Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 13. april 2021 kl. 17:00 i WEBEX
  

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-4-17

29. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

BF

Beslutning

Godkendt.

 

00.01.00-P05-2-20

30. Status på tilskud til parrådgivning

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Hvert år ender cirka 15.000 ægteskaber med skilsmisse og ukendt antal papirløse parforhold går i stykker. Det har ofte store konsekvenser for de involverede og især børn kan have det svært, når parforholdet går til grunde. Derfor har Mariagerfjord Kommune med budget 2019-2022 afsatte 200.000 kr. årligt i tre år til en forsøgsordning, hvor forældrepar i krise kan få rådgivning. Formålet med indsatsen er at forhindre en skilsmisse eller gøre den mindre konfliktfyldt.

Forsøgsprojektet blev igansat 1. april 2019. Udvalget præsenteres i denne sag for en status på indsatsen.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:
1. At orientering om status på tilskud til parrådgivning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for indsatsen Ved budget 2019-2022 afsatte Byrådet 200.000 kr. årligt i tre år til en forsøgsordning, hvor forældrepar i krise kan få rådgivning. Formålet med indsatsen er at forhindre en skilsmisse eller gøre den mindre konfliktfyldt. Det sker ved at tilbyde rådgivning og hjælp til par, som har det svært og ønsker hjælp, så de kan blive sammen eller – hvis det ikke er muligt – så de kan gå fra hinanden på den bedst mulige måde. Fokus er dermed på at afhjælpe de personlige konsekvenser en skilsmisse eller et konfliktfyldt brud kan have for især børn og unge.

Rådgivningen tilbydes til par med børn under 18 år, hvor parrene kan få hjælp, uden de bliver registreret i det kommunale system. De kan enten modtage et antal parsamtaler og/eller deltage i et parkursus i kommunikation. Udvalget for Børn og Familie besluttede på møde d. 11. august 2020 at udvide tilbuddet til også at omfatte komende forælre.

Mariagerfjord Kommune har lavet en liste med et antal psykologer og parterapeuter, som parrene kan vælge imellem og henvende sig til, hvis de ønsker parrådgivning. Disse kan være i både offentligt og privat regi.

Opstart af indsatsen

Indsatsen med tilbud om parrådgivning startede den 1. april 2019. I Mariagerfjord Kommune er den organiseret ved følgende arbejdsgang:

 1. Forældrepar henvender sig til Borgerservice, som udleverer henvisningsblanket og laver registrering (for at sikre evaluering)
 2. Forældrepar kontakter den ønskede psykolog/parterapeut ud fra liste over tilknyttede samarbejdspartnere
 3. Forældrepar gennemfører 1-5 samtaler (pr. august 2020 dog mulighed for yderligere tre samtaler ved behov)
 4. Psykolog/parterapeut sender regning og Borgerservice noterer forbrug i SBSYS.
 

Opstartsfasen af den treårige forsøgsperiode tog en rum tid, da arbejdsgange og procedurer skulle udarbejdes og forløbe så optimalt som muligt, mens viden om tilskuddet skulle udbredes til borgerne i Mariagerfjord Kommune. Dette blev gjort gennem aviser, hjemmeside samt via sociale medier, hvilket har givet gode resultater for promoveringen. På baggrund af dette blev det valgt først at starte evaluering af ordningen fra foråret 2020.

Oplysning om indsatsen

På Mariagerfjord Kommunes hjemmeside er tilbuddet om parrådgivning beskrevet. Her findes også liste over psykologer og parterapeuter, der løbende opdateres.

Ved opstarten af tilbuddet blev der desuden udsendt pressemeddelelse og tilbuddet er løbende omtalt via Mariagerfjord Kommunes Facebookside og Mariagerfjord Kommunes intranet.

På baggrund af ønske fra Udvalget for Børn og Familie har der været igangsat yderligere kommunikationstiltag, hjemmesiden er blevet opdateret, og der er arbejdet med søgeoptimering, så det er nemmere at søge sig frem til tilbuddet på nettet.

Evaluering af indsatsen

Borgerservice registrerer løbende hvor mange henvisninger, der udleveres samt hvad der økonomisk bliver brugt på tilbuddet – og herigennem også hvor mange samtaler forældreparrene har gennemført.

Der er i perioden maj 2020 til april 2021 registreret 15 par som har modtaget parrådgivning under ordningen. Til sammenligning var der i perioden april 2019 til maj 2020 registreret 27 par.

Hvert par få mulighed for at besvare et spørgeskema efter endt forløb. Det er muligt at besvare spørgeskemaet individuelt eller som par, og der er i alt for hele perioden 15 respondenter af spørgeskemaundersøgelsen.

For respondenderne gælder det at alle par efter forløbet fortsat er sammen, og knap 90 % mener, at tilbuddet i høj grad har været medvirkende hertil. Ligeledes vil alle responenderne anbefale andre at deltage i tilbuddet.

Økonomi

Der med budget 2019 afsat 200.000 kr. om året til en treårig forsøgsperiode. Budgetmidlerne til parrådgivenen udløber dermed med udgangen af 2021.

Det er en foreløbig vurdering, at ordningen i projektperioden vil kunne holde sig inden for det afsatte budget.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

82.06.00-P20-1-21

31. Mariager Skole, renovering

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Der er i gældende investeringsoversigt afsat midler til renovering af Mariager Skole. Byrådet besluttede i august 2020 at afvente afrapporteringen fra 17.4-udvalget for udviklingsplanen for Mariager By, inden der træffes beslutning om den videre proces for renoveringen af Mariager Skole med den bemærkning, at det er skolebyggeriet, der prioriteres først i den videre anlægsproces for Mariager By.

Udviklingsplanen er nu afsluttet, og administrationen har udarbejdet et oplæg til videre proces i forhold til renovering, herunder anbefaling om iværksættelse af forprojekt.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At der med udgangspunkt skolens visionsoplæg, herunder de 4 projektområder og den afsatte budgetramme, udarbejdes et konkret forprojekt.

2. At resultatet af forprojektet forelægges til politisk behandling, hvorefter der nedsættes bygherreudvalg.

3. At der frigives 400.000 kr. til udarbejdelse af forprojektet.

Inddragelse

Repræsentanter fra skolens ledelse og medarbejderre har efter aftale med skolens bestyrelse udarbejdet et visionsoplæg for skolens renovering og fysiske ud. Oplægget er vedlagt som bilag 2.

Sagsfremstilling

I 2017 blev der politisk rejst ønske om renovering og/eller nytænkning omkring Mariager Skole.

Sagen om skolen har siden 2017 været behandlet af flere omgange. Der har fra start været udtrykt ønske om, hvis muligt, at optimere skolens funktioner og arealer i et samspil med byen. Dette særligt i lyset af udviklingen i befolkningssammensætning og et fald i antallet af skolesøgende børn. Faldet er dog stagneret og ligger stabilt i årene frem. Der henvises til Bilag 2 for uddybende i forhold til prognosen.

Lokalefællesskaber og samdriftsforhold har været drøftet og analyseret, men der er ikke truffet en egentlig beslutning. Spørgsmålet om igangsættelse af renovering er senest drøftet af Byrådet i august 2020, hvor man besluttede at afvente resultatet af § 17,4-udvalgets arbejde med en udviklingsplan for Mariager. Planen blev præsenteret for Byrådet i februar 2021. Med udviklingsplanen kan drøftelserne om renovering af skolen fortsætte.

Der er i alt afsat 20 mio. kr. til Mariager Skole. I 2017 blev der afsat 10 mio. kr. I Budget 2020 blev der afsat yderligere 5 mio. kr. til renovering og modernisering. Herudover er der en opsparing på 5 mio. kr. fra skolernes renoveringspulje. Det vil sige, at budgettet til projektet er ”puljet” af flere omgange og alene skal ses som udtryk for en politiske stillingtagen til, at skolen skal renoveres (ikke nybygges), men ikke stillingstagen til renoveringen og moderniseringens omfang.

Sagens politiske behandlinger er skitseret i bilag 1.

