Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. februar 2021 kl. 15:30 i WebEx
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

15. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

 

01.15.00-P20-1-20

16. Status på multifunktionelt jordfordelingsprojekt - Fælles Forandring

Forventet sagsgang

KF/TM

Anledning

Det 4. demonstrationsprojekt - Fælles Forandring - i Realdania-initiativet Collective Impact afvikles i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk. Fælles Forandring har nu været i gang siden starten af 2019. Der gives i punktet en status for projektet samt en plan for projektets sidste år, 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orientering om status og videre fremdrift tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Biolog og projektleder Rasmus Fuglsang Frederiksen deltager under punktet i forhold til afklaring af eventuelle uddybende spørgsmål.

Formålet med dette punkt er at give en orietering om status på projektet Fælles Forandring. Det er vigtig, at projektet stadig er godt forankret både politisk og organisatorisk i kommunen, da det bl.a. styrker det tværfaglige arbejde. Det er også vigtig, at det er tydeligt, at der er mange gode lokale idéer, hvor der samskabes løsninger til gavn for landdistriktsudvikling, rekreative muligheder, natur, klima, landbruget og miljøet, og at det kræver finansiering fra mange forskellige kanaler. Projektets karakter har vist sig at give en masse positiv omtale af kommunen, og det skal fastholdes med gode resultater.

Mariagerfjord Kommune er projektleder på det fjerde demoprojekt under Realdania-initiativet, Collective Impact, og vi kalder det Fælles Forandring.

Projektet handler om at vise, at multifunktionel jordfordeling kan føre til en mere værdiskabende anvendelse af det åbne land, til gavn for landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skabe bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv. Bag Collective Impact står en række vigtige aktører i forhold til det åbne lands anvendelse. Der er lavet en lille film, som med udgangspunkt i vores lokale projekt, fortæller om tankerne bag Collective Impact: Samarbejde om en jordreform.

Fælles Forandring er også en del af EU LIFE Natureman projektet, som foregår i otte midt- og nordjyske kommuner samtidigt. Natureman handler om naturbevarelse i vores mest værdifulde naturområder, samtidig med at der skabes gevinster på flere bundlinjer.

Fælles Forandring foregår ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk, og startede med offentlige møder og lodsejerdialog i januar 2019.
Frem mod sensommeren 2019 var der et intenst forløb, hvor de lokale borgere og lodsejere fik lejlighed til at formulere idéer og initiativer, som pegede i retning af, at deres eget område skal være et godt sted at bo, leve og arbejde.
Processen blev faciliteret af et team bestående af kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsen. Tilgangen til det åbne land er meget tværfaglig, og kalder på mange kompetencer, samt samarbejde på tværs af sektorer og aktører. De lokale ideer og initiativer er samlet i "Lokal Udviklingsplan for Glenstrup Sø og Østerkær Bæk".

Tidligt i forløbet blev der etableret et Råd for Lokal Foranding, som rådgiver og hjælper facilitator-teamet. Rådet består af otte lokale borgere, to erhvervsfolk og to politikere fra henholdsvis Kultur og Fritid (Svend Skifter Andersen) og Teknik og Miljø (Jørgen Hammer Sørensen/Erik Kirkegaard Mikkelsen). Rådets medlemmer har været og er meget aktive i idéudviklingen og realiseringen af idéerne.

Fælles Forandring har fået stor opmærksomhed fra mange forskellige sider. Projektet har været omtalt i flere forskellige medier, to timers radioudsendelse, forskningsprojekter, deltaget i konferencer osv. Det er også værd at nævne, at KL's Udvalg for Forsyning og Miljø har været på studiebesøg i projektområdet, for at høre om vores erfaringer og resultater.

Collective Impact har lavet en årsrapport for 2020, som opsummerer de fleste aktiviteter i 2020. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Siden sensommeren 2019 har facilitaor-teamet, rådet og lokale ildsjæle arbejdet for at realisere de 36 ideer, som er beskrevet i den udarbejdede udviklingsplan. Arbejdet er båret af frivillighed og lokalt engagement.
Ikke alle 36 ideer kræver multifunktionel jordfordeling, men er alligevel vigtige i projektet, da de er lokale bud på vigtige emner, når området skal være et godt sted at bo, leve og arbejde. Som med andre planer, så er det ikke alle initiativer, der forventes gennemført i projektets tre års løbetid. Der kan være idéer, som må realiseres senere, når og hvis, der er lokale, der brænder så meget for det, at de vil arbejde med idéerne. Der er vedlagt en samlet oversigt over idéerne som bilag.

Projektet løber frem til udgangen af 2021. Arbejdet har i 2020, og forsat i 2021, været meget besværliggjort af Corona-situationen. Denne type samskabende projekter kræver, at man kan mødes, se hinanden i øjnene og have en god dialog. For at sikre gode resultater har kommunen derfor taget initiativ til at skærpe fokus yderligere på resultater og fremdrift.
Det særlige i dette projekt er bl.a., at vi har mulighed for at tilbyde omkostningsfri multifunktionel jordfordeling, og det er enestående.
Den skærpede fokus betyder bl.a. en hård prioritering af indsatser i projektets resterende løbetid. De særligt prioriterede indsatser fremgår af vedlagte bilag og kræver alle en eller anden form for multifunktionel jordfordeling. Men det betyder ikke, at der ikke vil blive arbejdet med andre idéer fra udviklingsplanen. Disse er bare ikke på samme måde afhængige af multifunktionel jordfordeling for at blive realiseret.
Arronderingsønsker er et særligt element, som også er prioriteret i projektets sidste år.

