idet beregninger/prognoser m.v. viser et samlet merforbrug på 36.224 t.kr. Merforbruget skal ses i lyset af COVID19-situationens effekt på en række af forsørgelsesydelserne, herunder i særdeleshed Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb og Ledighedsydelser. Derudover er der stigninger på Senior- og førtidspensioner og Fleksjob. Budgetrammen blev i 2020 forøget med 46.702 t. kr. som følge af Midtvejsregulering m.v. for 2020, der bl.a. også dækker øgede udgifter relateret til COVID19. I forlængelse heraf forventes Midtvejsreguleringen 2021 at dække merudgifter på overførselsområdet, herunder specielt Sygedagpenge. Der er dog stadig stor usikkerhed forbundet hermed. En ekstraordinær økonomivurdering afventer resultatet af Midtvejsreguleringen 2021.Yderligere skal bemærkes et uventet udgiftspres på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) på grund af betalingsforpligtelsen for rigtig mange skolesøgende unge udenfor kommunen, hvor vores kommune ikke er visitationsmyndighed.

Vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af områderne.

Udover økonomivurderingen er der vedhæftet et notat, som overordnet beskriver de områder, hvor der forventes ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19 situationen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

15.00.00-G01-120-20

31. Forpligtende samarbejde mellem virksomheder og Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse godkendte på seneste møde en investering i den virksomhedsvendte indsats som led i udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2021-2024. Udvalget orienteres om de delmål, der er opstillet i tilknytning til denne investering.

Et bærende element i investeringen er indgåelse af forpligtende samarbejder mellem virksomheder og Fagenheden Arbejdsmarked og Uddannelse. Udvalget skal tage stilling til de overordnede rammer for disse forpligtende partnerskaber. 

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1.      At orienteringen om delmål for investeringen i den virksomhedsvendte indsats tages til efterretning

2.      At udvalget drøfter og godkender de overordnede rammer for forpligtende partnerskaber med Hobro som attraktiv uddannelsesby som omdrejningspunkt

Sagsfremstilling

Investeringen, der er et led i udmøntningen af beskæftigelsesplanen, betyder, at der opnormeres med i alt fire medarbejdere, som skal have et særligt fokus på erhvervs- og virksomhedsservice og virksomhedsvendt indsats for borgere med udfordringer ud over ledighed.

Det langsigtede mål med investeringen er, at Mariagerfjord Kommune opnår en bedre placering i benchmark-målingerne inden for et fireårigt sigte. For at følge udviklingen vil der løbende blive lavet nedslag på en række delmål, der understøtter investeringen.

Delmålene er: 

 • Stigning i antal lærepladser
 • Stigning i antal voksenlærlinge
 • Stigning i virksomhedsrettede tilbud (eksempelvis løntilskud, virksomhedspraktik)
 • Stigning i antal fritidsjob (jævnfør det igangværende projekt)
 • Stigning i antal fleksjob
 • Stigning i antal småjobs

 

Disse delmål vil tilsammen være en indikator på, om investeringen giver det ønskede udbytte.

Delmålene indgår også i de handleplaner, udvalget har godkendt i forbindelse med udmøntning af beskæftigelsesplanen.

Hvor delmålene giver en løbende status, er forpligtende samarbejder mellem virksomheder og kommune et af de midler, der skal sikre den ønskede effekt.

De forpligtende samarbejder skal bidrage til at fastholde blikket på det langsigtede ønske om en kompetent lokal arbejdsstyrke, der matcher erhvervslivets behov. Det bliver virksomhedernes mulighed for aktivt at vise, at man knytter an til målet.

For at lykkes med en bedre placering i benchmark-målingerne, skal vi blive endnu bedre til at understøtte borgere, der har udfordringer ud over ledighed. Vi har brug for virksomhederne til at løse denne opgave. Derfor ønsker Fagenheden i den kommende tid at sætte øget fokus på netop dette, og at blive endnu bedre til at formidle de muligheder, der er for at understøtte det lokale erhvervsliv.

