Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 18. februar 2020 kl. 16:00 i Ndr. Kajgade 1, Hobro, mødelokale HO 1
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

10. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Svend Jensen

 

27.69.48-K07-1-20

11. Årsberetning 2019 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, BY

Anledning

Formanden udarbejder årsberetning for 2019 for Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At årsberetningen godkendes.

2. At årsberetningen fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Børn og Familie, Udvalget for Sundhed og Omsorg, Udvalget for Teknik og   Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid med indstilling til byrådet om at tage årsberetningen til efterretning.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet udarbejder årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2019.

Beretningen eftersendes eller udleveres på mødet.

Beslutning

Taget til efterretning. Beretningen er fyldestgørende.

Fraværende Svend Jensen.

 

17.03.00-G01-63-19

12. Høring af oprettelse af nyt specialundervisningstilbud

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

En evaluering udarbejdet i 2018 omkring nedlæggelsen af de tidligere S-klasser viste, at der burde overvejes, hvorvidt der skulle oprettes et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. På den baggrund har Udvalget for Børn og Familie anmodet om at få afdækket behovet for et evt. nyt specialundervisningstilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. En nedsat arbejdsgruppe og styregruppe har i efteråret 2019 udarbejdet forslag til et sådan nyt specialundervisningstilbud.

Indstilling

Dagtilbuds- og skolechefen indstiller til handicaprådet:
1. At handicaprådet drøfter sagen og at der afgives et høringssvar.

Indstilling 5. februar 2020, pkt. 11:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At forslag om at der oprettes undervisningstilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra skoleåret 2019-20 foreløbigt godkendes og sendes i høring.

2. At tilbuddet placeres på Mariagerfjord Ungdomsskole med fysisk base i Hobro midtby.

3. At tilbuddet foreløbigt oprettes for en to-årig periode.

4. At tilbuddet evalueres efter det første skoleår.

Udvalget for Kultur og Fritid, 4. februar 2020, pkt. 9:

Godkendt, idet det bemærkes, at godkendelsen er endelig, hvis også Udvalget for Børn og Familie godkender.
Fraværende: Svend Skifter Andersen (A

Udvalget for Børn og Familie, 5. februar 2020, pkt. 11:

Godkendt og bemærker at det er fra skoleåret 20/21.

Fraværende: Mette Binderup (A)

Inddragelse

Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolerne, specialafdelingerne, FAG MED Skole, PPR, Ungdomsskolen og konsulenter, som har drøftet oprettelse af et nyt specialundervisningstilbud. Arbejdsgruppens drøftelser blev overleveret til en styregruppe.

Beslutningen sendes i høring i alle skolebestyrelser, Ungdomsskolen og handicaprådet. 

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie besluttede i januar 2016 at nedlægge de daværende s-klasser, som var et specialundervisningstilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Nedlæggelsen skete i forbindelse med en større strukturændring på området, som blev evalueret i marts 2018. Her var konklusionen af evalueringen, at det skulle overvejes, hvorvidt der skulle oprettes et særligt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det skyldes, at særligt de ældste elever ikke oplever den nødvendige faglige progression og trivsel i almenområdet.

I efteråret 2019 besluttede den daværende konstituerede skolechef at nedsætte en arbejdsgruppe og en styregruppe. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra specialafdelingerne i kommunen, skoleledere, PPR, FAG MED Skole, Ungdomsskole og specialundervisningskonsulent. Styregruppen bestod af den konstituerede skolechef, samt to konsulenter fra Velfærdssekretariatet. Arbejdsgruppen konkluderede, bl.a. på baggrund af indhentede data fra skolerne, at der er et behov for at tilrettelægge et anderledes skoletilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Alle skoler blev bedt om at vurdere, hvor mange elever inden for den specifikke målgruppe, som de havde i almenområdet, og ligeledes hvor mange de ville visitere til et evt. nyt tilbud. Datene viste, at skolerne samlet set ville visitere mellem 10-15 elever i udskolingen, hvis tilbuddet var oprettet.

Karakteristisk for denne målgruppe er, at de af flere årsager ikke kan honorere de faglige krav, de mødes af i folkeskolen. Disse faglige krav bliver mere udpræget i udskolingen. Idet eleverne ikke kognitivt har forudsætninger for at følge det faglige niveau, er det svært at bevare de sociale relationer med de andre elever, hvilket i sidste ende kan medvirke til mistrivsel hos eleverne.

