Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Handicaprådet den 13. maj 2020 kl. 16:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

29. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller dagsorden til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

 

00.05.07-G01-1-20

30. Overrækkelse af Handicapprisen 2020

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. beslutning på møde i Handicapprådet den 11. marts 2020 uddeles Handicapprisen 2020 til AMBU-festen i Hobro den 29. august 2020. Grundet situationen med Covid-19 har arrangørerne af AMBU-festen meddelt, at festen aflyses. Handicaprådet bedes derfor på mødet drøfte og beslutte, hvordan og hvornår Handicapprisen 2020 istedet skal uddeles.

Indstilling

Fagchefen for Handicap indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicapprådet beslutter, hvornår Handicapprisen 2020 istedet skal uddeles.

2. At Handicaprådet beslutter, hvordan Handicapprisen 2020 skal overrækkes.

Sagsfremstilling

På møde i Handicaprådet den 11. marts 2020 blev rammen for uddeling af årets handicappris drøftet og godkendt. I den forbindelse blev kommunikationsplanen godkendt. Kommunikationsplanen er vedhæftet som bilag.

Handicapprisen uddeles hvert år til AMBU-festen i Hobro, der altid afholdes ultimo august. I 2020 var AMBU-festen planlagt afholdt lørdag den 29. august 2020, hvor Handicapprisen 2020 skulle uddeles. Grundet situationen med Covid-19 og de dertilhørende restriktioner for at samle mange mennesker på samme matrikel, har arrangørerne af AMBU-festen meddelt, at festen i år aflyses. Se eventuelt link: https://ambufest.dk/

På den baggrund bedes Handicapprådet på mødet drøfte og beslutte, hvordan og hvornår Handicapprisen 2020 istedet skal overrækkes.

Konsulent i Velfærdssekretariatet, Annette Munkbøl deltager under dette punkt.

Beslutning

Handicapprisen udskydes et år pga. Covid19 .

I stedet higtligthes mennesker med betydning for handicappede i løbet af året og dette pressedækkes.

.

 

15.00.15-P15-1-20

31. Beskæftigelsesplan 2021 - tidsplan

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har vedtaget en tids- og procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021. Udvalget ønsker at orientere samarbejdspartnere om planen med henblik på inddragelse i processen.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Uddannelse indstiller til Handicaprådet:

1. At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse har vedtaget en tids- og procesplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2021. Som det fremgår af nedenstående tidsplan er der den 15. september planlagt et arrangement med deltagelse af samarbejdspartnere og Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, hvor aktuelle udfordringer på det lokale arbejdsmarked drøftes. Nærmere information og invitation følger i august 2020. Ligeledes er der fra den 5.- 23. oktober mulighed for at afgive et høringssvar til beskæftigelsesplanen.

TidspunktAktørHandling
6. augustUdvalget for Arbejdsmarked og UddannelseDrøftelse af fokusområder til Beskæftigelsesplan 2021 på baggrund af Beskæftigelses-ministerens mål for 2021
15. septemberSamarbejdspartnere og Udvalget for Arbejdsmarked og UddannelseArrangement med drøftelse af aktuelle udfordringer på det lokale arbejdsmarked
1. oktoberUdvalget for Arbejdsmarked og UddannelseFørstebehandling af Beskæftigelsesplan 2021
5. oktober Beskæftigelsesplan 2021 sendes i høring
23. oktober Høringsfrist udløber
12. novemberUdvalget for Arbejdsmarked og UddannelseAndenbehandling af Beskæftigelsesplan 2021 med høringssvar
9. decemberØkonomiudvalgetIndstiller Beskæftigelsesplan 2021 med høringssvar til godkendelse i Byrådet
17. decemberByrådetGodkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 med høringssvar

 

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.15.12-Ø40-29-20

32. Puljen til frivilligt socialt arbejde (§18 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Der er afsat 908.000 kr. til puljen for frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven. Målgruppen for denne pulje er alle borgere, og midlerne kan søges af frivillige foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte borgere. Midlerne tildeles af administrationen én gang om året, og der redegøres i sagen for den foretagne tildeling i 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Handicaprådet:

1. At tildelingerne til puljen frivilligt socialt arbejde efter §18 i Serviceloven tages til efterretning.

Inddragelse

Udvalget for Sundhed og Omsorg er blevet orienteret om sagen på deres møde den 30. marts 2020

Seniorrådet får sagen til orientering på deres kommende møde den 21. april 2020.