Forpligtende samarbejde i dag - kompetent lokal arbejdskraft i fremtiden

I analysen af "Hobro som attraktiv uddannelsesby" fremgår det, at der frem mod 2035 vil være en betydelig nedgang i antallet af 15-25 årige i kommunen. Det er en bekymrende udvikling for områdets erhvervsliv, da udbuddet af arbejdskraft dermed falder. Derfor er der behov for at tage initiativer, som kan være med til at fremtidssikre arbejdskraften i Mariagerfjord Kommune. Sikring af en kompetent arbejdsstyrke er et langsigtet mål, som både erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune har en stor interesse i.

Med baggrund i andre kommuners erfaringer med forpligtende samarbejde med erhvervslivet, er det fremmende for motivationen for alle parter at have en fælles vision – noget der kræver en fælles indsats, og hvor alle parter vinder, hvis dette opnås.

Med udgangspunkt i de politiske prioriteringer i Mariagerfjord Kommune, er det oplagt at koble sig på ”Hobro som attraktiv uddannelsesby”, hvor der blandt andet arbejdes for at etablere et samlet campus. I projektet omkring "Hobro som attraktiv uddannelsesby" er der igangsat samarbejde om en uddannelsesstrategi med de lokale uddannelsesinstitutioner og Erhvervsrådet. Det er vurderingen, at projektet med fordel kan udbygges med forpligtende samarbejde med erhvervslivet. 

"Hobro som attraktiv uddannelsesby" spiller godt sammen med de politiske visioner på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet, hvor der både er fokus på at skabe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne, og hvor der er en tro på, at der er en plads til alle på arbejdsmarkedet.

Hvis væsentligt flere skal i uddannelse eller beskæftigelse er et godt uddannelsesmiljø inden for kommunegrænsen en af nøglerne. Det er et ønske for kommunen, for virksomhederne og for uddannelsesinstitutionerne.

Vi ved, at beskæftigelsesgraden stiger med uddannelsesniveauet og særligt for borgere med udfordringer ud over ledighed, kan det være en barriere for uddannelse, hvis man skal transportere sig langt til uddannelsesstedet.

Virksomhederne er ligeledes en nøgle for de borgere, der har behov for praktisk erfaring inden de påbegynder en uddannelse. Samtidig har virksomhederne et ønske om og behov for i fremtiden at kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Alle parter vinder således ved at støtte op om "Hobro som attraktiv uddannelsesby". Lokale uddannelser i dag giver mulighed for at øge det generelle kompetenceniveau, som ville kunne bidrage til at sikre en kompetent lokal arbejdsstyrke i fremtiden.

Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med følgende rammer for forpligtende virksomhedssamarbejde:

 • Der arbejdes ud fra en fælles vision: Hobro som attraktiv uddannelsesby
 • Der sættes et ambitiøst mål for antallet af forpligtende virksomhedssamarbejder
 • Virksomhederne skal kunne koble sig på vision og ambition
 • Der skal være gevinster for både virksomheder og kommune
 • Det skal være konkret, hvad virksomhederne skal bidrage med, og hvad de kan forvente at få tilbage

 

De næste skridt

Aktørerne skal knytte an til visionen om "Hobro som attraktiv uddannelsesby". Der ligger en opgave i at konkretisere indholdet i det forpligtende samarbejde, så det bliver synligt for alle parter, hvad man får ud af at deltage. Der ud over handler det om at sælge budskabet om, at der er en gensidig afhængighed imellem aktørerne.

Der lægges op til, at de forpligtende partnerskaber kobles på det videre arbejde med uddannelsesstrategien i mariagerfjord Kommune. Der er behov for et bredt forankret samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og relevante politiske udvalg.

Ud over de elementer, der kan indgå i forpligtende samarbejder, vil der løbende blive udviklet tiltag for de involverede virksomheder. Det kunne eksempelvis være netværksaktiviteter, kampagner i forhold til IGU, fritidsjob, praktikbank eller særligt branchefokus i samarbejde med de aktører, der arbejder med "Hobro som attraktiv uddannelsesby".

Fagenheden vil arbejde videre med den konkrete form og indhold for de forpligtende samarbejdsaftaler gennem dialog med virksomheder og uddannelsesinstitutioner og i processen for udvikling af uddannelsesstrategien.  

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: Godkendt.

