Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 7. september 2020 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

173. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Forinden udvalgsmødet var udvalgets medlemmer på besigtigelsestur og virksomhedsbesøg.

Dagsorden godkendt.

 

00.30.10-S00-1-20

174. Forslag til takster 2021 for Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til budget 2021.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budget 2021-2024 skal de politiske udvalg komme med forslag til takster 2021 til Byrådets 1. behandling af budgettet 17. september 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At taksterne for 2021 bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget som det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne fra kommunale forsyningsvirksomheder og for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, takster for renovation og tømningsordninger, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 17. september 2020. Takstoversigten er udarbejdet af Økonomi.

Den endelige takstoversigt, som bliver godkendt i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2021-2024 bliver sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet primo december 2020.

Udvalget for Teknik og Miljø skal bl.a. komme med forslag til takster 2021 vedrørende renovationsområdet, tømningsordninger, havne, parkeringsfond og byggesagsbehandling.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2021. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 8. oktober 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt med den ændring, at kategorien "øvrige branchers"s adgang til genbrugspladserne ændres med samme procentuelle regulering som håndværksrelaterede branchekoder.

 

02.00.06-Ø00-1-20

175. Byggesagsgebyrer 2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2021 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2021.

2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2021. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i tallene fra 2020 kan der faktureres for ca. 22% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at ikke en større del kan faktureres, er hovedsageligt, at størstedelen af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner og bygge- og beskyttelseslinier samt landzonetilladelser). Fordelen ved, at byggesagsbehandlerne også varetager disse arbejdsopgaver, er, at sagsbehandlingen er væsentlig hurtigere og mere fleksibel, da sagen ikke skal afvente sagsbehandling i andre afdelinger.

Desuden har Udvalget for Teknik og Miljø tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de indledende, generelle drøftelser med bygherre, som der ofte er i opstartsfasen i en byggessag.

Byggesagsgebyr 2020

Byrådet valgte i forbindelse med Budget 2020 at fastsætte byggesagsgebyret til 404 kr. i timen. Dette har i de første otte måneder af 2020 givet en indtægt på ca. 560.000 kr., og direkte fremskrevet giver det en anslået samlet indtægt i 2020 på ca. 840.000 kr. Dermed bliver indtægterne ca. 10.000 kr. mindre end det beløb på ca. 850.000 kr, som forvaltningen anslog i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i budget 2020 men ca. 32.000 kr. højere en den budgetterede indtægt på 818.000 kr. Den samlede indtægt kan dog forventes at blive højere end 840.000 kr. da antallet af byggesagsbehandlere udvides og bidrager med yderligere ca.0,75 årsværk resten af 2020. Det er dog ikke muligt at anslå, hvor meget indtægten øges, da de nye byggesagsbehandlere skal igennem en mere eller mindre omfattende oplæring, og derfor ikke vil bidrage fuldt ud til byggesagsbehandlingen.

Byggesagsgebyr 2021

Fagenheden Teknik og Byg har skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første otte måneder i 2020.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:

Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 410 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2021 på ca. 1.180.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:

I forslag til Budget 2020 er der budgetteret med en samlet indtægt på 818.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 263 kr. pr. time.

Model 3 - Fuld timebetaling:

Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter skal timeprisen hæves til 471 kr. pr. time, hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2021 på ca. 1.470.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:

Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade det blive helt skattefinansieret.

Det skal bemærkes, at de forholdsvis store udsving i forhold til tallene for budget 2020 skyldes, at der forventes en opnormering på to byggesagsbehandlere. Det betyder, at der bliver markant flere fakturerbare timer, og dermed kan den samlede årlig indtægt enten blive tilsvarende større eller timeprisen tilsvarende mindre alt efter, hvor stor en samlet indtægt der ønskes for 2021.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2020

KommuneTimepris
Aalborg490
Brønderslev848
Frederikshavn600
Hjørring553
Jammerbugt650
Læsø600
Morsø550
Rebild1062 (*)
ThistedGratis (**)
Vesthimmerland545
Mariagerfjord404

(*) Fast gebyr pr. sag uanset timeforbrug

(**)Har gebyr på 547 kr/time for lovliggørende byggesagsbehandling

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for, hvordan byggesagsgebyret opkræves, skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige "Instruks for tidsregisrering i byggesager" godkendes som grundlag for opkrævningen i 2021. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr.

Undtaget fra gebyr er tilbuddet om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Ad 1: Udvalget indstiller, at Taksten for byggesagsgebyr for 2021 fastlægges efter model 1: fastholdelse af nuværende timepris og dermed 410 kr. pr. time.

Ad 2: Indstilles godkendt.

 

00.30.10-S00-1-20

176. Budgetbemærkninger til budget 2021

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for Budget 2021-2024 behandles forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2021 i de stående udvalg mellem 31. august og 8. september 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At budgetbemærkningerne godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomi, Analyse og Udbud sender i henhold til Mariagerfjord Kommunes tidsplan for budgetlægning 2021-2024 bemærkninger og bevillingsoversigter omhandlende budgetforslaget 2021 for Teknik- og Miljøudvalgets område.

Bemærkninger til budgetforslaget bliver sendt til Byrådet i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til det vedtagne budget sendes primo januar 2021 til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Som Budgetforslaget ser ud aktuelt, indeholder det følgende forudsætninger:

 • Regnskabserfaring fra 2019 samt tekniske korrektioner (godkendt i Økonomiudvalgets møde, den 1. april 2020).
 • Nye pris- og lønskøn for 2021-2024 fra KL.
 • Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

 

Bemærkningerne er 1. udkast til budgetforslaget for 2021. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye udvidelsesforslag med videre er kendt, bliver der udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2021. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 8. oktober 2020.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.03-P16-3-20

177. Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 - HOB.C.4 - Boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro - Hobro Havn

Forventet sagsgang

TM - høring - TM/administrativ vedtagelse

Anledning

Kommuneplantillæg nr. 55 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro.

Udvalget skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 sendes i offentlig høring i fire uger.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 er en forudsætning for vedtagelsen af Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro (se senere dagsordenspunkt) og offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget udlægger områdets anvendelse til boligformål og restaurant, hvilket er i strid med rammebestemmelserne i kommuneplanen, og derfor er det nødvendigt at udarbejde Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 således, at lokalplanforslaget kommer i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillæg

Idet kommuneplanrammen HOB.C.4 for området ikke giver mulighed for at lave boliger, restaurant/café og tekniske anlæg, er der samtidigt udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til kommuneplanen.

I kommuneplantillægget tilføjes "boliger, restaurant, café og teknisk anlæg i form af pumpehus til fjernvarme" til den gældende anvendelse i HOB.C.4.

Etageantallet ændres fra 4 til 4,5. Ændringen skyldes at Lokalplan 158/2020 indeholder en bestemmelse om, at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag for at fastholde havnens udtryk. Ved at hæve etageantallet til 4,5 gives der mulighed for at udnytte tagetagen, hvilket ikke vil være muligt med et etageantal på maks 4. Bygningshøjden på 16 meter fastholdes.

Fagenheden bemærker, at ændringen fra 4 til 4,5 etager gælder for et større område end lokalplanområdet, da det gælder for hele rammeområde HOB.C.4 - se afgrænsning i kommuneplantillægget.

  

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der omhandler uvæsentlige ændringer af kommuneplanen, anbefaler Fagenheden, at der fastsættes en høringsfrist på fire uger.

Beslutning

Ad 1: Godkendt, men med den ændring, at der i området maksimalt må bygges i 4 etager.

