Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 2. juni 2020 kl. 17:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

60. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

 

24.05.00-G01-1-20

61. Kl. 17.00: Status for Destination Himmerland

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Destination Himmerland startede op med drift pr. 1.3.2020. I den anledning er direktøren for Destination Himmerland inviteret ind for at give en status.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kl. 17.00 deltager direktøren i mødet.

Direktøren for Destination Himmerland er inviteret med til mødet for at give status for opstarten af Destination Himmerland, herunder fokuspunkter for det fremtidige arbejde.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.20.04-P20-1-20

62. Ansøgning jubilæumsevent IK Rosendal Fodbold

Forventet sagsgang

KF

Anledning

IK Rosendal Fodbold kan i september 2020 fejre deres 40 års jubilæum. Klubben har i den anledning formået, at få tildelt afvikling af en Old Boys landskamp, som skal afholdes fredag den 11. september på IK Rosendals opvisningsbane.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen godkendes.

Sagsfremstilling

IK Rosendal Fodbold har i anledning af deres 40 års jubilæum ansøgt DBU om at afholde en opvisningskamp med det danske Old Boys Landshold. Opvisningskampe med Old Boys Landsholdet er meget attraktive, og det er derfor med stor stolthed, at IK Rosendal har fået tildelt en kamp, som skal spilles fredag den 11. september 2020.

Med de forventede lempelser af forsamlingsforbud mv., forventes det at kampen, kan afvikles som planlagt.

Opvisningskampen skal spilles mellem Old Boys Landsholdet med tidligere fodboldkoryfæer på holdet og et IK Rosendal All Star hold.

IK Rosendal Fodbold planlægger en stor fodboldfest til kampen med speaker, musik, børn og unge til indløb og bolddrenge, rød løber, hoppeborg, boder mv.

IK Rosendal Fodbold har indsendt budget for kampen. Det foreløbige budget viser udgifter for 86.300 kr. og indtægter for 70.000 kr.

IK Rosendal Fodbold søger derfor Udvalget for Kultur og Fritid om støtte til arrangementet. Klubben søger specifikt om tilskud til dækning af udgifter til lydanlæg/musikanlæg. Udgiften til dette er 12.300 kr.

Økonomi

Ansøgningen på 12.300 kr. kan finansieres af udvalgets frie midler.

Beslutning

Godkendt.

 

18.16.00-Ø40-1-20

63. Ansøgning om bure til Mariagerfjord Fjerkræklub

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Mariagerfjord Fjerkræklub ansøger om et tilskud til nye bure til deres årlige udstilling i november i Oue Hallen.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Mariagerfjord Fjerkræklub ansøger om et tilskud til nye bure til deres årlige udstilling i november i Oue Hallen, hvor der er gratis adgang for alle.

De fleste af foreningens udstillingsbure er efterhånden meget gamle og slidte, og skal samles med mange strips for at sikre, at fjerkræene ikke slipper ud i løbet af udstillingen.

Foreningen er en lille klub med begrænsede midler. De vil rigtig gerne have mindst 60 nye bure, men de søger udvalget om tilskud på 13.500 kr. til 20 bure inkl. materialer til bunde.

Burene købes færdige, men bundene laver de selv. Foreningen køber materialer og samler så mange frivillige som muligt en aften til at samle burene. 

Økonomi

Tilskuddet kan finansieres fra de frie kulturelle midler.

Beslutning

Et flertal i Udvalget besluttede, at man ikke kan imødekomme ansøgningen.

Danny Juul Jensen kunne ikke støtte beslutningen, idet han ønskede at imødekomme ansøgningen. 

 

18.15.15-Ø40-2-19

64. Lokaletilskud

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Lokaletilskudsbudgettet er blevet reduceret med 642.000 kr. over de sidste to år svarende til ca. 8-10% af rammen.

Tilskuddet kunne afholdes inden for rammen til trods for reduceringen, da der har været en større overførsel af midler fra tidligere år. Disse overførsler er nu brugt. Fra 2019 til 2020 blev der overført et underskud på 267.000 kr.