 

54.00.00-P20-1-19

32. Hobro som attraktiv uddannelsesby - Status og udkast til videre proces

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har 14. og 15. april 2021 været på en digital studietur for at undersøge, hvordan de kan styrke ”Hobro som attraktiv uddannelsesby”.

Med afsæt i viden og drøftelser på studieturen aftales den videre proces for arbejdet med at styrke Hobro som attraktiv uddannelsesby.  

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At status og udkast til den videre proces for arbejdet med Hobro som attraktiv uddannelsesby godkendes

Sagsfremstilling

Under studieturen 14. og 15 april 2021 fik Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

 • Inspiration til hvordan Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune på en fornyende og visionær måde arbejder med at skabe en attraktiv uddannelseskommune – se bilaget ”Opsamling på dialogmøder, AU studietur april 2021”.
 • Præsenteret resultaterne fra analysen ”Hobro som attraktiv uddannelsesby” foretaget af firmaet Pythea – se bilaget ”Analyse” eller ”Sammendrag af analyse”.
 • Afholdt dialogmøde med referencegruppen (det lokale erhvervsråd og de lokale uddannelsesinstitutioner) for at blive klogere på deres viden og behov - se bilaget ”Opsamling på dialogmøder, AU studietur april 2021”.
 • Indgået dialog med Udvalget for Børn og Familie for her at få en fælles dialog om den politiske retning på unge- og uddannelsesområdet - se bilaget ”Opsamling på dialogmøder, AU studietur april 2021”.

 

Med afsæt i indhold og dialog fra studieturen er der udarbejdet et udkast til den videre proces i to tempi.
Et spor, der på den korte bane, sikrer omsætningen af de relevante konkrete initiativer, der lige nu kan understøtte målet. Dette spor skal sikre, vi fastholder momentum sammen med referencegruppen på området.

Et andet spor med et længere sigte, som beskriver processen for udarbejdelsen af en bredt forankret uddannelsesstrategi. En uddannelsesstrategi, som udarbejdes på tværs af de relevante aktører, og som sætter en fælles retning for området.

Den korte bane – her og nu:
Vi ved at nedenstående opgaver igangsættes. De konkrete initiativer aftales og udvikles sammen med referencegruppen. Der kan derfor komme flere til:

 • Den individuelle vejledning for alle i grundskolen implementeres for der igennem at styrke vejleder-indsatsen og hjælpen til de unge.
 • Mulighederne for at etablere et Campus i Hobro Midtby undersøges – et spor der allerede kører sideløbende med dette arbejde.
 • Arbejdet med at skabe den fælles fortælling om uddannelsesmulighederne i Hobro således, de unge og deres forældre klædes bedst muligt på til at træffe et uddannelsesvalg.

 

Den langsigtede bane:

Der udarbejdes én samlet Uddannelsesstrategi, som relevante politiske udvalg, uddannelsesinstitutioner, erhvervsrådet, erhvervslivet og kommunen er med til at skabe:

 • Afsættet for dette foreslås at være en konference afholdt af Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse efter sommerferien, hvor alle nævnte parter deltager til udarbejdelse af indholdet i Uddannelsesstrategien. Målet er at have en færdig analyse til oktober 2021.
 • Der skal i fællesskab udarbejdes en strategi, der sætter en fælles retning og samtidig placerer et tydeligt ansvar for de opgaver, der skal være med til at realisere strategien.
 • Strategien skal tage et tydeligt afsæt i analysen ”Hobro som attraktiv uddannelsesby” fra firmaet Pythea.
 • I processen får Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse afklaret, hvordan vi skaber en effektiv organisering af arbejdet på langt sigt. Et politisk niveau og et administrativt (handlende) niveau. Indtil dette er afklaret, fortsætter referencegruppen fra analysearbejdet i sin nuværende form.  

Beslutning

Godkendt.

 

15.00.00-P15-1-21

33. Ungestrategi 2021

Forventet sagsgang

AU/BF/KF, høring i Handicaprådet

Anledning

Ungestrategien er et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Kultur og Fritid, sundheds-, skole-, handicap-, familie- og arbejdsmarkedsområdet samt eksterne aktører - heriblandt virksomheder, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger.

