Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 15. september 2020 kl. 10:00 i Hadsund Rådhus, Mødelokale 2
  

 

Åbne dagsordenspunkter

27.69.40-G01-3-17

57. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At dagordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

58. Orientering fra medlermmer

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Deltagelse af udvalgsformand Jan Thorbøll Andersen på Seniorrådsmøde den 20.10.2020.

 

Beslutning

Formand Jens Peter Ellefsen orienterer:

 • Julefrokost: Afholdes på Bramslevgård den 15. december 2020.
 • Drøftelse af besøgsrestriktioner på plejehjem i hovedstadsområdet.
 • Orientering om, at udvalgsformand Jan Andersen deltager på næste seniorrådsmøde den 20. oktober 2020.
 • Seniorrådet oplever, at der er ulighed i de forhold, der stilles til rådighed på plejecentrene, i forhold til besøgsrestriktioner.

Kort orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre desangående.

 • Der afventes fortsat stadig udmelding fra KL i forhold til afklaring af betaling af kørsel til aktivitetscentre/dagcentre i forbindelse med COVID-19.

 

Seniorrådsmedlem Lisbeth Roth orienterer:

 • Positiv indstilling fra Demenscenter Skovgården i forhold til at arrangere et dialogmøde mellem beboer/pårørenderådene i Mariagerfjord Kommune. Der er ikke afholdt beboer/pårørendemøder på de andre plejecentre pga. COVID-19.

 

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

59. Orientering fra fagchef for Sundhed og Ældre

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og Ældre indstiller til Seniorrådets medlemmer:

1. At orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Orientering om dialogmøder/dialog og aftalestyring.
 • Orientering om takstoversigt - bilag uddeles til mødet.
 • Orientering om vederlagsfri fysioterapi.

Beslutning

Fagchef for Sundhed og Ældre Michael Bredahl Tidemand orienterer:

 • Orientering om dialogmøder/aftalestyring. Seniorrådet deltager gerne. Der kommer invitation ud senere.
 • Orientering om takstoversigt - bilag uddeles og vedlagt referat. Taksterne er i 2021 reguleret med 1,3%.
 • Orientering om vederlagsfri fysioterapi. Udvalget har stoppet sagen - se refrat fra udvalg. MITID har mandat til at forhandle i forhold til nyt kommunal tilbud.

 

 Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

60. Økonomi

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering om økonomi tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedlagt oversigt over økonomi som bilag.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

29.00.00-G01-14-18

61. Orientering om Sundhedsstrategier 2019-2025

Anledning

I forbindelse med udmøntningen af Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025, blev der medio 2019 igangsat en proces, for udarbejdelse af tre sundhedsstrategier for henholdsvis mental sundhed, sundhedsadfærd og kronisk sygdom. Sundhedsstrategierne har været til orientering i alle stående udvalg og er endeligt godkendt i udvalget for Sundhed og Omsorg den 31. august. Herefter skal Strategierne til orientering i alle råd.

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Seniorrådet:

 1. At rådet orienteres i Sundhedsstrategier 2019-2025.

 Catherina Væversted Lauritzen deltager under dette punkt.

Inddragelse

Sagen sættes på til orientering i følgende råd:

• Handicaprådet d. 10. september

• Seniorrådet d. 15. september

• Foreningsrådet d. 21. oktober

• Landdistriktsrådet d. 26. oktober

• Integrationsmødet d. 25. november

• Ungdomsrådet d. XXX

Sagsfremstilling

Udarbejdelsen af Sundhedsstrategier 2019-2025

Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik 2019-2025 blev godkendt i Byrådet den 27. juni 2019. På baggrund af Sundhedspolitikken, er der nedsat tre arbejdsgrupper for henholdsvis mental sundhed, kronisk sygdom og sundhedsadfærd. De tre arbejdsgrupper har haft til opgave at udarbejde tre overordnede strategier for, hvordan der frem mod 2025 skal arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Disse strategier er samlet i materialet Sundhedsstrategier 2019-2025, der er vedhæftet som bilag.

