Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 3. december 2018 kl. 15:15 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-5-17

175. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

01.02.05-P16-27-17

176. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 130/2018 Centerområde ved Fjordgade-Havnevej i Mariager

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - offentlig høring - TM, ØK, BY.

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 130/2018, der skal give mulighed for opførelse af 16 rækkehuse beliggende tæt på Mariager Havn.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanen kan anbefales til endelig vedtagelse i Byrådet med de beskrevne rettelser.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At forslag til lokalplan 130/2018 vedtages endeligt med nedenstående ændringer:

 • § 6.4 Lokalplanforslaget tilrettes så taghældningen skal være mellem 40 og 50 grader.
 • § 7.4 Lokalplanforslaget tilrettes, så det er muligt at lave fast hegn i en højde af 1,8 meter til adskillelse mellem rækkehusenes terrasser.
 • § 7.5 Lokalplanen tilrettes, så støjafskærmning kan foretages med fast hegn uden en fastsat højde.

 

Inddragelse

Der har tidligt i forløbet været afholdt møde med Handelsstandsforeningen, idet der med lokalplanen fjernes mulighed for butiksvirksomhed i området.

Indsigelser i offentlighedsfasen

Forslag til lokalplan 130/2018 for et centerområde ved Fjordgade-Havnevej i Mariager har været i offentlig høring i perioden 11. september til  6. november 2018, og der er i høringsperioden indkommet 3 indsigelser/bemærkninger fra følgende:

 1. Leif Høgh på vegne af ejeren, Vorupgruppen A/S (LH)
 2. Villy Mose om Havnevej 2, 9550 Mariager (VM)
 3. Frank Andersen om Havnevej 4, 9550 Mariager (FA)
 

Hovedindholdet af ovenstående er gengivet i vedlagte indsigelsesnotat.

Indsigelserne vedrører:

 • LH har fremsat indsigelser fordi lokalplanforslaget ikke kan rumme det projekt, der er ansøgt om og som LH i sin tid fremlagde til forhåndsgodkendelse for kommunen. Samtidig ønsker LH, at udformningen af og udgifterne til den offentlige plads skal ske i samarbejde med kommunen.
 • VM og FA ønsker ny planlægning for deres ejendomme på Havnevej 2 og 4, 9550 Mariager. Ejendommene er omfattet af lokalplan 20/2008, som siger, at "stueetagen skal anvendes til udvalgs- og dagligvarebutikker samt restauranter, caféer og lignende, mens boliger og liberalt erhverv kan placeres i de øvrige etager”. Ejerne ønsker, at ejendommene frit kan benyttes til bolig eller bolig/erhverv eller liberalt erhverv.

 

Fagenhedens bemærkninger til indsigelserne

Fagenheden tilretter følgende forhold, så det ansøgte projekt kan realiseres inden for nærværende lokalplan:

§ 6.4 Lokalplanforslaget tilrettes, så taghældningen kan være mellem 40 og 50 grader.

§ 7.4 Lokalplanforslaget tilrettes, så det er muligt at lave fast hegn i en højde af 1,8 meter til adskillelse mellem rækkehusenes terrasser.

§ 7.5 Lokalplanen tilrettes, så støjafskærmning kan foretages med fast hegn uden en fastsat højde.

Hvorvidt kommunen skal indgå i et samarbejde om den offentlige plads, kan ikke reguleres i nærværende lokalplan.

VM og FA's indsigelser, kan heller ikke imødekommes i nærværende lokalplan, idet det ville medfører en del ændringer i lokalplanen og en ny offentlighedsfase. VM og FA's bemærkninger er taget til efterretning, og fagenheden vurderer, om der skal laves ny planlægning for ejendommene. 

Sagsfremstilling

Ejeren af den tidligere XL-Byg ved Havnevej/Fjordgade i Mariager har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune med henblik på at få udarbejdet en lokalplan til boligbebyggelse med 16 rækkehuse, beliggende tæt på Mariager Havn. Den nuværende lokalplan 20/2008 åbner til forskel herfra også mulighed for etablering af butikker og liberale erhverv m.v.

Formål

Lokalplanens formål er at sikre arealet til tæt-lav boligbebyggelse, som udformes som en kombineret rand- og rækkehusbebyggelse i to etager. Midt i bebyggelsen udlægges et fællesfriareal for bebyggelsens beboere og på hjørnet af Havnevej/Fjordgade udlægges et areal til en offentlig plads. Overordnet set fastholdes det overordnede greb fra den tidligere lokalplan, så det offentlige areal ved Havnevej/Fjordgade også fremover kan understøtte overgangen fra havn til by sammen med arealerne ved Fruensgaard Plads. Bebyggelsen tilnærmer sig den typiske bebyggelse/randbebyggelse i Mariager midtby, mens den offentlige parkeringsplads ved Fjordgade/Rosengade bibeholdes.

Fagenhedens kommentarer fra inddragelsesfasen

Lokalplanforslaget lægger op til, at de eksisterende muligheder for etablering af detailhandel - herunder især muligheden for en dagligvarebutik - på ejendommen forsvinder. Det er fagenheden Teknik og Bygs vurdering, at der, med udgangspunkt i de senere års vigende udvikling i detailhandlen, ikke fremover vil være behov for disse muligheder i Mariager.

Synspunktet har, sammen med resten af planen, været forelagt Handelstandsforeningen, som er enig i fagenhedens vurdering af detailhandlen, men som samtidig fremhæver vigtigheden af, at fastholde den bymæssige karakter af bebyggelse på stedet, og dermed skabe det "rigtige" indtryk af Mariager, når man ankommer fra vandsiden. Således er det også vigtigt at skabe et offentligt opholdsareal på hjørnet af Fjordgade og Havnevej, som kan formidle overgangen fra havn til by. Handelstandsforeningen udtrykker bekymring for at fjerne den offentlige parkeringsplads ved Fjordgade/Rosengade.

Handelstandsforeningens kommentarer til projektet er i det store og hele efterkommet. Handelstandsforeningens idéer til indretning af opholdsarealer og belægningsskift på Havnevej omfattes ikke af lokalplanen, og vil skulle afvente et senere detailprojekt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A).

 

01.02.05-P16-11-18

177. Endelig vedtagelse af Lokalplan 141/2018 Erhversområde ved Viborg Landevej i Sønder Onsild

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 141/2018 for at tilvejbringe grundlaget for at muliggøre opførelse af en vaskehal i tilknytning til den eksisterende tankstation på Viborg Landevej i Sønder Onsild.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslaget skal endelig vedtages.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At forslag til lokalplan 141/2018 Erhvervsformål ved Viborg Landevej i Sønder Onsild vedtages med følgende ændring:

 • Højden på pylonen ændres fra 4 meter til 8 meter.

Inddragelse

Der er i høringsperionden indekommet en indsigelse. Indsigelsen er fra bezinselskabet OK og omhandler højden på pylonen:

 • Der ændres på bestemmelsen om højde på pylon. Højden ændres fra 4 meter til 8 meter. Der er på nuværende tidspunkt opsat et 8 meter højt bomærkeskilt, og OK a.m.b.a ønsker mulighed for at opsætte en pylon i samme højde som eksisterende bomærkeskilt.

 

Sagsfremstilling

Benzinselskabet OK a.m.b.a ønsker at opføre en vaskehal i tilknytning til deres eksisterende tankstation i Sønder Onsild ved Hobro.