I forhold til foreningernes indsendte budget og budgettet på lokaletilskud for 2020, vil der blive et forventet underskud på ca. 761.000 kr. i 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At fagenhedens forslag til finansiering af 761.000 kr. i 2020 godkendes, således finansieringen sker fra overførsler fra 2019 samt en restfinansiering fra de frie midler.

2. At de tre første ansøgninger om ændret lokaletilskud, som er indkommet i foråret 2020 imødekommes.

3. At sagen fra DDS Rold Skov Division, manglende indtægter grundet Corona, drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på deres møde den 3. december 2019:

1. At tilskudsprocenten på lokaletilskud blev nedsat fra 2019 til 2020 fra 71% til 68%, og lokaletilskud til medlemmer over 25 år fastholdes som for nuværende.

2. At finansiering af underskud i 2020 vil kunne dækkes gennem overførsler fra 2019.

3. At yderligere tilførsel af midler til lokaletilskud tages med i budgetforhandlinger for budget 2021.

Budgettet for 2020 er på 7.239.000 kr. Når underskuddet fra 2019 på 267.000 kr. fratrækkes, er budgettet på 6.972.000 kr. Det svarer det til 8,014 mio.kr., som kan udbetales i tilskud til foreningerne.

Foreningerne har pr. 1. november 2019 indsendt budgetter for 2020, hvor der er ansøgt om lokaletilskud for ca. 13,2 mio.kr. Med den besluttede tilskudsprocent på 68% svarer det til ca. 9 mio.kr. i udbetalt tilskud. Hertil er der i foråret indkommet ændrede budgetter fra fire foreninger på i alt 95.000 kr. i lokaletilskud.

ForeningBegrundelse for ændringBeløb
IF Jarl ArdenØget aktivitet - halleje75.000 kr.
DDS HadsundSelvrisiko på forsikring grundet sprængt vandrør samt fejlramt gasfyr7.000 kr.
Hadsund SkytteforeningØget/ny aktivitet - bueskydning - halleje2.000 kr.
DDS Rold Skov Division - DistriktsforeningGrundet Corona - manglende huslejeindtægter til dækning af lokaleudgifter11.000 kr.
I alt 95.000 kr. 

 

Beregning budget på lokaletilskud 2020:

Bevilget tilskud i 2020 ved. 68%9.000.000 kr.
Ændrede budgetter fra 4 foreninger95.000 kr.
Buffer til ekstra ansøgninger/uforudsete udgifter i 2020 udover (budgettal)100.000 kr.
Lokaletilskud til DGI foreninger (budgettal)25.000 kr.
Gebyr for leje af kommunale sale og gymnastiksale (budgettal, som er mindre end normalt grundet Corona)-45.000 kr.
Tilbagebetaling af lokaletilskud fra foreninger fra 2019 (budgettal, mangler fra 33 foreninger, hvoraf ca. halvdelen kan give yderligere tilbagebetalinger)-400.000 kr.
I alt udbetaling af lokaletilskud 20208.875.000 kr.
Budgetramme 2020 - udbetalt8.014.000 kr.
I alt underskud på lokaletilskud 2020-761.000 kr.

 

Fagenheden har følgende forslag til finansiering af underskuddet for 2020 ud fra overførsler fra 2019:

OmkostningsstedBeløb Begrundelse
Ungdomsskolebestyrelse10.000 kr.Udgiften til afholdelse af bestyrelsesmøder afholdes af Ungdomsskolen
Det Røde Pakhus45.000 kr.Budgettet for 2020 kan rumme udgifterne i 2020
Driftstilskud til Onsild Hallen124.000 kr.Da Onsild Hallen er overgået til Onsild Idrætsskole, skal dette budget ikke bruges
Driftstilskud til vådhaller206.000 kr.Budgettet for 2020 kan rumme udgifterne i 2020
Driftstilskud til Visegruppen16.000 kr.Der er pt. ingen aktivitet i Visegruppen
Aktiv Ferie42.000 kr.Budgettet for 2020 kan rumme udgifterne i 2020
Tilskud til kridt/mål/net55.000 kr.Budgettet for 2020 kan rumme udgifterne i 2020
Tilskud til Voksenundervisning100.000 kr.Andel af overførslen overførslen fra 2019
Kursustilskud52.000 kr.Budgettet for 2020 kan rumme udgifterne i 2020
Kulturaftalen52.000 kr.Budgettet for 2020 kan rumme udgifterne i 2020
I alt 702.000 kr. 