Sundhedsstrategier 2019-2025 skal ses i forlængelse af strategien for sundhed og trivsel 0-18 år, og er derfor primært målrettet borgere over 18 år.

I udarbejdelsen af de tre strategier, har de tværgående indsatsområder for henholdsvis lighed i sundhed, sunde rammer, meningsfulde fællesskaber og tidlig indsats haft et gennemgående fokus.

I forlængelse af Sundhedspolitikken peges der ligeledes på en række faktorer, der kan påvirke den enkeltes sundhed, og som Mariagerfjord Kommune prioriterer et særligt fokus på. Dette vedrører blandt andet KRAM-faktorerne for kost, rygning, alkohol og motion. Selvom en KRAM-faktor ikke er nævnt eksplicit i strategien, eksempelvis rygning, er det fortsat et undertema, der arbejdes videre med i udmøntningen af Sundhedsstrategier 2019-2025.

De tre strategier indeholder strategiske perspektiver på, hvordan Mariagerfjord Kommune skal arbejde med sundhed frem mod 2025. På den baggrund er strategimaterialet overordnet, hvorfor der endnu ikke er udarbejdet konkrete handlingsforslag for, hvordan strategierne skal udmøntes i praksis.

Arbejdet med sundhedsstrategierne i arbejdsgrupperne

I Sundhedspolitikken understreges det, at sundhed er et fælles anliggende og at udviklingen af det samlede arbejde med sundhed blandt andet skal ske på tværs af kommunens fagenheder. Derfor har de tre arbejdsgrupper været bredt sammensat af ledelsesrepræsentanter fra hele organisationen samt råd, der repræsenterer frivillige- og foreningslivet. Derudover har afdelingsleder fra Sundhed og Træning samt to konsulenter fra Velfærdsområdet været gennemgående tovholdere på processen og har udarbejdet strategimaterialet med afsæt i arbejdsgruppernes input.

Arbejdet har været konstruktivt og dialogbaseret. De tre arbejdsgrupper er bredt sammensat på tværs af forskellige fagområder, hvorfor det ikke er alle, der i lige høj grad arbejder med sundhed i det daglige. Det har derfor været en naturlig udfordring for arbejdsgrupperne at tale sig ind i sundhedsperspektivet.   

Repræsentanterne i de tre arbejdsgrupper er illustreret i tabellen herunder.

Mental sundhedSundhedsadfærdKronisk sygdom
Formand Arne Omar Sørensen, Familie/Skole/Dagtilbud

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Hanne Virkman, Sundhed og Ældre/Handicap

• Lene Andersen, Arbejdsmarked

• Mette Secher Hede, Kultur og Fritid

• Allan Aksel Jensen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Knud Erik Jensen, Foreningsrådet

• Peter Mikkelsen, Landdistriktsrådet (suppleant Belinda Vendelbo)

 
Formand Joan Kamstrup, Kultur og Fritid

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Birgit Sørensen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Line M. Jensen, Arbejdsmarked

• Gitte Gade, Familie/Skole/Dagtilbud

• Inger Taylor, Natur og Miljø /Teknik og Byg

• Jan Stigaard/Skole

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Faketa Leto, Integrationsrådet

• Lene Lundsgaard, Seniorrådet

 
Formand Michael Bredahl Tidemand, Arbejdsmarked

Ledelsesrepræsentanter fra fagenhederne:

• Torben Fredriksen, Sundhed og Ældre/Handicap

• Niels Sørensen, Kultur og Fritid

• Maria Friis Jensen, Familie/Skole/Dagtilbud

• Carina Lassen, Teknik og Byg/Natur og Miljø

En til to repræsentant(er) fra frivillig- og foreningslivet:

• Lene Nielsen, Handicaprådet

 

 

Inddragelse af borgerperspektiver i Sundhedsstrategier 2019-2025

For at sikre borgerperspektivet i udarbejdelsen af sundhedsstrategierne, inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til at deltage i to borgerpanelmøder. Der er i alt afholdt to møder i borgerpanelet i hhv. januar og februar 2020. Fremmødet til de to møder var henholdsvis 13 og 8 deltagere, der var aldersmæssigt bredt repræsenteret. Borgerne blev rekrutteret via Facebook og kommunens medarbejdere. Borgerpanelet har bidraget med mange gode og konstruktive perspektiver til materialet – herunder konkrete forslag til tiltag, der ønskes arbejdet videre med i udmøntning af strategierne.

