Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Byrådet den 8. oktober 2020 kl. 18:00 i 2. behandling af budget - Byrådssalen, Hadsund Rådhus
  

 

Åbne dagsordenspunkter

00.01.00-G01-45-17

175. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender dagsordenen. 

Beslutning

Godkendt.

 

25.05.00-S55-1-20

176. Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2021

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag fastsætte kirkeskatteprocenten for 2021 i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes til 1,15%.

Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 252:

Godkendt.

Fraværende: Jan Andersen (V) og Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år senest 15. oktober meddele Social- og Indenrigsministeriet kirkeskatteprocenten for det kommende år i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat består af landskirkeskat samt skat til alle kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune.

Kirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer efter samme regler, som opkrævning af indkomsskat.
Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

Udskrivningsgrundlaget i 2021 for Mariagerfjord Kommune er 5,883 mia. kr.

Kirkeministeriet har 10. juli 2020 udmeldt landskirkeskatten for 2021. For Mariagerfjord Kommune er beløbet til landskirkeskat 9,364 mio. kr., samt udligningstilskud på minus 2,150 mio. kr.

Ifølge lov om folkekirkens økonomi, er det Provstiudvalgene i kommunerne, der skal fastsætte det lokale skattebehov.

Provstierne i Mariagerfjord Kommune har et forslag til samlet budget i 2021 for kirkekasserne på 60,441 mio. kr. (Kirkekasserne, Provstiudvalgskasser og 5% midler).

I 2021 er der et samlet udgift vedr. kirkeskat i Mariagerfjord Kommune på i alt 67,655 mio. kr., som fordeler sig således:

Landskirkeskat9,364 mio. kr.
Udligningstilskud-2,150 mio. kr.
Kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune56,846 mio. kr.
Provstiudvalgskasser i Mariagerfjord Kommune2,420 mio. kr.
5% midler i Mariagerfjord Kommune1,175 mio. kr.
I alt67,655 mio. kr.

 

Med en kirkeskatteprocent på 1,15 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 5,883 mia. kr. vil kirkeskatteindtægten i 2021 blive 67,655 mio. kr.

Budgetudvalget for Provstierne i Mariagerfjord Kommune har arbejdet med de kirkelige budgetter med det klare formål, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,15% i 2021.

Økonomi

Økonomi forventer, at mellemregningskontoen for kirkekasserne i Mariagerfjord Kommune er 0 ved udgangen af 2020 og med ovennævnte forslag også 0 ved udgangen af 2021.

Beslutning

Godkendt.

 

00.30.10-S00-1-20

177. 2. behandling af Budget 2021-2024

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Kommunens budgetforslag skal jævnfør Styrelsesloven behandles to gange i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Budgetforslaget blev 17. september 2020 1. behandlet i Byrådet, og oversendt til 2. behandlingen. Økonomiudvalget skal indstille Budget 2021-24 til Byrådets 2. behandling.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet

 1. At Byrådet stemmer om ændringsforslag vedrørende "Livestreaming af byrådsmøder" fremsat af Pia Adelsteen.
 2. At Byrådet stemmer om ændringsforslag vedrørende "Borgerservice" fremsat af Pia Adelsteen.
 3. At Budget 2021-24 inkl. investerings- og takstoversigt godkendes.
 4. At Økonomi bemyndiges til at regulere i posterne ”Byggemodninger” og ”Byggemodninger – grundsalg” i bruttoanlægsbudgettet, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til overholdelse af anlægsrammen på landsplan.
 5. At Økonomi bemyndiges til at foretage de nødvendige tekniske korrektioner i overensstemmelse med byrådsbeslutningen om godkendelsen af budgettet.

Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 253:

Ad. 1) Økonomiudvalget indstiller ikke forslaget godkendt.

Ad. 2) Økonomiudvalget indstiller ikke forslaget godkendt.

Ad. 3) Indstilles godkendt.

Ad. 4) Indstilles godkendt.

Ad. 5) Indstilles godkendt.

Fraværende: Jan Andersen (V) og Peder Larsen (F)

Inddragelse

Budgetmateriale har været fremlagt i høring i perioden 5. august 2020 til 21. august 2020 kl. 9. Der blev afholdt borgermøde i Hadsund 18. august 2020. De indkomne høringssvar var vedlagt som bilag til Byrådets 1. behandling af budgettet.

MED-organisationen i Mariagerfjord Kommune har ligeledes haft mulighed for at afgive bemærkninger og input til budgetmaterialet, ligesom repræsentanter for Hovedudvalget har haft dialogmøde med Byrådet i forbindelse med budgettemamøde i juni.

Sagsfremstilling

Den 8. september indgik Forhandlingsudvalget forlig om Budget 2021-24. Forliget dannede grundlag for Byrådets 1. behandling af budgettet og resultatet er indarbejdet i nedenstående. Aftaletekst og bilag vedlægges alene for oplysning om, hvad der er indarbejdet i nedenstående budgetopgørelse.