De fleste idéer i udviklingsplanen kalder på finansiering fra flere forskellige sider. Collective Impact leverer multifunktionel jordfordeling som et værktøj, men det kan sjældent gøre det alene. Det er en stor udfordring i projektet, at finde og kombinere de nødvendige forskellige finansieringskilder. I projektet forsøger vi at generére et samlet overblik over finansieringsbehov, hvis man skulle realisere samtlige ideer i udviklingsplanen.Der ligger tydeligvis en masse synergi og potentiale i landskabet, når vi tænker multifunktionelt og inddrager de lokale borgere på en samskabende form. De muligheder, som de lokale her har formuleret sammen med kommunen, Agri Nord og Landbrugsstyrelsen, skriver sig ind i en vision for udvikling af landdistrikterne, hvor vi kommer tættere på nationale mål for miljø, klima, vedvarende energi og natur med mindre konflikt og samtidig skaber det større sammanhængskraft mellem land og by.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.16.00-P20-7-20

17. Kulturvitaminer

Forventet sagsgang

SO/KF/AU

Anledning

Byrådet har afsat 400.000 kr. pr. år i 2021 og 2022 til at afprøve projektet Kulturvitaminer. Fagenheden Kultur og Fritid har haft til opgave at finde en form på projektet, som passer i Mariagerfjord Kommunes kontekst. Der forelægger nu en projektbeskrivelse til endelig godkendelse i de relevante fagudvalg.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At projektbeskrivelsen godkendes.

Sagsfremstilling

Kultur har længe været brugt som et middel til sundhedsfremme, og evalueringer af lignende projekter fra både Danmark og Sverige viser, at kulturoplevelser- og aktiviteter kan være med til at fremme trivsel, handlekraft og styrke mestringsevner blandt deltagerne. Projekt Kulturvitaminer bygger særligt på erfaringer fra satspuljeprojektet 'Kultur på Recept' fra 2016-2019, hvor Aalborg, Silkeborg, Nyborg og Vordingborg kommuner deltog.

Formålet med projekt Kulturvitaminer er derfor at tilbyde et forløb med kulturelle aktiviteter og oplevelser primært for ledige og sygemeldte arbejdsledige borgere med mild til moderat stress, angst og depression, men kan også afprøves på andre målgrupper eksempelvis unge. Mariagerfjord Kommune har mange dygtige og professionelle kulturinstitutioner- og tilbud, som vil kunne bidrage til arbejdet med målgruppen og skabe et nyt og anderledes tilbud til borgere, der fx har brug for en pause fra kravene på jobcenteret og kan have gavn af øget selvværd og forståelse for egne ressourcer. Projektet skal overordnet set bidrage til, at disse borgere får styrket deres mentale sundhed og på sigt finder en vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Efter sparring med andre kommuner samt med medarbejdere i henholdsvis Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Uddannelse samt Familie og Handicap foreslår fagenheden følgende form i Mariagerfjord Kommune:

Efter erfaring fra de fire danske kommuner, som deltog i satspuljeprojektet, anbefales det kraftigt, at der som det første ansættes en projektleder – en såkaldt kulturkoordinator – til at varetage organiseringen, kontakten til deltagere og aktivitetsudbydere samt dialogen og koordineringen på tværs af fagenheder.

Projektet består som udgangspunkt af forløb på ti uger med to-tre kulturaktiviteter á ca. to-tre timers varighed om ugen. Varighed og antal mødegange kan differentieres alt efter, hvilken målgruppe forløbet henvender sig til. De enkelte aktiviteter varetages af kulturguider med særlig viden og erfaring indenfor det specifikke kulturområde.

Aktiviteterne kan eksempelvis bestå af fællessang, guidet fælleslæsning, byvandring, naturvandring, billedkunstforløb, musik- og teateroplevelser mm. De nærmere aktiviteter udarbejdes i samarbejde mellem kulturkoordinatoren og relevante kulturtilbud i kommunen, hvorfra kulturguider rekrutteres.

Deltagerne til forløbene rekrutteres via jobcenter, læger, psykologer mv., som skal henvise relevante borgere. Til de andre målgrupper henvises via bl.a. Ungeenheden. Det vil være essentielt for kulturkoordinatoren at indgå i tæt dialog med de rekrutteringsansvarlige for at skabe forståelse for projektets formål og mulige resultater, samt viden om hvilke borgere, der kunne have gavn af deltagelse. Ligeså vigtigt er det, at kulturkoordinatoren har en forståelse for arbejdsgangene og lovrammerne for eksempelvis sagsbehandlere, så der udvikles forløb, som er mulige inden for de gældende rammer.

Herudover anbefales det, at der laves opfølgende tiltag for deltagerne, som kan bestå af muligheden for at mødes en gang om ugen, fripas til kulturoplevelser i kommunen og vejledning og information om, hvordan man tilmelder sig til kor, billedkunst mm. Det er også relevant at kigge på, om frivillige kunne yde en indsats i opfølgningen. Kunne frivillige tilknyttet kulturinstitutionerne f.eks. engageres i at stå for efterfølgende mødegange? Eller kan der rekrutteres ressourcepersoner via Frivilligcenteret, som kan fungere som mentorer eller stå for at samle grupper efterfølgende. Som opfølgning er det også vigtigt, at der tilrettelægges en klar plan for den enkelte deltager i samarbejde. Det kan være med dennes sagsbehandler, hvis aktuelt, at der f.eks.umiddelbart efter endt forløb er en opfølgningssamtale for at afklare, hvad der videre skal ske for borgeren. Kulturkoordinatoren kan deltage efter aftale og behov.

