Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 11. marts 2020 kl. 16:00 i Ndr. Kajgade 1, Hobro, mødelokale HO 2
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

20. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt. Det bemærkes at rådet gerne vil have dato for høringsfrister når de skal afgive svar.

Fraværende Svend Jensen.

 

29.21.08-G01-7-19

21. Vederlagsfri fysioterapi

Forventet sagsgang

SO, Høring, SO, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Sundhed og Omsorg skal i denne sag træffe beslutning om den fremtidige organisering af vederlagsfri fysioterapi, herunder i hvilket omfang kommunen skal fungere som kommunal leverandør. Jævnfør kompetencefordelingsplanen af 2.9.2019 pkt. 1.1.22, skal beslutning om konkurrenceudsættelse endelig godkendes i Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Handicaprådet:

1. At sagen drøftes med henblik på at afgive et høringssvar.

Indstilling 2. marts 2020, pkt. 15:

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At forslag om, at der oprettes et bredt kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Sundhed og Træning pr. 01.07.2020, sendes i høring.

2. At forslag om, at der opretholdes en tæt dialog med de praktiserende læger og de private fysioterapeuter med henblik på at følge udviklingen på området, sendes i høring. 

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 2. marts 2020, pkt. 15:

Udvalget indstiller til høring.

3 medlemmer ( Jan Andersen (V), Lene Nielsen (A) og Peter Muhl (A)) indstiller,

at der oprettes et bredt kommunalt tilbud som beskrevet i forslag 1. 

3 medlemmer (Niels Erik Poulsen (V), Per Laursen (V) og Helle Mølgaard (V)) indstiller,

at Mariagerfjord Kommune etablerer et bredt kommunalt tilbud i samarbejde med Mogens Samuelsen.
Kontrakten med Mogens Samuelsen som kommunal leverandør forlænges. Udgangspunktet for træning i det kommunale tilbud er holdtræning. Her kan Mariagerfjord Kommunes enhed Sundhed og Træning varetage borgere på plejecentre og kommunale botilbud, mens Mogens Samuelsen forestår behandling for øvrig målgruppe.

Alle medlemmer indstiller, at forslag om at der opretholdes en tæt dialog med de praktiserende læger og de private fysioterapeuter med henblik på at følge udviklingen på området, sendes i høring.  

Mette Binderup (A) deltog ikke sagens behandling, da hun er inhabil.

Inddragelse

Indstillingen sendes i høring ved Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I maj 2019 modtog Økonomiudvalget og Udvalget for Sundhed og Omsorg en analyse af vederlagsfri fysioterapi i Mariagerfjord Kommune. Analysen blev udarbejdet efter anmodning fra Økonomiudvalget og fokuserede på, hvorfor udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i Mariagerfjord Kommune er høje. Analysens hovedkonklusioner var:

  • Der henvises generelt væsentligt flere borgere i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med andre kommuner.
  • Der er store forskelle i, hvor stor en procentdel borgere, de praktiserende læger henviser til vederlagsfri fysioterapi.
  • Blandt de henviste borgere er over halvdelen +60 år.
  • Mange borgere får lange forløb, som strækker sig over flere år.
  • Andelen af holdbehandlinger er mindre i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med andre.

 

Udvalget besluttede, at der skulle afholdes dialogmøder med de praktiserende læger samt de private fysioterapeuter omkring analysens indhold, førend der skulle træffes beslutning om eventuelle tiltag på området.

Dialogmøderne har nu været afholdt, og sagen præsenteres derfor igen til politisk behandling af, om der skal iværksættes nye tiltag på området. På dialogmøderne med lægerne blev det bl.a. drøftet, at flere borgere er i ordningen længere tid end nødvendigt, ligesom nogle borgere burde modtage holdtræning frem for individuel træning. Der ses endvidere en tendens til, at lægerne i stigende grad modtager undtagelsesredegørelser fra fysioterapeuterne i forhold til at forlænge henvisningerne. På dialogmødet med fysioterapeuterne blev det bl.a. drøftet, hvorvidt de mange institutioner i kommunen kunne være en medvirkende årsag til de høje udgifter på området (se vedhæftede notat). Derudover blev det drøftet, at vederlagsfri fysioterapi er en populær ordning i Mariagerfjord Kommune, hvilket gør, at der måske henvises mere til ordningen end i andre kommuner. Endeligt blev det påpeget, at dialogen mellem læger og fysioterapeuter med fordel kunne forbedres.