Pixi-udgave

For at forenkle de tre sundhedsstrategier er der udarbejdet en pixi-udgave af materialet. Pixi-udgaven er udarbejdet som ”bordkort” og har til formål at give borgeren et overblik over, hvordan der arbejdes med sundhed i Mariagerfjord Kommune. Hensigten er, at disse bordkort skal stå fremme på eksempelvis sundhedscentre og rådhuse, så de er tilgængelige på de steder i kommunen, som borgerne kommer.

Hvordan udmøntes Sundhedsstrategier 2019-2025 i praksis

Der nedsættes et tværgående sundhedsforum, der har til opgave at udarbejde handleplaner for udmøntningen af målene i strategierne, der går på tværs af organisationen. Sundhedsforummet er sammensat af repræsentanter fra alle kommunens fagenheder på mellemlederniveau. Dette skal sikre, at Sundhedsstrategier 2019-2025 spiller sammen med kommunens øvrige strategier og politikker, så der skabes synergi frem for overlap. Sundhedsforummet har også til opgave løbende at evaluere de indsatser, der igangsættes på baggrund af Sundhedsstrategier 2019-2025. De mål i strategien, der ikke er tværsektorielle, arbejdes der med individuelt i de relevante fagenheder.

Dernæst nedsættes et borgerpanel på 15-20 deltagere, der har til formål at bidrage med borgerperspektivet i implementeringen af Sundhedsstrategier 2019-2025, ved at komme med forslag til handleplaner, som sundhedsforummet efterfølgende tager til efterretning. Medlemmerne af borgerpanelet skal repræsentere et bredt udsnit af kommunen, og det er oplagt også at have repræsentanter fra rådene samt de lokale foreninger. Borgerpanelet mødes 2 gange årligt, og drøfter målene i Sundhedsstrategier 2019-2025 ud fra en på forhånd fastlagt dagsorden.

Økonomi

Sundhedsstrategierne bør i høj grad tænkes sammen med den enkelte fagenheds øvrige politikker og strategier, således at fagenhedens indsatser, der hvor det er relevant også har fokus på sundhedsstrategiernes tre temaer, mental sundhed, sundhedsadfærd og kroniks sygdom. Indsatser, som sættes i gang på tværs af fagenheder på baggrund af sundhedsstrategierne, kan i et vist omfang understøttes af midler fra masterplanen for Sundhed og Træning for en afgrænset periode. Det betyder, at den enkelte fagenhed også må afsætte ressourcer til sundhedsstrategiernes tværgående indsatser og fremadrettet må de nødvendige ressourcer til disse tænkes ind i kommende budgetter.

Beslutning

Konsulent Catherina Væversted Lauritzen orienterer om sundhedsstrategierne 2019-2025.

De 3 strategier udmønter sig således:

 • Mental sundhed
 • Sundhedsadfærd
 • Kronisk sygdom

 

Ved sammenligning af sundhedsprofilens data fra henholdsvis 2013 og 2017 kan konkluderes: At Mariagerfjord Kommunes helbred bliver dårligere.

I forhold oprettelse af borgerpanel er Seniorrådet positiv indstillet for deltagelse.  

Seniorrådet peger på, at det er vigtigt, at der er fokus på resoourcesvage borgere i forhold til at opnå og fastholde en god sundhedstilstand.

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

29.30.00-P17-3-20

62. Høring af praksisplan for almen praksis

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY

Anledning

I henhold til Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan. Planen er nu sendt i høring, og Byrådet bedes afgive høringssvar til planen.

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At orientering tages til efterretning.

Inddragelse

BY Indstilling 27. august 2020, pkt. 138:

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At der afgives høringssvar til praksisplan for almen praksis.