Ad 2: Godkendt.

 

01.02.05-P16-17-19

178. Forslag til lokalplan 158/2020 - Boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro

Forventet sagsgang

TM - høring - TM/administrativ vedtagelse

Anledning

På baggrund af henvendelser fra to grundejere om konkrete projekter, der ikke kan indeholdes i de gældende lokalplaner, har fagenheden Teknik og Byg udarbejdet Forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro.

Udvalget skal tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At forslag til Lokalplan 158/2020 for boliger på Skibsgade/Sdr. Kajgade i Hobro sendes i offentlig høring i fire uger.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har modtaget en anmodning om at ændre anvendelsen af Søndre Kajgade 20 fra erhvervsformål til boligformål. Næsten samtidigt bad ejeren af Skibsgade 46 om lov til at ændre på tagkonstruktionen, så der kunne etableres taglejligheder i ejendommen.

Begge anmodninger er i strid med formålet i de gældende lokalplaner og vil derfor kræve, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan, hvis de skal imødekommes. Fagenheden betragter anmodningerne som gode tiltag i forhold til udviklingen på Hobro Havn, og derfor har fagenheden udarbejdet nærværende forslag til ny lokalplan for disse to ejendomme og for yderligere tre ejendomme, som vurderes at kunne få gavn af at blive omfattet af den nye lokalplan.

Indhold

Lokalplanen udpeger et område centralt i Hobro, hvor der er mulighed for at fortætte byen med højere og tættere bebyggelse. Da lokalplanområdet ligger op i mod skråningen til plejehjemmet, kan fortætningen ske uden eksisterende boliger mister udsigt.

I lokalplanen vurderes det, at bygningerne inden for lokalplanområdet ikke i sig selv besidder nogen særlig bevaringsværdi. Deres værdi for kulturmiljøet Hobro Havn er i form af det byrum, de er med til at skabe gennem deres placering i facadelinie, og med deres højde og tætte placering. Derfor udpeger lokalplanen ikke bevaringsværdig bebyggelse, men søger i stedet at fastholde bebyggelsesstrukturen i området og fastsætte bestemmelser, der sikre en høj bebyggelsesprocent, bebyggelse i mindst to etager og mulighed for at lave bebyggelse i skel (karrébebyggelse). Dermed kan fortætningen ske uden at ødelægge kulturmiljøet på og omkring Hobro Havn.

Lokalplanen fastsætter også bestemmelser om, at stueetagen på Sdr. Kajgade 20 skal anvendes til liberalt erhverv, restaurant/café eller kulturelle formål for at understøtte udviklingen af Kulturkajen på Hobro Havn.

I forbindelse med ombygningen af Sdr. Kajgade 20 hæves taget ca. 3 meter. På den lille tilbygning, hvor stueetagen skal anvendes til parkering, tilføjes en etage med tagterrasse ovenpå. Der bliver ca. ti boliger og 500 m2 erhverv/kultur fordelt på fire etager. Der er plads til 24 parkeringspladser på grunden. Tegningsmateriale er vedlagt som bilag.

Kommuneplantillæg

Idet kommuneplanrammen HOB.C.4 for området ikke giver mulighed for at lave boliger, restaurant/café og tekniske anlæg, er der samtidigt udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 til kommuneplanen.

I kommuneplantillægget til føjes "boliger, restaurant, café og teknisk anlæg i form af pumpehus til fjernvarme" til den gældende anvendelse i HOB.C.4. Etageantallet ændres fra 4 til 4,5 idet Lokalplan 158/2020 indeholder bestemmelse om at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag - ved at hæve etageantallet kan tagetagen udnyttes til for eksempel bolig.

HOB.C.4 giver idag mulighed for bebyggelse i op til 4 etager og højst 16 meter, når miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter eller den eksisterende bebyggelses karakter ønskes fastholdt. Bygningshøjden på 16 meter fastholdes. 

Som nævnt ligger lokalplanområdet op af skråningen op mod plejehjemmet. Derfor er der ikke nogen, der har direkte udsigt hen over bygningerne i lokalplanområdet. Sdr. Kajgade 20 er den bygning der er mest synlig fordi den ligger fremskudt på linje med Hobro Teater. Sdr. kajgade 20 er allerede højere end de fleste bygninger i området, så den vil ikke tage yderligere udsigt ved at blive forhøjet med ca. 3 meter. Bygningen vil stadig overholde kommuneplanrammens maksimale bygningshøjde på 16 meter.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Beslutning

Ad 1: Godkendt, men med den ændring, at der i området maksimalt må bygges i 4 etager.

Ad 2: Godkendt.

 

01.02.05-P25-31-20

179. Principiel godkendelse af boligprojekt på Mariager Havn (Ny Havnevej 11) med tilhørende dispensationer

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 8. juni 2020, at et skitseprojekt for boliger på Mariager Havn kunne danne grundlag for udarbejdelse af et detailprojekt. Samtidig var udvalget indstillet på at se positivt på at give de fornødne dispensationer fra den gældende lokalplan dog med forbehold for resultatet af de lovpligtige høringer.

Der har nu været gennemført en nabohøring, og der er indkommet høringssvar fra ejerne af Mariager Camping og fra By og Land Mariagerfjord.

Udvalget skal tage stilling til, om skitseprojektet fortsat skal danne grundlag for udarbejdelsen af et detailprojekt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At skitseprojektet fortsat findes hensigtsmæssigt som grundlag for udarbejdelsen af et detailprojekt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 8. juni 2020, at et skitseprojekt for boliger på Mariager Havn kunne danne grundlag for udarbejdelse af et detailprojekt. Samtidig var udvalget positivt indstillet på at give de fornødne dispensationer fra den gældende lokalplan dog med forbehold for resultatet af de lovpligtige høringer.

Der har nu været gennenmført en nabohøring blandt de nærmeste naboer og af By og Land Mariagerfjord, og der er indkommet høringssvar fra ejerne af Mariager Camping og fra By og Land Mariagerfjord. Til sagsfremstillingen er vedhæftet en oversigt over de dispensationer, som projektet forventes at skulle have for at kunne gennemføres.

Mariager Camping

Ejerne af Mariager Camping, som er naboer til arealet, mener helt overordnet, at projektet ikke er i overensstemmelse med intentionerne om, at fjorden skal trækkes ind i byen og ”byen ud i fjorden”. Bebyggelsen skal være let og i materialer og byggestil, som passer til havnen og byen, hvilket vil sige, at der ikke skal bygges for massivt og for højt. Ejerne af Mariager Camping mener, at projektet er for massivt både i højde og i bebyggelsesprocent, og at projektet kræver for mange dispensationer fra lokalplanen. De mener, at det er problematisk, at udsigtskilerne ønskes bebygget samtidig med, at der skal gives dispensation fra kravet om parkeringspladser.

Ejerne af Mariager Camping mener, at projektet skal præsenteres for det § 17, stk. 4 udvalg, der er nedsat i Mariager i forhold til "byerne forrest" og at byen generelt skal høres.

By og Land Mariagerfjord

By og Land Mariagerfjord vil følge projektet i den kommende tid hvad angår håndteringen af dispensationerne, men har på nuværende tidspunkt nogle mere overordnede kommentarer til skitseprojektet.

Foreningen fremfører, at den gældende lokalplan er et resultat af en omfattende idékonkurrence og indeholder derfor en række væsentlige kvaliteter herfra. Dette gælder blandt andet bebyggelsesgrad og -tæthed, byggehøjde, grønne opholdsområder og en differienteret boligstørrelse fra 70m2 til 150 m2. Samtidig er der en tilpasning i materialer, farver m.m. til øvrige bebyggelser i en stil, som ikke er identisk med midtbyens, men som dog matcher byens særlige arkitektur.