I forlængelse af Byrådets beslutning i august 2020, har ledelse og medarbejderrepræsentanter på Mariager Skole - på baggrund af dialog med skolebestyrelsen - udarbejdet et visionsarbejde og herunder beskrevet, hvordan en renovering af de fysiske rammer kan medvirke til at understøtte visionen. Dette er beskrevet i Bilag 2, Projektbeskrivelse. Skolen peger på 4 projektområder i ikke-prioriteret rækkefølge:

 • Multisal
 • Udearealer
 • Parkeringsplads og ankomst
 • Faglokaler og læringsmiljøer

  

Det anbefales, at skolens projektbeskrivelse og identifikation af projektområder ligges til grund for det videre arbejde.

Ejendomscentret er i dialog med Mariager Skole omkring skolens udtrykte ønsker som fremgår af Bilag 2, og der vil til mødet i Udvalget for Børn og Familie foreligge et budgetestimat på projektbeskrivelsen som beskrevet af skolen, hvis projektområderne renoveres 1:1 som beskrevet.

Afgræsning

I forhold til de tidligere politiske drøftelser omkring skolen, jf. også Bilag 1, er nedenstående forhold blevet drøftet. Med nærværende oplæg til videre proces, afgrænses projektet omkring renorvering:

 1. Fysisk fællesskab med en eller begge daginstitutioner i Mariager. Byrådet besluttede i november 2019, at man ikke ville ændre på ledelsesstrukturen på dagtilbud og skole. Der er dog ikke trukket beslutning om lokale-/adressefællesskab med en eller begge daginstitutioner, men oplæg til renovering af skolen indebærer, at dagtilbud ikke integreres i lokalefællesskab
 2. Drøftelser vedr. VisitMariagerfjord er ikke længere aktuelle, idet institutionen er overgået til Destination Himmerland og ikke har fysiske lokalitetsbehov i Mariager mere.
 3. Mariager Bibliotek har tidligere, i forbindelse med direktionens oplæg til 2025-strategi, givet udtryk for, at man er bekymret for borgernes benyttelse af biblioteket, hvis filialen ikke er placeret mere bynært end skolen. I nærværende oplæg til videre proces indgår ikke et lokalefællesskab mellem skole og bibliotek.
 

Herudover har der været drøftelser omkring "Udegruppen" (hjemmeplejen) og det rehabiliterende team, som i dag holder til på Rosengade 15. Hverken bygning eller placering er optimal til funktionen, og der skal findes en anden løsning til placering af funktionen. Areal på Mariager Skole, ved Blok 3 (se bilag 2 for arealoversigt) vil være optimal til formålet, idet arealet relativt enkelt kan adskilles fra Blok 2, samt Blok 3 har udgang til egnet p-plads til udegruppens biler. Efter nedrivning og forflytning af SFO er arealet kun endnu mere oplagt, idet p-pladsen ikke længere forsyner andet område i forhold til aflevering og afhentning af børn. Blok 3 vil endvidere relativt nemt kunne omdannes til formål for udegruppen, finansieret af dele af midler fra salg af Rosengade 15 i givet fald.

Udfordringen med Mariager Skole i forhold til placering af fx udegruppen er imidlertid, at Mariager Skole har mange kvadratmeter, men at de som udgangspunkt alle i brug. Der er således ikke overskud af klasseværelser. Vil man derfor anvende fx Blok 3 til andet formål, vil det kræve et større bygningsmæssigt indgreb end beskrevet i Bilag 2, idet flere funktioner i de øvrige blokke da skal gentænkes og reduceres for at skaffe det fornødne antal klasseværelser. Det vurderes dog, at der er areal hertil, og det anbefales, at muligheden afdækkes som et præmis i et forprojekt.

Mariager Skole er den skole med næst-flest primære kvadratmetre pr. elev i kommunen og ca. dobbelt så mange kvadratmeter pr. elev end de tre mest kvadratmetereffektive skoler i kommunen. Samtidig er Mariager Skole den skole i kommunen, der er billigst at drive på forsyningsområdet pr. kvadratmeter. Rummene vurderes generelt at være dimensionerede til flere elever/funktioner end der er af brugere, ligesom skolen rummer et anseeligt antal sekundære kvadratmeter (fx gangarealer), som hensigtsmæssigt bør og kan aktiveres mere i forhold til læring og ophold, jf. også skolens projektbeskrivelse, både i forhold til optimering og i forhold til stemning og rumoplevelse. Særligt førstehåndsindtrykket ved adgangen til skolen med ufærdige p-arealer og hertil tæt tilknytning til den gamle og nedslidte gymnastiksal virker uinspirerende. Skolen som helhed med opdeling i blokke, materialevalg m.v. fremstår harmonisk og sammenhængende og generelt velvedligeholdt, når bortses fra de angivne projektområder.

Et forprojekt bestående af en programmering og skitseprojekt for renovering af Mariager Skole anbefales derfor at tage udgangspunkt i:

 • De fire skitserede/afgrænsede projektområder, evt. i prioriteret rækkefølge
 • En løsning på et mindre areal end i dag, hvor særligt fokus er på muligheden for at frigive Blok 3

 

Forprojektet udarbejdes ved ekstern rådgiver med inddragelse af skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter og med Ejendomscentret som bygherrerådgiver. Oplægget behandles derefter politisk med henblik på stillingtagen til projektetoplægget, frigivelse af anlægsmidler og nedsættelse af Bygherreudvalg.

Tidsplan for udarbejdelse af forprojekt:

 • 2-3 uger for udarbejdelse af udbudsmateriale
 • 3 ugers licitationsperiode
 • 2 uger til afklaring og kontrahering
 • 8-12 uger for projektudarbejdelse

 

Hertil falder projektudarbejdelsen hen over sommerferien, ca. 3 uger. Forprojekt forventes dermed klar til politisk behandling i oktober.

Ejendomscenterchef Trine Søndergaard Pedersen deltager under punktets behandling.

Økonomi

Der er i i investeringsoversigten afsat 15 mio. kr. til Mariager Skole. I 2017 blev der afsat 10 mio. kr. I Budget 2020 blev der afsat yderligere 5 mio. kr. til renovering og modernisering.

Herudover er der en opsparing på 5 mio. kr. fra skolernes renoveringspulje, som er drøftet anvendt også til renoveringen.

Endelig fremgik det af budgetaftalen for Budget 2021 under overskriften ”Grønt Fremsyn”, at Økonomiaftalen indeholdt en ”klimamilliard” til fordeling blandt kommunerne for at fremme grønne og klimavenlige investeringer. Mariagerfjord Kommunes andel udgør ca. 7 mio. kr. Midlerne er ikke øremærket i Økonomiaftalen, men Byrådet er enige om, at man i de kommende renoveringer/byggerier på velfærdsområdet, primært på skole- og dagtilbudsområdet, er nysgerrige på øget bæredygtighed i byggeriet. Det kan fx være principperne for DGNB-certificering, udvidet affaldssortering, regnvandsopsamling m.v. I forbindelse med de kommende anlægsprojekter vil man aktivt forholde sig til en vurdering af dette og er som udgangspunkt i den sammenhæng indstillede på at bevilge midler til formålet, hvis en efterlevelse af principperne medfører en højere anlægsinvestering.

Beslutning

Svend Madsen (V), Peter Olesen (V) og Søren Greve (V) tiltræder indstillingen.

Et flertal bestående af Jens-Henrik Kirk (C), Karen Østergaard (A), Mette Riis Binderup (A) og Thomas Høj (A) kan tiltræde indstillingen dog med det forbehold, at foranalysen ikke tager udgangspunkt i og begrænses af den afsatte budgetramme, men at den økonomiske ramme i stedet afklares i forbindelse med punktets videre politiske behandling.

 

27.00.00-G01-2-19

32. Merudgift i forbindelse med nedrivning af pedelbolig og nye faglokaler Assens

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I forbindelse med budget 2020 blev der afsat knap 7 mio. kr. til nedrivning af pedelbolig på Assens Skole og etablering af nye faglokaler.

Der har nu været været afholdt licitation og der er indkommet fire tilbud på opgaven.