Kulturkoordinatoren evaluerer løbende projektet ved hjælp af henholdsvis spørgeskemaer og interviews. Evalueringen skal danne grundlag for en i beslutning i Byrådet om, hvorvidt projektet skal omlægges til drift.

Projektet er i sit udgangspunkt tværfagligt, og selv om den ansatte kulturkoordinator får primær tilknytning til Kultur og Fritid, vil vedkommende modtage løbende sparring fra en arbejdsgruppe på tværs af Sundhed og Omsorg, Arbejdsmarked og Uddannelse og Kultur og Fritid.

Økonomi

Der er afsat 400.000 kr. pr. år i 2021 og 2022 til projekt Kulturvitaminer. Herudover har Udvalget for Kultur og Fritid valgt at tilføre 200.000 kr. til projektet. Dette valg er truffet af tre årsager:

1. For ikke at begrænse mulighederne for at finde en kvalificeret medarbejder til jobbet pga. løn.

2. For at have mulighed for at forlænge ansættelsen ind i 2023, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler på budgettet. På den måde er der større sandsynlighed for, at den ansatte færdiggør projektet, inden vedkommende eventuelt søger videre.

3. For at kunne dække øvrige udgifter i projektet udover løn.

Hvilke udgiftsposter indeholder projektet fordelt på år, og hvordan skal de finansieres?             
 

Udgiftsposter202120222023 Værdi i kr.
Kulturkoordinator350.000450.000115.000  
Informationsmateriale5.0001.000   
Temadage for kulturguider og rekrutteringsansvarlige20.0005.000   
Let forplejning til deltagere på forløbene5.00010.000   
Opfølgende forløb – fx lokaleleje, kulturpas, uddannelse af frivillige10.00019.000   
      
Projektudgifter, i alt400.000485.000115.000  

 

Finansiering202120222023 Værdi i kr.
Afsat på budget400.000400.000   
Tilført fra Kultur og Fritid 85.000115.000  
      
Finansiering i alt400.000485.000115.000  

 

Beslutning

Godkendt.

 

04.08.00-P20-1-20

18. Disc-golf i Mariagerfjord Kommune

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Disc golf er i disse år en aktivitet i stærk vækst. Væksten er yderligere stimuleret under tiden med Covid-19, hvor mange indendørs idrætter er annulleret, og folk i stigende grad skal søge oplevelser i naturen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Disc-golf spilles på baner anlagt i naturen, ofte i mindre skove, byparker eller i tilknytning til uddannelsessteder eller andre idrætsfacilliteter. Aktiviteten kan dyrkes selvorganiseret, individuelt eller i grupper. Typisk er det gratis at spille på de anlagte baner. I Danmark er der anslået ca. 100 baner i vekslende størrelser og sværhedsgrader. De fleste baner er anlagt af kommuner eller uddannelsesinstitutioner. I tilknytning til flere baner er der etableret klubber eller netværksgrupper.

Disc-golf rummer bl.a. følgende kvaliteter:

 • En billig aktivitet (basisudstyr kan anskaffes for få hundrede kroner).
 • Let tilgængelig aktivitet, hvor teknikken hurtigt kan tilegnes og forbedres.
 • En aktivitet, der kan spilles på alle niveauer og på tværs af køn, alder og forudsætninger.
 • En aktivitet, der på en aktiv måde bringer folk ud i naturen året rundt.
 • En aktivitet, der kan være et aktiv for turister, samt bringe folk sammen på tværs af kommunegrænser.

 

Se film om disc-golfspiller: https://www.youtube.com/watch?v=xWA26-CXXRo

Læs mere om baner m.v.: http://wp.ddgu.dk/?page_id=38

En disc-golfbane kan designes i forskellige størrelser og sværhedsgrader, og belaster ikke naturen i særlig grad. Et godt afsæt for en bane er ni huller (kurve) i et varieret terræn. I tillæg kan der laves nogle træningsfacilliteter, enten i tilknytning til en "full-size-bane", eller som "appertizer" på andre lokationer i kommunen.

En afgørende faktor er, at nyanlagte baner designes af erfarne folk i forhold til valg af den rette lokation og at banen får en karakter, der gør den udfordrende og varieret. Det anbefales derfor, at man allierer sig med en professionel banedesigner, der også kan sikre, at der laves intuitiv skiltning m.v.

Disc-golf er i vækst og der efterspørges i stigende grad nye baner. I forhold til Mariagerfjord findes der baner i Randers, Aarhus, Viborg, Aars og Aalborg. Organisatorisk og driftsmæssigt kan banerne etableres således:

1. Kommunalt projekt. Anlæg og drift varetages 100 % af kommunen.

2. Hybrid-modellen. Banen etableres i en samdrift mellem frivillige og kommunen.

3. Lokal/Foreningsmodellen. Kommunen yder et tilskud til helt eller delvis etablering. Forening/lokalområde varetager diften - evt. med kommunalt tilskud.