Sagsfremstilling

Midler til frivilligt socialt arbejde tildeles efter reglerne om frivillige sociale midler i henhold til §18 i Serviceloven. Målgruppen er alle borgere. §18-midlerne kan søges af frivillige foreninger m.fl., som har specifikke aktiviteter for særligt udsatte målgrupper. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn.

Ansøgningsfristen for tildeling af midler efter Servicelovens §18 var den 24. januar 2020. Alle ansøgninger er blevet behandlet på baggrund af de kriterier for at opnå støtte, som er bekrevet i kommunens strategi for §18-området.

Strategien blev revideret i efteråret 2018. De væsentligste ændringer var:

  • Der gives ikke støtte til løn og husleje, hvis der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.
  • Eventuelle ubrugte midler kan kræves tilbageført til kommunen.
  • Hvis foreningen tildeles 20.000 kr. eller derover, skal der laves regnskab for de tildelte midler samt laves en kort skriftlig evaluering af de igangsatte initiativer efterfølgende år.

Økonomi

I budget 2020 er der afsat 908.000 kr. til §18 puljen. Der er tildelt i alt 874.100 kr. til §18-ansøgningerne.

Herudover er der afsat 20.000 kr. til frivillig fredag og fejring af de frivillige på ældreområdet.

Der er et restbeløb på 13.900 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.35.08-Ø40-28-20

33. Tildeling af midler til aktivitetstilbud for + 60 årige (§ 79 i Serviceloven)

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Der er i 2020 afsat 289.000 kr. i §79 puljen til frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune, der laver aktivitetstilbud for de + 60 årige. Puljen er oprettet på baggrund af §79 i Serviceloven. Puljens formål er at støtte aktiviteter målrettet + 60 årige for at fremme sundhed og trivsel. Der redegøres i sagen for den foretagne tildeling i 2020.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Handicaprådet:

1. At administrationens tildeling til aktivitetstilbud for de + 60 årige tages til efterretning.

Inddragelse

Udvalget for Sundhed og Omsorg er orienteret om sagen på deres møde den 30. marts 2020.

Seniorrådet får sagen til orientering på deres kommende møde den 21. april 2020.

Sagsfremstilling

Én gang om året tildeler Mariagerfjord Kommune midler til de frivillige i kommunen, der søger kommunens pulje med de såkaldte § 79-midler. I loven står der bl.a., at ”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte”. Det er således en "kan-opgave".  

Administrationen behandler ansøgningerne på baggrund af kriterier, der er beskrevet i en politisk godkendt strategi (”Strategi for aktiverende og forebyggende tiltag efter Servicelovens § 79”.). Der er altid tale om en konkret, individuel vurdering af ansøgningerne.

Strategien blev revideret i efteråret 2018. De væsentligste ændringer var:

• Der gives ikke støtte til løn og husleje, hvis der kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed.

• Eventuelle ubrugte midler kan kræves tilbageført til kommunen.

• Hvis foreningen tildeles 20.000 kr. eller derover, skal der laves regnskab for de tildelte midler samt laves en kort skriftlig evaluering af de igangsatte initiativer efterfølgende år.

Det fremgår af strategien, at tilbud, der støttes, skal være såkaldt generelle tilbud. Det betyder, at de tilbud, der får støtte, skal være åbne for alle + 60 årige, der måtte have lyst til at benytte de pågældende tilbud. Desuden skal tilbuddene være aktiverende og forebyggende tiltag. Det betyder, at tilbuddene skal gøre noget for at fremme sundhed og trivsel samt forebygge sygdom for de + 60 årige i kommunen.

Der kan nævnes flere eksempler på aktiviteter, der kan støttes. Det kunne fx være en pensionistklub, der laver sociale aktiviteter for + 60 årige. Det kunne også være en forening, der arrangerer foredrag for + 60 årige. Slutteligt kunne det være en forening, der laver idrætstilbud for målgruppen.

 Ansøgningsfristen for tildeling af §79-midler var fredag den 24. januar 2020.

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 289.000 kr. til §79-puljen. Der er tildelt 287.700 kr. til §79-ansøgere.

