Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 3. august 2020 kl. 16:00 i Specialenheden, Sverigesvej 3, Hadsund
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-3-17

53. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 

29.30.00-P17-3-20

54. Høring af praksisplan for almen praksis

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY.

Anledning

I henhold til Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Planen er nu sendt i høring, og Byrådet bedes afgive høringssvar til planen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At der afgives høringssvar til praksisplan for almen praksis.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanen skal medvirke til at sikre et fortsat velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis, så vi i fællesskab kan håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor i den kommende planperiode. Alt med det formål at skabe det bedste sundhedstilbud for borgeren. Almen praksis skal således fungere som et attraktivt og tilgængeligt sundhedstilbud i lokalmiljøet og udgøre hjørnestenen i det danske sundhedsvæsen.

Det er således Praksisplanudvalgets ønske, at praksisplanen skal være en politisk plan med klare målsætninger, der understøtter almen praksis som en del af det samlede sundhedsvæsen.

Den fælles vision for både Sundhedsaftalen og praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen fokus på samme målgrupper som sundhedsaftalen:

  • Børn og unge med særlige udfordringer
  • Borgere med psykisk sygdom
  • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

 

Praksisplanens indeholder 5 pejlemærker med underliggende målsætninger:

  • Pejlemærke 1: Styrke nære relationer

Første pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi styrker nære relationer mellem samarbejdspartnere samt styrker almen praksis’ rolle som tovholder for patienten.

  • Pejlemærke 2: Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov

Andet pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov.

  • Pejlemærke 3: Udvikle og fastholde den faglige kvalitet

Tredje pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi vil udvikle og fastholde den faglige kvalitet i almen praksis.

  • Pejlemærke 4: Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis

Fjerde pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi vil sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren.

  • Pejlemærke 5: Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen

Femte pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi proaktivt vil styrke samarbejdet om lægedækningen.

Praksisplan for almen praksis sendes i høring i perioden i perioden 19. maj til 8. september 2020. Praksisplan for almen praksis forventes endeligt politisk godkendt i 2021.

Høringssvar:

Administrationen foreslår, at det skrives ind i høringssvaret, at der i forhold til pejlemærke 4 ønskes en direkte kontakt mellem kommunens sundhedsfaglige personale og almen praksis.

Beslutning

Der udarbejdes formelt høringssvar, som fremsendes til udvalget inden videre behandling i ØK og BY. Der tilføjes til ovenstående, at man bør gøre brug af erfaringer fra corona-perioden, herunder brug af video og billeder i forbindelse med dialog med almen praksis.

 

29.30.00-P17-2-20

55. Praksisplan for fysioterapi i Nordjylland

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Region Nordjylland og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i løbet af 2019/2020 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen er nu sendt i høring, og udvalget bedes afgive høringssvar til planen. Det forventes, at planen fremsendes til endelig godkendelse i fjerde kvartal 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At der udarbejdes høringssvar til Praksisplan for fysioterapi 2020-2023.

Sagsfremstilling

Regionen og kommunerne i regionen har i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i løbet af 2019/2020 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.

I henhold til Overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi udarbejder regionen og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold, og omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Praksisplanen for fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Hensigten med praksisplanen er således at sikre og skabe rammerne for en fortsat udvikling af sektoren til gavn for såvel regionens borgere som dens ydere.

Praksisplanen udarbejdes på grundlag af en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

De nordjyske kommuner har ved udarbejdelsen af planen været repræsenteret ved Det fælleskommunale Sundhedssekretariat. Herudover har det kommunale Netværk om vederlagsfri fysioterapi med repræsentanter fra alle 11 kommuner været involveret i udarbejdelsen af praksisplanen.

Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området, herunder særligt det daglige samarbejde på fx plejecentre. Der har også været fokus på det vederlagsfrie område i forhold til opfølgning på økonomiloftet i den nyeste overenskomst. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i vores region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse.  

Tidsplan

Udkast til Praksisplanen har den 5. februar 2020 været forelagt Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i Nordjylland, hvor den er blevet behandlet og godkendt til høring.  

Høringsperioden løber fra 14. maj til 31. august 2020, men med ønske om at modtage kommunale høringssvar senest 12. august med henblik på politisk behandling i KKR 4. september.

Efter høringsfasen vil indkomne høringssvar blive fremlagt for KKR og efterfølgende Samarbejdsudvalg for Fysioterapi og det forventes, at udvalget godkender den endelige Praksisplan d. 24. september 2020.

Herefter skal Praksisplanen behandles politisk i KKR, samt endeligt godkendes i Regionsrådet samt de enkelte nordjyske kommunalbestyrelser i løbet af 4. kvartal 2020.

Udkast til høringssvar

Der er i klyngesamarbejdet med Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune blevet udarbejdet et udkast til et fælles skabelon for høringssvaret. Udkast til høringssvar fra Mariagerfjord kommune er vedhæftet.

Beslutning

Godkendt.