Erfaringen fra de fleste andre steder i landet er, at model 1 er den mest almindelige løsning i en startfase, hvor der ikke nødvendigvis er en samarbejdsaktør. Dog kan kommunen vælge at gå i dialog med instituioner (evt. også foreninger) i et konkret udvalgt område, f.eks. en skole, idrætshal, campingplads m.v. og aftale en finansieringsmodel. I flere tilfælde disponerer disse over arealerne, der kan bringes i spil. Ligeledes kan lokale lodsejere inddrages i dialogen om baneplacering.

En arbejdsgruppe (Kultur og Fritid, Natur samt Park og Trafik) har kigget på mulighederne for konkrete baner i Mariagerfjord Kommune. Arbejdsgruppen kan foreløbig pege på en placeringsmulighed i hver af de fire hovedbyer (to i Hobro):

 • Ambuparken, Hobro
 • Kirketoften/Østerskoven, Hobro
 • Området ved Himmelkol/Mariager Hallen
 • Arden Dyrepark
 • Ravns Graner, Hadsund

 

Alle ovennævnte positioner er bynære, samt delvist på kommunale arealer. Områderne er visualiseret på vedhæftet bilag. Lokale aktører m.v. har ikke været inddraget pt.

Aktiviteten har en karakter, der tilgodeser placering sammen med andre aktiviteter uden særlige problemer. Banerne belaster ikke dyre og planteliv, og der er sågar eksempler på baner placeret, hvor der er konkret dyrehold. Erfaringen viser, at der er meget få indsigelser fra naboer m.v., men det afgørende er, at der er rimelige parkeringsforhold ved banen.

Man bør sikre at begyndere, familier m.v. har mulighed for at låne udstyr. Nogle kommuner administrerer dette gennem bibliotekerne, men idrætshaller, butikker, restauranter m.v. kan også være aktører her.

Anbefalingen er en bane med ni huller, med tanke for mulig udvidelse.

Økonomi

En komplet 9 hullers/kurves bane med T-steder, skilte, kortmateriale og brug af en professionel banedesigner vil kunne etableres for ca. 75.000 kr. Hertil anbefales indkøb af klassesæt til skoler og et antal tasker med lånediscs - en udgift på ca. 15.000 kr.

Beslutning

Udvalget besluttede, at fagenheden arbejder videre med idéen og herunder aktivt afsøger, om der er en borger/institutionsinteresse for et samproduktionsprojekt. Udvalget ser gerne, der arbejdes med en lokalitet, som også kan give en god naturoplevelse.

 

18.15.05-Ø40-4-20

19. Kursustilskud 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fastsættelse af kursustilskudsprocent i 2021.

Indstilling

Direktøren for Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At procentsatsen fastsættes til 40% for 2021.

2. At overførslerne fra 2020 på kursustilskudsbudgettet bliver afsat til aktiviteter og tiltag for at støtte op og vise opbakning til et presset foreningsliv. 

Inddragelse

Foreningsrådet behandlede og godkendte punktet på deres møde 21. januar 2021.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på møde 27. november 2018, at den udmeldte tilskudsprocent for kursustilskud skal besluttes af udvalget for hvert år.

Samtidig godkendte udvalget:

 • At kursustilskud kan afregnes løbende med den enkelte forening, efterhånden som foreningen har haft udgifter til kurser. Det betyder, at foreningen ikke en gang årligt skal samle alle bilag og lave en samlet opgørelse, men kan afregne tilskud så snart udgiften til kursus er afholdt i foreningen. Det betyder ligeledes, at foreningen ikke skal have et helt års udlæg på kursustilskud.

 

 • At den procentsats, der gives til kursustilskud, fastsættes ved årets start og meldes ud til foreningerne, så de på forhånd kender tilskud og dermed også foreningens egen udgift ved frivilliges deltagelse i kurser.

 

I 2018 og 2019 har der være ansøgninger for ca. 780.000 kr. Udvalget besluttede at give 35% i kursustilskud i 2019.

I 2020 har det været ansøgninger for ca. 465.000 kr. Der har ikke været ansøgt om så mange kurser i 2020 grundet Corona. Udvalget besluttede at give 38% i kursustilskud i 2020.

I 2021 er budgettet for kursustilskud på 332.000 kr. Hvis der er ansøgninger for 800.000 kr., og der gives 40% i kursustilskud i 2021, er der en buffer på 12.000 kr. tilbage af det oprindelige budget 2021.

Herudover er der en overførsel fra 2020 på 149.000 kr.

Der arbejdes med et oplæg i forhold til forskellige tiltag til foreningslivet i 1. halvår 2021.

Med udsigterne til at kigge ind i et forår, hvor foreningslivet igen vil være påvirket af Covid19, ønsker Kultur og Fritid via aktiviteter og tiltag, at støtte op og vise opbakning til et presset foreningsliv.

Der ønskes at skabe et boost for foreningerne ved hjælp af motivation, uddannelse og udvikling. Fagenheden vil i 1. halvår igangsætte forskellige webinarer, kurser, videoer m.m.

Overførslen fra 2020 foreslår fagenheden bliver brugt til dette tiltag.

Beslutning

Godkendt.

 

18.15.00-Ø40-1-21

20. Ændring af tilskudsordning for Udviklings- og talentpuljen - Aldersgrænse for talentansøgninger

Forventet sagsgang

KF

Anledning

På baggrund af ansøgninger om støtte til nogle meget unge talenter, har Foreningsrådet ønsket at få sat en nedre aldersgrænse i tilskudsordningen for Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At følgende linje tilføjes i afsnittet: Puljen kan søges til udviklings- og talentarbejde: Rettet mod en individuel udøver, så længe udøveren er over 12 år. Der kan dog søges til udøvere under 12 år, så længe det handler om udviklingen af miljøet omkring udøveren, således foreningen og andre udøvere får gavn af midlerne i fremtiden. 