Udvalget for Sundhed og Omsorg, 3. august 2020, pkt. 54:

Der udarbejdes formelt høringssvar, som fremsendes til udvalget inden videre behandling i ØK og BY. Der tilføjes til ovenstående, at man bør gøre brug af erfaringer fra corona-perioden, herunder brug af video og billeder i forbindelse med dialog med almen praksis.

Økonomiudvalget, 19. august 2020, pkt. 197:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. august 2020, pkt. 138:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedslovens § 206a skal Praksisplanudvalget i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis, der udgør en del af regionens sundhedsplan.Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger med henblik på at understøtte almen praksis’ rolle i det samlede sundhedsvæsen.

Praksisplanen skal medvirke til at sikre et fortsat velfungerende og nært samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis, så vi i fællesskab kan håndtere de udfordringer og opgaver, som sundhedsvæsenet står overfor i den kommende planperiode. Alt med det formål at skabe det bedste sundhedstilbud for borgeren. Almen praksis skal således fungere som et attraktivt og tilgængeligt sundhedstilbud i lokalmiljøet og udgøre hjørnestenen i det danske sundhedsvæsen.

Det er således Praksisplanudvalgets ønske, at praksisplanen skal være en politisk plan med klare målsætninger, der understøtter almen praksis som en del af det samlede sundhedsvæsen.

Den fælles vision for både Sundhedsaftalen og praksisplanen er, at:

Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem.

På grund af den tætte sammenhæng mellem praksisplanen og Sundhedsaftalen, har praksisplanen fokus på samme målgrupper som sundhedsaftalen:

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Borgere med psykisk sygdom
 • Borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

 

Praksisplanens indeholder 5 pejlemærker med underliggende målsætninger:

 • Pejlemærke 1: Styrke nære relationer

Første pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi styrker nære relationer mellem samarbejdspartnere samt styrker almen praksis’ rolle som tovholder for patienten.

 • Pejlemærke 2: Sikre målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov

Andet pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan der sikres målrettede indsatser til de patienter, der har størst behov.

 • Pejlemærke 3: Udvikle og fastholde den faglige kvalitet

Tredje pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi vil udvikle og fastholde den faglige kvalitet i almen praksis.

 • Pejlemærke 4: Sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis

Fjerde pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi vil sikre hurtigere og nemmere adgang til almen praksis for borgeren.

 • Pejlemærke 5: Styrke proaktivt samarbejde om lægedækningen

Femte pejlemærke indeholder en beskrivelse af, hvordan vi proaktivt vil styrke samarbejdet om lægedækningen.

Praksisplan for almen praksis sendes i høring i perioden i perioden 19. maj til 8. september 2020. Praksisplan for almen praksis forventes endeligt politisk godkendt i 2021.

Høringssvar:

Administrationen foreslår, at det skrives ind i høringssvaret, at der i forhold til pejlemærke 4 ønskes en direkte kontakt mellem kommunens sundhedsfaglige personale og almen praksis.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.00.00-G01-92-15

63. Forebyggelse af ensomhed

Anledning

Den 28 november 2019 godkendte Byrådet i Mariagerfjord Kommune temaet "Bekæmpelse af ensomhed" i kommunens værdighedspolitik. For at udmønte temaet til konkrete initiativer og tiltag, blev der i 2019 nedsat en arbejdsgruppe. I denne sag orienteres Seniorrådet om arbejdsgruppens oplæg til ensomhedsindsatsen.

Indstilling

Fagchefen for Sundhed og ældre indstiller til Seniorrådet:

1. At orienteringen om forebyggelse af ensomhed i Mariagerfjord Kommune tages til efterretning.

Inddragelse

Udvalget for Sundhed og Omsorg orienteres om samme sag på møde den 31 august 2020.

Handicaprådet orienteres om samme sag på møde den 10 september 2020.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 er enige om, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre, skal styrkes. ”Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen” af 29. januar 2018 er ændret, således at ”Bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som et af de områder, som Kommunalbestyrelsen som minimum skal beskrive i værdighedspolitikken.