Fagenheden har derfor udarbejdet forslag til Lokalplan 141/2018 for Erhvervsformål ved Viborg Landevej i Sønder Onsild. Lokalplanforslaget skal sikre, at benzinselskabet OK a.m.b.a har mulighed for at opføre en vaskehal i tilknytning til deres eksisterende tankstation. Derudover giver lokalplanen mulighed for at genopføre en tankstation med dertilhørende butik, tankanlæg og skiltning.

Herudover foretages der mindre redaktionelle ændringer.

Fagenheden vurderer, at ændringerne ikke vil medføre, at lokalplanforslaget skal sendes i fornyet høring.

Beslutning

Godkendt med den præcisering, at der gennemføres en fornyet nabohøring. Hvis nabohøring giver anledning til indsigelser, godkendes højden til max 6 meter.

 

01.02.05-P16-20-16

178. Forslag til Lokalplan 112/2019 for tæt/lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro

Forventet sagsgang

TM, Offentlig høring, Administrativ vedtagelse

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan for et tæt-lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i 4 uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Udvalget for Teknik og Miljø skal samtidig tage stilling til, om fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1.    At forslag til lokalplan 112/2019 sendes i offentlig høring i fire uger.

2.    At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 112/2019 for et tæt-lav boligområde ved Hostrupvej i Hobro.

Byrådet har i september 2017 vedtaget lokalplanen endeligt, men da uoverensstemmelser mellem tekst og kortbilag i den vedtagne lokalplan gør, at den ene halvdel af lokalplanen ikke kan udnyttes, har fagenheden udarbejdet et revideret lokalplanforslag.

Den reviderede lokalplan giver mulighed for at opføre rækkehuse på et 1,4 hektar stort areal ved Hostrupvej 97 i Hobro. Der kan opføres omkring 30 boliger inden for lokalplanområdet, og lokalplanen indeholder bestemmelser om, at husene skal opføres i én etage med traditionelt murværk og tegtag.

Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Erhvervsparken i Hobro. Der er derfor foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen. Støjberegningerne viser, at der skal etableres en støjskærm eller støjvold imellem de kommende boliger og erhvervsområdet.  

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet, anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Fagenheden vurderer samtidig, at lokalplanforslaget opfylder betingelserne for, at Udvalget for Teknik og Miljø kan sende planforslagene i høring uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd. 

Beslutning

Godkendt.

 

01.00.00-P16-2-17

179. Forslag til lokalplan 139/2019 for Etageboliger på Jens-Erik Bechs Vej 1 i Hadsund

Forventet sagsgang

UTM, offentlig høring - administrativ vedtagelse.

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 139/2019 for etageboliger på Jens-Erik Bechs Vej i Hadsund. Lokalplanforslaget skal give mulighed for etageboligbebyggelse og liberalt erhverv.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i fire uger uden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.
 2. At fagenheden bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af Jens-Erik Bechs Vej 1 i Hadsund, om et etageboligprojekt i 4,5 etager. Ejer ønsker desuden mulighed for, på sigt, at fjerne al bebyggelse på grunden og lave endnu en etagebolig. Dette kan ikke lade sig gøre indenfor den gældende lokalplan 2.18 (C.1) fra 1990, hvoraf det fremgår, at ny bebyggelse skal holde sig inden for det "fodaftryk", som den eksisterende bebyggelse har og ikke må overstige 8,5 meter i højden og 1,5 etager. Det ønskede projekt er dog i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området.

Den gældende lokalplan er lavet ud fra en forventning om, at der skulle etableres en facadebebyggelse langs Jens-Erik Bechs Vej. Her er der imidlertid etableret parkeringspladser, og da den eksistrende lokalplan dermed ikke ser ud til at blive realiseret, vurderer fagenheden, at der er grundlag for at tage lokalplanen op til revision.

Området omkring Netto og SuperBrugsen er et centralt ankomststed for borgere, der ønsker at handle i Hadsund centrum. Herfra er det nemt at gå op til Butikstorvet og ud i gågaden. Lokalplanområdet ligger ud til disse ruter, og derfor er det rimeligt, at bebyggelsen i lokalplanområdet fremstår som en facade, i stedet for en baggård.

Fagenheden vil gerne imødekomme ejers ønske om at opføre etageboligbebyggelse på grunden. Fagenheden ønsker samtidig, at bebyggelsen får en åben og levende facade mod syd og Jens-Erik Bechs Vej, samt en facade mod øst, der tager hensyn til indkig til naboerne, hvorfor fagenheden har udarbejdet lokalplanforslag.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på fire uger, da der er tale om en ukompliceret lokalplan.

Beslutning

Ad 1. Godkendt med den ændring af høringsperioden fastsættes til 8 uger.

Ad 2. Godkendt.

 

01.02.15-P16-6-18

180. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 - Ambu Pladsen i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - Offentlig høring - TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for Ambu Pladsen i Hobro. Med tillægget ændres en del af en eksisterende ramme, fra rekreativt område til centerområde, for at muliggøre udvidelsen af den eksisterende parkeringsplads ved Korsgade.

Byrådet skal tage stilling til, om kommuneplantillæg nr. 42 skal sendes i offentlig høring i otte uger.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

 1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 42 sendes i offentlig høring i otte uger.  

Inddragelse

Under udarbejdelse af forslag til kommuneplantillægget har der kørt en foroffentlighedsperiode med de nærmest naboer. Under foroffentlighedsperioden er der kommet bemærkninger fra en borger, samt fra foreningen By og Land Mariagerfjord. Bemærkninger går på, at man ikke ønsker opført parkeringspladser på det udlagte rekreative areal syd for den eksisterende parkeringsplads.

Sagsfremstilling

Foreningen for Ambu pladsen ønsker mulighed for at opføre en fast scene. Derudover ønsker Mariagerfjord Kommune at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade, da der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby, samt at de indbetalte parkeringsfondsmidler skal bruges. For at muliggøre udvidelsen af parkeringspladsen, overføres en del af området fra rammeområde HOB.R.2 til rammeområde HOB.C.5.

Anbefaling af høringsperiode

Da der er tale om et forslag til kommuneplantillæg, der ifølge Planlovens bestemmelser har været i to ugers forudgående foroffentlighed, skal planforslaget i høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.02.05-P16-4-18

181. Forslag til Lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY - Offentlig høring - TM, ØK, BY

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 133/2019 for tilvejebringe grundlaget for at muliggøre opførelse af en fast scene til stedets arrangementer, samt at udvide den eksisterende parkeringsplads ved Korsgade.

Byrådet skal tage stilling til, om lokalplanforslaget skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller Byrådet:

 1. At lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse

Under udarbejdelse af forslag til lokalplanen har der kørt en foroffentlighedsperiode med de nærmeste naboer. Under foroffentlighedsperioden er der kommet bemærkninger fra en borger samt fra foreningen By og Land Mariagerfjord. Bemærkninger går på, at man ikke ønsker anlagt parkeringspladser på det rekreative areal syd for den eksisterende parkeringsplads.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 133/2019 for Ambu Pladsen i Hobro. Lokalplanforslaget giver foreningen for Ambu-pladsen mulighed for at opføre en fast scene. Derudover giver lokalplanen Mariagerfjord Kommune mulighed for at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade. Dels fordi der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby, og dels fordi pladserne skal indgå i en parkeringsfond for Hobro midtby. Der er allerede indbetalt parkeringsfondsmidler fra et enkelt byggeprojekt.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperiode på otte uger. Forslaget vil dermed følge høringsperioden for forslaget til det tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 42, der i henhold til Planloven skal være i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

01.03.03-P19-52-17

182. Vognmandsvirksomhed, Storarden Byvej 9, Arden

Forventet sagsgang

TM

Anledning

En ændring i Planloven har åbnet mulighed for at lovliggøre en ulovligt etableret vognmandsvirksomhed Storarden Byvej 9.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal gives landzonetilladelse til lovliggørelse af vognmandsvirksomheden med vilkår om etablering af støjvold.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At virksomheden søges lovliggjort ved, at der udstedes landzonetilladelse med vilkår om etablering af støjvold.