21. september 2020 kl. 12 var der frist for fremsættelse af ændringsforslag fra byrådets medlemmer. Der er ved fristens udløb indkommet følgende ændringsforslag fra Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti:

 1. Livestreaming af byrådsmøder. 190.000 kr. i investering og årlig driftsudgift på ca. 120.000 kr.
 2. Åbning af borgerservice i Mariager og Arden. Borgerservice åbent 2 dage i Hobro, 1 dag i Hadsund, 1 dag i Mariager og 1 dag i Arden. Beregningen er udarbejdet ud fra, man vil tilbyde samme service i Arden og Mariager, som i Hadsund og Hobro. Etableringsudgiften vil være ca. 140.000 kr. og årlig driftsudgift på ca. 150.000 kr.
 

Evt. gennemførelse af ændringsforslag finansieres af kassen.

Budgetforliget er baseret på:

 • det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • indkomstskatten sættes ned med 0,2% til 25,9%
 • grundskyldspromillen fastholdes på 34
 • kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lignende fastholdes på 7,2
 • dækningsafgift af offentlige ejendomme fastholdes på 15,0 promille
 • forskelsværdierne/bygningernes værdi fastholdes på 8,75 promille

 

Derudover baserer budgettet sig på en beskatningsprocent på kirkeskatten på 1,15% (uændret).

Budgetaftalen indebærer et overskud på den ordinære drift på 185,279 mio. kr.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør i alt netto 120,061 mio. kr.

I budgetaftalen er der indarbejdet en låneoptagelse på 20 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i overslagsårene 2022 til 2024. Der afdrages i 2021 ca. 70 mio. kr. på kommunens gæld. Med den aktuelle låneoptagelse vil der dermed ske en afvikling af kommunens gæld i 2021 med ca. 50 mio. kr. (netto)

Budgetaftalen medfører en tilgang til kommunens kassebeholdning i 2021 på 14,063 mio. kr.

Investeringsoversigten er tilrettet med nye projekter på baggrund af budgetforliget.

Takstoversigten er ændret for børnehaver.

Taksten for børnehaver er beregnet ud fra den forudsætnng, at den nye tildelingsmodel, får virkning fra 1. januar 2021.

Der er indregnet 420.000 kr. for kommunale børnehaver (fordelt med 210.000 kr. til Havbakke og 210.000 kr. til Assens) og for private børnehaver 60.000 kr. - i alt 480.000 kr.

Takstoversigten er ligeledes korrigeret på Forsyningsområdet vedr. abonnementsordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne, hvor kategorien "øvrige branchers"s adgang til genbrugspladserne er ændret.

Begge områder med takstændringer er i takstoversigten markeret med grønt og er som følger:Beslutning

Ad. 1) Ændringsforslaget fra Pia Adelsteen (O) blev ikke godkendt.

For forslaget stemte 1: Pia Adelsteen (O)

Imod forslaget stemte 28: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jan Andersen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jens-Henrik Kirk (C), Jørgen Hammer Sørensen (O), Casper Hedegaard (B), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A), Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

Ad. 2) Ændringsforslaget fra Pia Adelsteen (O) blev ikke godkendt.

For forslaget stemte 1: Pia Adelsten (O)

Imod forslaget stemte 28: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Danny Juul Jensen (V), Niels Erik Poulsen (V), Henrik Sloth (V), Per Laursen (V), Helle Mølgaard (V), Jan Andersen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jens-Henrik Kirk (C), Jørgen Hammer Sørensen (O), Casper Hedegaard (B), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Mette Binderup (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A), Karen Østergaard (A), Svend Skifter Andersen (A), Lene Nielsen (A), Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

Ad. 3) Godkendt.

Ad. 4) Godkendt.

Ad. 5) Godkendt.

 

00.30.10-S00-1-20

178. Frigivelse af anlægsmidler 2021

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Byrådet skal i denne sag behandle ansøgning om frigivelse af anlægsmidler 2021 (rådighedsbeløb) i forbindelse med vedtagelse af Budget 2021-24.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At anlægsbevillingerne frigives.

Økonomiudvalget, 30. september 2020, pkt. 254:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jan Andersen (V) og Peder Larsen (F)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget, at anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Kun projekter af mere politisk interesse skal fortsat søges frigivet løbende.

Anlægsbevillinger kan være et- eller flerårige. For at udnytte en anlægsbevilling er det en forudsætning, der er afsat rådighedsbeløb i budgettet. For de anlægsbevillinger, som ønskes frigivet i denne sag, er der afsat tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2021.

Følgende anlægsbevillinger søges hermed frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024:

Beløbene er angivet i 1.000 kr. 

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-46-17

179. Spørgetid

Sagsfremstilling

I forbindelse med ordinære byrådsmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor et max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgsmålene rettes til Borgmesteren til eventuel videregivelse til de enkelte udvalgsformænd.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.01.00-G01-47-17

180. Orientering fra Borgmesteren

 

00.22.00-P35-4-19

181. Underskriftsark