Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 8. april 2021 kl. 17:00 i Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-2-17

21. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

AU

Beslutning

Godkendt.

 

00.22.00-K07-1-21

22. Integrationsrådets årsberetning 2020

Forventet sagsgang

Integrationsråd, AU, BY

Anledning

Præsentation af Integrationsrådets årsbereretning 2020.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Byrådet:

1. At årsberetningen for Integationsrådet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har udarbejdet årsberetning for Integrationsrådets arbejde i 2020.

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Beslutning

Indstilles til efterretning.

 

00.15.00-A00-7-21

23. Status på anvendelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Forberedende Grunduddannelse (FGU) har til sommer eksisteret i to år.

Der er derfor anledning til at gøre status over de første forløb, med henblik på at samarbejdet med FGU Himmerland kan fastholdes og udvikles. Med denne sag lægges op til en drøftelse af status og de fremadrettede muligheder.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At status og de fremadrettede muligheder for at styrke og udvikle samarbejdet med FGU Himmerland drøftes.

Sagsfremstilling

Forberedende Grunduddannelse (FGU) har erstattet en række tidligere forberedende tilbud til unge, der blev etableret som led i reformen ”Bedre veje til uddannelse og job”.

Målgruppen er unge under 25 år, som ikke er i gang med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse.

Formålet med FGU er at klargøre den unge til enten en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse eller til beskæftigelse.

Mariagerfjord Kommune betaler for FGU-forløbene med en fast takst for både uddannelsen og skoleydelsen til de unge.

En elev kan være tilknyttet FGU i op til to år.

De unge, som var med på det første hold fra august 2019, afslutter deres FGU-forløb til sommer. Fagenheden Arbejdsmarked har sammen med FGU Himmerland gjort status over forløbene.

I skoleåret 2019/2020 har 266 unge været indskrevet på FGU. De 266 unge er ikke nødvendigvis alle fra Mariagerfjord Kommune, men da de er tilknyttet FGU i Hobro, er hovedparten borgere i Mariagerfjord Kommune.

141 af de 266 unge er fortsat til det nuværende skoleår på FGU. 39 af de 266 er afsluttet til job og uddannelse. To har fuldført det planlagte FGU forløb.

84 af de 266 unge er afsluttet uden konkrete planer for uddannelse og job. Mange af disse er derfor tilknyttet Ungecentret igen.

Til sommer afsluttes yderligere 31 unge. 16 af disse står uden plan for job og uddannelse. De skal således enten forlænges i et FGU-forløb eller tilbage til Ungecenter Mariagerfjord.

De resterende 15 unge forventes at blive afsluttet til anden uddannelse. Cirka halvdelen af de 15 unge skal dog opnå to to-taller til eksamen for at kunne få en plads på den uddannelsesinstitution, som de ønsker at begynde på.

Ultimo marts 2021 er 117 unge fra Mariagerfjord Kommune tilknyttet FGU Himmerland.

De fordeler sig således på FGU-sporene:

70 på Produktions-grund-uddannelse (PGU), 23 på Basis, 22 på Almen grund-uddannelse (AGU) og to på Erhvervs-grund-uddannelse (EGU).

Antallet af unge optaget på EGU i Mariagerfjord Kommune var før reformen ”Bedre veje til uddannelse og arbejde” på cirka 40 løbende unge.  

Fagchef Simon Mæng vil på mødet uddybe status på de første to år med FGU’en, og lægge op til en drøftelse af de fremadrettede muligheder for at styrke og udvikle samarbejdet med FGU Himmerland.

Beslutning

Drøftet og input til den fremadrettede samarbejdsstrategi blev givet.

 

15.00.26-P20-1-21

24. Mariagerfjord Kommunes deltagelse i CUBB forskningsprojektet

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Mariagerfjord Kommune deltager sammen med Silkeborg, Holstebro, Vesthimmerland og Herning kommuner i et fireårigt forskningsprojekt ved Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsats(CUBB), som hører under Aalborg Universitet. Rammesætningen af projektet i Mariagerfjord er nu på plads, hvorfor Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om projektets formål, indhold og relation til øvrige igangværende aktiviteter.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For borgere med udfordringer ud over ledighed er det vanskeligt at opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en udfordring på landsplan, og det er en udfordring i Mariagerfjord Kommune, hvilket benchmarkrapporterne understreger.

Denne problemstilling er der stillet skarpt på i blandt andet Beskæftigelsesplan 2021-2024 og i strategien for Investering og Styring af Beskæftigelsesindsatsen.

Det er en bunden opgave og et fælles mål, at vi som myndighed blive endnu bedre til at understøtte udsatte borgere på deres vej til selvforsørgelse. Fagenheden ser deltagelsen i CUBB projektet som et centralt led i disse bestræbelser.

CUBB projektet ønsker at holde sidste nye viden på beskæftigelsesområdet op mod praksis med henblik på at øge borgerinddragelse og beskæftigelseseffekt netop i forhold til de udsatte målgrupper. Der er således tale om et forskningsprojekt med solid forankring i praksis på jobcentrene.