I den forbindelse er temaet "Bekæmpelse af ensomhed" skrevet ind i Mariagerfjord Kommunes værdighedspolitik. Indsatsen er beskrevet således: ”En tidlig indsats er vigtig for at forebygge ensomhed. Vi skal styrke det opsøgende arbejde for at gribe de borgere, der oplever en uønsket ensomhed. Vi ønsker at skabe netværk for alle borgere i Mariagerfjord Kommune, der kan afhjælpe ensomhed i borgerens egne omgivelser.” Politikken er godkendt i Byrådet den 28. november 2019 og vedhæftet som bilag.

For at udmønte temaet til konkrete tiltag er der i 2019 nedsat en arbejdsgruppe. For at favne bredt i arbejdet med opsporing og forebyggelse af ensomhed består arbejdsgruppen af repræsentanter fra både forenings- og frivillighedslivet, Seniorrådet, samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra fagenhederne Handicap samt Sundhed og Ældre.

I arbejdsgruppen Lene Lundsgaard, der repræsenterer Seniorrådet og Lauge Prip fra Ældresagen i Mariagerfjord Kommune.

Arbejdsgruppen har siden ultimo 2019 arbejdet med at kortlægge, hvilke initiativer og indsatser, der fremadrettet kan anbefales i arbejdet med ensomhedsindsatsen i Mariagerfjord Kommune.

Samskabelse og samproduktion - to centrale elementer

Det centrale i arbejdet med ensomhed er, at sikre samarbejde og inddragelse på flere niveauer. Eksempelvis er den daglige kontakt og relation mellem personale, borgeren og dennes pårørende vigtig for at kunne opspore ensomhed i tide. Samtidig er samarbejdet mellem frivillig- og foreningslivet og Mariagerfjord Kommunes fagenheder vigtig for at skabe de nødvendige synergier og samarbejdsflader i en målrettet ensomhedsindsats.

Arbejdsgruppen for ensomhed har identificeret flere kort- og langsigtede initiativer og indsatser, der vil være relevante at igangsætte, og som der derfor arbejdes videre med:

1. Netværksmedarbejder

For at skabe de bedste forudsætninger for tidlig opsporing og forebyggelse af ensomhed, er det vigtigt, at indsatsen er tæt på borgeren. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en nøglemedarbejder, der er tæt på den enkelte borger og skaber sammenhæng i en målrettet indsats ved at koordinere et samarbejde og inddragelse af både frontpersonalet og foreningslivet er vigtig. På den baggrund vurderes det oplagt at ansætte en netværksmedarbejder, der kan bidrage med faglige og målrettede indsatser på flere niveauer på sundheds- og omsorgsområdet i Mariagerfjord Kommune. Funktionen ønskes startet op ultimo 2020.

2. Lokale events og aktiviteter

For at skabe en lokal forankring i ensomhedsindsatsen afholdes lokale events og aktiviteter for forenings- og frivillighedsområdet. Formålet er, at invitere en bred deltagerkreds ind; frontmedarbejdere, ledere og frivillige foreninger. Dette for at sikre netværksskabelse på tværs og skabe samhørighed ved at bringe frivilligheds- og foreningslivet tættere på kommunens frontmedarbejdere.

3. App - et tilbudsoverblik

Tidlig opsporing af ensomhed handler blandt andet om tilpasse de aktuelle indsatser til at identificere hvilke borgere, der befinder sig i målgruppen for at opleve ensomhed. Som et supplement til frontpersonalets relations- og opsporingsarbejde vurderes det, at oplysning om de kommunale indsatser er essentiel. Mariagerfjord Kommune udbyder aktuelt en bred palet af tilbud, der er i tråd med ensomhedsindsatsen. For at skabe et elektronisk overblik over alle aktuelle indsatser og tilbud i Sundhed og Ældre, ønskes der etableret en App. Appen udvikles til at indeholde et samlet overblik over, hvilke aktuelle tilbud og indsatser borgere og pårørende kan benytte sig af. Appen bliver tilgængelig på blandt andet frontpersonalets tablets, telefoner mm., således personalet løbende er oplyst om aktuelle indsatser og kan videreformidle dette til borgerne.

Økonomi

I forlængelse af udmøntning af værdighedspolitikken er der med finansloven for 2019 afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed på landsplan. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Mariagerfjord Kommunes andel om året udgør 852.000 kr.