Erfaringer fra skolerne viser, at målgruppen typisk profiterer og motiveres af læring, som tager udgangspunkt i mere praktisk betonet undervisning. Disse erfaringer ses dels på almenskolerne, men også på Astrup Skole og Ungdomsskolen, som har haft elever inden for målgruppen. Styregruppen anbefaler derfor, at der oprettes et undervisningstilbud for 7.-10. klasse, hvor praktikker og værkstedsarbejde kombineres med traditionel boglig undervisning. Formålet med et sådan tilbud er, at eleverne bliver så dygtige, som de kan, at trivslen og livsglæden øges, samt at eleverne klargøres til efterfølgende beskæftigelse/ungdomsuddannelse og til det videre ungdoms- og voksenliv.

Styregruppen peger på to mulige scenarier for organisering og placering af et sådan undervisningstilbud:

 1. På Mariagerfjord Ungdomsskole
 2. På Søndre Skole og MF10
 

Nedenstående beskriver fordele og ulemper ved de to scenarier:

Fordele og ulemper ved placering på Mariagerfjord Ungdomsskole:

Fordele:

 • Ungdomsskolen kender konceptet fra erhvervsklassen og har kørt det i mange år.
 • De har de rette fysiske rammer, herunder faglige lokaler og værkstedsfaciliteter.
 • Stor erfaring med at netværke og skabe relevante praktikpladser.
 • Har stor erfaring og berøringsflade med netop denne målgruppe. Både fra arbejdet med eleverne i erhvervsklassen og også i forbindelse med Ungdomsskolens arbejde i ungdomsklubber.
 • Stort fokus og erfaring med at klargøre elever til ungdomsuddannelse.
 • Undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt jf. loven om heltidsundervisning.
 • Skolen har biler/busser, som efter behov vil kunne anvendes i forbindelse med arrangementer/arbejdsopgaver/praktikker ude af huset.

 

Ulemper:

 • Har ikke konkret erfaring med specialundervisning.
 • Ungdomsskolen er forankret i Kultur-Fritid. Det betyder bl.a., at ungdomsskolens personale/ledere ikke indgår i de faglige fællesskaber, som folkeskolerne har.
 • Eleverne vil på Ungdomsskolen have ringere mulighed for at spejle sig i det almene miljø. Dog vil der være tæt tilknytning til Erhvervsklassen.

 

Fordele og ulemper ved placering på Søndre Skole og MF10:

Fordele:

 • Har kompetencer blandt personalet til at varetage specialundervisning.
 • Kan skabe et fagligt miljø, hvor eleverne efter behov og potentiale, kan indgå i faglige sammenhænge med de almene klasser.
 • Kan tilbyde den fulde fagpakke af valgfag efter FL §9.
 • Eleverne vil kunne undervises i idræt med mulighed for en afsluttende eksamen.

 

Ulemper:

 • Søndre Skole har behov for yderligere lokaler for at varetage opgaven.
 • Søndre Skole har ikke værkstedsfaciliteter, som kan være motiverende for målgruppen.
 • Søndre Skole har ikke erfaring med udvikling af praktikker til målgruppen.

 

To-årig forsøgsperiode:

Såfremt der etableres et nyt tilbud til de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder, forslår styregruppen, at tilbuddet etableres i en toårig forsøgsperiode. Det forslås endvidere at tilbuddet evalueres efter første skoleår. Dette for dels at blive klogere på behovet og omfanget af tilbuddet, men ligeledes for at drøfte, hvorvidt erfaringerne fra tilbuddet kan overføres til almenskolerne. Evalueringen efter det første skoleår, skal danne baggrund for den videre beslutning om, hvorvidt tilbuddet skal forlænges eller stoppes efter de første to år. Det er hensigten, at de erfaringer der opnås i tilbuddet, kan føre til en drøftelse af, hvorledes en tidligere indsats på mellemtrinnet kan imødekomme dele af problemstillingerne hos de ældste elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Lukkes tilbuddet efter den to-årige prøveperiode vil det være muligt for de elever, som endnu ikke har afsluttet folkeskolen i 9. eller 10. klasse, at fortsætte i tilbuddet og dermed afslutte folkeskolen.