I forbindelse med det forberedende arbejde og licistationsresultatet har det vist sig, at myndighedskrav vedrørende brand, statik og flugtveje indebærer en uforudset merudgift på anslået 740.000 kr.

Udvalget præsenteres i denne sag for et oplæg til godkendelse af licitationsresultatet samt et forslag til håndtering af den forventede merudgift.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At licitationsresultatet vedrørende nedrivning af pedelbolig og nye faglokaler på Assens Skole godkendes.

2. At der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske reduktioner af projektet med henblik på at anvise kompenserende besparelser i forhold til de forventede merudgifter.

3. At der - såfremt der ikke skal anvises kompenserende besparelser indenfor projektet jf. punkt 2 - tæffes beslutning om, hvordan den forventede merudgift på ca. 740.000 kr. finansieres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af projekt for nedrivningen af pedelbolig og nye faglokaler på Assens Skole har myndighedskrav vedr. brand, statik og nye flugtveje i forhold til de nye faglokaler medført en forventet merudgift på anslået 740.000 kr.

Projektet har på den baggrund været gennemgået mhp. at finde besparelser inden for det eksisterende budget, og der peges bl.a. på, at indretning af nyt madkundskabslokale kan ske med eksisterende inventar, hvilket vil medføre en besparelse på ca. 300.000 kr. Det forudsætter dog, at det eksisternede inventar er i tilstrækkelig stand til at kunne genanvendes, og det bemærkes at genanvendelse begrænser fremtidige indretningsmuligheder.

De besparelsesmuligheder, der er forslået, er:Fjernes madboden, vil der dog komme en ekstraudgift til placering af søjler.

Økonomi

Administrationen ser to muligheder for finansiering af merudgift på baggrund af myndighedskrav om brand, statik og flugtveje. Administrationen anbefaler, at projektet gennemføres som planlagt, og at ovenstående besparelsesmuligheder ikke udnyttes.

Tillægsbevilling

Der søges en tillægsbevilling af byrådet til finansieringen af merudgiften på anslået 740.000 kr. Vil forudsætte en behandling i hhv. Økonomiudvalg og Byråd. Dette kan forsinke projektet en smule.

Merudgift finansieres via skolernes renoveringspulje

Merudgiften på anslået 740.000 kr. finansieres via skolernes renoveringspulje. Det bemærkes dog, at puljen derved vil være brugt for 2021, da puljen også forventes at dække udgifterne i forbindelse med etablering af permanente håndvaske på skolerne.

Beslutning

Godkendt.

 

28.00.00-G01-27-21

33. Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Der er på finansloven afsat puljemidler til at indfase minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner. Den samlede pulje er i 2021 på 800 mio. kr., som fordeles på baggrund af kommunernes forventede andel af børn i alderen 0-5 år.

De tildelte puljemidler indgår fremadrettet i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen til pasning, og for tilskuddet for tilskuddet til private institutioner.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:
1. At udvalget for Børn og Familie drøfter de to modeller for forældrebetaling og indstiller en af modellerne til vedtagelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2020 blev der afsat midler til at lave et løft af normeringerne i de danske daginstitutioner. Derfor var der på finansloven afsat 500 mio. kr. i 2020, som blev tildelt kommunerne på baggrund af den enkelte kommunes andel af det samlede antal børn i alderen 0-5 år.

Den 5. december 2020 blev der indgået en ny aftale omkring lovbundne minimumsnormeringer, som udover at fremrykke minimumsnormeringerne til 2024, også tilfører flere penge til den samlede pulje. Det betyder, at der i 2021 er afsat 800 mio. kr. til styrke normeringerne i daginstitutionerne.
Mariagerfjord kommunes andel af puljen udgør 4,786 mio. kr. Puljemidlerne skal gå til kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner samt private institutioner og skal anvendes på at ansætte mere pædagogisk personale.

Tildelingen af puljemidlerne vil fra 2021 og frem ske via en direkte statslig tildelingspulje. Dette sker, så de økonomiske ressourcer hurtigst muligt kan sikre mere pædagogisk personale.

Den nye aftale indebærer, at puljen til minimumsnormeringer skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetaling og tilskuddet til private institutioner. Dermed er forældrebetalingen en del af finansieringen af minimumsnormeringer, hvilket giver mulighed for at lave en trinvis stigning af forældrebetalingen frem mod de lovbundne minimumsnormeringer i 2024. I Mariagerfjord Kommune udgør forældrebetalingen i dag 25 pct. af udgifterne til de kommunale dagtilbud.

De to nedenstående modeller er baseret på en fordeling af puljemidlerne på baggrund af de vedtagne princippet i tildelingsmodellen til dagtilbud.

Model 1

Princippet om at forældrebetalingen udgør 25 pct. af udgifterne til de kommunale dagtilbud fastholdes. Det vil betyde at den månedlige forældrebetaling vil stige.

Takster for forældrebetaling vil derfor fremadrettet være:

 Nuværende takstNy takstStigning
Vuggestueplads3.492 kr. 3.651 kr. 159 kr.
Børnehaveplads1.992 kr. 2.083 kr. 91 kr.


Puljemidlerne vil sammen med den øgede forældrebetaling betyde, at tildelingen hæves

med:

VuggestuepladsBørnehaveplads
6.038 kr. 3.445 kr.


Med denne model vil forældrebetalingen gradvist blive tilpasset i forhold til de lovbundne minimumsnormeringer, som indføres i 2024.

Model 2.
De nuværende takster for forældrebetaling fastholdes. Det vil give en lavere ressourcetildeling i forhold til model 1. Det vil betyde, at forældrebetalingens andel vil falde fra 25 pct. til 24,2 pct. af udgifterne til de kommunale dagtilbud.

Det vil betyde at tildelingen hæves med:

VuggestuepladsBørnehaveplads
5244 kr. 2.991 kr.

 
I begge de ovenstående modeller skal beslutningen endeligt vedtages af Byrådet. Såfremt der ændres i taksten for forældrebetaling, så skal denne ændring varsles 3 måneder før det kan træde i kraft.

Økonomi

Udmøntningen af puljemidlerne til minimumsnormeringer viser, at Mariagerfjord Kommune vil modtage 4,786 mio. kr.

Beslutning

Udvalget indstiller model 1 til godkendelse i byrådet.

 

28.18.08-A00-1-21

34. Orientering om regelsæt for tilskud til pasning af egne børn

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie har ønsket en orientering om ordningen med Tilskud til pasning af egne børn, ifølge dagtilbudslovens §86.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At Udvalget for Børn og Familie tager orienteringen til efterretning.
2. At Udvalget for Børn og Familie drøfter, om der skal udarbejdes et konkret beslutningsoplæg om mulighed for tilskud til pasning af eget barn i Mariagerfjord Kommune.

Sagsfremstilling

I Dagtilbudsloven gives der mulighed for, at der kan ydes et kommunalt økonomisk tilskud til forældre, som passer deres egne børn. Det er Byrådet, som har beslutningskompetence til at afgøre om tilskudet kan bevilges i den enkelte kommune.

Der kan bevilges tilskud til pasning af egne børn for en periode på minimum otte uger og maksimalt et år. Byrådet kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumperiode. Der kan højest udbetales tilskud til pasning af tre børn i samme husstand. Ydes der flere tilskud til pasning af egne børn i samme husstand, så må det samlede tilskud ikke overstige den højeste dagpengesats.

Der kan alene gives et tilskud pr. barn og kun i en periode, som holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser. Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der kan altså ikke tildeles flere tilskud eller perioder til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

Ordningen er ikke omfattet af et pædagogisk tilsyn efter gældende bestemmelser i dagtilbudsloven.

Betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn
I dagtilbudsloven er der beskrevet en række betingelser, som skal være opfyldt for, at der kan bevilges et tilskud til forældrne.

 • Tilskud til pasning af egne børn, er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Derfor kan der ikke ydes tilskud til et barn som er optaget i et dagtilbud eller modtager tilskud til privat pasning.
 • Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskudet samtidig med, at vedkommende modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt.
 • Det er en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i syv ud af de seneste otte år.
 • Ansøgeren skal have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Kravene om tilstrækkelige danskkundskaber og om ophold, gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

 

Hjemmepassede børn i Mariagerfjord Kommune.