Administrationen har udarbejdet vedhæftede notat, som bygger videre på den analyse, som blev præsenteret i maj 2019. Notatet indeholder nye bidrag til analysen, hvor der bl.a. ses på, hvor store udgifter kommunen har til vederlagsfri fysioterapi på de kommunale og regionale botilbud i kommunen. Notatet indeholder ligeledes en sammenligning med andre kommuner i forhold til den borgergruppe, som modtager vederlagsfri fysioterapi.

Derudover indeholder notatet også et oprids over, hvilke mulige tiltag der er for at etablere kommunale tilbud på området. Administrationen anbefaler, at der etableres et bredt kommunalt tilbud, som skal forankres i Sundhed og Træning i Hobro og Hadsund. Et bredt kommunalt tilbud skal sikre, at alle borgere i Mariagerfjord Kommune frit kan vælge mellem en privat og kommunal leverandør af vederlagsfri fysioterapi. Et bredt kommunalt tilbud skal desuden sikre, at borgere på plejecentre og kommunale botilbud kan vælge en kommunal leverandør, som vil bestå af terapeuter, som i forvejen har sin gang på plejecentre eller på kommunale botilbud.

Det kommunale tilbud vil blive opstartet pr. 01.07.2020. Såfremt der oprettes et kommunalt tilbud, vil kontrakten med Mogens Samuelsen, som i dag forestår den kommunle vederlagsfrie fysioterapi, ophøre pr. 01.07.2020, hvor kontrakten udløber.

Udover at oprette et kommunalt tilbud anbefaler administrationen, at der fastholdes en tæt dialog med de praktiserende læger og private fysioterapeuter. Som det fremgår af notatet, skal dialogerne særligt omhandle:

  • At der sikres den rette borgerhenvisning ved nye borgere i systemet.
  • At borgere, der på nuværende tidspunkt får vederlagsfri fysioterapi, faktisk er berettiget til at få dette.
  • Fokus på, at borgere skal tilbydes holdtræning frem for individuel træning i videst muligt omfang (jf. Overenskomst for vederlagsfri fysioterapi §2 stk. 3).
  • Fokus på, at fysioterapeuterne, i samarbejde med borgeren og efter fælles målsætning, tilbyder de rette og mest effektive træningsforløb.

 

Økonomi

Anbefalingen om et bredt kommunalt tilbud sker for at sikre, at alle borgere har et frit valg mellem offentlig og private leverandører, samt særligt på plejecentre og kommunale botilbud at kunne skabe synergieffekter mellem den vederlagsfri fysioterapi og de øvrige indsatser, der allerede pågår. Anbefalingen gives ikke ud fra en forventning om, at det vil kunne nedbringe udgifterne på området. Det er dog forventningen, at der vil kunne effektiviseres i forhold til beboere på plejecentre og kommunale botilbud. Særligt ydelserne på plejecentrene er forbundet med store omkostningerne til kørsel og samt en høj andel individuelle behandlinger. Ved at oprette et kommunalt korps specialiseret til denne målgruppe, vil indsatserne forventeligt kunne koordineres med de øvrige indsatser, som foregår i dag på plejecentrene. På den baggrund bør udgifterne til denne borgergruppe kunne reduceres.

For at oprette et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Sundhed og Træning, vil det være nødvendigt at opjustere med flere terapeuter. Administrationen vil sammen med enheden Sundhed og Træning vurdere, hvor mange ekstra personaler, der skal ansættes til at varetage opgaven. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at estimere behovet for personale, da det vil afhænge af, hvor mange der vælger tilbuddet. 

Udgifterne til etablering af kommunalt tilbud afholdes indenfor det samlede budget for området.

Fagchef Michael Tidemand deltager under dette punkt.

Beslutning

Sagen drøftet.
Handicaprådet mødes og udarbejder høringssvar inden 23.3.2020 - høringsfristen er ændret til den 22.04.2020, da punktet er udsat til næste udvalgsmøde - næste udvalgsmøde er den 4. maj 2020.

Der findes vejledning om vederlagsfri fysioterapi på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vederlagsfri-fysioterapi/Vejledning-Vederlagsfri-fysioterapi.ashx?la=da&hash=0DECD3242AE46D2B36C2BEFEC7F5B58CFA1CA041

desuden kan guide til lægerne læses på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Vederlagsfri-fysioterapi/henvisnVederlagsfriFysGuide,-d-,pdf.ashx

Fraværende Svend Jensen.