Herudover har foreningen en række bemærkninger i forhold til målgruppen for byggeriet, og foreningen nævner, at Mariager er certificeret som CittaSlow by og derfor skal leve op til en række kriterier, som også omfatter arkitektur og boligbyggeri hvad angår bæredygtighed. CittaSlow foreningen er tidligere blevet opfordret til at undersøge mulighederne for et CittaSlow-byggeri i byen. Her vil havneområdet været en oplagt mulighed, hvor der også vil kunne indtænkes en række af de byggeprincipper, der findes i Ny Blaakilde i Hobro.

Fagenhedens bemærkninger

I skitseprojektet er der arbejdet med at skabe attraktive uderum omgivet af bebyggelse. Denne bebyggelse er højere og har en højere bebyggelsesprocent end bestemt i lokalplanen, men Fagenheden Teknik og Byg vurderer, at fodaftrykket af bebyggelsen stadig giver plads til en grøn kile, som åbner op mod fjorden. I den grønne kile er der placeret sekundær bebyggelse, men fagenheden vurderer, at disse bygninger bidrager til at højde kvaliteten af de forholdsvis store og åbne fællesarealer ved at dele dem op i mindre uderum. Hvad angår parkeringspladser vil nogle af parkeringspladserne bliver etableret uden for lokalplanområdet, men de vil stadig ligge i tilknytning til byggeriet.

I høringssvaret fra By og Land Mariagerfjord beder foreningen om et møde. Fagenheden vil holde et møde med foreningen inden mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 7. september 2020, hvis dette er muligt. Fagenheden vil samtidig invitere ejerne af Mariager Camping til en drøftelse af deres høringssvar. Indholdet af disse møder vil blive fremlagt på udvalgsmødet den 7. september 2020.

Beslutning

Godkendt.

 

02.34.02-G01-118-18

180. Lovliggørelse af facadefarve på Storegade 23, 9560 Hadsund

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 6. februar 2019, at der skulle ske en lovliggørelse af facadefarven på ejendommen Storegade 23 i Hadsund.

Fagenheden Teknik og Byg indledte herefter en lovliggørelsessag, og ejeren har nu ændret facadefarven til en farve, som efter fagenhedens vurdering afviger mindre fra lokalplanens farvebestemmelser end den tidligere.

Udvalget skal tage stilling til, på hvilken måde den ændrede farve skal søges lovliggjort.

Indstilling

Diretøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det besluttes om den nye farve søges lovliggjort gennem et nyt påbud eller en dispensation fra lokalplanen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I juli 2018 klagede en genbo til ejendommen Storegade 23 i Hadsund over, at ejendommens facade var malet i en meget klar grøn farve.

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 6. februar 2019, at facadefarven ikke var i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og derfor skulle lovliggøres. Fagenheden Teknik og Byg indledte herefter en lovliggørelsessag og udstedte den 1. juli 2019 påbud til ejeren om at lovliggøre facadefarven samt farven på vinduesrammerne.

Ejeren påklagede afgørelsen til Planklagnævnet, der i kendelse den 11. marts 2020 afgjorde, at farven på vinduesrammerne kunne fastholdes, mens nævnet fastslog, at den grønne facadefarve ikke opfyldte lokalplanens bestemmelser. På denne baggrund oplyste fagenheden den 3. april 2020 ejeren om, at kommunen fastholdt påbuddet fra 1. juli 2019 for så vidt angår facadefarven. Fristen for overholdelse af påbuddet blev fastsat til 1. juni 2020 og på ejerens anmodning udskudt til 22. juni 2020.

Den nye farve

Det blev aftalt med ejeren, at han lavede nogle farveprøver på facaden, hvorefter fagenheden besigtigede disse med henblik på at vurdere, om farverne overholdt lokalplanens bestemmelser. Besigtigelsen fandt sted den 15. maj 2020, hvor fagenheden ikke fandt, at nogen af farveprøverne overholdt lokalplanen. Enten var der ikke tale om farver fra jordfarveskalaen (Raadvads jordfarveskala), eller også var farverne for kraftige og rene, hvilket blev meddelt ejeren under og efter besigtigelsen.

Ejeren har hele tiden ønsket at anvende opsigtsvækkende farver, hvorfor han på trods af besigtigelsens resultat alligevel valgt at male facaden i en blålilla farve, som efter fagenhedens vurdering heller ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Da det ikke er muligt at gengive farven i et bilag - f.eks. et billede - opfordres udvalgets medlemmer til at besigtige ejendommen for selv at få et indtryk af farven.

Lokalplan 2.41 Facader og skilte i Hadsund

I Lokalplan 2.41 Facader og skilte i Hadsund er der fastsat følgende bestemmelser om facadefarver:

§ 8 Farver

8.1. En facade skal farvemæssigt virke som en helhed fra skorsten til sokkel. Farverne skal tilpasses den enkelte bygning samt gadebilledet i øvrigt.

8.2. Kraftige og rene farver må ikke benyttes til facadefarver. Der skal anvendes farver eller nuancer fra skalaen af jordfarver – jf. redegørelsen side 8.

8.3. Træværk kan fremstå med mættede, mørke, halv- eller hel blanke farver samt hvid.

Det er fagenhedens fortolkning, at bestemmelserne først og fremmest lægger vægt på, at facader ikke må males i kraftige og rene farver - heller ikke selv om de opfylder kravet til at være en jordfarve. Det er udtrykt i lokalplanen ved, at der i § 8.2. er foreskrevet, at der skal anvendes farver eller nuancer fra skalaen af jordfarver. Fortolkningsbidraget i lokalplanens redegørelses afsnit om farver supplerer med at nævne en række jordfarver, men også her er det nævnt, at der ikke må anvendes stærke farver, og at der derfor kan være behov for at anvende nuancer af den enkelte jordfarve.

Ejeren har i løbet af processen bedt fagenheden udmelde farverkoder for de jordfarver, som er nævnt i lokalplanen, for derigennem at kunne sikre sig, at en nye farve overholdt lokalplanens bestemmelser. Fagenheden vil ikke diktere bestemte farvekoder og kan ikke udtømmende udmelde mulige farvekoder, da nogle af jordfarverne skal nuanceres for at overholde lokalplanens bestemmelser om ikke at være kraftige og rene. Når en jordfarve nuanceres skifter farvekoden. Derfor er i princippet et utal af nuanceringsmuligheder og dermed også et utal af farverkoder mulige, hvilket reelt gør det umuligt at udmelde konkrete farvekoder. Fagenheden kunne ganske vist påvise en række farvekoder, som ville ligge inden for lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens dæmpede farver - og deres kode - vil imidlertid være meningsløse for ejeren, som har udtrykt ønske om at anvende en opsigtsvækkende farve.

Lovliggørelse af facadefarven kan ske enten ved, at den nye farve påbydes ommalet efter lokalplanens bestemmelser, eller ved at farven søges godkendt via en dispensation fra lokalplanen (efter forudgående høring af høringsberettigede parter).

Beslutning

Udvalget er indstillet på at søge farven lovliggjort gennem en dispensation fra lokalplanen. Der iværksættes en høring blandt handelsstandsforening og naboer inden endelig beslutning i udvalget.

 

02.34.02-P19-12-20

181. Højdevej 13, Hobro - Genoptagelse af ansøgning om ny overetage m.v.

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere afvist et projekt på Højdevej 13 som grundlag for en byggesagbehandling.