 

De resterende 59.000 kr. anbefales dækket af de frie midler. 

Regler for lokaletilskud

Lokaletilskud kan gives til følgende driftsudgifter i henhold til centralt fastsatte satser:

Egne lokaler - herunder haller og lejrpladser:

 • Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale - herunder haller og lejrpladser.
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.
 • Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

 

Lejede lokaler, herunder haller og lejrpladser:

 • Det aftalte lejebeløb.

 

Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. Ved almindelig vedligehold forståes:

 • Vedligeholdelse af lokaler (gulv, loft, vægge samt evt. til nagelfast inventar/installationer) for at opretteholde eksisterende. Ikke forbedringer.


Udskiftning af fast inventar, hvor en udskiftning kan dokumenteres billigere end reparationen.

Beslutning

Ad.1 og 2: Godkendt

Ad 3: Udvalget besluttede at afvente stillingtagen til ansøgningen.

 

19.03.00-S55-1-20

65. Regnskab 2019 - Nordjyllands Historiske Museum

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Bestyrelsen for Nordjyllands Historiske Museum har fremsendt regnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At regnskabet tages til efterretning.

2. At revisionsprotokolatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Historiske Museum har i 2019 modtaget 4.157.000 kr. i tilskud fra Mariagerfjord Kommune.

Det samlede driftsresultat for Nordjyllands Historiske Museum udgjorde i 2018 et overskud på 44.656 kr. og i 2019 et overskud på 492.063 kr.

Revisionens konklusion:

Revisionen har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere om.

Økonomi

Tilskud fra Mariagerfjord Kommune udgjorde i 2019 4.157.000 kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

18.20.04-P20-1-18

66. Udsættelse af Street Attack

Forventet sagsgang

KF

Anledning

I forbindelse med projektet "Street Attack" skulle der have været en række aktiviteter op til skolernes sommerferie, dels for at skabe lokal forankring af gadeidræt og dels som optakt til et større event i efteråret.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At Street Weeks/minievents udskydes til sensommeren 2020, eller foråret 2021 - såfremt fondsmidlerne kan strækkes så langt.

2. At Street Attack event udskydes til 2021. 

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har indgået samarbejde med DGI Nordjylland om projektet "Street Attack", som skal sætte mere fokus på gadeidræt. Projektet løber fra august 2018 til december 2020.

Første del af projektet gik med planlægning og afholdelse af et Street Attack event i september 2019. Eventet var en succes og Udvalget for Kultur og Fritid bevilgede på deres møde den 4. februar 2020 80.000 kr. til gentagelse af eventet i september 2020. Selve eventet 2020 er et ekstra tiltag, udover selve projektet, hvor planen for 2020 har været at få gadeidræt forankret i Mariagerfjord Kommune bl.a. via det lokale foreningsliv.

Planen for at have Street Attack eventet igen i 2020, har hele tiden handlet om lokal forankring af gadeidrætten. Dette skulle ske via "Street Weeks" som skulle sætte fokus på gadeidræt rundt i kommunen i tre uger op til sommerferien samt opstart af gadeidræt i foreningsregi i løbet af foråret og sensommeren.

Desværre ramte Corona Danmark, og alt foreningsliv mv. gik i stå i marts.

I takt med genåbningen begynder foreningslivet at komme i gang igen, men foreningernes fokus er lige nu på, at få genstartet deres sædvanlige aktiviteter, under helt andre retningslinjer, så tiden er ikke til at tænke udvikling og prøve noget nyt.

Hvis den lokale forankring ikke kan lade sig gøre, bliver målet med gentagelse af Street Attack eventet ikke opfyldt.

Det officielle deltagerantal for Street Attack eventet i 2019 er estimeret til 1.135. Med de nuværende udmeldinger i forhold til Corona er forsamlingsforbudet på max 500 frem til 1. september. Dette giver naturligvis bekymring for, om eventet kan afholdes.

Fagenheden foreslår derfor at:

1. Street Weeks/minievents udskydes til sensommeren 2020, eller foråret 2021 - såfremt fondsmidlerne kan strækkes så langt.

2.Street Attack event udskydes til 2021.

Beslutning

Godkendt.

 

81.44.00-G01-2-19

67. Drøftelse af mulig studietur i efteråret 2020 eller foråret 2021

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Udvalget har tidligere besluttet, at der arrangeres en studitur til Island i efteråret 2020. Turplanlægningen blev sat i bero på grund af den særlige Corona-situation, og udvalget skal vurdere om turen gennemføres i 2020 eller eventuelt senere.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At studieturen planlægges til foråret 2021, og at udvalgets medlemmer aftaler et konkret rejsetidspunkt.

Sagsfremstilling

Formålet med at disponere en studietur for udvalgets medlemmer og relevante repræsentanter fra fagenheden er:

 • At give inspiration til det politiske arbejde indenfor udvalgets ressortområde
 • At skabe relationer med andre aktører på kultur- og fritidsområdet med henblik på muligt samarbejde
 • At styrke sammenhængskraften og de sociale relationer mellem udvalgets medlemmer og fagenhedens deltagere
 • At bibringe nye oplevelser indenfor kultur- og fritidsområdet

Økonomi

Turen forventes gennemført indenfor en økonomisk ramme på 10.000 kr. pr. deltager.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der planlægges ud fra den oprindelige plan med studietur til september 2020.

 

04.00.00-Ø40-1-20

68. Ansøgning om tilskud til lysanlæg - Hadsund Tennisklub

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Hadsund Tennisklub ansøger Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud på 50.000 kr. til etablering af lysanlæg på klubbens tennisanlæg.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hadsund Tennisklub ansøger Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud på 50.000 kr. til etablering af lysanlæg på klubbens tennisbaner. Det samlede budget for etableringen er 251.445 kr. Den øvrige finansiering forventes, at komme fra fonde, ligesom Hadsund Tennisklub forventer, at klubbens medlemmer lægger frivillige timer i etableringen.

Hadsund Tennisklub har over 100 medlemmer, jævnt fordelt i alderen 7 - 60+. Klubben råder ikke over indendørs tennisfaciliteter, og der er derfor stort pres på klubbens anlæg i de lyse timer i sommerhalvåret. Klubben har derfor et ønske om, at etablere lys på deres anlæg, så banerne kan bruges i ydertimerne og ikke mindst også, så sæsonen kan forlænges i både forår og efterår. Ved ikke at være afhængig af solopgang og solnegang er det klubbens forventning, at tennissæsonen kan forlænges flere måneder om året. Det vil samtidig give klubben mulighed for yderligere vækst af medlemmer, da kapaciteten pt. ikke giver mulighed for ret mange flere medlemmer.

Det kan oplyses, at Hadsund Tennisklub i 2021 kan fejre 100 års jubilæum.

Økonomi

De ansøgte 50.000 kr. kan finasieres fra udvalgets frie midler.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med støtte på 50.000 kr. fra de frie midler.

 

18.15.05-P20-1-20

69. Ansøgning om udviklingsprojekt Hobro Tennisklub

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Hobro Tennisklub har fremsendt ansøgning om støtte til udviklingsprojekt.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At ansøgningen drøftes.

Sagsfremstilling

Hobro Tennisklub ansøger om tilskud til et projekt, som indeholder modernisering af deres nuværende tennisanlæg samt opførelse af hal til indendørs tennis.

Projektet tænkes opdelt i to etaper, med modernisering af det eksisterende anlæg som 1. etape.

1. etape ønskes igangsat hurtigst muligt.

Det samlede projekt forventes at koste 3.900.000 kr. Hobro Tennisklub søger Mariagerfjord Kommune om tilskud til det samlede projekt på 1.000.000 kr.

Etape 1:

Hobro Tennisklub ønsker at modernisere deres nuværende anlæg. Moderniseringen skal bestå af opbygning af to nye padeltennisbaner, nyt underlag på to af de eksisterende baner (kunstgræs), samt et udeområde som kan bruges til ophold og aktivitet, og som får udsyn til både tennisanlægget og de fodboldbaner, der vender over mod Hobro Tennisklubs anlæg.

Etape 1 er budgetteret til at koste 1.800.000 kr. inkl. moms.