Strategien tager udgangspunkt i de politikker, som er gældende for de enkelte områder og beskriver, hvordan vi gennem et tværgående samarbejde vil skabe en sammenhængende kommunal ungeindsats til gavn for vores unge i Mariagerfjord Kommune.

Det overordnede formål med strategien er at sikre, at alle unge får de sociale, personlige og faglige kompetencer, der skal til for, at de kan begå sig på fremtidens arbejdsmarked.

Vores ambition er, at strategien viser en retning og en vej, så kommunens unge får mulighed for at tage hånd om deres eget liv, når det gælder valg af uddannelse og job. Vi vil med andre ord sikre, at alle unge bliver både uddannet og dannet til fremtiden.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At Ungestrategien tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ungestrategien har overordnet til formål at få flere unge i uddannelse eller arbejde og kunne mestre eget liv. Målgruppen for strategiarbejdet er børn og unge fra start 6. klasse, og frem til den unge fylder 30 år. 

Ungestrategien skal ses som en overordnet paraply og retning for ungeområdet i Mariagerfjord Kommune, så vi skaber en fælles rød tråd i vores indsats med den unge på tværs af afdelinger, sektorer, forskellige aktører med videre. På den måde sikrer vi bedst at nå i mål sammen og skabe de bedste betingelser for de unge.

Målene i Ungestrategien tager afsæt i fem spor, som vi ud fra forskellige centrale parametre tror på er afgørende for, at målgruppen lykkes og kan mestre eget liv:

1. En forebyggende og fastholdende indsats:

Vi vil styrke den forbyggende- og fastholdende indsats med afsæt i, at alle unge skal have mulighed for at danne sig et godt fundament for at mestre voksenlivet. Vi ønsker et særligt fokus på unge, hvor der er bekymring for, om de klarer sig gennem folkeskolen.

2. Indsats for unge længere væk fra arbejdsmarkedet og uddannelse:

Vi har et skærpet fokus på unge med komplekse problemstillinger og flere igangsatte indsatser. Vores tilgang er en koordineret, fokuseret og fleksibel støtte målrettet den enkelte.

3. En tværgående og sammenhængende indsats:

Vi vil blive endnu bedre til at fastholde den unge i uddannelse, komme i beskæftigelse

og klare sig godt i voksenlivet. Vi har derfor opsat tydelige indsatsområder i forhold til at arbejde koordineret, tværgående og helhedsorienteret til gavn for den unge.

4. Overblik på tværs:

Den unges plan skal understøttes digitalt for at sikre et effektivt og systematisk forløb. Vi vil ligeledes blive bedre til at lære af hinanden og tilegne os relevant viden om, hvad der virker, og hvilke initiativer vi har gang i på området.

5. Styrke Hobro som attraktiv uddannelsesby:

Det er afgørende at være en attraktiv uddannelseskommune, som kan tilbyde vores unge en ungdomsuddannelse, der matcher deres ønsker og behov. Vi vil derfor gerne tiltrække de rette ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, fastholde de unge i Mariagerfjord Kommune og løfte de unges uddannelsesniveau og fastholde dem i uddannelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

17.27.21-A00-1-17

34. Evaluering af projekt Styrket Samspil med Succes

Forventet sagsgang

BF/AU

Anledning

Mariagerfjord kommune ansøgte i 2017 Nordea-fonden om midler til "Styrket Samspil med Succes". Projektets primære formål var, at øge antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse. 

Projektet blev afviklet i kalenderårene 2018 - 2020. Ifølge ansøgningen til midlerne, har Mariagerfjord kommune bundet sig til at videreføre projektet i kalenderårene 2021-2022. Som en del af projektet blev der udarbejdet en slutrapport.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At orienteringen om slutrapport for projekt "Styrket Samspil med Succes" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekt "Styrket Samspil med Succes" har siden opstart i maj 2018 fået etableret et stærkt virksomhedsnetværk med ca. 125-150 virksomheder, hvoraf 70 har givet tilsagn om indledningsvis, at åbne deres virksomhed op for besøg fra kommunens folkeskoleelever. Virksomhederne er meget positivt indstillet over for projektet. Det tætte samarbejde med virksomhederne har ydermere skærpet virksomhedernes interesse for at indgå i andre samarbejder med kommunen.