 

Visitation:
Visitationen til det nye tilbud sker i lighed med visitation til kommunens øvrige specialtilbud. I samarbejde med forældre og PPR indstiller distriktsskolen eleven til specialundervisning, hvorefter Det Centrale Visitationsudvalg peger på det mest hensigtsmæssige undervisningstilbud.

Når sagen har været i høring, vil den blive tilpasset i forhold til de input høringen har givet anledning til. Sagen sendes herefter til fornyet behandling i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

På baggrund af de data, som arbejdsgruppen har indhentet på distriktsskolerne, vurderes det, at der er behov for et tilbud, som kan rumme ca. 10-15 elever fordelt på 7.-10. årgang. I ganske særlige tilfælde, kan der dispenseres for elever på 6. årgang.

Da der er tale om en relativt lille elevgruppe, vil det være nødvendigt at oprette et tilbud, hvor der er garanteret en grundtakst svarende til ti pladser a’ 140.000 kr. svarende til i alt. 1.400.000 kr. pr år., for at tilbuddet er bæredygtigt. Elever ud over de ti første, udløser hver 140.000 kr. yderligere pr. skoleår.

Prisen på de 140.000 kr. pr. elev dækker undervisning, pædagogik, drift, administration og ledelse. Prisen pr. elev er udregnet i samarbejde med Ungdomsskolen og Søndre Skole. Økonomien vil betyde, at der vil være to lærere i klassen hele tiden. Eleverne til tilbuddet (7.-9. klasse) finansieres således af distriktsskolerne selv.

Ved at bevilge en grundtakst, er der risiko for, at prisen pr. elev ved et samlet elevtal under ti elever bliver højere end de 140.000 kr. I tilfælde af, at der er mindre end ti elever, finansieres differencen op til de 1.400.000 kr. af Den Centrale Visitationspulje.

Elever i 10. klasse og anbragte elever finansieres af den centrale visitationspulje. Til at dække udgiften til 10. klasse og anbragte elever, har Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 bevilget 700.000 kr. i helårsvirkning.

I forbindelse med oprettelse af tilbuddet, vil der være mindre etableringsomkostninger på ca. 50.000 kr., der finansieres inden for fagenheden.

Såfremt tilbuddet ikke skal fortsætte efter den to-årige prøveperiode, vil den økonomiske tildeling ændre sig for de elever, som evt. skal færdiggøre sin skolegang i tilbuddet. Såfremt der er under fire elever i tilbuddet i en udfasningsperiode, vil der blive givet en grundtakst på 500.000 kr., som skal sikre, at der fortsat er råd til at ansætte en specialuddannet lærer.

Den økonomiske tildeling til tilbuddet er skitseret i tabellen nedenfor.

 2020-20212021-2022 2022-20232023-2024
to-årig prøveperiodeEvt. udfasnings periode
Grundtakst for første 10 elever1.400.000 kr.1.400.000 kr.Grundtakst for første 3 elever500.000 kr.500.000 kr.
Efterfølgende elever140.000 pr. elev140.000 pr. elevEfterfølgende elever140.000 pr. elev140.000 pr. elev
Etableringsudgifter

 
50.000 kr.  Etableringsudgifter

 
  

 

Beslutning

Handicaprådet værdsætter at der iværksættes tiltag når det opleves at elever ikke trives.

Handicaprådet vil gerne have evalueringen til orientering når den foreligger.

Fraværende Svend Jensen.

 

05.00.00-P15-1-19

13. Trafikhandlingsplan 2020

Forventet sagsgang

Intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, UTM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Trafikhandlingsplan for 2020, som hermed sendes i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet, og som Udvalget for Teknik og Miljø efterfølgende bedes drøfte og godkende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

 1. At Handicaprådet afgiver evt. høringssvar til Trafikhandlingsplan 2020.

Inddragelse

Trafikhandlingsplan 2020 sendes hermed i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Hvert år skal Udvalget for Teknik og Miljø godkende den årlige Trafikhandlingsplan for Mariagerfjord Kommune. Forinden sendes Trafikhandlingsplanen i intern høring i Seniorrådet og Handicaprådet. 

Fagenheden Teknik og Byg har ajourført og opdateret Trafikhandlingsplanen, så den er tilpasset udviklingen i trafikken og uheld. Desuden inddrager Trafikhandlingsplanen borgernes løbende henvendelser i den fremtidige trafikplanlægning.