I Mariagerfjord kommune var der i marts 2021 samlet 61 børn, som hverken er skrevet op til, eller indskrevet i et dagtilbud.

De fordeler sig som følger:

Marts 2021Antal børn der passes hjemmeHeraf antal to-sprogede børn der passes hjemme
0-2 år (efter 26 uger)4214
3-6 år192
   

 

I aldersgruppen 0-2 år, kan nogle af børnene være hjemmepasset, da forældrenes barsel er længerere end 26 uger, samt, at de endnu ikke er skrevet op til et dagtilbud. Der kan ligeledes være søskende som ikke er indmeldt i dagtilbud, mens forældrene er på barsel. Listen er ikke korrigeret for, om forældrene opfylder kriterierne for at kunne modtage tilskudet.

Kommuner med tilskud til pasning af egne børn.
Det er ca. halvdelen af de danske kommuner som tilbyder borgerne tilskud til pasning af egne børn. Det gælder f.eks. Frederikshavn- og Morsø Kommune hvor tilskudet kan gives til børn frem til skolestart. I Rebild-, Jammerbugt- og Randers Kommune gives tilskuddet til børn i alderen 0-2 år.

I Rebild Kommunes er erfaringen, at ordningen i høj grad anvendes af familier hvor den ene af forældrene allerede er hjemmegående,  af familier som har fået tvillinger eller som en overgang til, at barnet kan starte i det foretrukne dagtilbud, fremfor et alternativt tilbud fra pladsanvisningen.

Erfaringerne fra andre kommuner er, at ordningen er forbundet med en række nye administrative opgaver. Det omfatter en individuel behandling af ansøgningerne om tilskud til pasning af eget barn. Denne behandling omfatter bla. at kontrollere om borgen opfylder de gældende kriterier. Sagerne skal herefter oprettes i et system, som kan håndtere den månedlige udbetaling, samt borgerens skatteoplysninger, så der betales den korrekte skat af tilskuddet.

Der er ligeledes en løbende controller opgave i at sikre, at borgerne fortsat ikke modtager andre ydelser, ligesom at det er vigitgt at reagere, såfremt borgerens skatteoplysninger ændrer sig.

Økonomi

Tilskudet til pasning af egne børn må højest udgøre 85 pct. af den billigste nettoudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe.

Med udgangspunkt i taksterne for 2021, samt at tilskudet skal udgøre de maksimale 85 pct., så vil den månedelige takst være:

0-2 år: 6.668 kr.

3-5 år: 4.563 kr.

Beløbet er skattepligtigt, og det skal bemærkes at der vil være betydelige omkostninger forbundet med at administrere ordningen.

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et beslutningsoplæg til behandling på næstkommende udvalgsmøde.

 

28.00.00-A00-4-21

35. Status på pasningskapaciteten i Trekløverdistriktet

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Udvalget for Børn og Familie har efterspurgt en orientering om kapaciteten på dagtilbudspladser i Trekløverdistriktet.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene i Trekløverdistriktet består i dag af Børnehuset Myretuen i Valsgaard og Naturbørnehaven Wiegaarden, som ligger i den nordvestlige del af Hobro. De to børnehaver har sammenlagt en maksimal kapacitet på 147 børn, som fordeler sig med en maksimal normering på 100 børn i Myretuen og 47 børn i Wiegaarden. Der foreligger en politisk beslutning om, at der etableres vuggestuepladser i Myretuen. Til etableringen af vuggestuepladserne er der afsat 4,3 mio. kr. på anlægsbudgettet.

I Vebbestrup, som geografisk er en del af Trekløverdistriketet, er der en børnehave som er drevet af Solhverv Privatskole, som er normeret til 45 pladser (jf. Solhvervs hjemmeside). Børnehaven har tidlgiere været kommunalt drevet. Byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttede dog i forbindelse med budget 2019, at lukke børnehaven pr. 1. januar 2019. Beslutningen blev bl.a. begrundet i faldende børnetal.

Der er en stor søgning til de kommunale dagtilbudspladser i distriktet, hvilket betyder, at der p.t. er fuld belægning i de to børnehaver. Det er særligt gældende i sommerperioden frem til 1. august, hvor de største børn starter i skole. Det har derfor ikke været muligt at imødekomme alle forældres ønske og tilbyde en plads i deres foretrukne dagtilbud. I flere tilfælde er der derfor blevet anvist en plads i et andet distrikt, som en enten kan anvendes midlertidigt indtil der er plads i det ønskede dagtilbud eller permanent.

Der har i de seneste år været et mindre fald i børnetallet i distriktet, det til trods, så er der fortsat fuld belægning i de to børnehaver. Det skyldtes at forældre ifølge dagtilbudsloven kan skrive deres børn op til de specifikke daginstitutioner de ønsker, også selvom disse er i et andet distrikt en forældrenes bopælsdistrikt.

Pasning på tværs af distriktsgrænser

I foråret 2020 udarbejdede administartionen en opgørelse over hvor de indmeldte børn i de enkelte dagtilbudsdistrikter har bopæl. Opgørelsen omfatter altså kun de børn, som på daværende tidspunkt var indmeldt i et kommunalt dagtilbud. Denne opgørelse viste, at på daværende tidspunkt havde 28 pct. af de indmeldte børn i dagtilbuddene i Trekløverdistriktet havde bopæl i andre distrikter, hvoraf størstedelen boede i Hobro Nord og Syd. I Hobro Nord var hvert 10. barn indskrevet i Trekløverdistrikt, som også oplyst . Den samme opgørelse viste, at 86 pct. af børnene som boede i Trekløverdistriktet var indmeldt i et af de to børnehaver i distriktet.

Naturbørnehaven Wiegaarden har en stor andel af børn, som ikke er bosat i Trekløverdistriktet. Se seneste indskrivninger med virkning pr. 1. maj 2021 betyder, at der kun er 12 børn ud af 47, som er bosat i Trekløverdistriktet.

Prognose for belægning.
Pladsanvisngen har udarbejdet en prognose for belægningen i distriktet fra august 2021 til juli 2022. Prognosen viser hvor mange børn, som vil være indmeldt i den enkelte daginstitution, såfremt alle forældre får deres 1. prioritet opfyldt. Det er med prognosen muligt at følge søgningen til bestemte daginstitutioner, man også sammenligne kapaciteten på tværs af børnehuse.

 Maks normeringAugust 2021Januar 2022Juli 2022
Myretuen100727786
Wiegaarden47456377


Som det kan ses, så er der væsentligt større søgning til Wiegaarden, end der pladser. Det betyder at flere tilbydes pladser i andre daginstitutioner, herunder Myretuen, hvorfor de også oplever at opnå den maksimale normering. Samme prognose viser, at sammenholdes kapaciteten i Hobro Nord, Hobro Syd og trekløver distriktet, hvor der i forvejen er en del børn der passes på tværs af distriktsgrænserne, så er den tilstrækkelige kapacitet.

Fordeling af pladser i Mariagerfjord Kommune

Pladsanvisningen i Mariagerfjord Kommune fordeler de tilgængelige pladser med udgangspunkt i de gældende retningslinjer fra dagtilbudslovens §27. Det betyder at ledige pladser, som udgangspunkt tildeles det barn, som har den valgte behovsdato og som har den største ancinietet på ventelisten.

Ledige dagtilbudspladser fordeles ud fra følgende kriterier:

1. Vuggestuebørn, der er indmeldt i integreret børnehus, indmeldes i børnehaven i samme børnehus.

2. Børn med særlige behov, der er visiteret af en pædagogisk konsulent.

3. Søskende til allerede indskrevne børn i institutionen.

4. Anciennitet beregnet ud fra ansøgningstidspunkt.

Derudover tilstræbes det, at indmeldelsen af tosprogede børn maksimalt udgør 30 % i den samlede børnesammensætning for de enkelte børnehuse.