Fundamenterne i projektet har blandt andet været:

 • Ansættelse af erhvervsplaymaker
 • Årlige temauger for alle elever 0. - 10. klasse i det ellers timeløse fag Uddannelse og job.
 • Virksomhedsbesøg for 4. – 10. klasse
 • Undervisningsforløb lavet i samarbejde mellem virksomheder, ungdomsuddannelser og grundskolernes lærere
 • Kompetenceløft af lærere

 

Kort resume af projektet

Projektet kom meget hurtigt fra start. Projektet faldt desuden sammen med et andet stort projekt, som også kaldte på en særlig/anderledes indsats fra lærerne, hvilket gjorde at det tog lidt tid før skolerne havde det tilstrækkelige overskud til at tage initativerne i projektet til sig.

Det har løbende været en stor opgave at skaffe virksomheder til besøg og andre aktiviteter. At modtage elever og arbejde med indhold i besøgene kræver en vis volumen og ressourcevillighed af virksomhederne. Virksomhederne har dog generelt udvist stor velvillighed i forhold til at modtage elever, men i praksis har der ikke altid været mulighed at få planlægningen mellem skole og virksomheder til at gå op i en højere enhed.

Corona har, ligesom for så meget andet, været en udfordring for projektets aktiviteter, fordi en stor del af disse omfatter besøg på erhvervsskoler, virksomheder og skoler. Særligt efteråret 2020 har været præget af aflysninger og ændringer. Der har løbende været arbejdet med at tilpasse aktiviteter til gældende restriktioner og muligheder. Dette er sket i løbende dialog med Nordeafonden.

Projektet i samarbejde med Nordeafonden er med udgangen af 2020 afsluttet.

Opfyldelse af kvantitative målsætninger

I projekt Styrket Samspil med Succes har der været fastsat 3 overordnede kvantitative mål:

 • Andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse er i 2018-2021 minimum 96 % p.a.
 • Andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse skal i 2020 være 25 %
 • Andelen af unge, der på begynder en erhvervsuddannelse skal i 2025 være 30 %

 

Mariagerfjord kommune har siden 2017 haft stabil vækst af unge, der søger erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i projektets levetid. I 2020 var vi tæt på at nå 2025-målet om at 30% påbegynder en erhvervsuddanelse. De nyeste tal for 2021 viser dog et relativt stort fald i andelen af unge, der søger en erhvervsuddannelse i Mariagerfjord Kommune. Nedenstående tabel viser fordelingen af unges påbegyndte uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse. Tallene for 2021 omfatter de aktuelle tilmeldinger til ungdomsuddannelserne med forventet påbegyndelse i efteråret 2021.                                                          

                                                     

 Landstal Mariagerfjord Kommune
 2017201820192020 2021 20172018201920202021
Gym.74,073,172,072,0 72,1 69,767,764,663,169,2
EUD18,519,420,119,9 19,9 23,926,829,429,725,0
FGU + øvrige (STU)2,32,53,23,1 3,2 0,90,62,82,61,4
Øvrigt5,25,04,75,0 4,8 5,45,03,24,54,4
*Nye nationale målsætninger85,0      86,0   

 

 Vesthimmerland Kommune Rebild Kommune
 20172018201920202021  20172018201920202021
Gym64,262,158,455,5 60,3 78,074,169,769,062,3
EUD25,531,928,930,6 27,7 19,622,025,425,432,8
FGU + øvrige (STU)4,52,27,07,4 6,0 0,81,42,11,92,6
Øvrigt5,93,75,76,5 6,0 1,61,63,33,62,3
*Nye nationale målsætninger 82,1     87,7   

*I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse

Opfyldelse af kvalitative målsætninger

De kvalitative målsætninger er hovedsagligt vurderet ud fra fokusgruppeinterview, som er udført løbende. Udsagn fra elever, lærere og virksomheder peger på, at erhvervsuddannelserne er blevet mere ”in” og mere ”cool” hvilket har været en af målsætningerne, nemlig at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge.

Mange unge giver således udtryk for, at erhvervsuddannelserne kunne være en vej til deres drømmejob, og at det ikke kun er den gymnasiale vej, der er mulig. Mange flere elever er absolut mere reflekterede i deres valg af ungdomsuddannelse.