Nu har rådgiver på vegne af ejeren sendt et revideret projekt, og Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om projektet skal danne grundlag for en fornyet byggesagsbehandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At det reviderede projekt afvises som grundlag for en fornyet byggesagsbehandling.

Sagsfremstilling

Det oprindelige projekt

Tegnestuen Blåkilde har tidligere på vegne af ejeren søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Højdevej 13 i Hobro (se bilag). Byggeriet blev sendt i partshøring hos naboerne, og der indkom i den forbindelse en række indsigelser mod byggeriet.

Indsigelserne rettede sig mod følgende forhold:

 • Overholdelse af servitut
 • Terræn
 • Etageantal
 • Udsigt
 • Indbliksgener
 • Skyggegener
 • Byggeriets karakter

 

Udvalget for Teknik og Miljø behandlede efterfølgende sagen på mødet den 22. juni 2020 og besluttede, at der ikke skulle udstedes byggetilladelse til ombygningen på baggrund af det forelagte projekt. Udvalget ønskede ikke at fravige kommuneplanens rammebestemmelser om, at byggeri maksimalt må opføres i 1½ etage.

Udvalget besluttede desuden, at lignende sager fremadrette skal håndteres individuelt under skyldig hensyntagen til konkrete fysiske forhold samt omfanget og styrken af indsigelser.

Revideret projekt

Tegnestuen Blaakilde har nu sendt et revideret projekt (se bilag). Ansøger påpeger, at projektet er tilrettet på baggrund af tilkendegivelser, som blev afgivet på et møde afholdt 3. juli 2020, hvor formand Jørgen Hammer Sørensen (DF) og udvalgsmedlem Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) deltog. Fagchef Lars Højmark deltog i mødet som observatør.

Ændringerne i forhold til det første projekt er:

 • Den nye etage er rykket 1,18 meter mod syd. Samtidig er etagearealet ændret fra 91,5 m2 til 88 m2.
 • Altanen er rykket 5,7 meter mod øst og altanarealet er reduceret fra 33 m2 til 21 m2. Ændringen betyder dog, at altanen vurderes at være beliggende i 3. etage.

 

Ansøger har nærmere redegjort for ændringerne i vedhæftede bilag.

Fagenhedens bemærkninger

Med udgangspunkt i beslutningen i Udvalget for Teknik og Miljø om individuel konkret sagsbehandling samt i indsigelserne mod det første projekt, er det fagenheden Teknik og Bygs vurdering, at det reviderede projekt ikke ændrer væsenligt på de forhold, som indsigelserne var rettet imod.

Især hvad angår byggeriets volumen og indsigtsfoholdene, som var de væsentligste kritikpunkter i indsigelserne, er det reviderede projekt ikke ændret afgørende. Størrelsen på overetagen er ikke ændret væsentligt (3 m2). Indsigtsforholdene er ganske vist forbedret for naboen mod vest, da altanen er flyttet mod øst, men det medfører i stedet forværrede indsigtsforhold til naboen mod øst. Hvad angår indsigt fra boligens øverste etage, er der i forhold til det oprindelige projekt ikke ændret på viduesarealet mod naboerne.

Fagenheden finder således ikke, at det reviderede projekt på afgørende måde er ændret i forhold til det tidligere afslåede, og kan således ikke anbefale at sende projektet i fornyet naboorientering.

Beslutning

Udvalget besluttede at der for byggeriet skal godkendes byggeri i to etager, dog således at enkeltdele af byggeriet accepteres i 3 etager fra haven. Der skal som led i godkendelsen sikres yderligere foranstaltninger mod indsigt til naboer. Når projektet er tilpasset udsendes i høring forud for endelig godkendelse i udvalget.

Udvalget ønsker at ovenstående danner udgangspunkt for den fremtidige praksis i området.

 

02.34.02-P19-467-20

182. Søndre Ringvej 12 - Nedlæggelse af forbud efter Planlovens § 14 mod opdeling af butikslejemål

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ansøgning om opdeling af et eksisterende butikslejemål på Søndre Ringvej 12 i Hobro. Ejendommen er beliggende i centerområdet ved Randersvej også kendt som Hobro Syd.

Opdelingen er i overensstemmelse med den gældende lokalplan fra 1990, men i strid med den overordnede strategi for detailhandlen i Hobro, hvorfor Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om det skal udstedes et forbud efter Planlovens § 14 mod opdelingen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der udstedes et påbud efter planlovens § 14 mod opdelingen af butikslokale som ansøgt
 2. At der igangsættes en planproces med henblik på at udarbejde en ny lokalplan

Sagsfremstilling

Projektet

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en byggeansøgning om opdeling af et butikslokale på Søndre Ringevej 12 i Hobro. Lokalet, der tidligere har huset Jem & Fix, ønskes opdelt i tre mindre butikslokaler på 525 m2, 216 m2 og 174 m2 (se bilag). Ifølge de lokale medier skal de nye lejemål huse en Skousen hvidevarebutik og et apotekerudsalg, mens fagenheden ikke har oplysninger om det tredie butikslokale. Fagenheden antager, at Skousen skal være i det store butikslokale, mens der ikke er kendskab til, hvor apotekerudsalget planlægges placeret.

Plangrundlag

Søndre Ringvej 12 er beliggende i centerområdet øst for Randersvej i den sydlige del af Hobro, og går populært under navnet Hobro Syd. Området er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt som lokalcenter, og ifølge rammerne for området (HOB.C.13) må der i området maksimalt være i alt 3000 m2 butiksareal, og den enkelte butik må maksimalt være på 1000 m2.

Området er desuden omfattet af Lokalplan 175 fra 1990, og opdelingen er ikke i strid med lokalplanens bestemmelser.

Detailhandelsstrategi for Hobro

Det ansøgte projekt er imidlertid i strid med de strategier og politikker, som siden 2009 politisk er vedtaget for detailhandlen i Hobro.

De strategiske forhold, som er relevante findes i følgende planer:

 • Med byerne forrest – strategiplan for Mariagerfjord Kommune 2016
 • Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune
 • Midtbyplan for Hobro 2009
 • Hobro Midtby – Udviklingsplan 2018

 

Alle planerne forholder sig til detailhandelsstrategien for Hobro, og fælles for dem alle er, at det er afgørende for Hobro midtby, at der ikke placeres butikker i Hobro Syd, der vil skabe en direkte konkurrence til butikker i gågaden. Det grundlæggende princip er derfor, at de butikker, der kan ligge i gågaden, skal ligge i gågaden.

Den videre planlægning

I forbindelse med detailhandelsstrategierne i ovenstående planer har det derfor hele tiden været klart, at planlægningen for Hobro Syd skulle ændres således, at området ikke vil komme i konkurrence med gågaden. Fagenheden Teknik og Byg og Center for Byråd, Personale og Strategi har således allerede i juni 2020 haft drøftelse med rådgiver om muligheden for at udlægge Hobro Syd som et aflastningscenter. Formålet er dels at sikre, at udviklingen i Hobro Syd ikke svækker bestræbelserne på at styrke gågaden og dels at styrke Hobro Syd i den regionale konkurrence med andre handelsbyer (Randers, Aalborg, Viborg og Aars).

Hensynet til konkurrencen med gågaden vil blandt andet blive søgt reguleret ved:

 • At sikre en minimumsbutiksstørrelse
 • Regulere, hvilke varegrupper, der kan etableres i området.