Inddragelse

I forbindelse med sagsbehandlingen af den nye landzonesag, blev projektet sendt i naboorientering i perioden fra 30. april til 16. maj 2018. Der kom indsigelser til projektet fra beboere på følgende ejendomme:

Storarden Byvej 11, Gydevej 2, Gydevej 4 og Storaden Byvej 8. Indsigelserne er vedlagt som bilag 2.

Sagsfremstilling

Fagenheden Teknik og Byg har i en længevarende periode søgt at få lovliggjort vognmandsvirksomhed og udendørs oplagsplads på Storarden Byvej 9, 9510 Arden. Der blev udstedt lovliggørende landzonetilladelse 2. juni 2015, og den afgørelse blev påklaget af naboerne til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet har 23. november 2016 ændret kommunens afgørelse til et afslag. På baggrund af afgørelsen, fastsatte kommunen frist for fysisk lovliggørelse af virksomheden. Fristen blev fastsat til 1. maj 2017.

Ændringerne i den moderniserede Planlov, som trådte i kraft 15. juni 2017, giver mulighed for lovliggørelse af vognmandsvirksomheder, der har eksisteret i mere end 10 år. På baggrund af ændringerne i Planloven har virksomheden sendt en ny ansøgning til kommunen om lovliggørelse af virksomheden.

På baggrund af indsigelserne i høringsperioden, foretog fagenheden Teknik og Byg en orienterende støjberegning, hvilket blev meddelt indsigerne. Støjberegningen, som blev udført af ArbejdsmiljøCentret A/S, viste, at der ville være visse problemer med af overholde de vejledende støjgrænser. I rapporten er det imidlertid beregnet, at det er muligt at overholde støjgrænserne i alle fire målepunkter, som rapporten tager udgangspunkt i, hvis der etableres en støjvold på 3 meters højde.

Støjberegningen  har  en usikkerhedsmargen på +/- ca. 5 dB. Dermed vil der sandsynligvis, med etablering af støjvold i tre meters højde, reduceres støj med 8-10 dB, hvilket sandsynliggør, at støjniveauet kommer under de vejledende støjgrænser.

Desuden bør der lægges vægt på, at den orienterende måling er et overestimat, da den er baseret på forældede lastbilmotorer. De moderne motorer er mere støjsvage, så den reelle støjbelastning vil sandsynligvis være mindre.

Samlet set vurderer fagenheden, at det er muligt at udstede landzonetilladelse til virksomheden med krav om at etablere en støjvold i 3 meters højde langs skel i nord-sydlige retning længst mod vest jfr. bilag 1.

Beslutning

Godkendt.

 

01.02.05-A00-1-18

183. Opsætning af LED infoskærme i hovedbyerne

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Fagenheden Teknik og Byg har fået en forspørgsel fra Hobro Handelsstandsforening om opsætning af LED-infoskærme i Hobro.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der skal gives mulighed for at opsætte LED-infoskærme i Hobro, og, i givet fald, under hvilke forudsætninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages stilling til, om der skal gives mulighed for at opsætte LED-infoskærme i Hobro.
 2. At fagenheden Teknik og Byg i givet fald bemyndiges til at fastsætte vilkår for opsætning og drift af LED-infoskærme.

Sagsfremstilling

Hobro Handelsstandsforening har ønsket at opstille LED-infoskærme i Hobro. Infoskærmene ønskes opstillet ved indfaldsvejene og omkring midtbyen, samt evt. en mindre løsning på Store Torv. Det er hensigten, at info-skærmene skal reklamere for kulturelle begivenheder i Hobro.

Fagenheden arbejder i øjeblikket på et oplæg til en overordnet politik for skiltning i alle Mariagerfjord Kommunes byer med hovedfokus på de fire hovedbyer Hobro, Hadsund, Mariager og Arden. Dette arbejde tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for Hobro, hvoraf det blandt andet fremgår, at der skal være fokus på at skabe attraktive indfaldsveje til Hobro.

Forespørgslen fra Hobro Handelsstandsforening foregriber således arbejdet med udformningen af en skiltepolitik, men det er fagenhedens vurdering, at der alligevel godt kan tages stilling til forespørgslen. Fagenheden har derfor undersøgt forskellige udfordringer ved opsætning af infoskærme herunder anvendelse, teknik og placering. Derudover er der til sagen indhentet erfaringer fra tre andre kommuner.

Anvendelse

Fagenheden vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at opsætte LED-infoskærme, som skal oplyse borgere, gæster, turister m.fl. om de forskellige kulturelle arrangementer i byen. Fagenheden anbefaler, at det ikke skal være muligt at køre kommercielle reklamer eller valgreklamer for partier og personer. Fagenheden påpeger også, at der er en problemstilling angående ejerskabet af disse LED-infoskærme i kommunen. Skal de være privat, kommunalt eller foreningsejet. Der skal derudover vurderes om der skal være faste reklamer på inforskærmene i bunden i form af ejer, ansvarlig eller kommune logo.

Teknik

Fagenheden vurderer, at der kan være genemæssige problemstillinger, som skal afklares i forbindelse med opsætning af LED-inforskærme, heriblandt størrelse, lysstyrke (regulering), hvornår tændes og slukkes billederne. Nogle af problemstillingerne kan være af trafiksikkerhedsmæssig karakter og skal afklares i et samarbejde med politiet.

Placering

I forbindelse med placeringen af LED-infoskærmene er der en række hensyn som skal varetages.

 • Trafiksikkerhed - LED-infoskærmene tiltrækker sig bilisteres opmærksomhed, hvilket giver trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. Derfor foreskriver vejlovgivningen at infoskærme skal placeres på ukomplicerede vejstrækninger. Ligeledes skal der påses sikkerhedszoner omkring infoskærmene.
 • Nabogener - En del af de adspurgte kommuner har oplevet naboklager over lysgener fra LED-infoskærme. Derfor bør infoskærmene som udgangspunkt ikke placeres i nærheden af beboelse grundet lysgener. I modsat fald skal der fastsættes betingelser for lysdæmpining og/eller tænd-sluk-perioder
 • Hvis infoskærmene skal placeres i det åbne land, skal der tages landskabelige hensyn. Dette vil som udgangspunkt ske gennem en landzonetilladelse, men det er fagenhedens vurdering, at praksis på området ikke muliggør placeringen af LED-infoskærme i det åbne land.

 

Fagenheden vurdere derfor at LED-infoskærmene som udgangspunkt skal placeres på ukomplicerede vejstrækninger i erhvervsområderne. Konsekvensen heraf vil være, at det ikke er muligt at placere infoskærmene ved vejene i det indre Hobro.

Fagenheden har følgende konkrete placeringsforslag til infoskærmene i Hobro:

 • Syd: på strækningen mellem Langelandsvej og frem til Meny.
 • Nord: på strækningen mellem rundkørslen og frem til erhvervsparken.
 • Vest: på strækningen mellem byskiltet og frem til Arla.

