Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 8. juni 2021 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

58. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BF

Beslutning

Godkendt.

 

00.00.00-P20-12-20

59. Orientering om status på analyse af det specialiserede område 0 - 18 år

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Sidst i januar 2021 blev der igangsat en proces med det formål, at undersøge hvordan ressourcerne inden for det specialiserede område udnyttes bedst muligt. Der skal udarbejdes en analyse af det specialiserede område 0-18 år, for at se det i et helhedsperspektiv. I den forbindelse er der indgået et samarbejde med de to konsulentvirksomheder BDO og Clavis Erhvervspsykologi om at understøtte denne proces.

Analysen er igangsat ud fra et politisk ønske om at undersøge PPR-området nærmere i forbindelse med budget 2020. Direktionen har besluttet, at analysen skal ses i større perspektiv og omfatter derfor hele det specialiserede område set i et 0-18 års perspektiv.

På udvalgsmødet vil de foreløbige fund og indsigter fra analysen blive præsenteret sammen med en kort status på, hvor langt vi er i analyseprocessen. Derfor deltager de to eksterne konsulenter, Rikke Majdahl Bøljesen fra BDO og Lene Ravn fra Clavis Erhvervspsykologi, som Mariagerfjord Kommune har indgået samarbejde med om analyseopgaven.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orientering om status på analysen af det specialiserede området 0-18 år tages til efterretning.

Inddragelse

Ved analysens opstart orienterede direktør for Velfærd de to fagområder, Familie og Handicap og Dagtilbud og Skole om analysen af det specialiserede område 0-18 år og dens fokus.

Der blev ved analysens opstart nedsat en referenegruppe med repræsentation af både ledere og medarbejdere fra det specialiserede og almene område for at sikre bred inddragelse af fagprofessionelle til at understøtte og kvalificere resultaterne undervejs i processen. Referencegruppen har været inddraget både ved processens opstart og senest på et mindvejsmøde 18. maj 2021. Her blev de orienteret om de foreløbige fund og indsigter i analysen ud fra styrker, svagheder og udviklingsmuligheder inden for hver af de fire analysetemaer. På baggrund heraf kom referencegruppens deltagere med deres input og perspektiv på, hvad det er vigtigt at fokusere på i den videre proces.

På et fælles møde mellem Fag MED Dagtilbud og Skole og Fag MED Familie og Handicap 17. maj 2021 blev de to Fag MED orienteret om status på processen og overgangen til og formålet med fase to.

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune er der en klar målsætning om, at så mange børn som overhovedet muligt skal lære, trives og udvikle sig i de læringsmiljøer og børnefællesskaber, som almenområdet kan tilbyde. Og mange elementer i inklusionsindsatsen lykkes allerede rigtig godt i dag. Med det fokus er der i kommunen gennem de senere år arbejdet med en række tiltag i forhold til blandt andet organisering af de støttefunktioner, der sammen med almenområdets fagprofessionelle er nøglen til at skabe høj kvalitet og inkluderende børnefællesskaber og læringsmiljøer på 0-18 års området.

Mariagerfjord Kommune har, modsat en lang række andre kommuner, ikke oplevet det stigende pres på det specialiserede skole- og dagtilbudsområde, der ellers er en af tidens udbredte tendenser. Med analysen er der et ønske om at rette en nysgerrighed mod årsager hertil samt at afsøge, hvordan vi sikrer, at de gode resultater fastholdes, samtidig med at specialområdet også i fremtiden vil være i faglig og økonomisk balance.

Analysen har dermed til formål at udgøre et servicetjek af styrker, eventuelle svagheder og udviklingsmuligheder i den nuværende organisering af det specialiserede område på tværs af 0-18 års området.

Analysen tager udgangspunkt i fire analysetemaer:

 1. Tilbudsvifte (udbud og organisering) af specialtilbud både i dag og i et fremtidigt perspektiv
 2. Organisering af støttefunktioner, herunder fælles forståelse af roller, opgaver og ansvar – med et særligt fokus på PPRs rolle, indhold og omfang
 3. Eventuelle kompetenceudviklingsbehov i både almenområdet samt i regi af støttefunktionerne, herunder PPR
 4. Almenområdets parathed til at varetage inklusionsopgaven – fagligt, pædagogisk og økonomisk
 

Status på processen

Den første fase i analysearbejdet har fokuseret på at kortlægge det specialiserede område, så der skabes et fælles billede af, hvordan det specialiserede område 0-18 år i dag fungerer og spiller sammen. Formålet hermed har været at skabe et overblik over organisering, procedurer, arbejdsgange, ydelseskataloger, funktion- og opgavebeskrivelser mv. for på den måde at blive bevidst om, hvad der fungerer godt, hvor der er brug for at justere og hvor der er potentialer for at udvikle endnu bedre løsninger til de behov, vi dels oplever nu og dels ser ind i for de kommende år.

