Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Handicaprådet den 15. april 2021 kl. 16:00 i WebEx møde
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.48-A00-2-17

27. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Jf. vejledende forretningsorden, udarbejder formandskabet med sekretariatsbistand fra forvaltningen dagsorden for møder i Handicaprådet.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet: 

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning 

27.57.00-G01-6-20

28. Udpegning af repræsentanter til referencegruppe vedr. Fremtidens Handicap- og Botilbud

Forventet sagsgang

Handicapråd

Anledning

Byrådet har med budget 2021 afsat midler til udvikling af Fremtidens Handicap- og Botilbud. Med inspiration fra projekt Fremtidens plejecentre, gennemført på kommunens ældreområde for få år siden, er der afsat midler til at gennemføre en tilsvarende proces på handicapområdet.

Det er en proces med fokus på at implementere forandringer, der er med til at højne livskvaliteten hos borgerne på botilbud samt støtte borgere med psykiatriske lidelser og andre handicap i at mestre livet. Der er samtidigt fokus på at bruge medarbejdernes faglighed og viden på en effektiv og meningsfuld måde i samspil med borgerens pårørende og det omkringliggende samfund.

En arbejdsgruppe bestående af fagchefen og ledere på handicapområdet har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med Fremtidens Handicap- og Botilbud som fremlægges i denne sag.  

Sagen er betinget af politisk godkendelse i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 12. april 2021.

Indstilling

Fagchefen for Familie og Handicap indstiller til Handicaprådet:

  1. At udpege to medlemmer af Handicaprådet til referencegruppen for processen om Fremtidens Handicap- og Botilbud

Sagsfremstilling

På baggrund af de midler, der er afsat til udvikling af Fremtidens Handicap- og Botilbud, har en arbejdsgruppe bestående af fagchef og ledere fra handicapområdet udarbejdet et kommissorium for arbejdet, hvor det bl.a. forslås at fokusere processen på arbejdet med nære relationer.

Målgruppen for Fremtidens Handicap- og Botilbud udgør således de borgere, der har sværest ved på egen hånd at skabe livgivende nære relationer til andre mennesker. Det er valgt at afgrænse målgruppen til beboere i botilbud og borgere i eget hjem, der får pædagogisk støtte. Målet er at udvikle flere praksisser, der støtter borgere i at have et rigt liv med nære relationer. For nogle af Mariagerfjord Kommunes borgere er deres handicap en hæmsko for at have de sociale relationer, de ønsker sig og har behov for. Dette gælder langt fra alle borgere med handicap, men for nogle, er de daglige relationer de fagprofessionelle, som hjælper og støtter dem i hverdagen. Mennesket er et socialt væsen, hvis liv bliver rigt og meningsfuldt ved, at vi er noget for nogen. Formålet med processen er derfor, at skabe en pædagogisk praksis, der støtter borgeren i netop at "være noget for nogen" i nære relationer.  

Det forslås i kommissoriet bl.a., at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med input til, hvordan Mariagerfjord Kommune fremover skal arbejde med at understøtte borgerens nære relationer. Arbejdsgruppen vil bestå af ledere og medarbejdere fra handicapområdet, for på den måde at sikre forankring og praksisnær viden undervejs i processen.

Sideløbende hermed etableres en referencegruppe bestående af fagchefen for Familie og Handicap, tre ledere fra handicapområdet, to medlemmer af Udvalget for Sundhed og Omsorg samt to medlemmer af Handicaprådet. Referencegruppens rolle bliver at kvalificere resultaterne undervejs i processen. Referencegruppen tænkes inddraget til et opstartsmøde om præsentation af tids- og procesplan og kvalificering heraf; et midtvejsmøde samt et afsluttende møde med præsentation af processens resultater inden disse præsenteres for Udvalget for Sundhed og Omsorg. Opstartsmødet forventes afholdt d. 19. maj 2021.

Processen er planlagt til at løbe fra foråret 2021 og frem til slutningen af 2021. Kortlægningsfasen opstartes i slutningen af maj 2021. Der gøres opmærksom på, at processen kan forskubbes på grund af Covid-19. 

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

29. DH og KL's fælles principper for borgerinddragelse

Forventet sagsgang

Handicapråd

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At DH og KL's fælles principper og anbefalinger til god borgerinddragelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer (DH) og KL mener, at det er vigtigt at få styrket borgerinddragelsen

og tilliden mellem mennesker med handicap og kommunen.

Derfor har vi i januar og februar 2021 afholdt en live-event-serie om, hvordan vi sammen kan

styrke tillid og borgerinddragelse på handicapområdet.

Sammen har vi også udviklet fem principper og en række anbefalinger for god borgerinddragelse

på handicapområdet, som vi lancerede ved det sidste live-event den 24. februar 2021.

Principperne og anbefalingerne er vedlagt dette brev.

De kommunale handicapråd er et vigtigt bindeled mellem kommunen og de enkelte mennesker

med handicap og deres pårørende og er afgørende for at få styrket dialogen mellem parterne.

Vi håber, at handicaprådet i din kommune vil sætte vores principper og anbefalinger på dagsordenen

og drøfte, hvordan I kan styrke samarbejdet mellem kommune og borger i kommunen.

Vedlagt: brev og pjece "sæt samarbejde og tillid i centrum på Handicapområdet"

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

30. Udarbejdelse af spørgsmål ift. STU og ungestrategi

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet blev i januar orienteret om status på STU.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller til:

1. At der udarbejdes spørgsmål til Fagchefen for Arbejdsmarked og uddannelse i forhold til STU og ungestrategi.

Sagsfremstilling

Fagchef for arbejdsmarked og uddannelse er inviteret til rådets møde den 12. maj 2021.

I den forbindelse vil Handicaprådet udarbejde nogle spørgsmål, som sendes til Fagchefen inden mødet i maj.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

31. Orientering fra medlemmer

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Indstilling

Formanden indstiller til orientering og eventuel drøftelse.

1. At betaling af kostforarbejdning drøftes.

Beslutning 

27.69.48-A26-1-20

32. Årshjul for Handicaprådet

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Handicaprådet har fået udarbejdet et årshjul. Årshjulet vil blive opdateret efter hvert møde i Handicaprådet og vil blive sat på som fast punkt på alle møder.

Indstilling

Velfærdssekretariatet indstiller til Handicaprådet:

 1. At det opdaterede årshjul godkendes.

Beslutning 

27.69.48-A26-1-20

33. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Med mindre andet er aftalt forventes det, at møderne i Handicaprådet afholdes i Hobro, så vidt muligt.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At beslutte, hvor næste møde - den  12. maj 2021 - skal holdes.

Beslutning 

27.69.48-A00-2-17

34. Eventuelt

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Beslutning 

00.22.04-P35-1-20

35. Underskriftsark

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Sagsfremstilling

Når Handicaprådet er færdig med mødet, skal alle medlemmer skrive under ved

at trykke på den grønne 'Godkend' knap i First Agenda.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter