Sbsys dagsorden preview

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

1. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til rådets medlemmer:

1. At dagordenen godkendes.

 

27.69.40-G01-3-17

2. Orientering fra formanden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til rådets medlemmer:

1. At orientering fra formanden tages til efterretning.

 

27.69.40-G01-3-17

3. Orientering fra Sundheds- og ældrechefen

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådets medlemmer:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

  • Dialogmøde på ældreområdet 9. februar 2021 aflyses.
  • Covid-19 status, herunder status på vaccinationer.

 

 

00.16.00-P20-1-20

4. Aktivitetscenter ØST

Forventet sagsgang

Seniorråd, TM

Anledning

I 2019 besluttede Byrådet at afsætte midler til at igangsætte to samproduktionsprojekter i 2020. Det ene projekt 'Aktivitetscenter Øst' er blevet forsinket af forskellige årsager, men skal nu rulles ud i foråret 2021. Arbejdsgruppen ønsker Seniorrådets input til projektet.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til rådets medlemmer:

1. At der gives input/synspunkter til projektet.

Netværkskoordinator Margrethe Svenstrup Thomassen deltager under behandlingen af punktet.

Inddragelse

Relevante kommunale råd høres, og lokale interessenter kontaktes direkte af arbejdsgruppen. Desuden består arbejdsgruppen af repræsentanter på tværs af kommunens fagenheder.

Sagsfremstilling

Idéen om et aktivitetscenter i østdelen af kommunen opstod i forbindelse med et øget fokus på samproduktion i kommunen. Formændene for fagudvalgene udvalgte i 2019 dette projekt blandt flere muligheder, og der blev afsat midler til det i budget 2020. En projektbeskrivelse blev udarbejdet i foråret 2020, men på grund af sygdom, Corona mm. er der først taget rigtig hul på processen nu. Det er politisk besluttet, at centeret skal placeres i Hadsund hvis muligt. Det overordnede formål med aktivitetscenteret er at modvirke ensomhed, samt at optimere samarbejdet mellem civilsamfund, borgere og kommune.

I første omgang skal projektet afdække, om der er interesse for og opbakning til at starte et aktivitetscenter i Hadsund. Til at undersøge dette er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til lokation, organisering og struktur, indhold, målgruppe, økonomi mm. Da det er et samproduktionsprojekt bliver foreninger, borgere, frivillige, råd m.fl. inddraget tidligt i processen og har mulighed for at præge alle områder af projektet. Ultimativt skal projektet - hvis der findes opbakning til det i lokalområdet - gennemføres af civilsamfund, borgere og kommunalt ansatte på lige fod.

Arbejdsgruppen ønsker således Seniorrådets input til følgende:

  • Hvilke(n) målgruppe(r) skal et aktivitetscenter henvende sig til?
  • Hvor i Hadsund skal aktivitetscenteret placeres?
  • Hvordan skal centeret organiseres? Fx hvem skal have indflydelse, hvordan skal en bestyrelse sammensættes etc.?
  • Skal det være et foreningshus eller et hus med egen identitet, der laver egne aktiviteter?
  • Hvad skal der til, for at et sådant projekt kan lykkes?
  • Andet?

 

Økonomi

.

 

27.69.40-G01-2-17

5. Skriftlig afvikling af bestyrelsesvalg 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand indstiller til rådets medlemmer:

1. At formand Jens Peter Ellefsen og næstformand og Lisbeth Roth indstilles som stemmeberettigede for Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Orienteringsmail fra formand Mogens Rasmussen, Danske Ældreråd

Grundet situationen med Covid-19 er vi desværre nødt til at aflyse de planlagte formands- og næstformandsmøder den 22. februar til 4. marts 2021.

Bestyrelsen har besluttet, at valgene til bestyrelsen 2021 i stedet afholdes uden fremmøde, men ved skriftlig stemmeafgivning.

Bestyrelsen er optaget af at sikre, at Danske Ældreråd har en valgt bestyrelse til at tage over efter forårets repræsentantskabsmøde, hvor den nuværende bestyrelse fratræder.

Bestyrelsesvalg 2021

Bestyrelsesvalget afholdes skriftligt ved, at stemmeberettigede medlemmer af rådene afgiver deres stemme pr. mail til sekretariatet, jf. vedhæftede reviderede forretningsorden for bestyrelsesvalget samt tidsplan.

Oversigt over antal stemmeberettigede repræsentanter for hvert ældreråd er ligeledes vedhæftet.

Tidsplan

De allerede udmeldte frister for indstilling af kandidater til bestyrelsesvalget er uændrede, men det er vigtigt at være opmærksom på de nu fastsatte frister for indsendelse af oplysninger om stemmeberettigede samt skriftlig stemmeafgivning.

 

27.69.40-G01-3-17

6. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At der tages beslutning om, hvor mødet den 23. februar 2021 skal afholdes.

 

27.69.40-A26-1-17

7. Årshjul for Seniorrådet 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Fast punkt på dagsordenen.

Indstilling

Formand og næstformand for Seniorrådet indstiller til rådets medlemmer:

1. At årshjul gennemgåes og opdateres.

Sagsfremstilling

Årsplan/årshjul er vedlagt som bilag.

 

27.69.40-G01-3-17

8. Eventuelt

 

Lukkede dagsordenspunkter