Der er i første fase indsamlet en stor mængde viden og data. Det er sket ved at dykke ned i vores definerede grundlag for området i form af politikker, strategier, procedurer og data om økonomi for både dagtilbud, skoler og specialtilbud. Derudover er et stort antal ledere og medarbejdere fra både det specialiserede og almenområdet samt fra PPR og de øvrige støttefunktioner inddraget gennem 11 gruppeinterviews og 4 workshops.

Formålet med interview og workshop i første fase har været at lade organisationen komme til orde og fortælle om, hvad de helt ude decentralt – på leder- såvel som medarbejderniveau – oplever som styrker, svagheder og udviklingsmuligheder. Interviews og workshops har fokuseret på at kortlægge den oplevede kvalitet af organiseringen, kompetencer, støttefunktioner mv. hos de centrale fagprofessionelle og ledere på det specialiserede område. Perspektiverne fra de fagprofessionelle og lederne er med til at give et reelt og retvisende billede af styrker og udfordringer på området ud fra deres konkrete erfaringer med samarbejdet i praksis indenfor området. Kortlægningen giver således et fælles billede af, hvor vi står i dag – dels i forhold til den nuværende organisering og dels i forhold til den oplevede kvalitet i opgaveløsningen og samarbejdet om inklusionsopgaven inden for den nuværende organisering.

Dette fælles billede bruges som afsæt ind i anden fase af analysen, som indledes med fire workshops sidst i maj og først i juni – én for hver af de fire temaer i analysen. Formålet med workshops i denne fase er, at genere idéer til hvordan ønsker til og retning for det specialiserede område, kan realiseres i praksis. Det gøres med hjælp fra ledere og fagprofessionelle medarbejdere fra almen- og det specialiserede område samt fra PPR og de øvrige støttefunktioner, som igen inviteres med i processen.  

Input fra de fire workshops i fase to samles i en række anbefalinger, som præsenteres for styregruppen og efterfølgende for referencegruppen med henblik på en kvalificering heraf, inden den endelige afrapportering og overlevering af analysen til styregruppen finder sted sidst i juni 2021.

På udvalgsmødet deltager de to eksterne konsulenter, Rikke Majdahl Bøljesen fra BDO og Lene Ravn fra Clavis Erhvervspsykologi. De fremlægger de foreløbige fund og indsigter fra analysen indtil nu og giver en kort status på, hvor langt vi er i analyseprocessen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

28.00.00-A00-4-21

60. Kapacitetsovervejelser i forbindelse med etablering af vuggestue i Børnehuset Myretuen

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I forbindelse budgettet for 2018 blev det besluttet, at Børnehaven Myretuen skal udvides med 12 vuggestuepladser, hvilket kræver, at der opføres en tilbygning til Myretuen. Udvalget for Børn og Familie har bedt administrationen undersøge, hvorvidt der kan laves yderligere udvidelse med henblik på at øge antallet af børnehavepladser og om der er grundlag/behov for dette.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:
1. At ønsket til den fremtidige kapacitet i Myretuen i Trekløverdistriktet drøftes.

2. At de afsatte anlægsmidler på 4,3 mio. kr. til etableringen af en vuggestuegruppe i Myretuen frigives.

Sagsfremstilling

En del af budgettet for 2018 var en politisk beslutning om, at der skal etableres en vuggestuegruppe med 12 pladser i Børnehaven Myretuen i Valsgård. Det vil betyde, at Myretuen fremadrettet vil være en integreret institution. Etableringen af en vuggestuegruppe kræver, at der opføres en tilbygning til Myretuen. Der er samlet afsat 4,358 mio. kr. på anlægsbudgettet til formålet.

Ejendomscenteret har tidligere gennemført en undersøgelse af Myretuens matrikel med henblik på at identificere mulighederne for at opføre en tilbygning. Denne undersøgelse viste, at der er flere mulige placinger på matriklen, som kan anvendes til at opføre en tilbygning. Derfor vil det være muligt påbegynde den proces, som ligger forud for selve bygningsfasen, herunder projektering og udbud.