Netværksmedarbejder

Det forventes at der ansættes en netværksmedarbejder forløbeligt for en 3 årig periode. Estimeret lønudgift ca. 420.000 kr. årligt.

Lokale events og aktiviteter

Det forventes, at der afsættes ca. 350.000 kr. årligt til planlægning og afvikling af lokale events og aktiviteter i forbindelse med udmøntning af ensomhedsindsatsen.

App

Da der i flere sammenhænge er efterspørgsel på en App, der skaber et samlet overblik over tilbud og indsatser, er det oplagt at gå sammen på tværs af fagområderne i Mariagerfjord Kommune for at udvikle og finanisere denne. Da der er overførte midler fra 2019 forventes det, at der afsættes op mod 200.000 kr. til dette. Derudover forventes det, at der skal afsættes et mindre beløb til drift.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.12.16-K09-3-18

64. Tilsyn Sundhed og Ældre 2019

Forventet sagsgang

SO, ØK, BY.

Seniorrådet.

Anledning

Der udføres fire forskellige typer tilsyn indenfor Sundhed og Ældre:

Et uanmeldt kommunalt tilsyn på alle kommunens plejecentre, udført af konsulentfirmaet Akkrediteringsrådgiverne.

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører Ældretilsyn, Sundhedsfagligt planlagt tilsyn samt Sundhedsfagligt planlagt tilsyn med fokus på Methotrexat. De steder, som modtager tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed vælges ud fra stikprøver.

Denne sagsfremstilling indeholder en sammenfatning af de tilsyn, som har været udført i 2019. Årsrapport fra de kommunale tilsyn, samt rapporter fra de enkelte tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed er vedhæftet som bilag, men kan også ses på kommunens hjemmeside. Rapporter fra kommunalt tilsyn på det enkelte plejecenter kan ses via plejecentrets hjemmeside. 

Indstilling

Direktøren for Velfærd indstiller til Seniorrådet:

1. At orientering om Tilsyn Sundhed og Ældre 2019 tages til efterretning.

Inddragelse

Indstilling 31. august 2020, pkt. 71:

Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet

 1. at orientering om tilsyn tages til efterretning.


Udvalget for Sundhed og Omsorg, 31. august 2020, pkt. 71:

Taget til efterretning.

Fraværende: Per Lynge Laursen (V)

Punktet sendes til orientering i Seniorrådet den 15. september 2020.

Sagsfremstilling

1. Kommunalt bestilte tilsyn:

Alle plejecentre i Mariagerfjord Kommune har modtaget et uanmeldt kommunalt tilsyn i 2019.

Formålet med det uanmeldte kommunale tilsyn er at påse, at beboerne får den hjælp de har krav på.

Firmaet Akkrediteringsrådgiverne har udført de kommunale tilsyn. De beskriver i deres årsrapport, at plejecentrene i Mariagerfjord Kommune i vid udstrækning lever op til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og værdighedspolitikken. De enkelte plejecentre fremstår alle med en grundlæggende god kvalitet: Der er god praksis på en række områder samt forbedringsområder på enkelte.

Overordnet vurderes:

 • At beboerne er tilfredse med den hjælp, de modtager og oplever, at de kan være aktive i eget liv.
 • Borgerne udviser tillid og tryghed ved de faste medarbejdere. Omgangstonen fremstår respektfuld.
 • Maden roses for smag, duft og udseende. Måltidets afholdelse praktiseres meget forskelligt.
 • Inddragelse af beboere og pårørende lever op til fastlagte beslutninger.
 • Personalekompetencer og personaleforhold svarer til opgaverne.
 • Boliger og hjælpemidler fremtræder generelt rengjorte.
 • De fysiske rammer er velegnede og fremmer et trygt og aktivt liv

 

Anbefalinger:

 • At mål for funktionsevne aftales med den enkelte borger og omsættes til handlinger formidlet i omsorgsjournalen.
 • Ernæringsindsatsen har opmærksomhed fra personalet i det daglige, men arbejdsgangene kan i større omfang understøtte en faglig proces. Forbedringer kan sikre, at borgere med behov for en ernæringsindsats bliver opsporet tidligt og tilbydes en rettidig faglig indsats.
 • At magtanvendelse indgår i introduktion af nye medarbejdere.
 • At magtanvendelse drøftes ud fra aktuelle situationer og viden deles med andre plejecentre.
 • At fortsætte den igangværende implementering af Nexus – herunder opdatering af døgnrytmeplaner, beskrivelse af mål og indsatser samt dokumentation af afvigelser fra de planlagte social- og plejefaglige indsatser.