Projektet giver mulighed for, at Mariagerfjord Kommune både kan trække på seneste nye viden, men samtidig også bidrage til at udvikle evidens på området til gavn for landets øvrige jobcentre. Ligeledes er der mulighed for at sætte fokus på den menneskelige bundlinje, idet projektet sigter imod, at borgeren i langt højere grad inddrages og gives ansvar for og ejerskab til at mestre eget liv og dermed forbedre sine beskæftigelseschancer.

Med baggrund i litteraturstudier og dialog med deltagende kommuner opstiller CUBB fem mulige potentialer for at udvikle mere innovative og bedre beskæftigelsesindsatser for udsatte grupper.

De fem potentialer er følgende:

1.      At udvikle politiske/organisatoriske strategier til at håndtere hyppige politiske, organisatoriske og økonomiske forandringer

2.      At udvikle helhedsorienterede indsatser på tværs af organisatoriske enheder og fagområder

3.      At udvikle tilgange til at kvalificere mødet mellem frontlinjemedarbejdere og borgere

4.      At udvikle muligheden for reel inddragelse af (og samskabelse med) borgerne

5.      At udvikle virksomhedssamarbejdet således, at arbejdsgivers forventninger og engagement medtænkes i beskæftigelsesindsatsen

Set fra et Mariagerfjord-perspektiv er kernen i projektet mødet mellem frontmedarbejderen og borgerne, men alle fem potentialer er afgørende for at lykkes. Således vil der også være et løbende fokus på, hvordan vi organisatorisk, ledelsesmæssigt og politisk kan skabe de bedst mulige rammer for at lykkes med de udsatte målgrupper.

Konkret vurderes det, at beskæftigelseseffekten for de udsatte grupper kan højnes ved en kvalificering af en mere borgerinddragende tilgang, da borgernes motivation er en naturlig primær faktor for at nærme sig arbejdsmarked. Succesen med borgerinddragelse er betinget af, at de organisatoriske rammer er på plads, og af samme årsag vil der være et udviklende fokus på virksomhedssamarbejdet og samarbejdet på tværs af fagenhederne, ligesom det også er et fokus i den politisk vedtagne investering på området.

Med deltagelse i projektet bliver der skabt et åbent og lærende miljø i afdelingerne for de aktivitetsparate. Forskere fra Aalborg Universitet besøger afdelingerne for aktivitetsparate borgere fire gange om året af to dages varighed. Forskerne observerer praksis, herunder deltager i borgersamtaler, virksomhedsbesøg og møder i afdelingerne. Observationerne anvendes til afholdelse af fællesmøde ude i afdelingerne, hvor forskere og sagsbehandlere samarbejder i sessioner. I sessionerne holdes praksis op mod sidste nye viden på beskæftigelsesområdet, hvilket skaber en fælles platform for læring (FLIP) og innovation med henblik på at opdage nye muligheder i relation til beskæftigelsesindsatsen. Sideløbende med læring i egen organisation, håber vi at bidrage til udviklingen af viden om effektfulde metoder på beskæftigelsesområdet.

Fagenheden er startet op på projektet og forventer første besøg fra forskerne i juni 2021.

Projektet evalueres med en midtvejsstatus og slutevaluering, som bygger på registerdata med udtræk fra Jobindsats og de kommunale ledelsesinformationssystemer. Evalueringen varetages af Væksthusets Forskningscenter. Forskerne vil løbende udgive artikler, podcasts og bøger om de opdagelser, de gør sig i projektet.

Projektet er finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond samt de deltagende parter. Mariagerfjord Kommune bidrager med 250.000 kr. årligt. For de penge får vi konkret:

 • De indledende observationer og FLIP, for at afdække potentialet i organisationen
 • De løbende kvartaltsvise observationer og FLIP på både medarbejder og lederniveau
 • Deltagelse i seminarer og læring på medarbejder og lederniveau
 • Udpegning af vidensmæglere og samarbejde med forskningsprojektet
 • Undervisning/vidensdeling af de opdagelser, der skabes i CUBB til relevante medarbejdere, ledere og politikere
 • Sparring med forskerne i projektet om tilrettelæggelse og udvikling af indsatsen i Mariagerfjord Kommune

 

Der kan læses mere om CUBB-projektet på: Om CUBB - Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (aau.dk)

Professor og projektleder Dorte Caswell samt professor og projektleder Flemming Larsen deltager under behandling af punktet. 

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Udvalget ønsker fremadrettet at blive orienteret fra fagenheden om indhøstede erfaringer og eventuelle praksisændringer.

 

32.00.00-P05-1-15

25. Statistik over ankesager 2020

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om Ankestyrelsens opgørelse over antal klagesager og afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2020.

0Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2020 behandlet i alt 170 sager fra Mariagerfjord Kommune. Det fremgår i nedenstående tabel 1, hvordan afgørelserne fordeler sig på sagsområder og afgørelsestyper. De største antal sager ligger inden for Serviceloven, sygedagpenge og Lov om aktiv socialpolitik.