Overvejelser i forhold til udvidelse af antallet af børnehavepladser i Myretuen

Udvalget for Børn og Familie tilkendegav på udvalgsmødet 13. april 2021, at der ønskes en undersøgelse af om antallet af børnehavepladser i Myretuen kan udvides og om der er et behov for dette.

Som nævnt, så er der tidligere foretaget undersøgelser af Myretuens matrikel, som viser, at der er flere mulige byggefelter. Det betyder, at det vil være muligt at opføre endnu en tilbygning, så antallet af børnehavepladser kan udvides. Der er dog ikke afsat midler til dette i budgettet. En sådan tilbygning vil altså kræve, at der i et kommende budget prioriteres anlægsmidler hertil. Såfremt der er et ønske om også at udvide kapaciteten i Myretuen med børnehavepladser, vil det have en betydning for det samlede anlægprojekt. Det vil således være administrationens anbefaling, at spørgsmålet om anlægsprojektets samlede størrelse afklares før processen påbegyndes.

Administrationen har på baggrund af udvalgets ønske undersøgt grundlaget og behovet for en potentiel udvidelse af børnehavekapaciteten i Myretuen. Der er taget udgangspunkt i samme analysemodel, som tidligere er anvendt i forbindelse med kapacitetsanalysen for Hobro Nord og Syd distrikterne.

Trekløverdistriktet 

Trekløverdistriktet består foruden af Myretuen i Valsgård også af Naturbørnehaven Wiegaarden, som ligger i det nordøstlige Hobro. Udover de to kommunale daginstitutioner, er der i distriktet også den private institution Solhverv i Vebbestrup. Derudover tilbydes distriktets børn i alderen 0-2 år pasning i den kommunale dagpleje. Det vedlagte kort viser Trekløverdistriktets størrelse, såvel som den geografiske placering i kommunen. For en stor del af familierne i distriktet, vil Myretuen i Valsgård være den nærmeste kommunale daginstitution.

Trekløverdistriktets maksimale kapacitet er i dag på 147 børnehavepladser, som fordeler sig således:

 Maks. kapacitet
Wiegaarden47
Myretuen 100


Derudover er der 45 pladser i den private institution Solhverv i Vebbestrup.

Prognose for Trekløverdistriktet
Den seneste befolkningsprognose viser, at der for nuværende ikke forventes en stigning i antallet af børn i aldersgruppen 3-5 år i Trekløverdistriktet. Befolkningsprognosen viser derimod, at der forventes en mindre tilbagegang i forhold til tidligere år. Den specifikke tilbagegang i forhold til 2020 skyldes, at der i 2015 blev født forholdsvis flere børn i distriktet end i de efterfølgende år. For at vurdere grundlaget for en kapacitetsudvidelse i Myretuen, vises der to prognosetal nedenfor. Den første repræsenterer hele distriktet, mens den anden viser distriktets prognose fratrukket Hobro by. Prognosen angiver antallet af børn i aldersgruppen pr. 1. januar det pågældene år og derfor kan antallet variere henover et kalenderår.

Prognose for antal 3-5 årige i distriktet

 202020212022202320242025202620272028
Hele distriktet158134130119119120122123125
          
Distrikt fratrukket Hobro by142119117106105105108108109


Ovenstående viser, at størstedelen af børnegruppen i distriktet bor udenfor Hobro. Såfremt det kun var børn fra Trekløverdistriktet, som var indmeldt i de to daginstitutioner, ville der umiddelbart være den tilstrækkelige kapacitet, særligt hvis pladserne i Solhverv medregnes. Som det tidligere er belyst, repræsenterer distrikterne den organisatoriske indeling af kommunens dagtilbud og er ikke retvisende for hvor børn går i dagtilbud. Dette følger af Dagtilbudslovens bestemmelser om, at forældres pasningsønsker ikke kan begrænses af distriktsgrænser. En opgørelse fra april 2021 viste, at der i Myretuen var syv børn fra andre distrikter. I Wiegaarden, som er et meget efterspurgt tilbud, var 35 ud af 47 børn fra andre distrikter end Trekløverdistriktet.

Pladsanvisningen udarbejder løbende en prognose for dagtilbuddene på baggrund af allerede indmeldte børn og forældrenes opskrivninger. Prognosen kan anvendes i forhold til to paramatre: hvor mange der ønsker et kommunalt pasningstilbud og hvor mange ansøgere, der har den enkelte institution som deres første prioritet.