Tilsynet anbefaler systematisk opfølgning på anbefalinger til de enkelte plejecentre.

Opfølgning: 

Der er udarbejdet administrative kommentarer til de enkelte anbefalinger - se bilag.

2. Styrelsen for Patientsikkerhed:

Styrelsen for Patientsikkerhed har udført fire typer tilsyn:

Ældretilsyn: I satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der indgået en aftale om, at Styrelsen for Patientsikkerhed pr. 1. juli 2018 skal føre et risikoba-seret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midler-tidige pladser og hjemmeplejeenheder efter servicelovens §§ 83-87 i en forsøgsperiode på fire år. Formålet med tilsynet er at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet samt vurdere om den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, den enkelte plejeenhed yder, har den fornødne kvalitet. Formålet er også at bidrage til læring i forhold til den social- og plejefaglige hjælp, omsorg og pleje, der ydes i de enkelte ple-jeenheder.

Sundhedsfagligt planlagt tilsyn: Formålet er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet. Desuden har tilsynet til formål at sikre læring hos sundhedspersonalet. Stederne, som modtager disse tilsyn vælges ud fra stikprøver. Tilsynsbesøgene tager udgangspunkt i en række generelle målepunkter, som fokuserer på, om patientsikkerheden er tilgodeset på behandlingsstedet, og om patientrettighederne er overholdt.

Sundhedsfagligt planlagt tilsyn med methotrexat, som er et risikolægemiddel.

Reaktivt tilsyn, som er en opfølgning på et tidligere tilsyn, hvor der er givet påbud.

De Gamles Gaard. Ældretilsyn 20. august 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • En praksis, hvor der blev arbejdet med relevante social- og plejefaglige indsatser i relation til borgerens ressourcer og udfordringer med fokus på borgerens livshistorie.
 • Borgere og pårørende tilkendegav generel tilfredshed med den hjælp, pleje og omsorg, der blev ydet.
 • Mangler i den sociale- og plejefaglige dokumentation som medførte en henstilling til, at der blev udarbejdet en handleplan.

Styrelsen modtog d. 18. 10.19 en handleplan fra De Gamles Gaard, som opfyldte Styrelsens henstillinger.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Solgaven. Ældretilsyn d. 12. november 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Borgere og pårørende tilkendegav generel tilfredshed med den hjælp, pleje og omsorg, der blev ydet.
 • Mangler i den social- og plejefaglige dokumentation.
 • Manglende systematik i forhold til arbejdsgange og videndeling af anvendelse af faglige metoder.
 • Fundene ved tilsynet gav styrelsen anledning til at stille en række krav.

Styrelsen modtog d. 24. februar høringssvar fra Solgaven.

Konklusion: Styrelsen vurderede, at der ikke kan konkluderes, at manglerne i sit hele er udbedret og er tilstrækkelig implementeret.

9. marts 2020 fik Solgaven en påbud om senest fire uger senere at opfylde de nærmere fastsatte krav for at bringe de konstaterede mangler i orden.

Reaktivt tilsyn 29. juni 2020:

Konklusion: Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet. Påbud ophævet.

Hjemmeplejen Mariager/Assens. Sundhedsfagligt planlagt tilsyn 29. august 2019:

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkterne vedr. instrukser var opfyldt.
 • Mangler i journalføringen, som vurderes let at kunne udbedres.
 • Mangler i medicinhåndteringen, som krævede en handleplan.