Via kompetenceløft i karrierelæring, besøg i virksomheder og på erhvervsuddannelserne har lærerne fået et større indblik i erhvervsuddannelserne og de jobmuligheder disse uddannelser giver. Samtidig har det, at faget Uddannelse og Job (U&J) er blevet skemalagt, også haft en stor indvirkning på fokus i undervisningen. Lærerne giver generelt udtryk for, at de har været glade for at få en fast struktur på U&J-undervisningen, så der er en rød tråd gennem skolegangen.

Virksomhederne har givet udtryk for, at de er glade for besøg fra skolerne, hvor de har mulighed for at fortælle om deres virksomhed, medarbejdernes uddannelse og medarbejdere og lederes egen uddannelsesvej.

Samspil med succes har været med til at sætte fokus på området ikke kun i Mariagerfjord kommune, men også i landsdelen.

Videre forankring af Styrket Samspil med Succes

Fundamentet i Styrket Samspil med Succes er godt forankret. Undervisningsmaterialet bl.a. U&J er digitaliseret således det kan benyttes som inspiration på tværs af alle skoler, og der vil fortsat være afsat 25 timers undervisning til U&J-undervisning hvert år.

Der er lavet proces i forhold til planlægning og afvikling af virksomhedsbesøg, så eleverne kommer omkring forskellige typer erhverv. Der bliver tilbudt øvrige projekter på forskellige klassetrin, og der vil fortsat blive udbudt kompetenceløft for lærere i stil med EUD-cationday, hvor udskolingen var på besøg på Tradium en hel dag.

Administrationen anbefaler dog, at der stadig holdes fokus på en central understøttelse af projektet for at fastholde den positive udvikling og samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Naturligvis med respekt for de enkelte skolers forskellighed og mulighed for at sætte eget præg på indholdet.

For at styrke skole/virksomhedsarbejdet er projektet også skrevet ind i partnerskabsaftalen mellem Mariagerfjord kommune og Dansk Industri. Her ligger der bl.a. en forpligtigelse i, at Dansk Industri skal støtte op omkring projektet.

Ideer til videre udvikling af Styrket Samspil med Succes

Samarbejdet mellem skole og virksomheder skal naturligvis fortsætte, men der arbejdes på at samarbejdet formaliseres ved faste aftaler, for eksempel i form af partnerskabsaftaler.

Mariagerfjord Kommune arbejder aktuelt med flere tiltag på ungeområdet. Der udarbejdes i øjeblikket en ny ungestrategi og der arbejdes målrettet på at gøre Hobro til en attraktiv uddannelsesby. En stor milepæl blev nået ved at erhvervsuddannelserne i Hobro blev en del af HEG Himmerlands erhvervs- og gymnasiale uddannelser. En del af en stærkere organisation, der vil lægge kræfter ind at oprette flere erhvervsuddannelser i Hobro.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.00.00-A00-35-18

35. Borgerrådgiverens årsberetning 2020

Forventet sagsgang

ØK, BY, AU

Anledning

Mariagerfjord Kommunes borgerrådgiver Diana Christensen orienterer om erfaringerne fra 2020 med særligt fokus på henvendelser på beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:  

1. At borgerrådgiverens årsberetning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren er ansat af Økonomiudvalget og arbejder uafhængigt af kommunens administration.

Borgerrådgiveren udarbejder hvert år en skriftlig årsberetning til Økonomiudvalget, som offentliggøres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside.

Årsberetningen vil blive præsenteret for udvalget ved personligt fremmøde. Der vil være særligt fokus på beskæftigelsesområdet.

Borgerrådgiveren har forinden mødet med udvalget haft drøftelse med fagchef og ledelse med henblik på at sikre dialog og læring i fagenheden.

 Årsberetningen for 2020 er vedlagt i bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

15.00.20-P07-14-08

36. Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 2020

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Der gives et overblik over nye og eksisterende kontrakter for 2. halvår 2020 samt det samlede økonomiske forbrug på kontrakterne i 2020.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

1. At orienteringen om andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 2020 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er indgået to nye kontrakter med aktiviteter omfattet af ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”.