 

Til gengæld vil Hobro Syd blandt andet kunne styrkes ved :

 • At give mulighed for etablering af flere butikskvadratmetre
 • Åbne op for e-handelsbutikker (f.eks by Flou)
 • Åbne op for butikker med særlige arealbehov (tømmerhandler, møbelbutikker m.v.)
 • Udvide centerområdet Hobro Syd (evt. til også at omfattet arealerne syd for området og vest for Randersvej)

 

Fagenhedens anbefaling

På den baggrund er det fagenheden Teknik og Bygs og Center for Byråd, Personale og Strategis vurdering, at etablering af mindre detailhandelsbutikker som ansøgt i Hobro Syd vil være i strid med den overordnede detailhandelsstrategi for Hobro og derfor bør forhindres ved at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14. I givet fald er konsekvensen, at Byrådet skal offentliggøre et nyt lokalplanforslag senest ét år efter forbuddet er meddelt ejer.

Sagen har været forelagt Koordinationudvalget på møde den 27. august 2020. Udvalget har anbefalet, at der nedlægges et § 14-forbud og, at der igangsættes den fornødne planlægning, hvor muligheder og rammer for at udlægge Hobro Syd som aflastningscenter afklares, og der efterfølgende udarbejdes et nyt lokalplanforslag.

Beslutning

Et flertal i udvalget godkendte som indstillet.

For stemte: Jørgen Hammer Sørensen (O), Jens Riise Dalgaard (A), Niels Peter Christoffersen (A), Peter Muhl (A), Niels Erik Poulsen (V) og Per Kragelund (V).

Imod stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), idet han ønskede at tillade det aktuelle projekt i fuldt omfang forud for udarbejdelse af ny lokalplan.

 

06.00.00-P17-1-19

183. Vandråd for Mariager Fjord – Mariagerfjord Kommunes høringssvar til Staten

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner, under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland, udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (tredje vandplanperiode) med henblik på opfyldelse af miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde. Byrådet skal tage stilling til, om opgaverne kan tiltrædes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Mariager Fjords forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram for vandløb (obligatorisk opgave 1).
 2. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Mariager Fjords forslag til ”øvrige indsatser” (frivillig opgave 2).
 3. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådets bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet (opgave 3).

Inddragelse

Fagenheden Natur og Miljø har udsendt ca. 250 høringsbreve til lodsejere til de vandløbsstrækninger, som er omfattet af obligatoriske indsatser. Brevet beskriver hvilke tiltag der kan komme på tale, hvordan lodsejere vil blive inddraget i prosessen, oplyser om mulighed for at få erstatning og giver lodsejere mulighed for at bidrage med relevante oplysninger og lokal viden.

Fagenheden har modtaget henvendelser fra 20 lodsejere. Der er langt flest neutrale/positive henvendelser og kun få negative. Alle bemærkninger er samlet i et høringsnotat i bilag 1. Henvendelserne har ikke givet Vandrådet anledning til ændringer i det foreslåede indsatsprogram.

Lodsejerne vil igen blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.  

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 11. november 2019 pkt. 181 Oprettelse af vandråd for Mariager Fjord 2019. Mariagerfjord Kommune har ydet sekretariatsbistand til rådet, og Byrådsmedlem Jens Riise Dalgaard og Erik Kirkegaard Mikkelsen er udpeget af TM til at deltage i Vandrådets møder.

Vandrådene og kommunerne kommer med forslag til, hvilke virkemidler der skal anvendes i de vandløb, der er i risiko for ikke at opfylde miljømålet. Der er for hvert hovedvandopland fastlagt en økonomisk ramme samt et minimumskrav til omfanget af den foreslåede indsats (opgave 1). Dertil kommer muligheden for at foreslå øvrige indsatser (frivillig opgave 2). Vandrådet for Mariager Fjord har i perioden januar – juni afholdt en række møder. Sideløbende er berørte lodsejere blevet inddraget, jf. ovenstående. Den 16. juni er Vandrådet blevet enig om et fælles forslag til indsatsprogram til byrådene i oplandet til Mariager Fjord, se skema og kort i bilag 2.

Opgave 1 - Obligatoriske indsatser:

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i oplandet til Mariager Fjord er 5,9 mio. kr. Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 25,8 km vandløb og fjernelse af 19 spærringer, se skema og kort bilag 2. Ialt 4 indsatser (spærringer) er beliggende i Randers Kommune, og er medtaget efter aftale. Der er foreslået flere indsatser inden for den afsatte økonomiske ramme, end Miljøstyrelsens forventede minimumsindsats foreskriver. Det skyldes hovedsageligt, at der i høj grad er anvendt billige og omkostningseffektive virkemidler.

Indstilling opgave 1: 25,8 km vandløbsrestaurering og 19 spærringer fjernes.

Opgave 2 – Øvrige indsatser:

Vandrådet kan (frivilligt) som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne: miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning til virkemidler.

Indstilling opgave 2: I Mariagerfjord Kommune i oplandet til Limfjorden er der forslået en ådals-indsats i 12,4 km vandløb og en spærring der skal fjernes, se skema og kort i bilag 2.

Opgave 3 - Bidrag til miljørapport

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde for indsatsprogrammet. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget.  

Indstilling opgave 3: Sekretariatet har med input fra Vandrådets medlemmer skrevet et bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet, se bilag 3.

Mindretalsudtalelse
Landbrug & Fødevares repræsentant Henrik Dalgaard har sendt en tekst til Vandrådet. Teksten udtrykker en opfattelse af, at kommunerne forsømmer at oplyse om projekternes afvandingsmæssige konsekvenser og om muligheden for at få erstatning, og det kritiseres at erstatning og klimatilpasning ikke indgår i Vandrådets arbejde. Teksten har været drøftet i Vandrådet og er vedlagt som en mindretalsudtalelse, se bilag 4.

Økonomi

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at kommunerne som i 1. og 2. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.  

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.00-P17-1-19

184. Vandråd for Limfjorden – Mariagerfjord Kommunes høringssvar til Staten

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner, under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland, udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (3. vandplanperiode) med henblik på opfyldelse af miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Limfjordens forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram (obligatorisk opgave 1) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Limfjorden.
 2. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Limfjordens forslag til ”øvrige indsatser” (frivillig opgave 2) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Limfjorden.
 3. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandrådet for Limfjordens bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet.
 

Inddragelse

Det har ikke fra sekretariatetsside indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere i oplandskommunerne. Dog har dele af forslaget til indsatsprogram i den del af Limfjordsoplandet, som ligger i Mariagerfjord Kommune, været vendt med Rådet for Lokalforandring, som er forankret omkring jordfordelingsprojektet ved Glenstrup Sø. En af de foreslåede indsatser er heraf opstået som et ønske fra et medlem.

Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.  

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Sagsfremstilling

Aalborg Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 18 kommuner i oplandet til Limfjorden. Sekretariatsopgaven er udført af Limfjordsrådets sekretariat. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

Vandråd for Mariagerfjord har bidraget som lokale arbejdsgrupper for den del af Limfjordsoplandet, der er beliggende i Mariagerfjord Kommune. Vandrådet blevet enig om et fælles forslag til indsatsprogram for den del af Limfjordsoplandet, der ligger i Mariagerfjord Kommune, se skema og kort i bilag 1. Forslaget er koordineret med Viborg og Rebild Kommuner, idet nogle af indsatser foregår i grænsevandløb.