 

00.05.07-G01-1-20

22. Handicapprisen 2020

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Lørdag den 29. august 2020 afholdes overrækkelsen af Handicapprisen 2020 på AMBU-festen. Handicaprådet får i denne sag en status på opstart af processen i forbindelse med planlægningen og afviklingen samt et udkast til en kort tekst, der skal benyttes til reklameringen af handicapprisen.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet tager status til orientering.

2. At udkast til en reklametekst drøftes.

3. At kommunikationsplanen for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Lørdag den 29. august 2020 skal Handicapprisen 2020 overrækkes ved morgenmaden til AMBU-festen. I foråret 2020 igangsættes processen med planlægning og afvikling af prisen for 2020. På baggrund af møde i Handicaprådet den 11. marts 2020, vil Velfærdssekretariatet og Kommunikationsafdelingen i foråret 2020 igangsætte processen jf. kommunikationsplanen, der tidligere er vedtaget af Handicaprådet. Kommunikationsplanen er vedhæftet som bilag.

På baggrund af møde i Handicaprådet den 9. oktober 2019, er der udarbejdet en ny tekst til reklamering for prisen. Dette skyldes et ønske om en strømlining af den tekst vi benytter til reklamering af handicapprisen, herunder en omformulering af den tekst, som AMBU-festen benytter på deres hjemmeside. Handicaprådet bedes derfor drøfte og kommentere nedenstående tekst:

Handicapprisen uddeles årligt til en enkeltperson, forening eller virksomhed, der gør en frivillig og beundringsværdig indsats for kommunens borgere med handicap. Formålet er at anerkende de gode eksempler og give et klap på skulderen til dem, der giver vores borgere med handicap en god og indholdsrig hverdag. Samtidig tænkes prisen som en inspiration for andre, der også kæmper eller ønsker at kæmpe for borgere med et handicap.

Hertil foreslås følgende tekst sendt til AMBU-festen, som de kan benytte på deres hjemmeside/ i deres program:

I forbindelse med morgenarrangementet, overrækker Handicaprådet Mariagerfjord Kommunes handicappris. Prisen uddeles til en enkeltperson, forening eller virksomhed, der gør en frivillig og beundringsværdig indsats for borgere med handicap.

Konsulent fra Velfærdssekretariatet, Annette Munkbøl deltager under dette punkt.

Beslutning

Teksten rettes til i forhold til følgende sætninger:

Handicapprisen uddeles årligt til en enkeltperson, forening, institution eller virksomhed, der gør en beundringsværdig indsats for kommunens borgere med handicap.

og

Prisen uddeles til en enkeltperson, forening, institution eller virksomhed, der gør en beundringsværdig indsats for borgere med handicap.

Alle nominerede inviteres til AMBU-festen.

Ud over dette følges kommunikationsplanen.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A00-2-17

23. Drøftelse af arbejdsgruppe til bygninger på dagtilbudsområdet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At drøftes, datoer for afholdelse af arbejdsgruppe vedr. bygninger på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Følgende datoer afholdes møde i arbejdsgruppen:

18.3.2020 kl. 16 (sjællandsvej) - dette møde flyttes til et andet tidspunkt.

21.4.2020 kl. 16

27.4.2020 kl. 16

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A00-2-17

24. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Orintering om sundhedsberedskabet og tiltag i forhold til virus covid19.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A26-1-19

25. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A26-1-19

26. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At godkende, at mødet den 11. marts holdes på Nordre Kajgade 1, Hobro mødelokale 2.

2. At godkende, at mødet den 15. april hvor Seniorrådet er inviteret holdes på Nordre Kajgade 1, Hobro mødelokale 1.

3. At godkende, om mødet den 13. maj skal holdes på Værested Fjordgade.

Sagsfremstilling

Mødet den 11. marts 2020 ønskes afholdt på Værested Fjordgade i Hobro.

Værested Fjordgade holder åbent hus fredag den 13. marts og er derfor ikke klar til besøg den 11. marts.

Det er aftalt at Handicaprådet kan besøge Værested Fjordgade onsdag den 13. maj 2020.

Peter Steen fra Værested Fjordgade vil give en rundvisning og hvis det ønskes sørge for at der bookes et mødelokale til Handicaprådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Svend Jensen.

 

27.69.48-A00-2-17

27. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Ingen punkter.

Fraværende Svend Jensen.

 

Lukkede dagsordenspunkter