Uheldsudviklingen for 2019 har vist en stigning i forhold til de foregående år. Hvilke faktorer, der spiller ind i den konkrete stigning, er svære at identificere, da uheldsbilledet er diffus med årsager som solouheld, spiritus og høj fart.

Trafikhandlingsplan 2020 udpeger og prioriterer projekter, der skal gennemføres i 2020 og 2021 samt efter 2021. I Trafikhandlingsplanen er stiprojekter samt skole- og trafiksikkerhedsprojekter prioriteret. Med prioriteringsmodellen behandles henvendelserne systematisk og på samme vilkår. Prioriteringsmodellen tager højde for faktorer som trafiksikkerhed, hastighed, utryghed, skoleruter og økonomi.

Fagenheden har i 2020 gennemført og igangsat en række af de prioriterede projekter fra 2019 med det formål at forbedre trafikken og trafiksikkerheden. De igangsatte og gennemførte projekter fremgår af Trafikhandlingsplan 2020.

I 2019 har fagenheden modtaget 23 relevante henvendelser:

 • 7 imødekommes med nye projekter.
 • 7 projektforslag skal undersøges nærmere.
 • 3 imødekommes med allerede udpegede projekter.
 • 6 projekter afvises på baggrund af trafikfaglige vurderinger.

 

De 7 nye projekter er indarbejdet i Trafikhandlingsplan 2020.

Ved hver henvendelse har der været løbende dialog med ansøger. Skolernes ønsker fra Skolevejsundersøgelsen er også indarbejdet i Trafikhandlingsplanen.

Man kan ikke alene bygge sig til bedre trafiksikkerhed, da det i høj grad afhænger af personerne i trafikken. Derfor vil indsatsen for trafiksikkerheden i 2020 også være adfærdsregulerende i form af deltagelse i kampagner i samarbejde med relevante parter som skoler, Rådet for Sikker Trafik, politi, Vejdirektoratet og øvrige kommuner.

Fagchef Lars Højmark deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicaprådet imødeser at styrgruppen for tilgængelighed startes op igen snarest.

Fraværende Svend Jensen.

 

54.18.00-G01-20-19

14. Orientering om serviceniveauet på "Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)"

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådets høringssvar er behandlet på møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 6. februar 2020.

Ungecenter Mariagerfjord har udarbejdet notat, som fremlægges til orientering.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Handicaprådet:

1. At Ungecenter Mariagerfjords notat tages til efterretning

Sagsfremstilling

Høringssvar fra Handicaprådet er drøftet på møde i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse 6. februar 2020 med henblik på endelig godkendelse/fastholdelse af serviceniveauet for STU-området.

Ungecenter Mariagerfjord har udarbejdet et notat i forhold til Handicaprådets høringssvar.

Beslutning

Handicaprådet værdsætter tilbagemeldingen på hørringssvaret.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A26-1-19

15. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

Marts - drøftelse af arbejdsgruppe til bygninger på dagtilbudsområdet

Budgetdrøftelsen i april slettes, da datoen er for tidlig.

Handicaprådet vil gerne invitere seniorrådet til aprilmødet (1½ time) derefter kort ordinært møde.

Forslag til emner: borgere med handicap der bliver ældre, tilgængelighed, pårørende samarbejde

I maj drøftes fremtidens botilbud

Handicaprådet ønsker at genoptage arbejdet med handicaprådspolitik. Tages på maj mødet.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A00-2-17

16. Orientering for medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Peter Muhl fortalte om henvendelse fra borgere om at søge projektmidler til handicapvenlig gangsti fra Hadsund mod Øster Hurup.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A26-1-19

17. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvor næste møde - den 11. marts 2020 - skal holdes.

Beslutning

Evt. Fjordgade hvis de er klar til at få gæster ellers Ndr.Kajgade.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A00-2-17

18. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Bent Manø og Peter Muhl Nielsen samt Lene Nielsen meldes til Inspirationsdag for Nordjyske Handicapråd.

Handicaprådet ønsker arbejdet med handicaprådspolitik genstartet.

Fraværende Svend Jensen.

 

Lukkede dagsordenspunkter

88.12.00-Ø54-1-20

19. Udbudsmateriale i høring