Inddragelse

Ved ændring af regelsæt på folkeoplysningsområdet, har Foreningsrådet høringsret. Foreningsrådet behandlede og godkendte ændringsforslaget på deres møde 21. januar 2021.

Sagsfremstilling

Indstillingen beror på forskning på talentudviklingsområdet, samt konceptet om aldersrelateret træningskoncept (ATK), som Team Danmark og flere specialforbund arbejder ud fra. Forskningen påpeger flere gevinster ved en sen specialisering (fra tidligst 12 år) modsat en tidlig specialisering. Den største gevinst ligger i et generelt bedre mentalt og fysisk helbred igennem hele udøverens karriere.
Yderligere har forskningen på flere områder ændret fokus fra individet til miljøet. Det bliver derfor et spørgsmål om at skabe gode talentudviklingsmiljøer, hvor talenter kan blomstre, fremfor at identificere talenter i en tidlig alder.

Samtidig mener fagenheden, at personlig støtte med økonomi direkte målrettet den enkelte udøver, kan lægge et unødvendigt pres på børn under 12 år.

Beslutning

Godkendt.

 

18.15.00-G01-1-19

21. Fokus på foreninger og frivillige - 1. halvår 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Med udsigterne til at kigge ind i et forår, hvor foreningslivet fortsat vil være påvirket af Covid19, ønsker Fagenheden Kultur og Fritid via aktiviteter og tiltag, at støtte op og vise opbakning til et presset foreningsliv.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningerne har givet udtryk for, at flere af dem selvfølgelig er presset økonomisk grundet nedlukninger og restriktioner. Men samtidig bekymrer de sig over, om de i denne periode vil miste frivillige og medlemmer.

Fokus for følgende handleplan er, at det stadig er muligt at være frivillig, at det er givende og at det vigtigt for kommunens borgere, at motivation og engagement hos frivillige opretholdes, både så de holder fast i de aktiviteter, der er mulige med gældende restriktioner og så vi alle er klar til igen at være en kommune med et fantastisk og alsidigt foreningsliv, så snart hverdagen normaliseres.

Ønsket er derfor at skabe et boost for foreningerne ved hjælp af motivation, uddannelse og udvikling.

Henover foråret igangsættes derfor forskellige tiltag:

 • Webinar: Korte Webinar om aktuelle emner for foreninger. Webinar kan afholdes af Kultur og Fritid selv eller af eksterne leverandører.
 • Kurser: Der udbydes kurser - enten online eller hvis retningslinjer tillader det med fysisk deltagelse.
 • Promotion: Der produceres hver måned korte videoer, hvor frivillige fortæller om glæden ved at være aktiv i en forening, eller hvor eksempelvis erhvervslivet fortæller om vigtigheden af et blomstrende fritidsliv mv.

 

Det hele startes op med en video hvor udvalgsformand Jane Grøn og Foreningsrådets formand Knud Erik Jensen giver et skulderklap til de frivillige, med overskriften ”hold fast, hold ud, vi har brug for jer både nu og i fremtiden”.

Den foreløbige handlingsplan for de kommende måneder er vedlagt dagsordenen som bilag. Planen kan naturligvis ændres og tilrettes løbende, så den tager hensyn til den aktuelle situation.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.15.00-Ø40-3-20

22. Udviklings- og Talentpuljen 2021 1. runde

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Foreningsrådet behandlede på deres møde 21. januar 2021 ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen. 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningsrådet behandlede på deres møde 21. januar 2021 otte ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen. Ansøgningerne kan ses i deres fulde længde i Foreningsrådets referat.

ProjekterAnsøgt beløbBevillingKommentarer
Hobro Badmintonklub - Tilskud til Ketchercamps25.98018.000Bevillingen er øremærket til udgifter til træner, bolde og t-shirts.
Hobro Svømmeklub - Tilskud til opstart af ungdomsafdelingen Swimfit30.67015.000Bevillingen er øremærket til trænerudgifter og PR. Foreningen anbefales at søge kursustilskud ved Kultur og Fritid til opkvalificering af trænere.
Hobro Badmintonklub - Tilskud til opstart af Talentklasseprojekt30.000AfslagUdviklings- og talentpuljen har ikke pt. midlerne til at støtte aktiviteter i talentklassen, og giver derfor afslag.
Als Odde Vandskiklub - Talentudvikling af Oscar Domino34.440AfslagForeningsrådet vil gerne se udvikling i forhold til ansøgning fra efteråret 2020, før der tages stilling til yderligere ansøgning.
HIK Rosendal Håndbold - Tilskud til projektet Træn på Tværs80.500-Foreningsrådet finder projektet interessant, men vil gerne have projektet mere konkretiseret og anbefaler, at der tages kontakt til kommunens Idræts- og fritidskonsulent til yderligere præsicering af projektet. Foreningsrådet vil derefter genoptage behandlingen på deres møde i april.
Hadsund Roklub - Tilskud til talentudvikling100.00080.000 
Kongsdal Bådelaug - Indkøb af interaktiv tavle til klubhus31.025AfslagForeningsrådet finder ikke, at ansøgningen falder ind under deres område. Der henvises til andre lokale fonde. Fagenheden kan kontaktes for hjælp til fondssøgning.
Hobro Golfklub - Tilskud til udvikling af ungdomsafdeling117.37540.000Foreningsrådet anbefaler, at der søges øvrige fonde til restbeløbet og at der søges kursustilskud ved Kultur og Fritid til træneruddannelse.
    