Tabel 1: Afgørelser fordelt efter afgørelsestype og sagsområde, 2020I 72 % af de påklagede afgørelser, er Ankestyrelsen enige i kommunens afgørelse. Det betyder samtidig, at Ankestyrelsen i 28 % af sagerne ikke er enig i kommunens afgørelse. I de 48 afgørelser, hvor Ankestyrelsen ikke er enige, hjemvises 75 % til fornyet behandling og i 25 % ændres eller ophæves afgørelsen.

Omgørelsesprocenten for Mariagerfjord Kommune sammenlignes med omgørelsesprocenten for hele landet.

Følgende forkortelser er anvendt i tabellerne:
LAB: Loven om aktiv beskæftigelsesindsats, Integrationsloven
LAS: Lov om aktiv socialpolitik
PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
SDP: Sygedagpenge
SL: Serviceloven (fx særlig støtte - børn og voksne, hjælpemidler, magtanvendelse mv.)
ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

Ankestyrelsens afgørelser opdeles i fire kategorier:
Afvisning/bortfald

Hjemvisning

Ændring/ophævelse

Stadfæstelse, jævnfør følgende:

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ændret eller ophævet kommunens afgørelse.

Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse en gang til. Det kan være fordi, Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl, som ikke umiddelbart kan rettes op i klagesagsbehandlingen. Det kan også være, at Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger, som kommunen skal tage med i en afgørelse.

Afvisning/bortfald: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent eller Ankestyrelsen ikke er den irigtige instan at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen eller klagen af anden grund bortfalder.

Omgørelsesprocent: "Hjemvisning" plus "Ændring/ophævelse" i procent.

Kilde: Ankestyrelsen 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.05.11-G01-1-21

26. Udvalgets studietur 14.-15. april 2021

Forventet sagsgang

AU

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse skal på studietur 14. og 15. april 2021. Studieturen bliver afholdt digitalt grundet de fortsatte corona-restriktioner.
Formålet med studieturen er at indhente viden og inspiration til udvalgets vision om at skabe en attraktiv uddannelsesby i Hobro.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen om program og indhold tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse ønsker med studieturen at undersøge, hvordan udvalget kan styrke Hobro som uddannelsesby. Studieturen er derfor sammensat, så udvalget får inspiration til, hvordan andre kommuner på en fornyende og visionær måde arbejder med at skabe en attraktiv uddannelsesby.

Der er planlagt dialogmøde med Herning og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som en del af studieturen får udvalget præsenteret analysen ”Hobro som attraktiv uddannelsesby” udarbejdet af Lone Kalstrup fra firmaet Pythea.

Analysen har til formål at danne grobund for at kunne identificere udviklingspotentialerne i Mariagerfjord Kommune og dermed indkredse de områder, hvor der med fordel kan sættes ind.

I forlængelse af dette ønsker udvalget ligeledes at indgå dialog med de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsråd for at blive klogere på deres viden og behov. Der er derfor indlagt møde med de pågældende parter.

Der er ligeledes arrangeret møde mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse og Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune for at få en fælles dialog om den politiske retning på unge- og uddannelsesområdet.

Ud over arbejdet med at styrke Hobro som uddannelsesby tænkes Ungestrategien og Erhvervsplaymakeren ind i dialogen med Udvalget for Børn og Familie. Dette for at skabe en tæt sammenhæng mellem de tre temaer, og fordi alle temaer er relevante i begge udvalg.

Efter den fælles dialog 15. april 2021 vil Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse behandle strategien for at styrke Hobro som uddannelsesby og Ungestrategien på udvalgsmøderne inden sommerferien 2021.

Med afsæt i ovenstående er der som bilag vedlagt et samlet program for studieturen. Her i fremgår dagsordener for de forskellige dele af studieturen.

Der er ligeledes vedlagt bilagsmateriale fra Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Nærmere indhold af og bilag til det fælles udvalgsmøde med Udvalget for Børn og Familie sendes til udvalget 8. april 2021.

På studieturen deltager fra Mariagerfjord Kommune:

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

 • Edin Hajder - Formand
 • Niels Peter Christoffersen - Næstformand
 • Danny Juul Jensen
 • Lene Nielsen
 • Casper Hedegaard
 • Søren Greve
 • Pia Adelsteen

 

Samt:

 • Torben Ladefoged - Direktør for Arbejdsmarked og Uddannelse
 • Simon Mæng - Arbejdsmarkedschef
 • Line Martens Munkholt - Centerleder - Ungecenter
 • Lisbeth Larsen - Kommunikationskonsulent

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

00.01.10-G01-4-14

27. Orienteringssager

Beslutning

Der var orientering om:

 • Genåbningsplaner for beskæftigelsesindsatsen og sprogskole-aktiviteter på den korte bane.
 • Overordnet status på campusprojektet, som efter planen vil kunne afrapporteres i maj

 

Taget til orientering.

Fraværende: Niels Peter Christoffersen (A)

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-3-20

28. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 19.25.