Denne prognose viser følgende for Trekløverdistriktet på henholdsvis tidspunkterne med færrest og flest inmeldte børn

 Pladser1/8-20211/7-20221/8-20221/7-2023
Myretuen10072866279
Wiegaarden4744766686


Den store efterspørgsel på en plads i Wiegaarden gør, at ovenstående tal ikke alene er et udtryk for efterspørgslen fra familier i distriktet. Prognosen viser, at såfremt det kun er børn med Myretuen som første prioritet, der tildeles en plads i Myretuen, vil der være ledig kapacitet. Der vil dog løbende være børn hvis første prioritet ikke kan opfyldes, som derfor tilbydes en plads i Myretuen. Det kan medføre, at der vil være fuld belægning forud for 1. juli 2021. Derudover er ovenstående prognose ikke et udtryk for, at alle med Myretuen som første prioritet kan få anvist en plads i Myretuen, da den fulde kapacitet kan være opbrugt forinden.

Kapaciteten i Hobro Nord, Hobro Syd og Trekløverdistriktet
Dagtilbudsdistrikterne Hobro Nord, Hobro Syd og Trekløverdistriktet har tilsammen ti daginstitutioner, hvoraf syv ligger enten i eller tæt forbindelse til Hobro. Det vedhæftetede kortmateriale viser daginstitutionernes placering i forhold til hinanden. Den tætte fysiske placering gør, at der særligt mellem disse tre distrikter er en del børn, som er indmeldt i en daginstitution i et andet distrikt, end hvor de bor. Derfor vil en kapacitetsudvidelse i enkelte daginstitutioner kunne medføre, at antallet af pladser skal reduceres i andre børnehuse, såfremt børnetallet ikke stiger tilsvarende.

På udvalgsmøde i Udvalget for Børn og Familie 12. januar 2021 behandlede udvalget en analyse, som omhandlede pasningskapaciteten for Hobro Nord og Hobro Syd distrikterne. Denne analyse viste, at der er den tilstrækkelige kapacitet på 3-5 års området i de to distrikter. Der er allerede gennemført og planlagt kapacitetsudvidelser i de tre distrikter, hvor den nye institution på Solvej vil tilføre flere pladser i Hobro Nord. Derudover er antallet af pladser i den private institution Solhverv blevet udvidet med fem pladser i begyndelsen af året.

Pladsanvisningens prognose viser, at der i de tre distrikter tilsammen er tilstrækkelig kapacitet til, at der kan tilbydes en børnehaveplads til alle opskrevne børn på tværs af de tre distrikter. Det gælder særligt, når den nye institution på Solvej er klar til at blive taget i brug, da denne udvider børnehavekapaciteten med 30 pladser.

Det skal bemærkes, at den integrerede institution på Solvej og etableringen af vuggestuepladser i Myretuen kan bidrage til et ændret mønster for søgningen til og prioriteringen af dagtilbuddene. Der er generelt en stor søgning til de integrerede institutioner, hvilket også kan blive tilfældet for de to institutioner. Det er endnu uvist, om Solvej vil ændre på efterspørgslen til en plads i Wiegaarden fra familierne i Hobro Nord distriktet.

Som ovenstående illustrerer, er det administrationens vurdering, at kapaciteten på tværs af Hobro Nord, Hobro Syd og Trækløverdistriktet med de allerede besluttede udviddelser er tilstrækkelig til det forventede pasningsbehov. Om der ønskes en udvidelse af kapaciteten i udvalgte distrikter - med henblik på i endnu højere grad end det i dag er tilfældet at efterkomme specifikke pasningsønsker - er et spørgsmål om politisk serviceniveau.

Økonomi

Der er samlet afsat 4,358 mio. kr. til etableringen af en vuggestuegruppe i Valsgård.

Der er ikke afsat midler til yderligere kapacitetsudvidelser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker i forbindelse med budget 2022, at fremsætte ønske om et samlet projekt for Myretuen hvori der også indgår en udvidelse af børnehaven, svarende til én børnehavegruppe. Udvalget ønsker, at projektet omkring etablering af vuggestue afventer afklaring af muligheden i forhold til at udvide børnehavekapaciteten.

 

28.03.04-P19-1-21

61. Solhverv Privatskole og børnehave, Ansøgning om udvidelse af normering

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ansøgning fra Solhverv Privatskole og Børnehave med ønske om at øge normeringen i deres børnehave.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At udvalget godkender ansøgning om at øge normeringen i børnehaven fra 45 til 50 børn.