 

I forhold til placering af infoskærmene skal der tages stilling til, om der må placeres infoskærme i gågaden (Store Torv). Fagenheden vurderer, at der kan opstå æstetiske udfordringer ved at placere infoskærmene i gågaderne.

Skiltepolitik

Som nævnt i indledningen arbejder fagenheden på et oplæg til en generel skiltepolitik for de fire hovedbyer.

I den forbindelse skal der rettes opmærksomhed på, at der ud over de generelle LED-infoskærme, som er behandlet i denne sagsfremstilling, er en række andre skilte og reklamer, der skal tages i betragtning, herunder kommerciel reklame. Det kan for eksempel være billboards, skilte til den enkelte virksomhed/butik, skilte for butiks- og erhversklynger, landsbypyloner.

Fagenheden anbefaler derfor, at beslutningen ses i et bredere perspektiv og således lægges til grund for det videre arbejde med den generelle skiltepolitik for hele kommunen. Af samme grund anbefales det, dels at opsætningen gøres midlertidig, og dels at vilkårene for driften løbende kan justeres efter gjorte erfaringer og indkomne klager.

Beslutning

Ad 1. Der gives mulighed for forsøgsvis opstilling af infoskærm ved Store Torv, Hobro. Fagenheden bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår.

Ad 2. Udvalget ønsker at yderligere tilladelser afventer godkendelse af en skiltepolitik. Fagenheden fremlægger til et kommende udvalgsmøde en procesplan for udabejdelse af en skiltepolitik.

 

05.02.03-G01-2-18

184. Lukning af den private fællesvej Hestehaven

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I forbindelse med byfornyelsesprojektet i Øster Hurup, er adgangen fra Langerimsvej til Kystvejen lukket, og der er etableret ny vejforbindelse til Solbjergvej.

Grundejerforeningen Hestehaven mener, at trafikken på den private fællesvej Hestehaven er steget væsentligt som følge af vejændringen og ønsker Hestehaven afspærret med bom.  

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til forskellige løsningsmuligheder for Hestehaven.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der træffes beslutning om et af følgende mulige udfald for Hestehaven:
 

a) Der gives tilladelse til opsætning af bom for at forhindre gennemkørsel.

b) Der gives afslag på bom, den nuværende skiltning opretholdes, og politiet anmodes om håndhævelse.

c) Skiltningen med gennemkørselsforbud fjernes - med politiets samtykke - med mulighed for lovlig, almen kørsel.

d) Vejen optages som offentlig vej, hvorved vedligeholdelsen overgår til vejmyndigheden/kommunen.  

Inddragelse

Ved partshøring er der modtaget fem bemærkninger: Én er for opsætning af bom, og fire er imod.

På baggrund af tidligere vejsynskendelse er der kun én grundejer, som med sikkerhed kan siges at have vejret til begge veje. Vejberettigede vil få en ulempe ved opsætning af bom. Samme vejberettigede har ønske om udstykning af et sommerhusområde vest for Hestehaven. Hvorvidt der kan gives tilladelse til denne udstykning er uafklaret, da kommunen afventer et nyt landsplandirektiv.

En anden grundejer oplever ingen eller begrænset stigning i færdslen.

To grundejere mener, at vejen er åben for færdsel eller ikke respekterer gældende skiltning.

Én grundejer er for opsætning af bom.

Grundejerforeningen Hestehaven ønsker hastigheddæmpende foranstaltninger såfremt vejen opklassificeres. 

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Hestehaven søger om tilladelse til at spærre den private fællesvej Hestehaven med bom.

Grundejerforeningen mener, at trafikken henledes til Hestehaven på grund af lukningen af Langerimsvejs direkte adgang til Kystvejen. Hestehaven løber over i den private fællesvej Nr. Hurupvej, og ad den vej er det muligt at komme ud på Kystvejen.

Hestehaven er privat fællesvej i landzone, men administreres efter privatvejslovens afsnit III (byreglerne). Mariagerfjord Kommune har efter udvalgsbeslutning efter § 3 stk. 2 i privatvejsloven besluttet, at byreglerne finder anvendelse.

Hele omådet mellem de to offentlige veje Langerimsvej og Nr. Hurupvej er primært sommerhusområder. Der er to veje gennemgående Nr. Hurupvej/Hestehaven og Bækhaven/Søndermarken. Begge er private fællesveje.  

Historik omkring vejen

I 2012 ansøges om tilladelse til opsætning af bom. Fagenheden Teknik og Byg giver afslag på opsætning, da det vurderes, at afspærring medfører, at landbrugstrafik ledes ud på Kystvejen.

I 2013 gav Teknik og Byg tilladelse til gennemkørselsforbud og en hastighedsbegrænsning på 30 km/t. Afgørelsen fra 2013 betyder, at der ikke kan køres lovligt mellem de to offentlige veje Langerimsvej og Nørre Hurupvej. Endvidere kan der fra de private fællesvej Rævehaven/ Nørre Hurupvej ikke køres lovligt til Langerimsvej. Fra den private fællesvej Hestehaven kan der ikke lovligt køres til den offentlige vej Nørre Hurupvej. I 2013 afholdes vejsyn på den private fællesvej Nørre Hurupvej.

I 2015 afslog Teknik og Byg at tage stilling til spørgsmålet om lukning med bom, da der ikke var sket trafikale ændringer siden 2013.

I 2018 ansøges der påny om opstilling af bom. Teknik og Byg behandler sagen, da de trafikale forhold er ændrede på grund af omdannelse af Øster Hurup midtby, og derfor kan der være sket en øgning af den gennemkørende trafik på Hestehaven. Fagenheden har ikke data på omfanget af gennemkørsel.

  

Opsætning af bom

Grundejerforeningen Hestehaven ønsker vejen fysisk afspærret med bom. Foreningen mener ikke gennemkørselsforbuddet respekteres og skiltning har begrænset præventiv effekt. En fysisk afspærring vil i begrænset omfang påvirke den lovlige trafik på vejen. En landmand i området vil rammes af bommens eventuelle opsætning og vil få en ulempe ved en afspærring af vejen. Ansøger har tilbudt, at vejen etableres som en oplukkelig bom, som landmanden kan åbne efter behov.

Uændrede forhold

Spørgsmålet om der sker en ulovlig færdsel og håndhævelse af gennemkørselsforbuddet er en politiopgave. Kommunen har ingen mulighed for håndhævelse mod ulovlig færdsel på vejen. Politiet har foretaget kontroller siden gennemkørselsforbuddet blev etableret, men antallet af kontroller må også ses i forhold til antallet af overtrædelser sammenholdt med politiets ressourcer. Politiet udtaler, at tilladelse til et gennemkørselsforbud ofte ses som et præventivt tiltag.

Forbudskiltning nedtages

Kommunen kan - med politiets samtykke - bestemme, at forbudsskiltningen fjernes jf. privatvejslovens § 57 stk. 2, så almen trafik kan ske ad vejen. Det kan medføre at den almene trafik øges så meget, at kommunen må optage vejen som offentlig vej jf. privatvejslovens § 58. Hvis den almene/gennemkørende trafik overstiger 50 %, har kommunen pligt enten at gennemføre færdselsregulerende foranstaltninger eksempelvis afspærring med bom eller at optage vejen som offentlig.