Pladsanvisningen må derfor ikke vægte det enkelte barns afstand til det ønkedes dagtilbud højere end ancinieteten på ventelisten. Dagtilbudsdistrikterne er derfor et udtryk for kommunernes organisering af dagtilbuddene og ikke et udtryk for hvor forældre kan forvente at få tilbudt en dagtilbudsplads.

I Mariagerfjord Kommune tilbydes forældre, som ikke får deres førsteprioritet opfyldt, at deres barn kan forblive på ventelisten til det konkrete dagtilbud. Dermed får de tilbudt den næste ledige plads, såfremt der ikke er andre som opprioriteres i forhold til de gældende fordelingsprincipper

Beslutning

Taget til efterretning. 

Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder procesplan for, hvornår etablering af vuggesturepladser i Myretuen kan igangsættes. Udvalget ønsker, at det i den sammenhæng undersøges, om kapaciteten i forhold til børnehavepladser også skal og kan udvides.

Udvalget ønsker udkast til revidering af nuværende visitationsregler. 

Jens-Henrik Kirk (C) bemærker, at han ønsker, der etableres en midlertidig løsning med ti ekstra pladser i Myretuen hen over sommeren 2021, således at forældre med børn i Valsgård kan få anvist institutionsplads i Valsgård.

 

17.01.00-G01-2-21

36. Orientering om tilpasninger af faciliteter på dagtilbud og skole som følge af håndtering af COVID-19

Forventet sagsgang

BF

Anledning

I forbindelse med genåbningen af dagtilbud og skoler i foråret 2020 var der en række restrktioner og anbefalinger om bl.a. hyppig håndvask, øget udeliv mm., som et led i at forebygge smittespredning af COVID-19. Det var i den forbindelse nødvendigt midlertidigt at udvide flere af dagtilbuddenes og skolernes faciliteter bl.a. ved indkøb af håndvaske. Der er fortsat en række restriktionerne og anbefalinger vedr. håndtering af COVID-19, som gør sig gældende og der er flere andre oplevede fordele ved de udvidede faciliteter. Udvalget for Børn og Familie orienteres i denne sag om, hvordan faciliteterne kan gøres permanente samt økonomien knyttet hertil.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orienteringen omkring permanent etablering af håndvaskene på dagtilbud og skoler tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved genåbningen af dagtilbud og skoler i foråret 2020 fulgte udsendte sundhedsmyndighederne en række restriktioner og anbefalinger omkring bl.a. øget håndvask og udeliv. Det var i den forbindelse nødvendigt at udvide faciliteterne på de fleste af dagtilbuddene og skolerne med udendørshåndvaske jf. Sundhedsmyndighedernes vejledninger.

Håndvaske

Mariagerfjord Kommune valgte at indkøbe en række håndvaske til dagtilbud og skoler i foråret 2020 fremfor en på sigt dyrere lejeløsning.

Håndvaskene blev flere steder opsat midlertidigt. Med henblik på at undersøge om dagtilbuddene og skolerne har et forventeligt fremtidigt behov for de øgede faciliteter både under den fortsatte håndtering af forebyggelse af smittespredning af COVID-19 og på længere sigt er der holdt dialogmøder med de dagtilbud og skoler, som har fået ekstra faciliteter.

Der er enkelte skoler, som har vurderet, at de fremadrettet har mindre behov og dermed kan angive en håndvask, mens andre skoler har ønsket flere håndvaske. Håndvaskene omplaceres efter behov. Dagtilbuddene som har fået håndvaske har det nødvendige antal. I forhold til at etablere permanente løsninger er det dog vurderet, at der i dagtilbud og skoler som står overfor nybyggerier eller større renoveringer ikke vil blive etableret permanente håndvaske. Dette gør sig eksempelvis gældende for Dagtilbud Hadsund.

En mere permanent opsætning af håndvaskene kræver de fleste steder ændringer vedr. rørlægning, tilkobling til vand mm. Derudover har Ejendomscenteret vurderet, at det vil være hensigtmæssigt at udskifte til frostsikrede vandhaner.

Der er ca. 40 håndvaske som skal etableres permanent. Håndvaskene er fordelt på 8 matrikler på skoleområdet og 17 matrikler i dagtilbud.

Læskure

Sundhedsmyndighederne har ligeledes anbefalet øget udeliv. Flere af dagtilbuddene har derfor tilkendegivet overfor administrationen, at der er opstået et behov for øgede faciliteter i form af læskure/overdækninger til børnene både i forhold til regn og blæst, men også til afskærmning for sol.

Der er ligeledes holdt dialogmøder mellem Ejendomscenteret og dagtilbuddene som har ønsket læskure/overdækninger omkring såvel løsninger som behov.

Det vurderet, at der i dagtilbud som står overfor nybyggerier eller større renoveringer ikke skal etableres læskure/overdækninger på nuværende tidspunkt.

Det er på nuværende tidspunkt aftalt, at der etableres læskure på 5 matrikler i dagtilbud. Der er indgivet yderligere ønsker til overdækning/læskure.

Økonomi

Ejendomscenteret har estimeret, at udgiften til at etablere permanente håndvaske vil koste ca. 1. mio kr. Opgaven sendes i begrænset licitation til 4 lokale VVS firmaer.

Licitationen kan medføre både en højere og lavere udgift end det estimerede. Udgifterne afholdes fra skolernes renoveringspulje.

Ejendomscenteret har estimeret, at udgiften til dagtilbuddenes ønskede overdækning er ca. 750.000 kr. Udgifterne til de aftalte læskure/overdækninger estimeres til ca. 500.000 kr. Udgifterne afholdes med 450.000 kr. fra APV-puljen på dagtilbudsområdet derudover er det aftalt, at de enkelte dagtilbud bidrager med op til 50% af udgiften fra eget budget. Opgaven sendes i licitation/der indhentes tilbud jf. tilbudsloven. Udgifterne kan derfor blive både højere og lavere end det estimerede. Der ansøges om byggetilladelser jf. relevant lovgining.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

17.02.02-G01-1-21

37. Orientering om skolernes læseplaner

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Ifølge Mariagerfjord Kommunes kompetencefordelingsplan skal administrationen godkende læseplaner for den enkelte skole, hvorefter Udvalget for Børn og Famile skal orienteres. Udvalget for Børn og Famile orienteres i denne sag om skolernes arbejde med læseplaner.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orienteringen omkring skolernes arbejde med læseplaner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skolernes læseplaner skal for folkeskolens fag og obligatoriske emner beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemålet. Læseplanerne skal herunder beskrive trinforløb, der understøtter tilrettelæggelsen af undervisningen ud fra færdigheds- og vidensområderne jf. folkeskolelovens § 10, stk 3. Børne- og undervisningsministeren udsender vejledende læseplaner.

Undervisningsminsteriet har oplyst, at det er skolebestyrelsen som har kompetencen til at tage initiativ til, at en skole skal arbejde med lokale læseplaner (som adskiller sig fra Børne- og Undervisningsministeriets vejledende læseplaner). Hvis skolebestyrelsen ønsker, at arbejde med lokale læseplaner skal Kommunalbestyrelsen godkende de lokale læseplaner. Jævnfør Mariagerfjord Kommunes kompetencefordelingsplan er denne kompetence delegeret til administrationen med en orientering til Udvalget for Børn og Familie.

I Mariagerfjord Kommune arbejder alle skoler fra Undervisningsministeriets vejledende læseplaner på alle klassetrin, og dermed er der ikke udarbejdet lokale læseplaner. Deruover er der ikke på nuværende tidspunkt fra skolebstyrelserne på de enkelte skoler udtrykt ønske om, at der udarbejdes lokale læseplaner.  

Beslutning

Taget til efterretning.

 

17.02.03-G01-1-21

38. Skolernes ferieplan 2022-2023 og 2023-2024

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet en ferieplan for skoleåret 2022-2023 og 2023-2024, som byrådet skal vedtage.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At ferieplanen for skoleåret 2022-2023 og 2023-2024 godkendes.