Sagsfremstilling

Solhverv Privatskole og Børnehave har fremsendt ansøgning om en opnormering af børnetallet fra 45 til 50 børnehavebørn over hele året.

Solhverv Privatskole og børnehave råder, udover lokalerne på Ndr. Truevej 8 i Vebbestrup, over lokalerne i Planeten, Ndr. Truevej 10 i Vebbestrup. Planeten er godkendt som selvstændigt område til førskolegruppe, der har førskolebrobygning fra 1. april til 31. juli hvert år med op til yderligere 28 børn. 

Ifølge BBR-oplysninger opfylder Solhverv Privatskole og Børnehave forsat de gældende arealkrav om 2 m2 pr. børnehavebarn, ved opnormering til 50 børn.  

Da bygningerne opfylder de formelle krav, anbefaler administrationen en godkendelse af en fremtidig opnormering fra 45 til 50 børn, så den gælder hele året.

Økonomi

I forbindelse med en opnormering fra 45 til 50 børn, vil der forekomme en årlig merudgift på 117.575 kr. Merudgiften finansieres inden for dagtilbudsområdet.

Den økonomiske beregning for årlig merudgift er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

28.18.04-A00-1-21

62. Tilskud til deltidspladser i private pasningsordninger

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune skal yde tilskud til forældre, som vælger en privat pasningsordning fremfor et kommunalt pasningstilbud til deres børn. Dette tilskud tilpasses efter den enkelte pasningsaftale og tilskuddets størrelse er afhængig af omfanget af pasningsaftalen. Fremadrettet vil tilskuddet blive udbetalt efter, om der er tale om en deltidsplads eller fuldstidsplads, hvilket defineres på baggrund af nogle fastsatte timeintervaller.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:
1. At tilskuddet til deltidspladser i private pasningsordninger indføres i overensstemmelse med model 1.

Sagsfremstilling

De private pasningsordninger er selvstændige erhvervsdrivende, som tilbyder børnepasning. Den private pasningsordning fastsætter selv prisen på pasningstilbuddet, hvilke børn de ønsker at passe i deres pasningstilbud, samt åbningstider i den private pasningsordning. Ligeledes fastsætter den private pasningsordning selv opsigelsesvarsel i pasningsaftalen med barnets forældre.

Kommunen skal godkende de private pasningsordninger. I Mariagerfjord Kommune er de private pasningsordninger godkendte som fuldtidstilbud, hvilket betyder, at de kan tilbyde en åbningstid på op til 48 timer. Den private pasningsordning har dog mulighed for at tilbyde deltidsplads. Det er op til den enkelte pasningsordning, om de tilbyder mulighed for deltidsplads.

Overordnet kan de private børnepassere enten være:

 1. Selvstændige erhvervsdrivende, når de passer et eller flere børn i eget hjem.
 2. Privat ansat, når forældrene er arbejdsgiver for børnepasseren og indgår en aftale om pasning i forældrenes hjem.
 3. Privat ansat, når flere forældre går sammen og ansætter en privat børnepasser til at passe børnene i et af forældrenes hjem.

Mariagerfjord Kommune skal give forældre med børn i alderen fra 24 uger og frem til skolestart mulighed for at modtage et økonomisk tilskud til pasning i godkendte private pasningsordninger, som et alternativ til en plads i et kommunalt dagtilbud. For at kunne modtage det økonomiske tilskud, skal der udarbejdes en pasningsaftale mellem den private pasningsordning og forældrene om pasning. Pasningsaftalen skal blandt andet angive, om der er tale om en fuldtids- eller deltidsplads. Den endelige pasningsaftale skal godkendes af Mariagerfjord Kommune forud for udbetaling af tilskud til privat pasning.

I Mariagerfjord Kommune er den nuværende praksis, at alle pasningsaftaler som udgangspunkt er blevet vurderet som fuldtidsaftaler og herefter er tilskuddet blevet gradueret efter det konkrete timetal i pasningsaftalen. Det er blevet præciseret af Børne- og Undervisningsministeriet, at der fremadrettet skal skelnes mellem deltids- og fuldtidspladser i fastsatte intervaller, hvorfor der ikke kan gradueres efter det helt konkrete timetal i pasningsaftalen.

Derfor skal der fastsættes intervaller for timetallet, som er bestemmende for, hvad der fremadrettet defineres som deltids- eller fuldtidspladser. Det vil betyde, at der fremadrettet vil være en fast takst for tilskuddet for hver af de fastsatte intervaller.