Der er et restbeløb på 1300 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.66.00-A00-8-19

34. Magtanvendelser på Handicapområdet 2019

Forventet sagsgang

SO, Handicaprådet

Anledning

I henhold til §17 i Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne af 11. marts 2019, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed i forhold til de borgere, kommunen er ansvarlig for. Årsstatus herpå forelægges til politiske behandling.

Indstilling


Direktøren for Velfærd indstiller til Handicaprådet

1. At orientering om årsberetning om magtanvendelser på handicapområdet i 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Sundhed og Omsorg er på udvalgsmøde i februar blevet orienteret om nye regler for magtanvendelse i serviceloven med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020.

I denne sag gives en årsstatus for 2019 på omfanget af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på handicapområdet. Sagen har været behandet i Udvalget for Social og Omsorg den 4. maj 2020, hvor orienteringen blev godkendt.

I servicelovens kap. 24 er magtanvendelsesreglerne beskrevet under følgende typer magtanvendelse:

  • §125: Alarmsystemer
  • §126: Fastholdelse
  • §127: Tilbageholdelse i boligen
  • §128: Anvendelse af stofseler
  • §129: Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

 

Følgende tabel viser et overblik over det samlede antal magtanvendelser inden for handicapområdet fordelt på typen af magtanvendelse, institution og hvor mange borgere, der har været anvendt magt overfor.

§Antal

magtanvendelser
Antal

borgere
Institution
§ 126

Akut fastholdelse og føren
22 Kirketoften Mariagerfjord Kommune
§ 126

Akut fastholdelse og føren
92*To tilbud drevet af andre kommuners tilbud
§ 126

Akut fastholdelse og føren
11 Et dagtilbud drevet af anden kommune
§ 126

Akut fastholdelse og føren
21 Et privat tilbud
§ 126

Akut fastholdelse og føren
11 Et tilbud drevet af anden region
§ 126

Akut fastholdelse og føren
74 Sødisbakke, regionalt
I alt på handicapområdet

 
2210 

* Denne borger indgår også i registreringen under "Et privat tilbud", da borgeren har skiftet til et andet tilbud.

Samlet set er der i 2019 indberettet 22 tilfælde af magtanvendelse fordelt på 10 voksne inden for handicapområdet i Mariargerfjord Kommune. Det omfatter borgere fra Mariagerfjord Kommune på driftsinstitutioner i kommunen og uden for kommunen samt borgere fra andre kommuner anbragt på driftsinstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Alle tilfælde af magtanvendelse er foretaget ud fra §126 (akut fastholdelse og føren).

Antallet af indberetninger det enkelte år kan være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Det er således ikke ualmindeligt, at behovet for at iværksætte magtanvendelse kan svinge markant i perioder.

Magtanvendelser pr. borger

I gennemsnit har der været anvendt magt 2,2 gange for hver af de 10 borgere. Én borger står for knap 1/3 af de samlede indberettede tilfælde af magtanvendelse i 2019 (7 ud af 22 tilfælde). Denne borger er anbragt i et tilbud drevet af anden kommune.

Magtanvendelser pr. driftsinstitution

De 22 tilfælde af magtanvendelse fordeler sig på 7 driftsinstitutioner, hvoraf én er driftsinstitution under Mariargerfjord Kommune. Knap 1/3 af de indberettede magtanvendelser (7 ud af 22 tilfælde) har fundet sted på den regionale institution, Sødisbakke. Det er et botilbud efter §§107 og 108 for borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og den primære målgruppe har desuden en tillægsdiagnose inden for autismespektret eller ADHD.

Der arbejdes løbende på, at antallet af magtanvendelser kan holdes på et minimum. Der er generelt stort fokus på, at man altid skal forsøge at opnå borgers frivillige medvirken, inden der gribes til anvendelse af magt. Desuden skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvvarigt som muligt, og den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. I de situationer, hvor anvendelse af magt vurderes nødvendig, sker det også for at sikre andre borgeres eller ansattes sikkerhed.

Der er fortsat stor opmærksomhed på magtanvendelsesområdet - ikke mindst efter de nye reglers ikrafttrædelse pr. 1. januar 2020. I den forbindelse var ledere og medarbejdere samlet til en temadag i efteråret 2019 med fokus på det nye regelsæt. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en ny instruks om de nye regler til medarbejderne, og denne er godkendt af ledergruppen på handicapområdet.  

Beslutning

Taget til efterretning.