Etape 2:

Etape 2 består af opførelse af ikke isoleret hal til indendørs tennis. Hallen ønskes opført på bagsiden af Hobro Idrætscenter, så omklædningsfaciliteter mv. kan benyttes i Hobro Idrætscenter. På området er der i dag fodboldbane, som benyttes af Hobro IK Fodbold. Hvis dele af fodboldbanen inddrages, er der tanker om at tilføre Hobro IK Fodbold et mindre areal, som ligger mellem nuværende kunstgræsbane på Hobro Stadion og Hobro Tennisklub. Hobro IK har tilkendegivet, at de er positive over for projektet. Der er dog ikke indgået endelig aftale omkring det endnu.

Der er i projektets budget ikke taget højde for evt. udgifter til etablering for Hobro IK Fodbold i forbindelse med en overdragelse af arealer.

Etape 2 er budgetteret til 2.100.000 kr. inkl. moms. I prisen er ikke medtaget el-arbejde som skønnes til 100.000 kr.

Finansiering:

Hobro Tennisklub søger Mariagerfjord Kommune om tilskud på 1.000.000 kr. til det samlede projekt. Øvig finansiering kommer via fonde, Hobro Tennisklubs nuværende kapital samt evt. låneoptagelse.

Hobro Tennisklub er i gang med at søge midler til etape 1.

Drift:

Drift efter modernisering af nuværende anlæg (etape 1) vil ikke medføre yderligere omkostninger for Hobro Tennisklub end den nuværende drift af anlægget.

Drift af etape 2 vil medføre ekstra driftsudgifter til forbrug og mindre vedligehold. Herudover vil der komme en ekstra udgift til leje af omklædningsrum. Denne udgift vil påføre Mariagerfjord Kommune udgift til lokaletilskud.

De øgede driftsudgifter i forhold til etape 2 forventer Hobro Tennisklub at finansiere via øgede medlemsindtægter. Ved at tilbyde padeltennis og indendørs tennis forventer klubben en stigning i antallet af medlemmer på mindst 50-100 nye medlemmer.

Økonomi

Der ansøges om tilskud til det samlede projekt på 1.000.000 kr. fordelt med 500.000 kr. til etape 1. og 500.000 kr. til etape 2.

Beslutning

Udvalget er positive overfor projektet, men har ikke mulighed for inden for egne rammer at anvise støtte. Udvalget ønsker derfor at videresende ansøgningen til budgetforhandlingerne for 2021. Der gøres bemærkning herom i referatet fra budgettemamødet.

 

00.01.00-G01-51-17

70. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

 • Orientering omkring fondsmidler m.v. til Rud Thygesen ARKIVET

  • Augustinusfonden og Louis-Hansen Fonden

 • Orientering omkring VisitMariagerfjord - Forventet regnskab i 2020
 • Opsamling/status vedrørende Frederikshøj - Hadsund
 • Status for den videre proces omkring kulturmidler

 

Beslutning

Der var orientering om:

 • fondsmidler m.v. til Rud Thygesen ARKIVET
 • VisitMariagerfjord - Forventet regnskab i 2020 medfører en udfordring, som vil blive synliggjort i forbindelse med økonomivurdering i efteråret.
 • Henvendelse med opfordring til køb af Frederikshøj - Hadsund, hvor udvalget finder en række usikkerheder ved det skitserede projekt.
 • Status for den videre proces omkring kulturmidler.
 • Foreløbig status omkring overvejelser omkring mobilt vandsports-platform jfr. budgetbemærkninger fra budget 2020-23.
 • Forespørgsel fra Thomas Høj om der kunne arbejdes for et mere formaliseret samarbejde mellem Dagtilbud, Skolefagenheden og Kultur og Fritid omkring udstilling af børnenes egen kunst i h.h.v. kunstetagerne og andre steder i kommunen. Forespørgslen bør drøftes i udvalget for Børn og Familie.

 

Taget til orientering.

 

00.01.00-G01-50-17

71. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Intet.

 

00.22.00-P35-10-19

72. Underskriftsark

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på den grønne 'Godkend' knap i FirstAgenda.

Beslutning

Alle udvalgsmedlemmer har skrevet under i FirstAgenda.

 

Lukkede dagsordenspunkter