Der er nedenfor angivet to modeller for intervalinddelingen. De to modeller er inddelt i henholdvis tre og fire intervaller, hvor tilskuddets størrelse er beregnet med udgangspunkt i det højeste timetal for hvert interval.

Model 1

 0-2 år3 år- Skolestart
40-48 timer5.542 kr. 3.741 kr.
30-39 timer4.503 kr. 3.040 kr.
under 30 timer3.464 kr.2.338 kr.

 

Model 2

 0-2 år3 år - Skolestart
 42-48 timer 5.542 kr. 3.741 kr.  
 36-41 timer 4.734 kr. 3.196 kr.
 31-35 timer 4.041 kr.2.728 kr. 
 Under 30 timer 3.465 kr. 2.338 kr.  

 

Økonomi

Tilskuddet til privat pasning skal udgøre minimum 75 % af nettoudgiften til den billigste kommunale dagtilbudsplads i samme aldersgruppe. Tilskuddet kan dog højest udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgift til pasningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

28.03.04-P19-2-21

63. Hvilsom Friskole og Fribørnehave ønsker etablering af vuggestue

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ansøgning fra Hvilsom Friskole og Fribørnehave om at etablere en vuggestue.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At udvalget godkender ansøgning fra Hvilsom Friskole og Fribørnehave om at etablere en vuggestue.

Sagsfremstilling

Hvilsom Friskole og Fribørnehave har fremsendt ansøgning om at etablere en vuggestue. Det er ønsket, at vuggestuen skal rumme otte børn og åbne fra 1. september 2021.

Da bygningerne opfylder de formelle krav, anbefaler administrationen en godkendelse af etablering af vuggestue. Baggrunden herfor er blandet andet, at Hvilsom Friskole og Fribørnehave har drevet børnehave siden 2013, hvilket bygningerne er godkendt til. Rammerne for en kommende vuggestue er bygget og gjort klar til at børnehaven også kan rumme otte vuggestuebørn i den særskilte ombyggede afdeling.

Hvilsom Friskole og Fribørnehave har afsat penge til tiltag på legeplads, isolering af krybberum samt indkøb af møbler, legetøj og lignende. Dette arbejde sættes i gang ved tilladelse til etablering af vuggestuen.

Økonomi

I forbindelse med oprettelse af otte vuggestue pladser, vil der forekomme en årlig merudgift på 173.090 kr. Merudgiften i år 2021 for fire måneder udgør 57.697 kr. Merudgiften finansieres inden for dagtilbudsområdet.

Beregningen for årlig merudgift er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Godkendt.

 

17.02.00-G01-2-21

64. Konvertering af den understøttende undervisning til 2-lærerordning eller andre aktiviteter med et tilsvarende personaleforbrug

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Der orienteres om skolernes ansøgninger til konvertering af den understøttende undervisning til 2-lærerordning eller andre aktiviteter, som udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til udvalget for Børn og Familie:

1. At orienteringen vedrørende skolernes ansøgninger til konvertering af den understøttende undervisning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skolerne har mulighed for at ansøge om, at konvertere den understøttende undervisning til 2-lærerordning jf. Folkeskolelovens §16b eller konvertering af den understøttende undervisning til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen jf. Folkeskolelovens §16d.

Med hensyn til muligheden for afkortning af skoleugens længde efter Folkeskolelovens §16b er denne målrettet indskolingen, specialskoler og specialklasser, mens §16d sætter rammen for afkortning på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og i udskolingen (7.-9. klasse).  

Der kan gives dispensation for et år ad gangen.

Følgende skoler har ansøgt dispensation for skoleåret 2021-2022:

 • Astrup Skole
 • Assens Skole samt afdeling Kridthuset
 • Mariager Skole
 • Hadsund Skole
 • Havbakkeskolen
 • Rosendalskolen samt afdeling ADHD
 • Bymarkskolen
 • Arden Skole samt afdeling for K-klasserne
 • Valsgård Skole

 

Alle ansøgninger er imødekommet.

Som et led i håndteringen af COVID-19 har skolerne undervist efter nødbekendtgørelsen i det meste af skoleåret 2020-2021 og en stor del af tiden har været online undervisnng. På den baggrund har det ikke været muligt for skolerne at foretage en retvisende evaluering af erfaringerne med konverteringen af den understøttende undervisning i skoleåret 2020-2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.00.00-G01-2-19

65. Opsamling på læringsdialoger på skoleområdet

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Der har på skoleområdet været afholdt læringsdialoger med udgangspunkt i kvalitetsrapporten. Udvalget præsenteres herfor.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orientering om opsamling på læringsdialoger på skoleområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Læringsdialogerne blev i efteråret afholdt på fem skoler med deltagelse af skolernes ledelsesteam, repræsentant fra skolebestyrelsen samt ledere fra makkerskoler og dagtilbud. På disse møder var udgangspunktet en læringsdialog med baggrund i kvalitetsrapporten 2018/2019.