I alt449.990153.000 

 

Herefter er der 177.450 kr. tilbage i puljen, til 2. ansøgningsrunde som behandles i november. 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

20.10.00-Ø40-1-21

23. Ekstraordinært tilskud til Forsamlingshuse

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Landdistriktsrådet har anmodet om, at der i 2021 ydes et ekstraordinært tilskud til alle kommunens 23 forsamlingshuse. Anmodningen skal ses i lyset af manglende indtjening pga. Corona-nedluking i det seneste år. Landdistriktsrådet vil af egne midler bidrage til finansiering af tilskuddet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid

1. At Udvalget for Kultur og Fritid ikke imødekommer ansøgningen, men;

2. At Udvalget for Kultur og Fritid behandler ansøgninger fra eventuelle kriseramte forsamlingshuse, individuelt i lighed med tidligere praksis.

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet i Mariagerfjord Kommune har på sit møde 19. januar behandlet et forslag fra Landdistriktsrådets Forretningsudvalg om at yde et ekstraordinært tilskud til kommunens 23 forsamlingshuse, begrundet med de økonomiske udfordringer der er opstået pga. Corona-nedlukningen i store dele af 2020 og 2021.

Nogle forsamlingshuse har kontaktet kommunen i løbet 2020 angående likviditetsudfordringer, men generelt har de fleste huse haft en egenkapital at stå i mod med til dækning af faste udgifter. Konsekvensen kan være, at der fremadrettet ikke er tilstækkelige midler i flere huse til at foretage den løbende vedligeholdelse.

Husene vil i 2021 fortsat være udfordret og vil ikke kunne forvente at opnå den normale indtjening.

Landdistriktsrådets forslag er, at hver af kommunens forsamlingshuse tildeles et ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. Landdistriktsrådet vil i eget budget finde halvdelen, og anmoder om at Udvalget for Kultur og Fritid finder den anden halvdel.

Forsamlingshusene får årligt 1.000 kr. pr. hus i kommunalt tilskud. Dette beløb er tænkt indregnet.

Økonomi

Landdistriktsrådets eget budget bidrager med  (23x10.000 kr.) 230.000 kr. Landdistriktsrådet opfordrer Udvalget for Kultur og Fritid til at bidrage med tilsvarende beløb.

Ved evt. tilsagn fra udvalget, kan finanseringen anvises af De Frie Kulturelle Midler eller af puljen til landdistrikter.

Beslutning

Et flertal i udvalget besluttede at følge landdistriktsrådets anbefaling om, at der fra de frie midler disponeres et ekstraordinært tilskud til hver af de 23 forsamlingshuse på 10.000 kr. Flertallet begrundede beslutningen med, at man dermed ønsker at anerkende den aktuelt vanskelige situation for forsamlingshusene.

For beslutningen stemte: Danny Juul Jensen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Per Laursen (V), Jane Grøn (A) og Svend Skifter Andersen (A)

Peder Larsen (F) og Thomas Høj (A) kunne ikke tiltræde beslutningen, idet de ønskede en mere behovsbestemt fordeling efter indtægtstab og faste udgifter.

 

00.32.00-S00-13-20

24. Driftsoverførsel fra 2020 til 2021

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til 2021.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At uforbrugte midler på 8,367 mio. kr. overføres til budget-/regnskabsåret 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet oversigt over driftsoverførsler fra 2020 til 2021 på institutionsniveau samt øvrige områder, hvor der er aftaler om driftsoverførsler fra 2020 til 2021.

På de dialog- og aftalestyrede områder kan der overføres et overskud på op til 10 % af den korrigerede netto budgetramme samt et underskud på op til 5 % af den korrigerede netto budgetramme.

Opgørelserne er udarbejdet på baggrund af Økonomirapporter 2020 udskrevet pr. 25. januar 2021.

Opgørelsen viser en samlet overførsel på 8,367 mio. kr. fra budget-/regnskabsåret 2020 til budget-/regnskabsåret 2021. Til sammenligning var de samlede overførsler på Kultur- og Fritidsområdet fra 2019 til 2020 på 6,309 mio. kr.

En stor del af den samlede overførsel kommer fra Mariagerfjord Bibliotekerne. Her er overførslen steget fra 3,2 mio. kr. sidste år til 3,4 mio. kr. i år. Stigningen skyldes primært to årsager:

 1. Udsatte renoveringsarbejder og inventarindkøb var forventet udført i 2020; men grundet nedlukning forventes arbejdet nu udført i løbet af 2021/2022. Dog vil planerne for et nyt kultur- og rådshusprojekt i Hobro blive fuldt nøje, således midlerne ikke bruges forkert, men anvendes klogest muligt.
 2. Mindre lønudgifter som følge af, at flere stillinger har været vakante i løbet af 2020 under nedlukningen. Aktuelt forventes to vakante stillinger at blive besat primo maj måned 2021.
 