Styrelsen modtog d. 16.12.19 en handleplan fra hjemmeplejen Mariager/Assens, som opfyldt styrelsens henstillinger.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Myhlenbergparken. Sundhedsfagligt planlagt tilsyn 31.10.2019:

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkter vedr. instrukser og hygiejne var opfyldt.
 • Der var mangler i forhold til journalføring og medicinhåndtering, som krævede en handleplan.

Styrelsen modtog d. 20.12.19 en handleplan fra Myhlenbergparken, som opfyldt styrelsens henstillinger.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Jysk Hjemmepleje. Sundhedsfagligt planlagt tilsyn d. 24. september 2019:

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkter vedr. instrukser var opfyldt.
 • Mangler i forhold til journalføring vurderes let at kunne udbedres.
 • Mangler i forhold til medicinhåndtering vurderes at kunne rettes op ud fra rådgivning under tilsynsbesøget.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Skovgården. Sundhedsfagligt, planlagt tilsyn – Tilsyn med methotrexat i plejesektoren d. 26. november 2019

(Methotrexat er et risikolægemiddel. Tilsynet fulgte borgerens behandlingsforløb fra den behandlingsansvarlige læge til plejecentret)

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt:

 • Målepunkter vedr. instrukser og sundhedsfaglig dokumentation var opfyldt.
 • En enkelt mangel ift. medicin, vurderes let at kunne udbedres.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

Hobro Alderdomshjem. Reaktivt tilsyn d. 31.januar 2019.

Tilsynet var en opfølgning på påbud fra d. 5. juli 2018, som handlede om at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen. Påbuddet blev opretholdt efter et opfølgende tilsynsbesøg d. 24. september 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt d. 31. januar 2019:

 • Patientjournaler fremstod opdaterede og systematiske.
 • Alle målepunkter var opfyldt.

Konklusion: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Påbuddet blev ophævet.

Hjemmesygeplejen Distrikt Øst, Hadsund. Reaktivt tilsyn d. 6. maj 2019.

Tilsynet var en opfølgning på påbud fra d. 5. juli 2018, som handlede om at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen. Påbuddet blev opretholdt efter et opfølgende tilsyn d. 6. november 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt d. 6. maj 2019:

 • Der var arbejdet konstruktivt med opdateringen af journalerne og gjort en stor indsats for, at der også fremadrettet blev opretholdt en god dokumentationspraksis.
 • En mangel i forhold til dokumentation af samtykke vurderes at kunne rettes op ud fra rådgivning og vejledning, der blev givet i forbindelse med tilsynet.

Konklusion: Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Påbuddet blev ophævet.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Seniorrådet opfordrer til, at beboer/pårørenderåd orienteres om tilsyn på deres respektive plejecenter.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

65. Seniorrådsmøder 2021

Forventet sagsgang

Seniorrådsmøde

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At forslag til mødedatoer for Seniorrådsmøder for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Vedlagt kalender for forslag til Seniorrådsmøder 2021.

Vedlagt politisk og administrativ mødekalender 2021.

Beslutning

Seniorrådsmøder for 2021 godkendt.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

66. Mødested for næste møde

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At der tages beslutning om, hvor mødet den 20. oktober 2020 skal afholdes.

Sagsfremstilling

Forslag til afholdelse af Seniorrådsmøde den 20. oktober 2020: Hadsund Rådhus, mødelokale 2.

Beslutning

Færgekroen Hadsund.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-A26-1-17

67. Årsplan 2020/2021

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Anledning

Der er udarbejdet årsplan for Seniorrådet 2020/2021

Indstilling

Formanden for Seniorrådet indstiller til medlemmerne:

1. At eventuelle ændringer eller tilføjelser til årsplan drøftes.

2. At årsplan opdateres.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at årsplanen tages med som punkt på hvert møde. Eventuelle ændringer og nye punkter tages op fra gang til gang.

Beslutning

Vedlagt revideret årsplan.

Fraværende: Erik Jensen, Birthe Jørgensen og Lene Lundsgaard.

 

27.69.40-G01-3-17

68. Evt.

Forventet sagsgang

Seniorrådet

Beslutning

Intet.

                  

 

Lukkede dagsordenspunkter