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune udarbejdes skolernes ferieplan, jf. bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Mariagerfjord Kommune, på grundlag af følgende:

 1. Sommerferien udgør ca. 6 uger. Første skoledag efter ferien besluttes jf. folkeskoleloven af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres.
 2. Efterårsferien afvikles i uge 42.
 3. Juleferien går minimum fra sidste hverdag før jul til første hverdag efter nytår.
 4. Vinterferie afvikles som udgangspunkt i uge 7. - Skoler, der ønsker at overgå til at afvikle forskudt vinterferie, indsender ansøgning herom til Dagtilbuds- og Skolechefen.
 5. Påskeferien udgør minimum dagene fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag.
 6. Fredag efter Kr. Himmelfart er feriedag.
 7. Grundslovsdag er feriedag.
 8. Antallet af undervisningsdage er 200.
 

Dagtilbuds- og Skolechefen kan godkende, at den enkelte skole har en ferieplan, som varierer fra den kommunale. Dette forudsætter dog, at der ikke er busdrift til andre skoler, som derved påvirkes.

Den til enhver tid gældende ferieplan fremgår af kommunens hjemmeside. Såfremt den enkelte skole varierer fra denne, skal det fremgå af skolens hjemmeside.

Forslag til skolernes ferieplan skoleårene 2022/2023 og 2023/2024 er vedhæftet.  

Der gøres opmærksom på, at der mellem skoleårene 2022/2023 og 2023/2024 er 7 ugers sommerferie i vedhæftede forslag.

Beslutning

Indstilles godkendt.

 

17.27.21-A00-1-17

39. Evaluering af projekt Styrket Samspil med Succes

Forventet sagsgang

BF/AU

Anledning

Mariagerfjord kommune ansøgte i 2017 Nordea-fonden om midler til 'Styrket Samspil med Succes'. Projektets primære formål var, at øge antallet af unge der vælger en erhvervsuddannelse. 

Projektet blev afviklet i kalenderårene 2018 - 2020. Ifølge ansøgningen til midlerne, har Mariagerfjord kommune bundet sig til at videreføre projektet i kalenderårene 2021-2022. Som en del af projektet blev der udarbejdet en slutrapport.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orientering om slutrapport for projekt 'Styrket Samspil med Succes' tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projekt Styrket Samspil med Succes har siden opstart i maj 2018 fået etableret et stærkt virksomhedsnetværk med ca. 125-150 virksomheder, hvoraf 70 har givet tilsagn om indledningsvis, at åbne deres virksomhed op for besøg fra kommunens folkeskoleelever.  Virksomhederne er meget positivt indstillet over for projektet. Det tætte samarbejde med virksomhederne har ydermere skærpet virksomhedernes interesse for at indgå i andre samarbejder med kommunen.

Fundamenerne i projektet har bl.a. været:

 • Ansættelse af erhvervsplaymaker
 • Årlige temauger for alle elever 0.-10. klasse i det ellers timeløse fag Uddannelse og job.
 • Virksomhedsbesøg for 4. – 10. klasse
 • Undervisningsforløb lavet i samarbejde mellem virksomheder, ungdomsuddannelser grundskolernes lærere
 • Kompetenceløft af lærere

 

Kort resume af projektet

Projektet kom meget hurtigt fra start. Projektet faldt desuden sammen med et andet stort projekt, som også kaldte på en særlig/anderledes indsats fra lærerne, hvilket gjorde at det tog lidt tid før skolerne havde det tilstrækkelige overskud til at tage initativerne i projektet til sig.

Det har løbende været en stor opgave at skaffe virksomheder til besøg og andre aktiviteter. At modtage elever og arbejde med indhold i besøgene kræver en vis volumen og ressourcevillighed af virksomhederne. Virksomhederne har dog generelt udvist stor velvillighed i forhold til at modtage elever, men i praksis har det ikke altid været mulighed at få planlægningen mellem skole og virksomheder til at gå op i en højere enhed.

Corona har, ligesom for så meget andet, været en udfordring for projektets aktiviteter, fordi en stor del af disse omfatter besøg på erhvervsskoler, virksomheder og skoler. Særligt efteråret 2020 har været præget af aflysninger og ændringer. Der har løbende været arbejdet med at tilpasse aktiviteter til gældende restriktioner og muligheder. Dette er sket i løbende dialog med Nordeafonden.

Projektet i samarbejde med Nordeafonden er med udgangen af 2020 afsluttet.

Opfyldelse af kvantitative målsætninger

I projekt Styrket Samspil med Succes har der været fastsat 3 overordnede kvantitative mål:

 • Andelen af unge, der påbegynder en ungdomsuddannelse er i 2018-2021 minimum 96 % p.a.
 • Andelen af unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse skal i 2020 være 25 %
 • Andelen af unge, der på begynder en erhvervsuddannelse skal i 2025 være 30 %

 

Mariagerfjord kommune har siden 2017 haft stabil vækst af unge, der søger erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse i projektets levetid. I 2020 var vi tæt på at nå 2025-målet om 30% påbegynder en erhvervsuddanelse. De nyeste tal for 2021 viser dog, et relativt stort fald i andelen af unge der søger en erhvervsuddannelse i Mariagerfjord Kommune. Nedenstående tabel viser fordelingen af unges påbegyndte uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse. Tallene for 2021 omfatter de aktuelle tilmeldinger til ungdomsuddannelserne med forventet påbegyndelse i efteråret 2021.                                                          

                                                     

 Landstal Mariagerfjord Kommune
 2017201820192020 2021 20172018201920202021
Gym.74,073,172,072,0 72,1 69,767,764,663,169,2
EUD18,519,420,119,9 19,9 23,926,829,429,725,0
FGU + øvrige (STU)2,32,53,23,1 3,2 0,90,62,82,61,4
Øvrigt5,25,04,75,0 4,8 5,45,03,24,54,4
*Nye nationale målsætninger85,0      86,0   

 

 Vesthimmerland Kommune Rebild Kommune
 20172018201920202021  20172018201920202021
Gym64,262,158,455,5 60,3 78,074,169,769,062,3
EUD25,531,928,930,6 27,7 19,622,025,425,432,8
FGU + øvrige (STU)4,52,27,07,4 6,0 0,81,42,11,92,6
Øvrigt5,93,75,76,5 6,0 1,61,63,33,62,3
*Nye nationale målsætninger 82,1     87,7   

*I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse

Opfyldelse af kvalitative målsætninger

De kvalitative målsætninger er hovedsagligt vurderet ud fra fokusgruppeinterview, som er udført løbende. Udsagn fra elever, lærere og virksomheder peger på, at erhvervsuddannelserne er blevet mere ”in” og mere ”cool” hvilket har været en af målsætningerne, nemlig at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive for de unge.

Mange unge giver således udtryk for at erhvervsuddannelserne kunne være en vej til deres drømmejob, og at det ikke kun er den gymnasiale vej der er muligt. Mange flere elever er absolut mere reflekterede i deres valg af ungdomsuddannelse.

Via kompetenceløft i karrierelæring, besøg i virksomheder og på erhvervsuddannelserne har lærerne fået et større indblik i erhvervsuddannelserne og de jobmuligheder disse uddannelser giver. Samtidig har det, at faget Uddannelse og Job (U&J) er blevet skemalagt, også haft en stor indvirkning på fokus i undervisningen. Lærerne giver generelt udtryk for, at de har været glade for at få en fast struktur på U&J-undervisningen, så der er en rød tråd gennem skolegangen.

Virksomhederne har givet udtryk for at de er glade for besøg fra skolerne, hvor de har mulighed for at fortælle om deres virksomhed, medarbejdernes uddannelse og medarbejdere og lederes egen uddannelsesvej.

Samspil med succes har været med til at sætte fokus på området i ikke kun Mariagerfjord kommune, men også i landsdelen.

Videre forankring af Styrket Samspil med Succes

Fundamentet i Styrket Samspil med Succes er godt forankret. Undervisningsmaterialet bl.a. U&J er digitaliseret således det kan benyttes som inspiration på tværs af alle skoler, og der vil fortsat være afsat 25 timers undervisning til U&J-undervisning hvert år.

Der er lavet proces i forhold til planlægning og afvikling af virksomhedsbesøg, så eleverne kommer omkring forskellig typer erhverv. Der bliver tilbudt øvrige projekter på forskellige klassetrin, og der vil fortsat blive udbudt kompetenceløft for lærere i stil med EUD-cationday, hvor udskolingen var på besøg på Tradium en hel dag.

Administrationen anbefaler dog, at der statig holdes fokus på en central understøttelse af projektet for at fastholde den positive udvikling og samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Naturligvis med respekt for de enkelte skolers forskellighed og mulighed for at sætte eget præg på indholdet.

For at styrke skole/virksomhedsarbejdet er projektet også skrevet ind i partnerskabsaftalen mellem Mariagerfjord kommune og Dansk Industri. Her ligger der bl.a. en forpligtigelse i at Dansk Industri skal støtte op omkring projektet.

Ideer til videre udvikling af Styrket Samspil med Succes

Samarbejdet mellem skole, virksomheder skal naturligvis fortsætte, men der arbejdes på at samarbejdet formaliseres ved faste aftaler, fx i form af partnerskabsaftaler.

Mariagerfjord kommune arbejder aktuelt med flere tiltag på ungeområdet. Der udarbejdes i øjeblikket en ny ungestrategi og der arbejdes målrettet på at gøre Hobro til en uddannelsesby. En stor milesten blev nået ved at erhvervsuddannelserne i Hobro blev en del af HEG Himmerlands erhvervs og gymnasiale uddannelser. En del af en stærkere organisation, der vil lægge kræfter ind at oprette flere erhvervsuddannelser i Hobro.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.17.00-P20-1-20

40. Oplæg til transportpulje i forbindelse med styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole og kultur og fritid

Forventet sagsgang

BF, KF

Anledning

I budget 2021-24 er der afsat 300.000 kr. pr. år til en transportpulje, da der politisk er givet udtryk for, at man ønsker et stærkere samarbejdet imellem områderne dagtilbud og skole og kultur og fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At oplæg for administation af transportpuljen godkendes.

Sagsfremstilling

Der er politisk givet udtryk for, at man ønsker et stærkere samarbejde mellem områderne dagtilbud/skole og kultur/fritid, så alle børn får gode kulturelle oplevelser. Heri ligger også et ønske om et tæt samarbejde mellem foreningslivet og dagtilbud/skole. Det er foreslået, at der afsættes øremærkede midler eller en pulje til hel eller delvis dækning af transport til kulturelle tilbud for kommunens børn i dagtilbud og skole.

Der er fra 2021 afsat årligt 300.000 kr. hertil.

Transportpuljen skal være med til at sikre, at børn og unge i alle dagtilbud og skoler i Mariagerfjord Kommune, har mulighed for at deltage i og få gode kulturelle oplevelser og aktiviteter i deres tid i dagtilbud/skole. Aktiviteterne skal have et læringsperspektiv og puljen skal være med til at aktivere samarbejder mellem dagtilbud/skole og lokalsamfundet, herunder kulturinstitutioner, foreninger mv.

Fagenhederne har udarbejdet et oplæg til, hvordan en transportpulje kan se ud. Der er hentet inspiration fra lignende ordninger i andre kommuner.

I oplægget er der fokus på bl.a.

 • Læringsaspektet ved de aktiviteter der søges om transport til
 • At det er aktiviteter internt i Mariagerfjord Kommune
 • At ordningen er for alle børn og unge, der går i skole i Mariagerfjord Kommune, og dermed også omfatter privat- og friskoler

 

Beslutning

Godkendt.

 

00.15.01-G01-1-21

41. Statusrapport og regnskab for TUBA Mariagerfjord 2020

Forventet sagsgang

BF

Anledning

Mariagerfjord Kommune har ydet driftsbevilling i TUBA Mariagerfjord på 123.000 kr. i 2020. TUBAs primære mål er at tilbyde børn/unge (14-35 år) med forældre med alkohol- eller stofmisbrug et terapeutisk samtaleforløb. I Mariagerfjord Kommunes kontrakt med TUBA er det derudover fastsat, at de skal tage 8 unge i aldersgruppen 25-35 år i behandling. TUBA udarbejder hvert år en statusrapport og årsregnskab, som Udvalget for Sundhed og Omsorg og Udvalget for Børn og Familie orienteres om.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1. At orientering om statusrapport og årsregnskab for TUBA Mariagerfjord 2020 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

TUBA er til stede i 33 kommuner spredt over hele Danmark. I 2020 havde TUBA 3.969 børn/unge af alkoholikere eller stofmisbrugere mellem 14 og 35 år i et terapeutisk forløb. I Mariagerfjord var der i 2018 i alt 47 unge i terapeutisk forløb, her af 17 i aldersgruppen 25-35. I løbet af 2020 er der kommet i alt 50 ny-henvendelser. Der blev i 2020 afsluttet 27 forløb, og der er aktuelt 19 på venteliste.

De terapeutiske forløb kan bestå af et individuelt samtaleforløb eller et gruppeterapeutisk forløb.

TUBA arbejder systematisk med at indsamle data fra de unge gennem deres behandlingsforløb. TUBA anvender både start- og slutevalueringer udfyldt af de unge. De unge vurderer, at der er sket betydelige positive forandringer på alle undersøgte områder. I TUBA Mariagerfjord fremhæves den væsentlige forandring i de unges trivsel og at deres belastningssymptomer reduceres.

TUBA har ligesom alle andre i 2020 været påvirket pga. COVID-19. Begrænsningerne har dog medført, at der er udviklet en række nye tilbud til de unge, bl.a. online terapi, og øget adgang til anden rådgivning online.

Der har i 2020 også været øget fokus på at skabe opmærksomhed om TUBAs tilbud overfor kommunens unge, samt fag- og frontpersonale, så de kan blive bedre i stand til at opdage og hjælpe børn og unge fra familer med misbrug. Der har været et kontinuerligt fokus på opsøgende og informativt arbejde i lokalområdet. Der var således eksempelvis arrangeret et samarbejde med Biograf Hadsund om at vise TUBAs kortfilm med efterfølgende oplæg fra unge med egne erfaringer. Dette blev grundet COVID-19 aflyst, men er flyttet til 2021.

Vedlag er statusrapport og årsregnskab for TUBA Mariagerfjord 2020

Beslutning

Taget til efterretning.

 

00.01.00-G01-61-20

42. Orientering

Forventet sagsgang

BF

Sagsfremstilling

1. Status COVID-19

2. Årsrulleplan

3. Orientering om regelsæt ift. støttet til efterskoleophold

Beslutning

Blev taget til orientering.

 

00.01.00-G01-2-21

43. Eventuelt

Forventet sagsgang

BF

Beslutning

Intet.

 

28.00.00-A00-15-19

44. Hadsund Dagtilbud

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

I budgetaftalen for 2019-22 tilkendegav Byrådet, at man ønskede at samle institutionsafdelingerne i Dagtilbud Hadsund i et nybyggeri. Der blev i samme ombæring vedtaget en driftsreduktion på 1,5 mio. kr. for Dagtilbud Hadsund, når den nye institution er opført.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet, at:

 • Der foretages analyse af jordbunds- og miljøforhold på areal ved forlængelse af henholdsvis skolen og på areal, der i dag er udlagt til boldbane, ved hallen.
 • Der udarbejdes analyse af de infrastrukturelle forhold ved en løsning ved hhv. skolen og hallen
 • De 750.000 kr., der er afsat til foranalyse, frigives

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie drøftede på møde 9. marts 2021 forudsætningerne for projektet og tilkendegav, at man ønsker en videre afklaringsproces, der omfatter alle 5 dagtilbud i Hadsund samt oprettelse af pladser til særligt dagtilbud som supplement til eksisterende tilbud i Hobro. Endelig drøftede udvalget mulighed for placering ved henholdsvis Hadsundhallerne og ved skolen.

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser er der udarbejdet et budgetoplæg baseret på:

·   210 pladser til børnehavebørn

·   24 pladser til vuggestuebørn

·   10 specialpladser á 21 m2/barn 

·   Areal til legestue for dagplejen

Forudsætninger er uddybet i Bilag 1, Budgetoplæg.