I maj måned 2020 blev budgettet på hele kultur- og fritidsområdet forhøjet med 413.000 kr. som følge af Covid 19. Med baggrund i, at der under de forskellige nedlukningsfaser - i løbet af kalenderåret 2020 - også har været mindreudgifter til driften over store dele af Kultur- og Fritidslivet, er 234.000 kr. af de tildelte midler reduceret i de beregnede overførsler og således sendt tilbage til kommunekassen. Forskellen på 179.000 kr. er det beløb, som BieCentret modtog. Her er det ikke muligt at returnere beløbet, idet det drejer sig om manglende indtægter fra bl.a. højskoleuge, salg af mad samt brugerbetaling.

VisitMariagerfjord blev sat på plads med en tillægsbevilling i forbindelse med Økonomivurderingen pr. 30. september 2020. Det overførte beløb på 128.000 kr. dækker udgifter til gave/præmie på 50.000 kr. til området Øster Hurup samt Budget til ”Grønne Mænd” til brug i Øster Hurup og Mariager.

Eventuelle mindre korrektioner af overførslerne vil blive foretaget i forbindelse med aflæggelse af det endelige Årsregnskab 2020 for Mariagerfjord Kommune.

Det forventes, at der vil blive brug for dele af de overførte midler i forbindelse med genåbningen efter Covid19.

Årsregnskabet for Mariagerfjord Kommune skal forelægges Byrådet 25. marts 2021. 

Økonomi

Tillægsbevilling på 8,367 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S00-13-20

25. Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

I henhold til den politiske budgetvejledning for 2020 til 2023 skal Byrådet tage stilling til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb/anlægsbevillinger fra 2020 til 2021. 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At uforbrugte anlægsmidler på 16.946 t.kr. overføres til 2021.
2. At de fem angivne projekter på oversigten noteret med afslutning, afsluttes i 2020.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplan for regnskabsafslutningen for 2020 har Økonomi, Analyse og Udbud udarbejdet en oversigt over uforbrugte rådighedsbeløb i 2020 på udvalgets områder, indeholdende forslag til overførsler til 2021.

Oversigten skal gennemgås, og der skal tages stilling til, hvilke uforbrugte rådighedsbeløb, som ønskes overført.

Der er ingen projekter, hvor der er et merforbrug i budget-/regnskabsåret 2020.

Der er fem projekter, som afsluttes i budget-/regnskabsåret 2020. I fire af disse projekter er der budgetmidler, som er disponeret og dermed overføres til tilsvarende projekter i budget-/regnskabsåret 2021.

Økonomi

Tillægsbevilling på 16.946 t.kr., som finansieres af likvide midler.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-P22-1-20

26. Udkast til opdateret Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i foråret 2020, at der ud fra den eksisterende Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik og dertilhørende strategier skulle udarbejdes et administrativt forslag til opdateret oplæg.

Fagenheden har lavet et udkast, som drøftes på udvalgsmødet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At udkastet godkendes.

Udvalget for Kultur og Fritid, 5. januar 2021, pkt. 2:
Drøftet og input noteret.

Sagsfremstilling

Fagenheden har arbejdet med et oplæg til ny politik. Oplægget er skrevet på baggrund af dels eksisterende politik og dels udvalgets visionsarbejde, pejlemærker, oplæg til budget, noter fra institutionslederseminar, noter fra temperaturmåling mm. samt drøftelse på institutionsledermøde 9. december 2020. Udkastet er tilrettet efter udvalgets drøftelser og input på udvalgsmødet 5. januar 2021.

Hvis udvalget godkender udkastet, skal Byrådet sende politikken i høring i fire uger. Efter høringsperioden tilpasses politikken i forhold til høringssvarene og godkendes derefter i fagudvalg, økonomiudvalg og endeligt Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

20.07.00-G01-2-20

27. Ansøgning om støtte til kunstmur

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Mariagerfjord Gymnasium er sammen med Mariagerfjord Kulturskole, Himmerlands Teater, Aalborg Universitet, Region Nordjylland og Fagenheden for Kultur og Fritid med i et projekt, der skal sætte fokus på og arbejde med unges udfordringer med trivsel gennem de kunstneriske fag.

En afløber af projektet er etablering af et kunstværk - en kunstmur - foran gymnasiet. Gymnasiet søger om tilskud hertil. 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet er bygget op omkring forskellige forløb indenfor musik, drama og billedkunst.  

Som udgangspunkt har de forskellige forløb ikke et slutprodukt, f.eks. skal dramaforløbet ikke munde ud i et teaterstykke, da fokus er på processen og ikke et konkret produkt. Dog har kunstforløbet udviklet sig til at munde ud i et kunstværk, og til dette søger gymnasiet støtte, da udgifter til værket ikke kan dækkes fuldt ud af projektets budget.

Værket udgøres af elevernes arbejde i projektet og eleverne er selv med til at lave kunstværket sammen med to professionelle håndværkere og kunstneren bag projektet. Eleverne har forinden været på Lindø Teglværk, hvor de har arbejdet med bløde mursten og formet nogle små digte. Projektet kobler dermed også kunst og kultur med det lokale erhvervsliv.

En af dagene var Tv2Nord forbi projektet: https://www.tv2nord.dk/mariagerfjord/kreativitet-paa-skoleskemaet-skal-give-glade-gymnasieelever

Projektets budget dækker en del af udgifterne til opførelsen af kunstværket. Gymnasiet har en egenfinansiering og har derudover også søgt og fået bevilget en stor del af beløbet fra lokale fonde. Ligeledes har teglværket sponsoreret dele af kunstværket.

Der mangler på nuværende tidspunkt 80.000 kr. til at realisere opførelsen af kunstværket og Mariagerfjord Gymnasium søger Udvalget for Kultur og Fritid om støtte på 24.205 kr.