Optagelse som offentlig vej

Mariagerfjord Kommune skal, som vejmyndighed for en privat fællesvej, vurdere om en vej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen skal optages som offentlig. Det fremgår af privatvejsloven § 58. Beslutning om, hvorvidt en vej skal optages som offentlig, træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold jf. vejlovens § 15. Grundejerforeningen Hestehaven ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvis vejen optages som offentlig. Vejteknisk er det svært at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen. Vejen er for smal til chikaner og bump kræver fast belægning for at kunne holde. Derfor benyttes bump ikke på grusveje, hvilket også var begrundelsen for tidligere afslag.

Umiddelbart synes der ikke at være nogen trafikal begrundelse for at køre ad den omtalte strækning på grund af lukning af adgangen Langerimsvej/Kystvejen. Beboere på Langerimsvej, som før har benyttet adgangen ved Kystvejen, har ikke generelt fordele ved at benytte Hestehaven fremfor den nye forbindelse til Solbjergvej.

  

Fagenhedens vurdering  

Kommunen tager stilling til trafikale og færdselsmæssige hensyn. Eventuelle privatretlige forhold, såsom vejret kan kommunen ikke tage stilling til.

På baggrund af høringsvarene synes der ikke at være en entydig opfattelse af den gennemkørende færdsels omfang. Kommunen har givet en tilladelse til opsætning af skilte, som forbyder gennemkørsel. Uanset om vejen afspærres med bom, eller de nuværende forhold fastholdes, vil gennemkørsel ikke være tilladt. Den nuværende ordning er et kompromis mellem de vedligeholdelsespligtiges ønske om at begrænse den almene færdsel,og de vejberettigedes ønske om fri og uhindret færdsel. Da kommunen ikke har mulighed for håndhævelse af eksisterende forhold, er afspærring en mulighed for at forhindre gennemkørsel.

Det kan være vanskeligt at forudsige ændrede trafikmønstre ved vejlukninger. Et områdes tilgængelighed vil på sigt kunne afhænge af antal vejlukninger. Lukning af en vej vil fredeliggøre denne, men trafikken vil finde andre veje og belaste disse. En afgørelse skal således afveje det dobbelte hensyn: På den ene side hensynet til de grundejeres gener og vedligeholdelsesudgift, hvis gennemkørslen er omfattende, og på den anden side hensynet til den almene trafikafvikling i lokalområdet.

Omkostninger ved optagelse af vejen som offentlig vil være afhængig af om vejen fastholdes i sin nuværende form eller opgraderes til en asfalteret vej med belysning, afvanding og hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Kommunen kan fastholde vejen nuværende stand og belægning. På nuværende tidspunkt synes den trafikale belastning ikke at begrunde en opgradering.

Udgifter til opgradering af vejen vil være afhængig om den nuværende vejkasse kan anvendes eller vejen skal retableres i fuld bredde. Vejen etableres som 4,5 m bred vej med asfalt, regnvandskloakering, belysning og 2 bump. Der kan blive tale om udgifter til ekspropriation til vejudvidelse i den nordlige del af vejen, da der sker en udvidelse af vejen

Tilladelse til opsætning af bom er uden udgifter for kommunen. Omkostninger afholdes af de vedligeholdelsespligtige grundejere.

Hvis vejen opklassificeres, men fastholdes i sin nuværende udformning vil der være udgifter til vejudskillelse ca. 25.000 kr., evt. arealerstatning, og årlige vedligeholdelsesomkostninger ca. 5.000 kr. Arealerstatning bør være 0 kr., da vejen er udlagt og ibrugtaget.

Hvis vejen asfalteres er prisen anslået til mellem 1.100.000 og 1.900.000 kr.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til kommunal overtagelse og opgradering.

Beslutning

Udvalget  besluttede alternativ b, således der gives afslag på bom, ligesom den nuværende skiltning opretholdes.Forudsat politiets godkendelse vil kommunen ikke modsætte sig privat etablering af bump på strækningen.

 

05.01.08-G00-4-17

185. Projekt for grønne arealer ved kanalen i Hadsund

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY.

Anledning

Der er i investeringsoversigten for 2019 afsat 3 mio.kr. til midlertidigt at forskønne det store, grønne areal ved den nyetablerede kanal i Hadsund.

Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten for 2019 på 3 mio kr. frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med fornyelsen af området ved kanalen i Hadsund (området ved restaurant da Vinci og det gamle TripTrap) er der i investeringsoversigten for 2019 afsat 3 mio. kr. til midlertidig at forskønne det store, grønne område fra kanalen og op til Hadsund ved gågaden.

Området er lokalplanlagt og udlagt til beboelse, men indtil der påbegyndes bebyggelse på arealet, har Byrådet besluttet, at området skal forskønnes, så det ikke kun fremstår som en stor tom græsplæne.

Der forelægges senere forslag til konkret projekt til godkendelse i Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning

Udvalget ønsker at afvente stillingtagen  til mødet i januar 2019.

 

01.00.00-G01-3-18

186. Vindmøller ved Veddum Kær

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra Eurowind om igangsætning af planlægningen for opstilling af ni vindmøller ved Veddum Kær, samt en solcellepark på op til 26 ha.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om planlægningen skal igangsættes med fordebat og borgermøde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At fagenheden Teknik og Byg påbegynder planlægningen for opstilling af ni vindmøller ved Veddum Kær samt en solcellepark på op til 26 ha.
 2. At der igangsættes fordebat og afholdes borgermøde 9. januar 2019.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægningen i Mariagerfjord Kommune, er der nedsat en følgegruppe blandt de interesserede borgere, lodsejere og foreninger.

26. november 2018 afholdt fagenheden et opstartsmøde med følgegruppen. På mødet blev tidspunktet for et eventuelt borgermøde drøftet, og på baggrund heraf, foreslår fagenheden at den tidligere aftalte dato (17. december 2018) flyttes til den 9. januar 2019 for dermed at imødekomme følgegruppens ønske herom.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 19 - vindmølleplanlægning

I kommuneplantillæg nr. 19 er der udpeget et potentielt område til opførelse af op til ni 3-4 MW vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter i Veddum Kær.

Ansøgning

Eurowind ønsker at udskifte otte eksisterende møller fra 1999/2000 med ni 4,2 MW vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter i området. Eurowind ønsker desuden at etablere en solcellepark på op til 26 ha i tilslutning til vindmølleparken og dermed optimere og øge udnyttelsen af den nettilslutning, som projektet skal afholde udgifterne til.

Produktion for den eksisterende vindmøllepark er på ca. 10.770 MWh/år i alt. Den nye park er estimeret til 112.500 MWh/år i alt, og en fuldt udbygget solcellepark forventes at kunne producere ca. 20.000 MWh/år i alt.

Etablering af anlægget kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (tidligere benævnt VVM-redegørelse) med tilhørende plangrundlag i form af en lokalplan og et kommuneplantillæg og en miljøvurdering heraf i form af en miljørapport (tidligere benævnt strategisk miljøvurdering).

Proces

Første skridt i processen er at gennemføre en fordebat, hvor kommunen indkalder idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapporten og til udlæg af solcelleparken.

Fagenheden foreslår, at fordebatten gennemføres i december 2018 og ind i januar 2019, og at der afholdes et borgermøde den 9. januar 2019 i Veddum Sal.

Beslutning

Godkendt.