Den ene omhandler jobsøgningsforløb med henblik på etablering af fleksjob hos Jobvision for borgere på ledighedsydelse.

Den anden kontrakt omhandler forløb hos VUC & HF Nord for unge, som ikke er i målgruppe for FGU og som har brug for særlig støtte til fremmøde, individuel undervisning med mere. Målet er at bringe den unge tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Kontrakten med Markman om jobsøgningsforløb til borgere på ledighedsydelse er forlænget til udgangen af 2022.

De øvrige kontrakter er uændrede.

Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

På grund af Covid-19 og nedlukning af sprogcentrene har A2B Sprog i 2020 påbegyndt udvikling af digitalt undervisningsmateriale.

Fra juli 2020 er undervisningsmaterialet afprøvet på sprogkurser på DU2 og DU3 (undervisning på de højeste niveauer).

Den digitale undervisning blev godt modtaget af kursisterne og A2B Sprog har videreudviklet og udvidet materialet løbende i 2020 og anvender det i 2021. Alle sprogkursisterne tilbydes i 2021 tilpasset digital undervisning.

Udnyttelsen af pladser

Da alle aktiviteter omfattet af ovenstående kontrakter var lukket fra marts til ind i juni og igen fra september og resten af 2020 på grund af Covid-19, giver det ikke et retvisende billede at opgøre tilbuddenes pladsudnyttelse i 2020.

Tilsyn med andre aktører

Det har ikke har været muligt at føre tilsyn med andre aktører i 2020 på grund af Covid-19. Det forventes, at der gennemføres tilsyn i 2021, når det er muligt.

Omkostninger

Der gives en økonomisk oversigt over forbruget på kontrakterne i det vedlagte lukkede bilag.

Beslutning

Taget til efterretning. Der eftersendes supplerende oplysninger vedrørende en enkelt aktør.

 

54.15.08-K08-1-20

37. Tilsyn med Danskuddannelserne 2018-2020

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har sendt tilbagemelding på Mariagerfjord Kommunes afrapportering af tilsynet med Danskuddannelserne 2018-2020.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I følge lovgivningen vedrørende "Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl." skal de driftsansvarlige kommuner hvert andet år indsende en rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration om det førte tilsyn og udviklingen på området.

Tilsynet omfatter et pædagogisk, administrativt og økonomisk tilsyn. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af, hvordan tilsynet har været ført og skal forholde sig til data om undervisningens aktiviteter og prøveresultater.

Konklusionen på Mariagerfjord Kommunes tilsyn er, at A2B Mariagerfjord varetager "Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl." i god overensstemmelse med gældende lovgrundlag og kontraktuelle forpligtelser og at der generelt er tilfredshed med samarbejdet.

Tilsynet har påvist to fokuspunkter - stigende fravær og samlæsningsgraden på de enkelte hold. Der er udarbejdet handleplaner, som følger op på fokuspunkterne.

 Styrelsen for International Rekruttering og Integration har meddelt følgende vurdering af Mariagerfjord Kommunes afrapportering:

"Det er Styrelsens vurdering, at tilsynet føres meget tilfredsstillende.

Det er Styrelsen vurdering, at redegørelsen fra Mariagerfjord Kommunes tilsyn med A2B Mariagerfjord vidner om et særdeles godt og udførligt tilrettelagt tilsyn. Det gælder for alle 3 temaer, som planlægges med stor metodevarians og relevante fokusområder. Særligt det pædagogiske tilsyn kan i den forbindelse fremhæves med sit fokus på udvikling samt en bred anvendelse af metodetilgange." 

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at se nærmere specifikation på fraværsstatistikkerne.

 

00.01.10-G01-4-14

38. Orienteringssager

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Der var orientering om:

 • Jobskifte for leder af Ungecentret.
 • Status for arbejdet med Campus i Hobro.
 • Jobcamp 2021, hvor tilmelding er sket. Eventuelle afbud bedes meddelt fagenheden.
 • Henvendelse og Initiativ omkring tiltrækning af evt. ny uddannelse til området, som udvalget bakker fuldt op om.

 

Taget til orientering.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-3-20

39. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18.25.