Gymnasiet afventer svar på ansøgning fra regionen på resterende beløb.

Forvaltningen har fået tilsendt budget for projektet.

Økonomi

Beløbet kan anvises fra de frie kulturelle midler.

Beslutning

Godkendt.

 

20.00.00-Ø40-1-21

28. Ansøgning til projekt: EU-folkemøde Mariager

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Den Danske Europabevægelse ansøger om støtte til EU-folkemøde i Mariager i 2021. Folkemødet er et endags arrangement og skal fungere som forløber til Festival of Europe, som skal foregå i Mariager i 2022.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

I august 2021 vil Den Danske Europabevægelse sætte et endags EU-folkemøde op i Mariager. Til dette søger de om 50.000 kr. til støtte af kulturprogrammet på EU-folkemødet Mariager.

Folkemødet er tænkt som en forløber til Festival of Europe, som vil løbe af stablen første gang i maj 2022, hvor politikere, virksomheder og organisationer fra hele EU vil deltage i et europæisk folkemøde og i en fejring af demokratiet.

Med folkemødet i august 2021 vil Den Danske Europabevægelse danne et stærkt fundament for den lokale opbakning. Med dette projekt drømmer de om at gøre Mariager klar til, at Festival of Europe skal finde sted første gang, og det gør de ved at ”varme byen op”.

På selve dagen vil der være mere end 40 debatter, talks, interviews, diskussioner og foredrag fordelt på 6-8 lokationer i Mariager by. Der vil være madboder og øltelte, og der vil blive spillet musik af lokale bands i løbet af dagen. Folkemødet slutter af med en stor koncert, som skal binde dagen sammen.

Kultur er en vigtig spiller, når det handler om sammenhold og fællesskab, og kunst binder os sammen på tværs af grænser og kulturer i en grad, der ikke kan undervurderes. Derfor er kunsten en utrolig vigtig spiller i et folkemøde omhandlende EU-politik, som ofte kan skille vandene.

Med et ambitiøst underholdningsprogram, ønsker Europabevægelsen at give de nordjyske og jyske kunstnere en platform, hvor de med deres talent kan inspirere til sammenhold og fællesskab på tværs.

Da folkemødet bliver holdt i Mariager, og bliver et lokalt forankret foretagende, er det vigtigt, at hoveddelen af de optrædende er fra Nordjylland, sådan at der er et stærkt lokalt udtryk.

Lokalt ønsker de med folkemødet at løfte byen og lokalmiljøet, og give plads til, at byen, borgerne og ungdommen kan udvikle sig.

Folkemødet vil give billede på, at Nordjylland er et fedt sted at bo, og et skønt sted at holde ferie og besøge. De ønsker at understøtte den kulturelle udvikling i Nordjylland med dette arrangement og med Festival of Europe (Europæisk Folkemøde) fremover.

I forhold til corona, satser ansøger på, at når de fleste er vaccineret, og sommeren nærmer sig, at det kan lade sig gøre at afholde dette folkemøde. Skulle der alligevel fortsat være skrappe restriktioner, vil de fortsat afholde alle debatter, men uden fysiske gæster til folkemødet. Her vil de streame alle debatter på deres egne platforme og bede alle deltagere dele debatterne på deres egne platforme. På denne måde vil de fortsat nå ud til mange mennesker, og lokalområdet vil fortsat kunne bruge denne opvarmning, da der vil være skabt en solid bund for et godt samarbejde.

Da der er stor interesse i projektet, overvejer ansøger, at udvide til to dage, således at det kommer til at foregå 27. -28. august 2021, hvilket giver anledning til at udvide kulturprogrammet.

Europabevægelsen har modtaget 200.000 kr. i støtte af Europa-Nævnet til projektet.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen for 2021 som et engangsbeløb med begrundelse i, at man ønsker at hjælpe initiativet igang i det første år.

 

27.69.48-K07-1-21

29. Årsberetning 2020 for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet, AU/TM/BF/SO/KF, ØK, BY

Anledning

I denne sag præsenteres årsberetning for 2020 for Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:
1. At årsberetningen for Handicaprådet godkendes.

Inddragelse

Handicaprådet godkendte årsberetningen på handicaprådsmødet 13. januar 2021.

Sagsfremstilling

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2020.

Beretningen er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.01.00-G01-51-17

30. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

Lokaletilskud:

Følgende tiltag fra 2020 er forlænget grundet en forlængelse af forsamlingsforbud m.m. – gældende til 28.02.2021 indtil videre:

Lokaletilskud til foreningsaktivitet i idrætshaller:

Foreninger, der grundet forsamlingsforbudet ikke kan afholde deres aktiviteter i hallerne, bliver ikke opkrævet for deres bookede timer.

Hallerne sender en opgørelse ind til fagenheden for de faste, aflyste, bookede timer fra foreninger i perioden, og får betaling på 72%, som normalt er lokaletilskud til foreningerne for de timer, der ville være tilskudsberettigede i 2021.

Det vil sige, at foreningerne ikke får regning på egenbetaling og hallerne får dækket 72% af timelejen.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Lokaletilskud
 • Senere orienteringspunkt omkring HIK - som tidligere forespurgt.
 • Spørgsmål vedr. sti ved Mariager

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-50-17

31. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-4-20

32. Underskriftsark

Beslutning

Mødet sluttede kl. 17.50.