 

01.05.18-P17-1-17

187. Nye Natura 2000-grænser

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret af Miljø- og fødevareministeriet. Områderne er justeret på baggrund af den politiske aftale om Naturpakken, maj 2016. Materialet har af flere omgange været i høring hos kommunerne.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Europa-Kommissionen skal nu godkende ændringerne. Det forventes, at Kommissionen godkender de nye områdegrænser ved udgangen af 2019. Der er dog allerede nu pligt til, at beskytte både de nyudpegede arealer og de forventede reduktioner.

På landsplan er det samlede Natura 2000-areal udvidet med ca. 1000 ha. Ændringerne omfatter en mængde landbrugsarealer, der er taget ud og en mængde naturarealer, der er taget ind. I Mariagerfjord Kommune er arealet udvidet med ca. 40 ha til et samlet areal på ca. 8140 ha.. Fagenheden har ikke peget på nye områder, der ønskes medtaget som Natura 2000-områder. Begrundelsen for dette er, at der ikke har været ressourcer til at foretage den lodsejerinddragelse, der vurderes nødvendig for et godt fremadrettet samarbejde i eventuelle nyudpegede områder.

I 1. tekniske høring har kommunen peget på en række ændringer for at udtage lokalplanlagte områder, sommerhusområder og bynære arealer. Disse forslag er delvist imødekommet. F.eks bliver Kattegat Strandcamping og områder ved Øster Hurup Havn taget ud af Natura 2000 området. Arealet umiddelbart syd og øst for det gamle renseanlæg i Hadsund forbliver i Natura 2000 område. Området er i kommuneplanen udlagt til renseanlæg, en del er beliggende i byzone og er lokalplanlagt (2002).

Mariagerfjord Kommune har i tidligere høringssvar ytret ønske om, at et areal ved Helberskov ønskes fastholdt som Natura 2000-område. Ønsket var begrundet i, at Helberskov Digelaug havde henvendt sig til kommunen med et ønske om at gennemføre et naturgenopretningsprojekt mellem Havnøvej og Mariager Fjord. Det ses af de nye grænser, at området fortsat er natura 2000-område.

Mariagerfjord Kommune har i høringssvar gjort Miljøstyrelsen opmærksom på sammenhæng mellem LIFE IP NATUREMAN-projektet og de ændrede Natura 2000-grænser. LIFE IP NATUREMAN-projektet omfatter bl.a. Natura 2000-arealer langs vandløb i Mariagerfjord Kommune. Forslaget til justerede områdegrænser udtager i betydeligt omfang landbrugsarealer indenfor LIFE IP- projektets område bl.a. langs Skals Å. De ændrede grænser kan være til ugunst for en realisering af dele af LIFE IP NATUREMAN-projektet. Kommunens ønske er ikke imødekommet.

Større ændringer ses af nedenstående kortudsnit. Hvor reduktioner er vist med grå farver og udvidelser med tyrkis.

     

Økonomi

Det vurderes ikke at ændringer i Natura 2000-områdegrænser får nogen økonomiske betydning for kommunen.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

08.20.00-Ø54-1-11

188. Hadsund Flyveplads

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Forpagter af Hadsund Flyveplads har pr. 1. september 2018 opsagt forpagtningskontrakten med virkning fra 1. april 2019, idet forpagteren ikke ønsker at have udgiften til leje af jord.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om der fortsat skal være aktiviteter på Hadsund Flyveplads. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At udvalget tager stilling til om der fortsat skal være aktiviteter på Hadsund Flyveplads.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har ved Trafik- og Byggestyrelsen en tilladelse til drift af en offentlig flyveplads i Buddum ved Hadsund. Tilladelsen er gældende indtil 1/12 2021. Hvis kommunen ønsker en ny tilladelse, skal der sendes en ansøgning senest 1 måned før den nuværende tilladelse udløber.

Hadsund Flyveplads er beliggende på 2,7 ha. jord, ejet af en landmand. Mariagerfjord Kommune lejer arealet af landmanden og har gennem en forpagtningsaftale bortforpagtet arealet til forpagter af Hadsund Flyveplads, til drift af flyveplads. Disse aftaler har været gældende siden 2006 og er indgået af daværende Hadsund Kommune.

Mariagerfjord Kommunes lejekontrakt på 2,7 ha. med landmanden lyder på 9.117 kr. årligt, som betales af Mariagerfjord Kommune. Forpagtningskontrakten mellem forpagter af Hadsund Flyveplads og Mariagerfjord Kommune beløber sig ligeledes til 9.117 kr. årligt. Det har været kutyme, siden Hadsund Kommunes tid, at kommunen ikke opkræver forpagtningsafgiften. Denne praksis blev videreført i Mariagerfjord Kommune, hvilket vil sige, at det årligt koster kommunen kr. 9.117,-.

Fagenheden Natur og Miljø har, i forbindelse med en gennemgang af kontrakter, meddelt forpagter af Hadsund Flyveplads, at forpagtningsafgiften fremadrettet bliver opkrævet efter forpagtningskontrakten.

Forpagter af Hadsund Flyveplads har herefter pr. 1/9 2018 opsagt forpagtningskontrakten med virkning fra 1. april 2019, idet denne ikke ønsker at have udgiften til leje af jord.

Angående aktiviteter på Hadsund Flyveplads oplyser forpagter af Hadsund Flyveplads, at pladsen bliver brugt til følgende landingsøvelser:

Greybird Fly skole, hjemhørende i Århus, skoler primært elever der vil tage kommercielt certifikat.

Århus Air center, hjemhørende i Randers, primært privat flyvecertifikat.

Østjydsk UL klub, UL certifikater.

Herning Motorflyveklub, privat flyvecertifikater.

Forpagter oplyser, at operationerne er meget svingende fra år til år fra flyveskolerne, nogle år har de ikke så mange elever og året efter kan der være mange.

Generelt har operationer været vigende (generelt for hele Danmark).

Forpagter har opsagt forpagtningsaftalen, men har oplyst, at hvis forpagter skal fortsætte med at drive flyvepladsen i Hadsund:

 •         skal Mariagerfjord Kommune fremover betale jordlejen til landmanden.
 •         skal forpagter af Hadsund Flyveplads fremover modtage et drifttilskud for at holde pladsen, f.eks kr. 15.000,- årligt. 

 

Kommunens planafdeling oplyser, at i kommuneplan 2013-2025 var et potentielt vindmølleområde ved Buddum/Veddum Vandkær ikke realiserbart på grund af den nære beliggenhed til Hadsund Flyveplads. Det var anført, at den videre planlægning for området først kunne påbegyndes, hvis flyvepladsen blev nedlagt. I det efterfølgende kommuneplantillæg nr. 19 for vindmølleplanlægning, som der arbejdes ud fra nu, er området taget helt ud, så det ikke længere er et potentielt vindmølleområde.

Hvis flyvepladsen lukker, er der en mulighed/risiko for, at området kan komme i spil igen som et vindmølleområde. Det vil være en politisk beslutning, om området skal tages ind igen i tilfælde af, at der bliver behov eller ønske om at opstille flere vindmøller i kommunen. Flyvepladsen har ikke umiddelbart betydning for de eksisterende udlæg til vindmøller dvs. Veddum Kær og Als Enge, og der er ikke umiddelbart andre temaer i planlægningen, som flyvepladsen har betydning for, da den ikke står i vejen for f.eks. planlægning af boliger eller erhverv.

Ophør af Hadsund Flyveplads har ingen konsekvenser for Regionens Heliport, som regionen har en særskilt aftale med jordejer om.

