Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Foreningsrådet den 14. april 2021 kl. 16:30 i Videomøde via Webex
  

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

1. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At referatet fra 21. januar 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

2. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.00.00-Ø40-5-21

3. HIK Rosendal Håndbold søger om tilskud til projektet Træn på tværs

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

HIK Rosendal Håndbold søger om 80.500 kr. til projektet Træn på tværs.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Indstilling 21. januar 2021, pkt. 16:

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At ansøgningen drøftes.

Foreningsrådet, 21. januar 2021, pkt. 16:

Foreningsrådet finder projektet interessant, men vil gerne have projektet mere konkrettiseret og anbefaler at der tages kontakt til kommunens Idræts- og fritidskonsulent til yderligere præsicering af projektet. Foreningsrådet vil derefter genoptage behandlingen på deres møde i april.

Jess Nørholm og Christoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

Sagsfremstilling

HIK Rosendal Håndbold ønsker at opstarte projektet Træn på tværs i Rosendal Idrætsforum.

Træn på tværs har til sigte at man, uanset sportsgren, vil kunne træne sammen og lære af hinanden. Det betyder, at den samme basis træning og det samme udstyr stilles til rådighed for alle brugere i Rosendal Idrætsforum, med HIK-Rosendal Håndbold som tovholder.

HIK Rosendal Håndbold vil lave et tværgående samarbejde blandt foreningerne, og derigennem dygtiggøre og hjælpe hinanden.

Projektets første delmål er, at blive bedre til at samarbejde på tværs af brugerne i Rosendal Idrætsforum. Dernæst vil projektet gerne på sigt åbne op for, at lokalområdets "ikke aktive" borgere kan inddrages i foreningslivet, og have glæde af materialer og udstyr.

Endvidere er dette et pilotprojekt hen imod et kommunal dækkende samarbejde, hvor man vil kunne trække på hinandens viden og lære af hinanden.

Konkret vil HIK Rosendal Håndbold:

 • Oprette et rum til opbevaring af udstyr (dette er aftalt med Rosendal Idrætsforum)
 • Afholde kurser og vidensdele med foreninger på tværs, så alle har den basale viden i brugen af udstyr
 • Udarbejde instruktionsvideoer med træningsprogrammer og øvelser, som vil kunne trækkers frem på tablets som er stillet til rådighed i lokalet
 • Markedsføre projektet internt og over for lokalbefolkningen

 

Projektet har et samlet budget på 145.500 kr. og HIK Rosendal Håndbold søger om 80.500 kr. i tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Klubben har tidligere søgt tilskud fra Udviklings- og talentpuljen til følgende: 

ProjektÅrstalTilskudStatus
Skadesfri klub201815.000Afsluttet

 

Opdatering med yderligere oplysninger pr. april 2021:

Øvrige foreninger som tilbydes brug af træningsredskaber:

I første omgang alle foreninger som er faste brugere af Rosendalhallen. Det vil sige IK Rosendal Badminton, IK Rosendal Fodbold, IK Rosendal Gymnastik, Rosendal Motion samt evt. andre/nye faste brugere.

Trænere/instruktører fra foreningerne vil blive tilbudt instruktion/kursus i brug af redskaberne samt have adgang til rum i hallen hvor træningsredskaber opbevares.

Kurser der tilbydes:

Der tilbydes kurser/introduktion til trænere/instruktører fra foreningerne i brug af træningsredskaber.

Kurser/instruktion vil have forskellig indhold og varighed efter ønsker og behov.

Træningsredskaber:

Der stilles forskellige træningsredskaber til rådighed. Træningsredskaber der kan benyttes på tværs af idrætsgrene, til styrketræning, balance, skadeforebyggelse mv. Den del der søges til redskaber via Udviklings og Talentpuljen påtænkes brugt på Kettlebells.

Videoer, markedsføring mv.

Der vil blive lavet en platform med instruktionsvideoer til de træningsredskaber der stilles til rådighed, så der er let adgang til viden for trænere/instruktører.

I første omgang vil projektet blive markedsført hos øvrige mulige brugere i Rosendal Idrætsforum. Det vil være HIK-Rosendal Håndbold sammen med Rosendal Idrætsforum der står for markedsføring af projektet.

Det er tanken, at den fælles viden og erfaring senere kan udbredes til andre områder i kommunen.

Økonomi:

Der er bevilliget 30.000 kroner fra DGI til projektet.

Der er mulighed for øvrige fondsansøgninger.

Det vil formentlig være muligt at gøre opstart af projektet billigere end budgetteret uden det vil påvirke den samlede vision og handlingsplan for projektet.

Beslutning

Foreningsrådet finder det er et spændene projekt, og bevilger 50.000 kr. dertil, med forudsætning om at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

00.30.02-S00-2-20

4. Budget 2022-2025 - Budgetvejledning

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En budgetvejledning for budget 2022-2025 er blevet udarbejdet administrativt og godkendt af Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

00.01.00-P22-1-20

5. Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Mariagerfjord Kommunes Byråd har d. 25. februar 2021 vedtaget at sende forslag til en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i offentlig høring i perioden 26. februar til 26. marts 2021. Formanden for Foreningsrådet har på vegne af Foreningsrådet foretaget høringen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur- og fritidslivet har afgørende betydning for vores trivsel, dannelse og sundhed. Det danner ramme om sociale fællesskaber og sunde og opbyggelige aktiviteter, der styrker sammenhængskraften i samfundet. Kultur- og fritidslivet har således en vigtig samfundsfunktion og har værdi i sig selv.