 

29.30.00-P17-1-20

56. Praksisplan for kiropraktik

Forventet sagsgang

SO

Anledning

Ifølge Overenskomst om Kiropraktik §13 stk. 2 udarbejder regionen en praksisplan i hver valgperiode. Planen har til formål at tilrettelægge og sikre den nødvendige kiropraktorkapacitet i regionen. Planen er sendt i høring og udvalget bedes afgive høringssvar til planen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At der afgives høringssvar til praksisplan for kiropraktik.

Sagsfremstilling

Praksisplanen for kiropraktik skal være med til at understøtte, at kiropraktorerne fortsat kan tilbyde høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Endvidere skal praksisplanen understøtte, at patienterne får effektive forløb på tværs af kiropraktorpraksis,

øvrige behandlere i praksissektoren og hospitaler. Hensigten med praksisplanen for kiropraktik er således at sikre og skabe rammerne for en fortsat udvikling af sektoren til gavn for såvel regionens borgere som dens ydere.

Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om blandt andet kapacitet, placering af ydernumre, udvikling i samarbejdet med sundhedstilbud og kvalitetsudviklingen inden for rammerne i overenskomsten. Derudover forelægges en beskrivelse af eksisterende kiropraktortilbud i regionen som en del af grundlaget for praksisplanen.

Høringssvar:

Administrationen har ingen kommentarer til Praksisplan for kiropraktik.

Tidsplan:

Praksisplan for kiropraktik sendes i høring i perioden 19. marts 2020 til 31. august 2020. Sidste frist for at

afgive høringssvar er mandag den 31. august 2020 kl. 12.00.

Beslutning

Administrationen laver en opfølgning på forskel i antal patienter behandlet og antal fremsendte epikriser vedr. speciale 64. Udvalget orienteres pr. mail herom, og hvis det skønnes nødvendigt udarbejdes høringssvar med ønske om fokus på denne problemstilling.

 

00.22.00-G01-3-20

57. Politisk mødekalender 2021

Forventet sagsgang

SO/KF/AU/TM/BF, ØK, BY

Anledning

For at få kalenderfastlagt byrådsmedlemmernes mødedatoer i 2021 er der udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender udkast til politisk mødekalender for 2021.

Sagsfremstilling

Center for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet udkast til mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet for 2021. Udkast til den politiske mødekalender er vedlagt som bilag.

Sammenfald mellem normale mødedatoer, ferier og helligdage giver følgende opmærksomhedspunkter:

Februar:

På grund af vinterferien i uge 7 er Økonomiudvalgets eftermiddagsmøde allerede ugen efter Økonomiudvalgets morgenmøde tidligere på måneden. Flyttes eftermiddagsmødet til et senere tidspunkt, kan beslutningerne fra Økonomiudvalget ikke nå med på det førstkommende Byrådsmøde.

På grund af vinterferien flyttes møderne i Udvalget for Teknik og Miljø samt Børn og Familie til onsdag den 3. februar (udvalgene holder normalvis møder mandag og tirsdag). Der er ingen gengangere i de to udvalg.

April:

På grund af påskeferien er mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg flyttet en uge frem (dog stadig samme ugedag).

Mødet i Udvalget for Teknik og Miljø er flyttet til onsdag i stedet for mandag. Dette er forslået for at holde påskeugen fri for møder, da der ofte er flere, der ønsker længere sammenhængende ferie i denne uge.

August:

Normalvis starter møderne først op i uge 32 efter sommerferien. Det betyder, at der er en uge mindre til at afholde udvalgenes august-møder. Konsekvensen af dette er, at opmærksomhedspunkterne fra februar måned gentager sig i august.

December:

Byrådsmødet er foreslået til onsdag den 22. december. Vurderingen er, at flere ønsker at holde fri lillejuleaften.

Beslutning

Godkendt.

 

29.00.00-G01-8-15

58. Beskrivelse af forprojekt for sundhedshus ved sygehuset i Hobro

Forventet sagsgang

SO, ØK

Anledning

En arbejdsgruppe på tværs af Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland har udarbejdet en beskrivelse af et forprojekt til etablering af sundhedshus på sygehusmatriklen i Hobro. Beskrivelsen er godkendt af direktionen 15. juni og fremlægges til politisk godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg samt Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget:

1. At beskrivelsen af forprojektet for et sundhedshus på sygehusmatriklen i Hobro godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har gennem flere år haft et ønske om at etablere et tværsektorielt sundhedscenter i Hobro med deltagelse af regionale og kommunale sundhedstilbud samt tilbud fra den primære sektor for at udnytte synergien mellem de tre sektorer. Der er igangsat en indledende undersøgelse af det kommunale lokalebehov i forbindelse med et sundhedshus, men der har ikke været etableret et samarbejde med regionen om konkete idéer.

I forbindelse med at Region Nordjylland har haft et lokaleoverskud på Hobro Sygehus samtidig med, at en del af de kommunale sundhedstilbud står for at skulle finde alternative lokaler, blev der i foråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra kommunen og regionen. Arbejdsgruppens opgave var i første omgang at vurdere de umiddelbare muligheder for at etablere et tværsektorielt sundhedscenter i de ledige lokaler på Hobro Sygehus.

Efter at have afklaret, at der ikke var tilstrækkeligt med lokaler på sygehuset til at huse de sundhedstilbud, kommunen har behov for, har arbejdsgruppen istedet arbejdet videre med tankerne om at bygge et sundhedshus på sygehusmatriklen, da der både fra regionens og kommunens side er interesse for at etablere et fælles sundhedshus. Arbejdsgruppen har derfor udarbejdet et forslag til en beskrivelse af, hvilke opgaver, der skal løses, for at frembringe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om etablering af et tværsektorielt sundhedshus. Forslaget til beskrivelse er vedlagt som bilag.

I beskrivelsen er identificeret tre trin i processen:

TRIN 1: Beskrivelse af forprojekt (sommer 2020 - politisk godkendelse af beskrivelsen i henholdsvis region og kommune i august 2020)
Udarbejdelse af forprojekt sker for at afdække de konkrete rammer, muligheder og behov, hvor region og kommune hver for sig godkender og nedsætter en fælles styregruppe for projektet, såfremt det bliver godkendt begge steder. Kommune og region sørger hver for sig for, at der tilvejebringes budgetmidler i 2021 til ekstern bistand beskrevet under Trin 3.

TRIN 2: Udarbejdelse af forprojekt (efterår 2020 - politisk behandling af forprojektet i henholdsvis region og kommune i januar 2021)
Den nedsatte styregruppe udarbejder et konkret forslag til projektbeskrivelse for etablering af Sundhedshus Hobro til politisk beslutning.
Styregruppens forslag fremlægges til politisk behandling i de to organisationer.

TRIN 3: Udarbejdelse af projektskitse for byggeprojektet (forår 2021)
Trin 3 i processen er en bearbejdelse af styregruppens forprojekt til en konkret projektskitse for Sundhedshus Hobro til brug for udbud. Til dette kan det være nødvendigt at indhente ekstern bistand i form af konsulentstøtte og arkitektarbejde til skitse i det omfang, at kommune og region ikke har mulighed for at stille egne medarbejderressourcer til rådighed for projektet.

Forprojektet skal ledes af en styregruppe med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra region og kommune med økonomiske, bygningsmæssige og sundhedsmæssige kompetencer. I Mariagerfjord Kommune udgøres styregruppen af Kim Jakobsen, økonomidirektør, Michael Tidemand, chef for Sundhed og Ældre, Trine Juul Søndergaard, leder af Ejendomscentret og Rikke Hylleberg Clausen (sekretær for styregruppen). Fra 1. oktober, når den nye velfærdsdirektør er tiltrådt, indtræder vedkommende i styregruppen.

Beskrivelsen af forprojektet blev godkendt i direktionen 15. juni 2020.

Økonomi

Selve forprojektet udarbejdes ved hjælp af interne ressourcer i Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland.

I forbindelse med budgetprocessen for Budget 2021-24 søges der i Mariagerfjord Kommune om 500.000 kr. til udarbejdelse af projektskitser til brug for et udbud, hvis det politisk besluttes i januar 2021, at projektet skal gennemføres. Region Nordjylland søger et tilsvarende beløb.

Beslutning

Godkendes. Udvalget påpeger dog, at der fokuseres på sundhedsforbyggelse, at interesserede aktører er med fra starten af processen og at der mangler perspektiver ift. handicap og psykiatrien.

 

00.01.00-P35-6-20

59. Udmøntning af rammebesparelse på udvalgsniveau Sundhed og Omsorg budget 2020

Forventet sagsgang

SO

Anledning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23 blev det besluttet at der skulle udmøntes en besparelse på 500.000 kr. på udvalgsniveau for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg

  1. at orientering om udmøntning om rammebesparelse på udvalgsniveau for Sundhed og Omsorg Budget 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-23 blev det besluttet at der skulle udmøntes en besparelse på 500.000 kr. på udvalgsniveau for Sundhed og Omsorg.

Besparelsen er fordelt med hhv. 250.000 kr. på Sundhed og Ældre, og 250.000 kr. på Handicap.

Besparelsen på sundheds- og ældreområdet er for 2020 udmøntet via nye tekniske løsninger, f.eks. skærmløsninger, og dels effektivisering generelt på hjemmeplejeområdet hvor omkostningerne samlet set er faldet, hvilket også fremgår af økonomivurderingen pr. 31. marts 2020.

På handicapområdet, er besparelsen i 2020 udmøntet igennem revurdering af BPA-ordninger.

For 2021 og fremefter forventes besparelsen udmøntet via effektiviseringer på baggrund af et øget samarbejde omkring de ca. 50 borgere der er i snitfladen mellem handicapområdet og sundheds- og ældreområdet. 

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-G01-131-19

60. Orientering

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

1. Deltagelse i møde med Region Nordjylland ift. visions- og profilarbejde for hospitalerne d. 28. september 2020

2. Gennemgang af eksempler på afgørelse på handicapområdet

3. Årsrulleplan Udvalget for Sundhed og Omsorg

4. Status på plejeboligområdet Mariagerfjord Kommune

5. Anvendelse af midler fra regeringens sommerpakke

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-131-19

61. Eventuelt

Beslutning

Intet.

 

00.22.00-P35-8-19

62. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 18.55.

 

Lukkede dagsordenspunkter