Økonomi

Hvis der fremadrettet skal være aktiviteter på flyvepladsen, vil kommunens årlige udgifter være 9.117 kr. til betaling af jordleje til landmand, samt et evntuelt årligt driftstilskud eksempelvis på 15.000 kr. til forpagter af Hadsund Flyveplads.

Beslutning

Udvalget besluttede, at en opretholdelse af aktiviteten skal ske uden kommunale udgifter. Hvis der, efter en kort annonceringsperiode, ikke er interesserede brugere, opsiges jordlejen.

 

04.08.11-P19-1-18

189. Idrætsanlæg, Råderumsskabelse

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I forbindelse med budget for 2019 og overslagsårene, er der besluttet en besparelse på pleje af idrætsanlæg og boldbaner.

Park og Trafik og Kultur ogFritid har drøftet, hvorledes besparelserne kan effektueres.

Der ønskes en drøftelse og godkendelse i Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid, om de overordnede principper for besparelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At de to fagenheder Teknik og Byg og Kultur og Fritid gennemfører en revidering af indeværende plejeaftaler for idrætsanlæg i dialog med alle boldklubber.
 2. At besparelserne hovedsageligt omhandler områder, som ikke direkte berører selve boldbanerne.
 3. At samproduktion med civilsamfundet/foreningerne inddrages, hvor det er muligt.

Inddragelse

Fagenheden for Kultur og Fritid og idrætsforeninger.

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommunes budget for 2019 og overslagsårene, er der vedtaget en besparelse på pleje af idrætsanlæg og boldbaner på 335.000 kr. årligt. Fagenhederne Teknik og Byg samt Kultur og Fritid, har afholdt møde med henblik på at finde fælles principper for de kommende besparelser.

De to fagenheder ønsker at arbejde ud fra følgende to overordnede principper:

 1. Via samproduktion, aftales revidering af nuværende plejeaftaler, gennem tæt dialog med alle de boldklubber, der bliver berørt. Det vil sige, at alle boldklubber vil blive tilbudt et møde, hvor lokale forhold og nuværende plejeaftaler gennemgås og revideres.
 

 1. Et ønske om at revurdere plejeniveauer og funktionalitet af de tilstødende arealer, som ikke direkte berører selve spillefladen, boldbanerne, som f.eks.:
 

    - Boldbaner der ikke længere bruges, nedlægges.

    - Udstyr/inventar, som eksempelvis bander, lysmaster, læhegn, stolper mv., driftes af idrætsforeningerne.

    - Læhegn omkring boldbanerne driftes af idrætsforeningerne.

    - Tilstødende græsarealer omlægges til et lavere plejeniveau.

    

Yderligere tiltag vil blive undersøgt, som f.eks. mulighederne for effektvisering med nyere teknologi i fremtiden. Dette kan eksempelvis være robotklippere, automatisk opstregning af baner mv.

Tidsplanen vil være, at der er taget dialog med alle boldklubber, samt udarbejdet reviderede plejeaftaler for hver klub, senest 1. marts 2019. Således vil alle berørte klubber have en revideret aftaler ved opstart af udendørs sæsonen 2019.

Beslutning

Godkendt.

 

00.30.10-S00-1-18

190. Råderumsskabelse Budget 2019 - Nedlæggelse af to toiletter i Mariager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

I Budget 2019 er indregnet en råderumsskabelse på 80.000 kr. svarende til nedlæggelse af to offentlige toiletter i Mariager by - nemlig et sommertoilet og et helårstoilet.

Udvalget for Teknik og Miljø skal beslutte, hvilke to toiletter, der skal nedlægges i Mariager by.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At der tages stilling til, hvilke to toiletter i Mariager der skal nedlægges.  

Sagsfremstilling

Der er idag fire offentlige toiletter i midtbyen i Mariager. Herudover er der et toilet ved Rosenhaven (etableret i 2016), og et toilet ved Hohøj. Disse er privatejede, men vedligeholdes af kommunen. Endvidere er et toilet under etablering ved Jomfrubakken i forbindelse med bevillingen fra cykelpuljen, til etablering af cykelstien mellem Mariager og Assens.

  

Toilettet ved Egepladsen er ikke kommunens ejendom, men der er en brugsretsaftale. Ejeren, Jutlander Bank, har forespurgt om mulighed for at anvende ejendommen til eget brug. Konsekvensen vil være, at der bliver lidt længere imellem toiletterne, men der vil stadig være relativt mange toiletter i byen sammenlignet med resten af kommunen. Skemaet giver et skematisk overblik.

PlaceringOff/privatTilstandI brug Handicap-

venlig
BuspladsOffentligSlidtHelårs 
SaltcenterOffentligGod standHelårsV
TorvetOffentligNyrenoveretSommer 
EgepladsenOffentligSlidtHelårsV
RosenhavenPrivat/offNyetableretSommerV
HohøjPrivat/offSlidtHelårs 
JomfrubakkenOffentligUnder etableringHelårs?

 

Af budgettet fremgår, at nedlæggelsen af toiletter gælder Mariager by. Derfor er toiletterne ved Hohøj og Jomfrubakken sandsynligvis ikke omfattet, men det er uklart, hvorvidt toilettet ved Rosenhaven er omfattet. For oversigtens skyld er alle toiletterne medtaget i skemaet.

Toiletterne i midtbyen ligger med tæt afstand. Toilettet på Torvet er renoveret i 2016. Toilettet ved Saltcenteret er i fin stand. Toilettet ved Rosenhaven er nyt.Toilettet ved Jomfrubakken er under etablering og en forudsætning i forhold til ansøgning ved cykelstipuljen. Toilettet ved Buspladsen, Egepladsen og Hohøj er slidte og trænger alle til renovering. Fagenheden kan derfor samlet set anbefale, at toiletterne ved Buspladsen og Egepladsen nedlægges. 

Beslutning

Det blev indledningsvist præciseret, at det kommende toilet ved den nye cykelsti på Jomfrubakken er handicapvenligt.

Et flertal besluttede, at toiletterne på Egepladsen og Buspladsen lukkes.

For stemte Jørgen Hammer Sørensen (O), Jens Riise Dalgaard (A), Peter Muhl (A), Niels Peter Christoffersen (A), Niels Erik Poulsen (V) og Per Kragelund (V).

Imod stemte Erik Kirkegaard Mikkelsen (V).

 

01.11.00-A00-1-14

191. Anlægsregnskab - indsatspuljen

Forventet sagsgang

TM, ØK, BY

Anledning

Mariagerfjord Kommune har siden 2009 anvendt statslige puljemilder til kondemnering og nedrivning af ejendomme i kommunen. Kommunen ændrede konteringspraksis i 2015, hvorfor de tidligere regnskaber nu skal afsluttes.

Byrådet skal godkende regnskabet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

 1. At regnskabet godkendes og afsluttes

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har siden 2009 haft en stor indsats på området for sundhedsfarlige og nedrivningsegnede ejendomme med kondemnering, genhusning og nedrivning. Finansieringen hertil kommer dels fra statslige puljemidler og dels fra kommunal egenfinansiering med lån uden for ramme og 5 % på anlægsbudgettet.

I 2015 blev konteringen af udgiften ændret, hvorfor der nu oprettes projekter for hver enkelt ejendom, istedet for ét stort anlægsprojekt. Det gamle anlægsregnskab skal som følge deraf afsluttes.