Kultur-, fritids- og idrætspolitikken har særligt fokus på at:

 • Skabe rammer og vilkår for et godt og sundt liv og understøtte meningsfulde fællesskaber.
 • Udvikle og påskønne frivillighedssamfundet.
 • Understøtte både eliten og bredden.
 • Synliggøre kultur-, fritids- og idrætsområdet og understøtte områdets fortælling.

 

Efter høringsfristen, skal politikken endelig godkendes i de enkelte udvalg.

Der er udarbejdet en strategi til politikken, som vedlægges i bilag, sammen med politikken.

Beslutning

Taget til efterretning.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

6. Orientering fra fagenheden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At orienteringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 

 • Samarbejde med SJ-Hjælp om online kurser i brug af Conventus
 • Corona -status og genstart af foreningslivet.
 • Street Attack 2021
 • Aktiv Ferie i sommerferien 2021

 

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.00-G01-1-17

7. Orientering fra de repræsenterede områder

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Repræsentanterne i Foreningsrådet orienterer om nyt fra de områder de repræsenterer.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Idrætsrådet: Hører fra flere foreninger, at de er klar til at gå igang, så snart de kan få lov.

Frivilligcentret: Tingene begynder at spirre nu, men der er også en afventning på vacciner. Der arbejdes med at hjælpe foreningerne i forhold til reglerne for banker mv.

Seniorrådet: De ældre synes det er lang tid, der har været lukket ned, og flere ældre er blevet dårligere, fordi de ikke har fået rørt sig som normalt. Seniorrådet anbefaler at foreninger mv. tænker i at sætte intenciteten ned på diverse hold i starten.

Aftenskolerne: Der er stor interesse for at indendørs aktiviteter flyttes udendørs. De arbejder hårdt på at få fristen for indendørs aktivitet fremrykket.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.  

 

18.14.00-A00-1-13

8. Afrapporteringer

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Orientering om afsluttede projekter, der har fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:
1. At afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Als Odde Vandskiklub - Udstyr til Oscar Domino - 2020

Ansøgt30.000,-
Bevilget10.000,-
Total Projekt Budget30.000,-
Total Projekt Regnskab21.100,-

 

Beslutning

Godkendt.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

81.00.00-G01-21-21

9. Kl. 18.00 Præsentation af Landdistrikts- og kommunikationskonsulent

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Der er ansat en Landdistrikts- og Kommunikationskonsulent i Fagenheden for Kultur og Fritid.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet

1. At præsentationen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nye konsulent præsenteres på mødet.

Beslutning

Godkendt.

Tilmeldingslink til nyhedsbrevet sendes med referatet ud.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.15.30-P20-1-21

10. Større synlighed af Foreningsrådet

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Foreningsrådet har tidligere udtrykt ønske om større synlighed af Foreningsrådet og de emner der behandles af Foreningsrådet. På den baggrund har fagenheden lavet udkast til synliggørelse af Forenigsrådets møder og beslutninger.

Indstilling

Foreningsrådets formand indstiller til Foreningsrådet:

1. At udkast til synliggørelse af Foreningsrådet godkendes.

Sagsfremstilling

Med baggrund i ønsket om større synlighed af Foreningsrådets arbejde og beslutninger, har fagenheden lavet udkast til handlingsplan for synliggørelse. Handlingsplanen tager udgangspunkt i tre områder:

1. Udpegning af emner fra dagsordenen, som Foreningsrådet ønsker at fremhæve efter afholdt møde.

2. Eksempler på gode historier/erfaringer fra projekter som har fået støtte fra Udviklings og Talentpuljen. De gode historier vil indgå i det nyhedsbrev som Kultur og Fritid lancerer fremover, med opstart april 2021.

3. Fokus på det kommende valg af medlemmer til Foreningsrådet.

Ved at tage udgangspunkt i emner fra dagsordenen, er det fagenhedens vurdering, at synliggørelsen af Forenigsrådets arbejde bliver bredt forankret i både uddelinger af støtte og fokus på rådets indflydelse på udviklingen af Folkeoplysningsområdet i Mariagerfjord Kommune.

Handlingsplan:

Den faste profilering

1.Der udsendes nyhedsbrev efter hvert møde i foreningsrådet. Foreningsrådet afslutter møderne med at komme med bud på emner fra mødet som skal nævnes i nyhedsbrev. Fremover vil dette derfor altid fremgå som en del af punktet eventuelt.

2.Der udpeges gode projekter som har modtaget støtte fra Udviklings/talentpuljen, som medtages som ”en god historie” i Kultur og Fritids løbende nyhedsbreve

Specielt for 2021

I efteråret fortælles der bredt via nyhedsbreve/sociale medier om arbejdet i foreningsrådet, med henblik på kommende valg af medlemmer. Fortællingen kan indeholde konkrete eksempler på rådets indflydelse, videoer med nogle af de nuværende medlemmer mv.

Beslutning

Godkendt.

Det er en dynamisk proces, og Foreningsrådet ønsker at medvirke til at kendskabet til både rådet og puljen øges.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

18.14.00-A00-1-13

11. Eventuelt

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Beslutning

Foreningsrådet ønsker orientering om Europæisk folkemøde i Mariager i 2022, og gerne en drøftelse af foreningernes deltagelse. Det forsøges at invitere dem ind et på kommende møde.

Lars Peter Sørensen, Anne-Katrine Buck og Jess Nørholm var fraværende med afbud.

Michael Blomstrand og Chrisoffer Ertmann var fraværende uden afbud.

 

Lukkede dagsordenspunkter