Opgave 1 - Obligatoriske indsatser:

Den økonomiske ramme for indsatsprogrammet i den del af Limfjordsoplandet, som ligger i Mariagerfjord Kommune er cirka 2,8 mio. kr. udfa en samlet ramme for hele oplandet på 74.781.000 mio. kr. Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 8,4 km vandløb og fjernelse af 5 spærringer, se skema og kort i bilag 1.

Der er foreslået indsatser for cirka 3.066.000 mio.kr. af hensyn til den samlede målopfyldelse for hele oplandet.

Indstilling opgave 1: 8,4 km vandløbsrestaurering og 5 spærringer fjernes.

Opgave 2 – Øvrige indsatser:

Vandrådet kan (frivilligt) som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne: miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Det er under teknisk afklaring, hvorvidt der kan etableres en særskilt tilskudsordning til virkemidler.

Indstilling opgave 2: I Mariagerfjord Kommune i oplandet til Limfjorden er der forslået en ådals-indsats i 1,7 km vandløb og en spærring der skal fjernes, se skema og kort i bilag 1.

Opgave 3 - Bidrag til miljørapport

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde for indsatsprogrammet. Limfjordssekretariatet har udarbejdet et forslag, som har været forelagt oplandskommunerne. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget.  

Indstilling opgave 3: Limfjordssekretariatets bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet for hele Limfjordsoplandet, se bilag 2.

Økonomi

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at kommunerne som i 1. og 2. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

06.00.00-P17-1-19

185. Vandråd for nordlige Kattegat og Skagerrak – Mariagerfjord Kommunes høringssvar til Staten

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Med lov om vandplanlægning skal landets kommuner, under inddragelse af vandråd for hvert hovedopland, udarbejde forslag til konkrete indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløbene for perioden 2021-2027 (3. vandplanperiode) med henblik på opfyldelse af miljømål fastsat i statens Vandområdeplan. Kommunerne skal desuden bidrage med oplysninger til den miljørapport (SMV), som miljøministeren skal udarbejde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerraks forslag til vandområdeplanernes indsatsprogram (obligatorisk opgave 1) indenfor kommunegrænsen i oplandet til Kattegat.
 2. At Mariagerfjord Kommune tiltræder Vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerraks bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet (opgave 3).
 

Inddragelse

Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere i oplandskommunerne.

Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført forundersøgelser og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.  

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune er udpeget som sekretariatskommune for de 10 kommuner i oplandet til Nordlige Kattegat og Skagerrak. Sekretariatet har nedsat et vandråd for Nordlige Kattegat og Skagerrak og en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

Vandråd for Mariagerfjord har bidraget som lokale arbejdsgrupper for den del af Kattegatoplandet, der er beliggende i Mariagerfjord Kommune.

Opgave 1 - Forslag til indsatsprogram i oplandet til det Nordlige Kattegat og Skagerak:

Den samlede økonomiske ramme for indsatsprogrammet i hele oplandet til Nordlige Kattegat og Skagerak er på 34,3 mio. kr. Det endelige forslag til program for vandløbsindsatser for perioden 2021-2027 indeholder forslag til indsatser, der vil medføre målopfyldelse for 302 km vandløb og sanering af 73 spærringer.

Kommunalbestyrelsen for hver enkelt kommune skal kun godkende den del af indsatsprogrammet, der er foreslået for egen kommune. I den del af oplandet som ligger i Mariagerfjord Kommune er der forslået vandløbsretaurering for 711.139 kr. (se bilag 1).

Vandrådet kan (frivilligt) som en særlig kategori af øvrige indsatser foreslå brug af virkemidlerne: miniådale, dobbeltprofil og restaurering af hele ådale. Der er ikke meldt sådanne ”øvrige indsatser” ind under opgave 2 i Mariagerfjord Kommunes opland til Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Vandrådet for Nordlige Kattegat og Skagerrak har ønsket at supplere det samlede indsatsprogram med en skriftelig indstilling (se bilag 2).

Indstilling opgave 1: 9,4 km vandløbsrestaurering (bilag 1).

Opgave 3 - Bidrag til miljørapport (SMV) 

Kommunerne skal bidrage til den miljørapport, som Miljøstyrelsen skal udarbejde. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til miljørapport for hovedoplandet. Som anbefalet af Miljøstyrelsen er der taget udgangspunkt i at beskrive de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet for de virkemidler, der indgår i forslaget (se bilag 3).  

Indstilling opgave 3: Vandrådets bidrag til miljøvurdering af indsatsprogrammet for hele oplandet til det Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Økonomi

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Det forventes, at kommunerne som i 1. og 2. planperiode skal søge staten om finansiering af de enkelte vandløbsindsatser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

 

00.16.00-P20-2-20

186. Ressourcer til DK2020 - klima, energi og bæredygtighed

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø indstillede på møde 10. august overfor Byrådet, at Mariagerfjord Kommune tilkendegiver sin positive holdning til KL's DK 2020-projekt med deltagelse i anden runde i 2021. Fagenheden Natur og Miljø har på denne baggrund udarbejdet en redegørelse for ressourcebehov til at deltage i DK 2020-projektet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der tages stilling til redegørelse for ressourcebehov til DK2020-projektet.

Sagsfremstilling

Fagenheden Natur og Miljø har udarbejdet en redegørelse for ressourcebehov til at deltage i DK 2020-projektet. Redegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i værktøjet Climate Action Planning Framework (CAPF), der beskriver opgaven og på baggrund af dialog med andre kommuner, der har deltaget i DK2020 forprojekt.

DK2020-projektet er fremsendt til de nordjyske kommuner af Kommunerne Landsforening (KL) og kommunekredsen KKR Nordjylland med en anbefaling af, at de nordjyske kommuner deltager i projektet. KL har i juni 2020 indgået et 3-årigt partnerskab med Realdania og de fem regioner om projektet, som kaldes ”DK2020 – for hele Danmark”. Forud for dette har 20 kommuner deltaget i et pilotprojekt for DK2020, herunder Jammerbugt og Frederikshavn kommuner. Med DK2020 inviteres alle landets kommuner til at deltage i et projektforløb, der understøtter den enkelte kommune i at udarbejde en klimaplan efter samme metode, som bruges af nogle af de største byer i verden - C40-byerne.

KL oplyser, at klimaplanen skal sikre, at den enkelte kommune er modstandsdygtig over for klimaforandringer med klimatilpasning - og kan vise vejen mod netto-nul udledning af drivhusgasser i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Et afgørende element for deltagelse i DK2020 er, at arbejdet med den enkelte kommunes klimaplan er forankret politisk.

  

Den fælles DK2020-metode stiller krav om, at klimaplanen skal udarbejdes for hele kommunens geografi for at leve op til CAPF-standarden, ligesom klimaplanen skal:

 • Definere hvordan kommunen kan opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, inkl. ambitiøse reduktionsdelmål for fx 2030.
 • Demonstrere, hvordan kommunen kan tilpasses til de forventede klimaforandringer på både kort og langt sigt i form af fx øgede nedbørsmængder eller stigende vandstand.
 • Opgøre de forventede miljømæssige, økonomiske og sociale gevinster, som implementering af planen forventes at medføre.
 • Beskrive, hvordan planen kan implementeres ved hjælp af kommunens politiske, lovgivningsmæssige og administrative strukturer og beføjelser og samarbejder med relevante partnere.

 

Den klimafaglige vejledning og indføring i metoden sker via fælleskommunal/regional projektenhed i hver KKR-geografi, og understøttes fagligt af klimanetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO. Forankringen af den tværkommunale opgave afklares i KKR Nordjylland.

Ud over den tværgående organisering skal hver kommune afsætte de fornødne ressourcer til at udføre arbejde med at udarbejde klimaplanen. Det omfatter at indsamle data, lave beregninger, involvere de mange interessenter i dialog, udarbejde rapporten efter CAPF-metoden og udvælge og igangsætte indsatser i en efterfølgende proces.

Redegørelse for ressourcebehov i Mariagerfjord til DK 2020

De nuværende ressourcer afsat til klima, energi og bæredygtighed er på 1,5 årsværk og 50.000 kr. pr. år. Disse ressourcer er allerede fuldt disponeret til opgaver som varmeplanlægning og overskudsvarme, strategisk energiplanlægning i Mariagerfjord og Nordjylland med omstilling til vedvarende energi, opgaver i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), Cemtec-samarbejde og projekter, borgerinddragelse ved opstilling af energianlæg (vind, sol, biogas, brint), CO2-regnskab, klimakommune, Agenda 21 og bæredygtighed og koordinering af klimatilpasning. Disse opgaver lægger fuldt beslag på de tilstedeværende ressourcer.  

Når der i 2021 er udarbejdet en strategisk energiplan for Nordjylland og sideløbende opdatering af indsatser i Mariagerfjord, vil dette danne grundlag for indsatserne omkring energi – og til dels transport - i forhold til DK2020. De øvrige indsatser under DK2020 med klimatilpasning vil kræve ekstra medarbejderressourcer og tilkøb af faglig bistand til eksempelvis data og beregninger, kortlægninger og risikovurderinger. Der er tale om nye opgaver som reduktion af drivhusgasser fra husdyr og arealanvendelse, i vareforbrug, industri og affaldshåndtering og udarbejdelse af en rapport efter CAPF-metoden med inddragelse af interessenter 

En vigtig del af DK2020 er klimatilpasning. Et øget fokus på klimatilpasning vil kræve yderligere ressourcer, som vi ser bliver mere og mere nødvendigt, efterhånden som konsekvenserne af klimaforandringerne viser sig.

Fagenheden for Natur og Miljø vurderer, at der i Mariagerfjord vil være behov for egne medarbejderressourcer på samlet 1800 timer pr. år fordelt på en ekstra medarbejder samt timer fra nuværende medarbejderes indsats omkring energi og transport, der kan bruges i forhold til DK 2020 projektet. Derudover vil der være behov for at kunne tilkøbe faglig og teknisk bistand i størrelsesorden 200.000 kr. pr. år, hvilket er 150.000 kr. over det nuværende beløb på 50.000 kr., der er afsat til klima- og energiindsatser.

Beslutning

Udvalget konstaterer, at videre deltagelse i DK2020 fordrer yderligere ressourcer, hvorfor udvalget indstiller, at spørgsmålet adresseres i den igangværende budgetproces for kommende år.

Fraværende: Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

 

00.15.00-A00-6-19

187. Resursens fremtidige fokus - Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Forventet sagsgang

SO/AU/TM

Anledning

Orientering om, at den vedtagne Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi forventes at berøre den nuværende driftsmodel på Resursen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.
 

Sagsfremstilling

Resursen er en genbrugsbutik med fokus på genanvendelse, beskæftigelse og livskvalitet og den ligger i tilknytning til Hobro genbrugsplads. Effekter, der sælges hos Resursen, bliver indleveret på alle genbrugspladser i kommunen. Borgere i beskyttet beskæftigelse eller i for eksempel virksomhedspraktik hjælper med at rengøringe ting og sætte effekter i stand inden videresalg i butikken, som også bemandes af både pædagogisk personale, borgere i beskyttet beskæftigelse og borgere tilknyttet arbejdsmarkedsområdet.

Kort før sommerferien blev Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi præsenteret af regeringen (læs klimaplan). Fagenhederne afventer, at en bekendtgørelse sendes i høring i efteråret 2020. Der er på nuværende tidspunkt en forventning om, at Klimaplanen vil berøre den nuværende driftsmodel på Resursen, hvorfor udvalgene orienteres herom.

  

Klimaplanen indeholder otte initiativer, hvoraf særligt et initiativ forventes at berøre den nuværende driftsmodel for Resursen:

 • Mindre affald og mere cirkulær økonomi:

"Det gøres muligt for danskerne at aflevere mere affald direkte til virksomheder, som kan bruge det i deres produktion af nye produkter eller forberede det til genbrug eller genanvendelse. Det sikres bl.a. ved, at reglerne for frivillige tilbagetagningsordninger i 2020 forenkles.

 Genbrugspladserne vil fremadrettet fortsat være et centralt led i at sikre så meget genbrug og genanvendelse som muligt, og kommunerne vil fortsat skulle drive genbrugspladserne. Flere kommuner har allerede i dag et område, hvor borgerne kan stille ting til genbrug. Fremadrettet forpligtes alle kommunale genbrugspladser til at stille et sådant område, container el. lign. til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, som ikke afsættes, må kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder. Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den lokale kommunale udmøntning af initiativet."

Fagenhederne vil på baggrund af den endelige udformning af den kommende bekendtgørelse arbejde på alternativer til den nuværende driftsmodel for Resursen.

Punktet behandles sideløbende i udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

Beslutning

Taget til efterretning idet udvalget ønsker, at fagenhederne indsender kritisk høringsskrivelse i forhold til den nye bekendtgørelse.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

 

05.13.10-P20-3-20

188. Ombygning af hævede flader på Møllebygger Sørensens Vej, Arden

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Det er 5. februar 2020 i Udvalget for Teknik og Miljø besluttet, at den vestlige flade på Møllebygger Sørensens Vej skal nedlægges. Det har været et ønske, at de to øvrige hævede flader på Møllebygger Sørensens Vej skal ombygges med fokus på bedre funktionalitet og æstetik.

Udvalget for Teknik og Miljø blev 10. august 2020 indstillet til at godkende et projektforslag til at øge æstetikken og funktionaliteten på de to hævede flader på Møllebygger Sørensens Vej. Udvalget for Teknik og Miljø ønskede forslag til alternativ løsning.

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet en alternativ, billigere løsning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At der træffes beslutning om, hvilket af løsningsforslag 1 og 2, der skal udføres.
 2. At, hvis der træffes beslutning om forslag 1, finansieres anlægsudgiften på 600.000 kr. ved, at 300.000 kr. finansieres fra allerede frigivet anlægsbevilling Trafikplan - projekter 2020 samt med 300.000 kr. fra rådighedsbeløbet bevillingen Midtby - byfornyelse.
 3. At, hvis der træffes beslutning om forslag 2, kan anlægsudgiften på 90.000 kr. finansieres fra den frigivne bevilling til Trafikplan - projekter 2020.

Sagsfremstilling

Møllebygger Sørensens Vej er allerede udfordret på at overholde gældende vejregler for eksisterende forhold for vejbredde, udformning af ramperne på de hævede flader og krydsningshellernes bredde. På den anden side har der ikke været registreret uheld, selv om vejreglerne ikke er overholdt.

Løsningsforslag 1: Det tidligere projektforslag med et anlægsoverslag på 600.000 kr. vil kunne overholde gældende vejregler.

Projektforslaget kræver, at der sker en breddeudvidelse af vejen og krydsningshellen, for at de gældende vejregler overholdes. For at kunne etablere modificerede sinusramper, som er mere komfortable at køre over, skal højden på den hævede flade hæves. Det vil kræve, at kantsten, cykelsti og fortov også skal højdereguleres.