Dimensionering af antallet af pladser giver et samlet arealbehov på 2.323 kvm. og en anslået udgift på 58,7 mio. kr. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i et selvstændigt nybyggeri. Synergier i forhold til beliggenhed ved skole eller hal vil kunne opnås, men kan først afklares længere hen i planlægningsprocessen. Det faktiske bygningsareal kan derfor blive mindre. I budgetoplægget disponeres der med byggeri af kvalitetsniveau B. Kvalitetsniveau A fordrer, at der tillægges ca. 1 m2/barn og derudover opføres multisal. Kvalitetsniveau A adskiller sig fra kvalitetsniveau B ved blandt andet krav om flere grupperumsm2/barn.

Byggeriet kan volumenmæssigt placeres begge steder. Ingen af de to muligheder for placering er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, men begge lokaliteter er omfattet af områdeklassificering. Dermed er jorden pr. definition lettere forurenet, og der skal tages prøver til dokumentation for at jorden er ren, inden man kan lave en dagsinstitution, idet opførsel af daginstitution er ændret arealanvendelse i forhold til i dag.Det anbefales, at der laves prøver af jordbunds- og miljøforhold samt en analyse i forhold til de infrastrukturelle forhold ved de to mulige placeringer. Begge forhold - bundforhold samt infrastruktur - vil kunne påvirke den endelige projektøkonomi.

Analyserne vil derefter – sammen med pædagogiske og organisatoriske perspektiver – medvirke til, at man politisk kan træffe endelig beslutning om placering af dagtilbud og nedsætte bygherreudvalg.

Det er i budgettet afsat 750.000 kr. til foranalyser, som indstilles frigivet. Der er vejledende afsat 40 mio. kr. til byggeriet. Med ønske om at samle alle 5 eksisterende dagtilbud samt etablere særligt dagtilbud vil der være behov for at indarbejde det manglende beløb, 18,7 mio. kr. i budgetoverslagsårene, alternativt anvise en tillægsbevilling. Hertil kommer den endnu ubekendte faktor vedr. jordbundsforhold samt infrastruktur. Det anbefales, at der tages stilling til projektets samlede finansiering, når analyseresultater og endelig beliggenhed er afklaret.

Særligt vedr. uderum

Afledt af Corona har der været et særligt fokus på daginstitutionernes uderum og understøttende faciliteter til ophold udendørs, idet langt størstedelen af tiden, i modsætning til tidligere, anvendes udenfor. Det er forventningen, at man også fremover generelt vil være ude i et langt større omfang end før Corona. Af understøttende faciliteter menes – foruden håndvaske og let tilgængelig adgang til sanitære forhold – mulighed for læ og overdækning. Det er dog også relevant, at der sker stillingstagen til, hvilket uderum, man generelt ønsker, samt om det niveau, der er kalkuleret med i budgetoplægget et udtryk for ønsket niveau (10.000 kr. pr. barn).

Bæredygtighed i byggeriet

Under overskriften ”Grønt Fremsyn” i budgetaftalen for Budget 2021-24 satte Byrådet fokus på grønne og bæredygtige investeringer og fremhævede i den forbindelse:

"Økonomiaftalen indeholdt en ”klimamilliard” til fordeling blandt kommunerne for at fremme grønne og klimaven-lige investeringer. Mariagerfjord Kommunes andel udgør ca. 7 mio. kr. Midlerne er ikke øremærket i Økonomiaftalen, men Byrådet er enige om, at man i de kommende renoveringer/byggerier på velfærdsområdet, primært på skole- og dagtilbudsområdet, er nysgerrige på øget bæredygtighed i byggeriet. Det kan fx være principperne for DGNB-certificering, udvidet affaldssortering, regnvandsopsamling m.v. I forbindelse med de kommende anlægsprojekter vil man aktivt forholde sig til en vurdering af dette og er som udgangspunkt i den sammenhæng indstillede på at bevilge midler til formålet, hvis en efterlevelse af principperne medfører en højere anlægsinvestering."

DGNB-certificering bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at med DGNB evalueres et byggeri eller et byområde ikke blot ud fra, fx hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri eller byområde kun er levedygtigt på lang sigt, hvis disse tre parametre er bæredygtige hver især.

Certificeringsordningen medfører en ensartet og kvalitetssikret metode til at sikre bæredygtige resultater, der er anvendelige, dokumenterede, kontrollerbare og sammenlignelige. DGNB er udformet af Green Building Council (DK-GBC), som er en non-profit organisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen i Danmark.

Processen for at opnå certificering sker ved, at der tilkobles en uddannet DGNB-auditor. Det er auditoren, der har ansvaret for certificeringsprocessen og indlevering af certificeringsdokumentation. Præ-certificering er ikke obligatorisk, men er et nytterigt værktøj til at identificere eventuelle problemstillinger på et tidligt stadie af byggeprocessen. Næsten alle præ-certificerede projekter bliver endeligt certificeret, men såfremt dette ikke er tilfældet bortfalder præ-certificeringen ved bygningens færdiggørelse.

Den anden fase af certificeringsprocessen er den endelige certificering. Her sendes projektdokumentationen for alle DGNB-kriterier til DK-GBC til et såkaldt conformity-check. Herefter validerer DK-GBC og en bisidder fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) den fremsendte dokumentation og byggeriet tildeles en DGNB sølv-, guld- eller platincertificering.

Der er i budgetoplægget indarbejdet 1 mio. kr. til at opnå DGNB-sølvcertificering, heraf 0,5 mio. til DGNB-autitor. Den endelige grad af bæredygtighed i byggeriet vil tilpasses løbende i projektet. Primo marts 2021 indgik regeringen og en række partier en ny aftale om bæredygtighed i byggeriet. Aftalen vil betyde en række nye krav til bæredygtigheden i byggeriet. Aftalen er ikke omsæt til lovgrundlag endnu, hvorfor der på nuværende tidspunkt ikke er overblik over, om disse krav vil medføre mere skærpede krav til bæredygtighed, end DGNB-certificeringen allerede gør. Administrationen følger omsætningen af aftalen og betydningen for byggeriet og heraf evt. afledte konsekvenser.

Proces

Tidsplan, foranalyse:

April 2021 Politisk behandling (nærværende sag)

Maj 2021 Tilbudsindhentning, foranalyse

Juni - september 2021   Foranalyse

Oktober 2021 Politisk behandling af foranalyse - placering og økonomi

Foreløbigt estimats på tidsplan, byggeprojekt:

November 2021 Nedsættelse af bygherreudvalg

Nov. - dec. 2021  Licitation totalrådgiver

Januar – juni 2022 Projektering

April – juli 2022  Myndighedsbehandling

August 2022  Licitation

Sep. 2022 – dec. 2023 Byggeperiode

Ejendomscenterchef Trine Søndergaard Pedersen deltager under punktets behandling.

Økonomi

Der blev oprindeligt indlagt en driftsreduktion fra og med budget 2022 på dagtilbudsområdet i Hadsund. Denne driftsreduktion er via de tekniske korrektioner foreløbigt udskudt til budget 2024, mens der pågår en afklarende proces om tidshorisonten for et nyt dagtilbud.

Byrådet har afsat 0,750 mio. i 2020, 20 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i budget 2022 og 10 mio. kr. i 2023 med bemærkning om, at beløbende skal alene betragtes som vejledende, og processen fremadrettet skal føre til, at Byrådet har et endeligt beslutningsgrundlag inkl. økonomi, jf. også sagsfremstillingen.

Beslutning

Udvalget tiltrådte indstillingen således, at foranalysen vedrørende mulige placeringer kan indgå som grundlag for at træffe endelig beslutning om udformningen af nyt Dagtilbud Hadsund, herunder hvor mange af eksisterende institutioner, der skal samles på samme matrikel. Udvalget ønsker, at det fremtidige analysearbejde, fremtidige byggeri og organiseringen af dagtilbuddet tager udgangspunkt i, at enhederne har en overskuelig størrelse for såvel børn som voksne. 

 

Lukkede dagsordenspunkter

00.22.00-P35-5-20

45. Underskriftsark