På grund af COVID-19 blev de resterende møder udsat af flere omgange for til sidst at blive afholdt som webmøder. På webmøderne var der deltagelse af skolernes ledelse. Udgangspunktet på webmøderne var skolernes statusrapport og kvalitetsrapporten. Det blev besluttet, at det ikke var hensigtsmæssigt, at afholde læringsdialogerne i dagtilbud som webmøder, hvorfor disse blev aflyst.

Både de fysiske dialogmøder og webmøderne blev oplevet som gode dialoger, selvom det var med forskellige udgangspunkter. På baggrund af læringsdialogerne har skolerne udarbejdet to-tre fokuspunkter, som de vil arbejde med i den kommende periode.

Vedhæftet er en oversigt over de fokuspunkter, som den enkelte skole arbejder videre med på baggrund af dialogerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

28.06.04-G01-14-21

66. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud

Forventet sagsgang

BF - høring - BF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie sendte styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i dagtilbud i høring på udvalgsmødet 11. maj 2021. Forældrebestyrelserne har drøftet forslaget til revidering af styrelsesvedtægten og haft mulighed for at afgive høringssvar.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i dagtilbud godkendes.

2. At høringssvarene fra forældrebestyrelserne drøftes.

Inddragelse

Styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i dagtilbud har været i høring i forældrebestyrelserne i perioden fra 12. maj 2021- 31. maj 2021.

Sagsfremstilling

Alle forældrebestyrelserne har drøftet forslaget til revideringen af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i dagtilbud.

Hovedpointer fra forældrebestyrelsernes høringssvar

 • Forældrebestyrelserne er positive over forslaget om, at der fremadrettet skal afholdes 2 årlige dialogmøderne med Udvalget for Børn og Familie.
 • Tre forældrebestyrelser bemærker, at de finder de foreslåede udemokratiske i forhold til enlige forældre.
 • Bestyrelserne ønsker præciseringer i forhold til sammensætning af bestyrelserne, afstemning af valget skal være skriftlig mm.

 

For uddybning henvises til nedenstående opsamling af høringssvarene samt bestyrelsernes høringssvar i fuld længde i vedhæftede bilag.

Hadsund Dagtilbud

Bestyrelsen Hadsund Dagtilbud har taget styrelsesvedtægtens ændringer til efterretning.

Bestyrelsen synes, det er en god ide, at der afholdes to årlige dialogmøder mellem forældrebestyrelserne og Udvalget for Børn og Familie.

Dagplejen

 • Dagplejens bestyrelse ønsker, at ændringerne i styrelsesvedtægten først træder i kraft til 2022. Da ændringer i styrelsesvedtægten primært påvirker dagplejen og næste nyvalg er primo oktober 2021.
 • Dagplejens bestyrelse ønsker, at afstemningen til valget foregår skriftligt. Skriftlig afstemning foretrækkes med mange stemmeberettigede forældre.
 • Dagplejens betyrelse ønsker, at bestyrelsesåret starter umiddelbart efter nyt valg og man i stedet angav, at perioden for valg kunne være i september og oktober.
 • Bestyrelsen er meget glade for det nye tiltag om to årlige møder mellem bestyrelserne og politikerne.
 • Dagplejens bestyrelse vil gerne slå et slag for, at man til dialogmøderne er opmærksom på, at de seks forældrerepræsentanter i dagplejen repræsenterer et stort antal forældre ca. 500 børn og at man således sammensætter deltagerkredsen i henhold til dette. Bestyrelsen ser frem til dialogen om temaer på tværs af 0-6 års området.

 

Mariager Dagtilbud

Mariager Dagtilbud skriver, at de er overordnet positivt stemt for ændringsforslagene i styrelsesvedtægten, men har en indvending til ændringen vedrørende valgreglerne, hvor det foreslås ændret til, at hver forældermyndighedsindehaver har en stemme pr. barn. Mariager Dagtilbud fremhæver, at de mener, at det medfører forskelsbehandling for børn, hvor der kun er én forælder med forældremyndighed ved, at de stilles ringere end børn med to forældremyndighedsindehavere. Mariager Dagtilbud foreslår derfor, at valgreglerne bibeholdes som de er for nuværende.