Løsningsforslag 2: En alternativ, billigere løsning er at forlænge de eksisterende trapezramper. En forlængelse af ramperne kræver at der flyttes 4 nedløbsbrønde. Denne ændring vil ikke løse de eksisterende udfordringer på at overholde gældende vejregler. Fagenheden vurderer, at komforten ved passage vil blive forbedret, men at den hastighedsdæmpende effekt kan blive mindre. Denne løsning vil ikke forbedre det visuelle indtryk. Anlægsoverslag for alternativ løsning: 90.000 kr.

Finansiering

Fagenheden foreslår følgende finansiering.

Løsningsforslag 1:

Anlægsudgiften på 600.000 kr. foreslås finansieret ved:

300.000 kr. fra frigivne anlægsmidler til Trafikplan - projekter 2020

300.000 kr. fra ikke frigivne anlægsmidler til Midtby - byfornyelse.

Løsningsforslag 2:

Anlægsudgiften på 90.000 kr. kan finansieres af frigivne anlægsmidler til Trafikplan - projekter 2020.

Beslutning

Ad 1: Udvalget besluttede, at der arbejdes på løsningsmodel 2.

Ad 2: Ikke relevant.

Ad.3: Godkendt.

Sagen skal ikke videre til byrådet.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

 

14.00.13-S00-1-20

189. Nordjyllands Beredskab - Regnskab 2019

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Nordjyllands Beredskabs regnskab for 2019 er revideret og godkendt af bestyrelsen.

Udvalget for Teknik og Miljø bedes tage regnskabet til efterretning

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø

 1. At regnskabet fra Nordjyllands Beredskab 2019 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Årets regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og godkendt af bestyrelsen.

I 2019 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 196,34 mio.kr. fordelt med 131,75 mio.kr. i betaling fra de 11 interessent kommuner og 64,59 mio.kr. fra fakturering af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab

De samlede udgifter i 2019 har været på 196,19 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hoved parten med 82,41 mio.kr. efterfulgt af betaling til Falck for rednings beredskab på 61 mio.kr.

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et overskud på 0,15 mio.kr. hvilket er det første overskud i Nordjyllands Beredskabs historie og en forbedring på 0,87 mio kr. i forhold til resultatet for 2018.

Der har gennem 2019 været fokus på optimering af arbejdsgange og generel tilbageholdenhed med investeringer, hvilket også har betydet en organisatorisk ændring og nednormering af ledelsen. Fokus på optimeringer fortsætter i 2020, dog vil der blive investeret i udskiftning af ældre køretøjer og materiel.

I regnskabet 2019 indgår for første gang posten indefrosne feriepenge på balancen som en gældspost på 2,45 mio.kr hvilket skyldes den nye ferie lovgivning.

Nordjyllands Beredskab har modtaget revisionsprotokollen og vil indarbejde de råd og anvisninger PricewaterhouseCoopers fremfører

For Nordjyllands Beredskab har 2019 i forhold til 2018 været tæt på et normalt brandår i forhold til antal udrykninger. Hvilket vil sige ca. 3.000 opgaver. Året var dog præget af flere større indsatser.

 • Natur branden i Stenbjerg Plantage 8/5, hvor 27 hektar brændte.
 • Natur branden i plantagen ved Aalbæk/Råbjermile 30/6, hvor 16 hektar brændte
 • Bygnings branden i etage ejendom i Hobro 8/12, hvor flere lejligheder udbrændt og blev vandskadet.

 

Ved disse større indsatser har værdien af et stort Nordjyllands Beredskab vist sig. Ved alle 3 brande blev der indsat mandskab og køretøjer fra flere stationer på tværs af geografien og der er et tæt samarbejde mellem Nordjyllands Beredskab Nordjyllands politi, Falck Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og private aktører ved den slags indsatser.

Nordjyllands Beredskab har satset på uddannelse for at styrke beredskabet til fremtidige opgaver, men også for at styrke og udvikle fagligheden og kompetencerne hos medarbejderne og ikke mindst for at fastholde nuværende medarbejdere. Det er generelt en større udfordring med at rekruttere deltids ansatte brandmænd fordi mange ikke længere bor og arbejder i samme område som tidligere, men ved overgangen fra 2019 til 2020 var der fuldt hold på Nordjyllands Beredskabs stationer.

Der er afviklet vedligeholdelses uddannelse for 200 holdledere og for 20 indsats ledere for at styrke den operative ledelse.

Der er gennemført uddannelses forløb for vagtcentraloperatører med fokus på det operative samarbejde. Beredskabet har uddannet ikke-operative medarbejder i brand bekæmpelse og førstehjælp således at alle ansatte kan gøre en forskel, hvis der opstår behov for hjælp.

Der er uddannet næsten 800 brandmænd, indsatsledere vagtcentralmedarbejdere og frivillige i massetilskadekomst, for at sikre beredskabet kan agere trygt og sikkert ved større hændelser med mange tilskadekomne.

Endelig har leder- og chefgruppen deltaget i et uddannelsesforløb med målet om at styrke samarbejdet på tværs af organisationen og sikre et fælles stærkt lederteam

Harmonisering af udkald på alle stationer i Nordjylland er afsluttet og i 2020 bliver nye slukningsgrænser implementeret, hvilket betyder at det altid vil være hurtigste stationer, der bliver kaldt til en opgave.

Nordjyllands Beredskab er aktive ved rigtigt mange arrangementer som afholdes i Nordjylland. Beredskabet er en del af myndighedsbehandlingen og går brandsyn ved enkelte arrangementer og de frivillige deltager aktivt som første hjælpere ved mange af disse arrangementer og ved en række sports- og publikums arrangementer.

Nordjyllands Beredskabs værdigrundlag blev fastlagt i 2018 og arbejdet er videreført i 219. Hele organisationen har haft fokus på : Ordentlighed, Faglighed, og Vi gør en forskel. Ord som afspejler kultur og det engagement som NOBR mener er grundlaget for den fælles organisation.

 • at NOBR er en dynamisk organisation, der bevæger sig fremad.
 • at der er stor afhængighed imellem afdelingerne.
 • at faglighed og ordentlighed er med til at gøre en forskel for samfundet, borgerne og den enkelte medarbejder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

 

00.01.00-G01-56-17

190. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

 • Planklagenævnets afgørelse om trafik- og parkeringsforhold på Hadsund Havn. Mariagerfjord kommune får medhold.
 • Vejdirektoratets afgørelse om istandssættelse af den private fællesvej Søtofte i Sdr. Onsild. Mariagerfjord kommune får medhold.

 

Beslutning

Der var orientering om:

 • Planklagenævnets afgørelse om trafik- og parkeringsforhold på Hadsund Havn, hvor Mariagerfjord kommune har fået medhold.
 • Vejdirektoratets afgørelse om istandssættelse af den private fællesvej Søtofte i Sdr. Onsild, hvor Mariagerfjord kommune har fået medhold.
 • Evt. medlemsskab af KIMO (Kommunernes Internationale Miljø Organisation)
 • Status på lejekontrakter for skibe i Mariager Havn og herunder mulighed for fremtidige ændringer i lejevilkår mv.
 • Planer for renovering af Brotorv, Hobro, som skal koordineres med øvrige projekter for MFV A/S i området  

 

Taget til orientering.

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

 

00.01.00-G01-56-17

191. Eventuelt

Beslutning

Der var spørgsmål vedr.

 • Lokalplan vedr. Storkebakken, Hobro
 • Gravetilladelser og trafikafvikling.
 • Konkret byggesag i Hobro, hvor tilladelser undersøges.

 

Fraværende: Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen  (V) og Per Kragelund (V).

 

Lukkede dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

192.