 

27.69.48-A00-2-17

35. Drøftelse af arbejdsgruppe til bygninger på dagtilbudsområdet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

På grund af den ekstraordinære situation med COVID-19 er arbejdsgruppemøderne i marts og april ikke blevet holdt. Der skal derfor findes nye mødedatoer til arbejdsgruppen.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At der findes nye datoer for afholdelse af arbejdsgruppemøde vedr. bygninger på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Fagchef fortalte om gruppens arbejde. Punktet sættes på næste møde igen.

 

00.01.00-G01-17-17

36. Handicappolitik

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet besluttede i februar 2020, at genoptage arbejdet med Handicappolitikken.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At Handicaprådet foreslår Sundheds og Omsorgsudvalget at starte udarbejdelse af ny Handicappolitik efter sommerferien.

2. At der i udarbejdelsen af Handicappolitikken sker inddragelse af handicapråds repræsentanter.

Inddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af en ny Handicappolitik skal handicapråds repræsentanter inddrages.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Kommune har en Handicappolitik som er fra 2007, Handicappolitikken anbefales opdateret, så den bliver tidssvarende.

Der henvises til Social og indenrigsministeriets hjemmeside med de dansk grundprincipper på handicapområdet. Se nedenstående link.

https://sim.dk/arbejdsomraader/handicap/handicappolitik/de-danske-grundprincipper-paa-handicapomraadet.aspx

Den nuværende Handicappolitik fra 2007 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at der påbegyndes udarbejdelse af en ny handicappolitik og at Handicaprådet medinddrages i processen.
Det bør overvejes, om de tidligere udkast et konsulentfirma har udarbejdet, skal benyttes.

 

27.69.48-G01-1-19

37. Fremtidens botilbud

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet besluttede januar 2020, at det overordnede tema for Handicaprådets

arbejde i 2020 bliver "Fremtidens botilbud"

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At temaet drøftes

Beslutning

En udviklings proces ønskes i gang sat på handicapområdet om fremtidens boformer.

Kirketoften har f.eks. deltaget i "metode til identifikation af borgerens håb og drømme" - og der ønskes yderligere tiltag af den art.

https://vpt.dk/fremtidens-boformer

Det er væsentligt at der i processen sker bruger/pårørende inddragelse.

Handicaprådet ønsker midler afsat til dette i budget 2021.

 

00.30.10-S00-1-19

38. Budget 2021 - tidlig drøftelse

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At der sker en tidlig drøftelse af budget 2021

Sagsfremstilling

Der ønskes en drøftelse af, hvor handicaprådet mener det er væsentligt at være forsigtig med evt. besparelser, og hvor rådet ser muligheder.

Beslutning

Handicaprådet ønsker afsat midler til en udviklingsproces om fremtidens botilbud gerne over en årrække. Herunder midler til udviklingen af en handicappolitik.

Handicaprådet ser gerne, at der findes midler til flere medarbejder ressourcer på f.eks. botilbud og psykiatriområdet.

 

27.69.48-A00-2-17

39. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

Beslutning

Drøftelse af besøgsrestriktioner på botilbud.

Orientering af henvendelse om trafikplan.

Orientering af proces høring vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Orientering af høring om udbud af kompresionsstrømper.

Svend ønsker at deltage pr. skærm på de næste møder.

 

27.69.48-A26-1-19

40. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul.

Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Sagsfremstilling

Det opdaterede årshjul er vedlagt som bilag.

Beslutning

I efteråret ønsker Handicaprådet en orientering om de nye magtanvendelsesregler.

I efteråret ønsker Handicaprådet mødet med Seniorrådet. Dette møde blev udskudt pga. covid19

Proces vedr. beskæftigelsesplan skal lægges ind i årshjulet.

Arbejdsgruppen vedr. bygninger sættes på de næste to møder.

 

27.69.48-A26-1-19

41. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, at mødet den 13. maj holdes i Byrådssalen i Hadsund.

2. At beslutte, hvor næste møde som er den 10. juni 2020, skal holdes.

3. At beslutte, hvilken dato Seniorrådet skal inviteres til møde ved Handicaprådet.

Beslutning

Afgøres fra møde til møde i forhold til smitte restriktioner.

 

27.69.48-A00-2-17

42. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning

Næste møde tagets punktet: Godkendelse af referat på.

 

Lukkede dagsordenspunkter