Hobro Nord

 • Bestyrelsen ved Hobro ønsker en forklaring for baggrunden til de ønskede ændringer.
 • Bestyrelsen bemærker, at de nye vedtægter virker upræcise og mangler uddybelse og præcisering i flere af punkterne.
 • Bestyrelsen glæder sig over, at der beskrives to dialogmøder med Udvalget for Børn og Familie. Bestyrelsen ønsker en præcisering af, om dialogmøderne rummer et for dagplejen og et for vuggestue/børnehave, eller om det reelt er to møder for dagtilbud samlet.
 • Bestyrelsen bemærker, at antallet af forældre skal bestå af tre til syv forældre jf. styrelsesvedtægten. Bestyrelsen ønsker, at der er mulighed for udvidelse af bestyrelsen, så der minimum er en forælder fra hver enhed/afdeling i dagtilbuddet, således at hver vuggestue, børnehave og særligt dagtilbud i dagtilbuddet er repræsenteret i bestyrelsen. For de små dagtilbuds vedkommende ser bestyrelsen, at det kan være givtigt, at kunne udvide forældrekredsen med flere forældre fra hver enhed/afdeling.
 • Bestyrelsen ønsker en præcisering af, hvem der skal være repræsenteret - dette især i forhold til vuggestuer.
 • Bestyrelsen bemærker, at de finder de nye valgregler udemokratiske og mener, at de nuværende regler hvor hvert barn har en stemme bør bibeholdes.

 

Hobro Syd

Bestyrelsen ved Hobro har følgende bemærkninger:

 • Bestyrelsen ønsker en præcisering af, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer øges, hvor længe denne periode er gældende.
 • Bestyrelsen ønsker en mere uddybende beskrivelse i vedtægterne omkring sammentælling af stemmer på tværs af dagtilbuddet i forbindelse forøgelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelsen undrer sig over, hvorfor man ønsker at ændre de nuærende valgregler.
 • Bestyrelsen finder det nye forslag om, at forældremyndighedsindehaver hver har en stemme for udemokratisk i forhold til enlige forældre. Bestyrelsen bemærker, at de foretrækker de nuværende regler.
 • Bestyrelsen ønsker en mere klar beskrivelse vedrørende sammensætning af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker, at det skal fremgå tydeligt, om der skal være en repræsentant fra hver afdeling i dagtilbuddet (vuggestue/børnehave) eller en repræsentant fra det samlede dagtilbud. Bestyrelsen ved Hobro Syd anbefaler, at der skal være en fra hver afdeling repræsenteret i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen er positiv over, at der skal afholdes to dialogmøder med det politiske udvalg.

 

Trekløveret

Dagtilbudslederen af Trekløveret har orienteret om, at bestyrelsen har drøftet forslaget til revideringen af styrelsesvedtægten. Bestyrelsen havde ikke nogen bemærkninger til ændringerne. Dagtilbudslederen orienterede om, at bestyrelsen kvitterede for, at der indskrives dialogmøder med Udvalget for Børn og Famile samt at valgreglerne præciseres.

Rold Skov

Dagtilbudslederen af Rold Skov har orienteret om, at bestyrelsen i Dagtilbud Rold Skov har taget de forslående ændringer til efterretning og synes, at ændringerne er gode. Især bliver der nævnt, at det er godt, at dagplejen og dagtilbud får samme vedtægter.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget bemyndiger samtidig Dagtilbuds- og Skolechefen til at foretage mindre justeringer af styrelsesvedtægten. Udvalget for Børn og Familie orienteres herom, såfremt der foretages justeringer. Større justeringer vil fortsat skulle vedtages af Udvalget for Børn og Familie.

 

00.01.00-G01-61-20

67. Orientering

Forventet sagsgang

BF

Sagsfremstilling

1. Status COVID-19

2. Orientering om regelsæt ift. støttet til efterskoleophold

3. Orientering om dialogmøde 2021

4. Orientering om erfaringer fra andre kommuner ift. tilskud til pasning af egne børn

5. Årsrulleplan

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-2-21

68. Eventuelt

Forventet sagsgang

BF

Beslutning

Intet.

 

00.22.00-P35-5-20

69. Underskriftsark

Forventet sagsgang

BF

Beslutning

Mødet sluttede kl. 20:20.

 

Lukkede dagsordenspunkter