Kommunen har i anlægsprojektet, der indstilles afsluttet, nedrevet ca. 130 ejendomme. Heraf har der været en særlig indsats i Veddum og Skelund, som har været plaget af dårlige lejeboliger. Kommunen har nedrevet 30 ejendomme i Veddum og Skelund i anlægsprojektet.

Kommunen har herudover kondemneret en ikke uanseelig mængde boliger og som følge heraf genhuset over 100 borgere.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

00.32.00-S55-2-18

192. Anlægsregnskab - projekt Stinesminde Havn

Forventet sagsgang

 TM

Anledning

Projektet med renovering af havnen og forskønnelse af havneområdet i Stinesminde er nu afsluttet, og fagenheden Teknik og Byg fremlægger anlægsregnskab.

Udvalget for Teknik og Byg skal tage stilling til regnskabets godkendelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At anlægsregnskabet for projektet i Stinesminde godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet med renovering af havnen og det øvrige havneområde i Stinesminde er nu afsluttet.

Projektet er skabt og gennemført i et godt og konstruktivt samarbejde mellem Borgerforeningen i Stinesminde og Mariagerfjord Kommune. Resultatet har også givet anledning til ros og anerkendelse fra Realdania, som har medfinansiet projektet.

Til udvalgets orientering vedlægges den rapport, som har dannet grundlag for slutafrapporteringen til Realdania.

Der har samlet været en udgift på: 2.413.617 kr.

Finansiering :

Udvalg for Teknik og Miljø1.200.000 kr.
Kultur og Fritid350.000 kr.
Realdania882.457 kr.
Ialt2.432.457 kr.

 

Dette giver et mindreforbrug på 18.840 kr., som kan tilbageføres til kassen.

Beslutning

Godkendt.

 

00.32.00-Ø00-8-18

193. Status på anlægsområdet

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø ønsker på baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september 2018 en drøftelse af status på anlægsbudgettet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At status på anlægsbudgettet drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø har med baggrund i økonomiopfølgningen pr. 30.september 2018 ønsket en drøftelse af status på anlægsarbejderne i 2018 i forhold til afsluttede projekter og projekter, som løber videre ind i 2019.

Beslutning

Drøftet med særlig fokus på Hostrupvej-projektet i Hobro, samt Langerimsvej-projekt i Øster Hurup.

 

06.01.17-P24-1-18

194. Mariagerfjord Vand a|s - godkendelse af takstblade for vand- og spildevandsforsyning 2019

Forventet sagsgang

TM, ØK,BY

Anledning

Betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber og Vandforsyningsloven fastslår, at kommunen én gang årligt skal godkende forsyningsselskabets takster.

Mariagerfjord Vands bestyrelse har 29. oktober 2018 godkendt forsyningsselskabets forslag til takster for 2019.

Byrådet skal godkende takstbladene for 2019 for henholdsvis vand og spildevand. I følge lovgivningen kan Byrådet ikke ændre forsyningsselskabets forslag til takster. Byrådet kan kun godkende eller forkaste forslaget og returnere forslaget til en fornyet behandling. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Mariagerfjord Vand a/s' takstblade 2019 for henholdsvis vand og spildevand godkendes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Vand har fremsendt udkast til takstblade for vand og spildevand gældene for 2019, med anmodning om kommunes godkendelse i overensstemmelse med den gældende lovgivning herfor.

Eneste ændring af taksterne for 2019 i forhold til taksterne i indeværende år, er en pristalsreguleret stigning på 1,5 %.

En stigning af vandafledningsbidraget og af taksterne for drikkevand medfører, at Mariagerfjord Kommunes udgifter til spildevandsafledning og vandforbrug fra de kommunale ejendomme vil forøges. 

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

85.02.01-G01-3-15

195. Takster for udlån af kommunale arealer

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Kommunerne må pr. 1. januar 2019 ikke længere låne kommunale arealer ud til kommercielle arrangementer, men skal i stedet tage leje for det.

Udvalget for Teknik og Miljø skal fastsætte takster for udlån af kommunale arealer til kommercielle arrangementer.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At taksterne for udlån af kommunale arealer til kommercielle arrangementer godkendes.
 2. At der laves en vurdering af ikke kommercielle og mindre arrangementer i løbet af 2019.

Sagsfremstilling

Det har hidtil været gratis at låne kommunale arealer, hvis man har ansøgt kommunen om et areal i forbindelse med et arrangement - hvad enten det har været kommercielt eller non-profit.

Efter en sag om Odense Kommunes udlån af arealer til musikfestivalen Tinderbox har Statsforvaltningen indskærpet reglerne.

Pr. 1. januar 2019 skal der opkræves leje ved lån af kommunale arealer til kommercielle arranmenter som f.eks. cirkus, tivoli, sommercamp m.m.

Fremover vil ansøgninger blive inddelt i 3 kategorier:

 1. Kommercielle arrangementer - f.eks. cirkus, tivoli, sommercamp, koncerter og dyrskue.
 2. Ikke kommercielle arrangementer - f.eks. motionsløb og Skt. Hans.
 3. Mindre arrangementer - f.eks. minikoncerter med skoleklasser og optog
 

Kategori 2 og 3 indeholder ikke nævneværdig risiko for skader eller gener, der kan generere ekstra omkostninger eller ekstra administrative processer.

I løbet af 2019 vil der ske en vurdering af arrangementer, som har været afholdt på følsomme arealer. Her vurderes der, om der er sket skader på arealet, der gør at der fremover skal opkræves leje.

Økonomi

Pr. 1. januar 2019 skal der ved kommercielle arrangementer betales en leje på 1.500 kr. til dækning af administration, før- og efterbilleder samt åbning/lukning af vand og el. Samtidig skal der betales et depositum på 10.000 kr. Depostitummet dækker eventuelle skader på arealet i forbindelse med afholdelse af arrangementet. Er der ingen skader ved afrejse tilbagebetales depositummet.

Beslutning

Ad 1. Godkendt med den præcisering, at der udelukkende opkræves leje fra privat-kommercielle arrangmenter og at depositum fastlægges til 5.000 kr. Fagenheden afgør, hvilke arrangementer, der  kategoriseres som privat-kommericielle og bemyndiges til at afgøre, hvornår der er behov for opkrævning af depositum.

Ad 2. Godkendt, idet ordningen evalueres efter 1 år.

 

00.01.00-G01-56-17

196. Orienteringssager

Forventet sagsgang

TM

Anledning

Generel orientering til udvalget.

Indstilling

Direktør for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Orientering om Vejdirektoratets afgørelse i klagesag på Søtofte
 2. Orientering om Hadsund Vandværk
 3. Orientering om kommende proces for politisk behandling af Kommunens Klimahandlingsplan
 4. Orientering om Action Kids
 5. Orientering om VVM procedure for Mariagerfjord Vand A/S

Beslutning

Der var orientering om:

 • Vejdirektoratets afgørelse i klagesag på Søtofte
 • Hadsund Vandværk
 • Kommende proces for politisk behandling af Kommunens Klimahandlingsplan
 • Action Kids, som udvalget tidligere har udtalt sig positivt om.
 • VVM procedure for Mariagerfjord Vand A/S
 • Tilbagemelding fra staten på Vandrådenes anbefalinger.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

00.01.00-G01-56-17

197. Eventuelt

Beslutning

Intet

Fraværende: Peter Muhl (A).

 

Lukkede dagsordenspunkter

01.02.05-P15-27-17

198. Ulovligt solcelleanlæg

 

02.00.11-K08-1-07

199. Oprydning på ejendom